Hoe onderbouwt Vlaanderen haar omgevingsbeleid?

Lees verder

Hoe goed meet Vlaanderen haar RD&I-activiteiten?

Lees verder

Hoe ondersteunt Vlaanderen haar maakindustrie?

Lees verder

Hoe effectief is Vlaamse participatie in bedrijven?

Lees verder

Hoe output van SSH-onderzoek tellen?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • maart 2022
  Internationale benchmark van de kennisfunctie voor omgevingsbeleid

  Voor het Vlaamse Departement Omgeving en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zijn we gestart met een internationale benchmark van de kennisfunctie van het omgevingsbeleid. We doen een vergelijkende studie naar de wetenschappelijke ondersteuning, monitoring en beleidsevaluatie van het omgevingsbeleid in Vlaanderen en omringende regio’s en landen. Dit onder andere met het oog op een ster...

 • juni 2021
  Ondernemingen spannen zich in om R&D-investeringen ondanks COVID-19 op niveau te houden

  In opdracht van TNO heeft Dialogic een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de R&D-uitgaven en R&D-uitbesteding door ondernemingen in Nederland over 2021 en 2022. Om het gevraagde beeld te kunnen geven heeft Dialogic in samenwerking met PanelWizard Direct een survey uitgevoerd onder een panel van 462 werkende Nederlanders vanaf 18 jaar die werkzaam zijn in commerciële ondernemingen met R&D...

 • maart 2021
  Haalbaarheid van een Open Knowledge Base

  In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) heeft Dialogic de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base (OKB) onderzocht. De metadata over wetenschappelijke resultaten zoals publicaties, datasets, software, educatief materiaal en op het publiek gerichte communicatie, omvat k...

 • december 2020
  Op weg naar een landelijk dekkend cybersecuritystelsel

  Om de digitale slagkracht van publieke en private partijen in Nederland te versterken wordt er de afgelopen jaren gewerkt aan een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden, waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt gedeeld. Met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid), het ...

 • november 2020
  Haalbaarheidsstudie Open Knowledge Base

  In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) onderzoeken we de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base. Op dit moment houden universiteiten en kennisinstellingen elk individueel bij wat de activiteiten zijn van hun eigen onderzoekers. Dit kan gaan om publicaties (journals, boe...

 • april 2020
  Informatie en beleid: over feiten, bronnen en een ecosysteem voor data en kennis

  Frank Bongers heeft samen met Dries Verlet (Statistiek Vlaanderen) een artikel gepubliceerd in het Vlaams Tijdschrift Overheidsmanagement (VTOM, 2020, nr. 1, p. 25-34) over de informatiedoorstroming vanuit onderzoek en in bredere zin de samenleving naar beleid. Er is de opkomst van een meer kritische publieke opinie die zich sneller beroept op andere bronnen (zoals sociale media) en de onmacht van...

 • januari 2020
  Evaluatie van de referentietaken van VITO

  In opdracht van het Departement Omgeving en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie evalueert Dialogic de referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In deze evaluatie worden grofweg drie luiken onderscheiden, namelijk een generiek luik gericht op het instrument referentietaak, een specifiek luik gericht op de 20 individuele referentietaken en een luik ...

 • december 2019
  Meer geld voor Nederlandse films en series door investeringsverplichting

  Bioscopen, streamingdiensten en omroepen moeten  voortaan een percentage van hun Nederlandse jaaromzet  investeren in de (co-)productie van Nederlandse films en series. Minister Van Engelshoven (Cultuur) stelt dit voor om de positie van  Nederlandse films en series te versterken. De Raad voor Cultuur wees er vorig jaar op dat internationale aanbieders als Netflix en Disney+ steeds dominanter...

 • maart 2019
  Haalbaarheid veilige, gratis Wi-Fi in Amsterdam

  Dialogic onderzoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam de mogelijkheden voor het uitrollen van gratis Wi-Fi op drukbezochte locaties in de stad, en bekijkt of implementatie van public roaming hierbij haalbaar en zinvol is. Lees meer    ...

 • november 2018
  Grote interesse voor centraal ticketingsysteem

  Een centraal ticketingsysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen is haalbaar en wenselijk. Dit blijkt uit het onderzoek dat Dialogic in samenwerking met FORALLMEDIA uitvoerde in opdracht van Cultuurconnect. Lees hier meer over het onderzoek. Cultuurconnect buigt zich nu over vier mogelijke scenario’s om dit concreet ten uitvoer te brengen.  ...

 • juni 2018
  Big Data in de kinderopvang

  In het laatste themanummer van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) over effectiviteit van beleid heeft Frank Bongers (Dialogic) samen met Koen De Bruyn (Kind & Gezin) en Dries Verlet (Statistiek Vlaanderen / UGent) een artikel geschreven over het gebruik van big data in de kinderopvang in Vlaanderen. 'Small Kids, Big Data - toepassing analytics in de kinderopvang in Vlaandere...

 • maart 2018
  Een gecentraliseerd ticketingsysteem?

  Is er nood aan een meer gecentraliseerde ticketingoplossing voor cultuur- en gemeenschapscentra? Wat zal de impact zijn? En welke voor- en nadelen biedt dit? Om dit te onderzoeken voert Dialogic, in samenwerking met Dr. Andra Leurdijk van FORALLMEDIA, een haalbaarheidsstudie uit voor een gecentraliseerd ticketingsysteem. Dit wordt uitgevoerd in opdracht van Cultuurconnect. Het onderzoek begint...

 • april 2017
  Wat je moet weten over blockchain

  Blockchaintechnologie heeft het in zich om onze samenleving drastisch te veranderen. Ben je ambtenaar bij een ministerie, provincie of gemeente, lid van een innovatiegroep of gewoon nieuwsgierig naar blockchain? Lees dan vooral verder, want blockchain is ook voor jou van belang. In dit artikel maken we kennis met blockchain, leggen we uit hoe de essentiële functies van de 'vertrouwde derde partij...

 • maart 2017
 • december 2016
  Internet als databron

  De overheid investeert al jaren (mede) in publicaties en statistieken op het gebied van elektronische communicatie, maar de snelle veranderingen op ICT gebied laten zich moeilijk vangen in conventionele statistieken. Dialogic onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het gebruik van internet als databron. Hierbij gaat het om handig gebruik te (leren) maken van data op en van ...

 • december 2016
 • december 2016
  Database financiering PPS

  Publiek-private samenwerking (PPS) wordt voor kennisinstellingen steeds belangrijker. Zo gaat ook het Topsectorenbeleid van het ministerie van EL&I er van uit dat onderzoek steeds meer aansluit op thema’s waarop bedrijven innoveren. In opdracht van Wageningen Universiteit & Researchcentre (WUR), dat al hechte samenwerking met het bedrijfsleven kent, heeft Dialogic geadviseerd ove...

 • december 2016
  Plan van aanpak inventarisatie snel internet in Limburg

  Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 personen ...

 • december 2016
  Financiële prikkels ter stimulering van het bètatechnisch onderwijs

  Het Platform Bèta Techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici. In het Deltaplan Bèta/techniek (2003) wordt de volgende doelstelling geformuleerd: "In 2010 15% meer uitstroom van studenten uit het bètatechnisch hoger onderwijs (ten opzichte van 2000) en een betere benutting van bestaand ...

 • december 2016
 • december 2016
  Nederland is klaar voor het Internet of Things

  Dialogic verwacht dat er tegen 2024 in Nederland tenminste 8.6 miljoen tot wellicht zelfs 52.1 miljoen IoT-apparaten zullen zijn. Het gaat daarbij specifiek om kleine ‘devices’, zoals sensoren en actuatoren, die voor een zeer lange termijn worden ingezet, en over grote afstand moeten kunnen communiceren (LPWA). IoT gebruikt nu nog weinig bandbreedte, maar kan meeliften op de groei van ‘gewon...

Laad meer