Kennisbank

Process mining voor verbeterde dienstverlening

Dialogic gaat voor de Provincie Noord-Brabant verkennen of en hoe de inzet van process mining kan bijdragen aan innovatie van processen en verbeterde dienstverlening. Process mining is een techniek om vanuit grote hoeveelheden data, veelal log-gegevens over processen, inzicht te krijgen in de manier waarop een proces in de praktijk functioneert. Door dit ‘geminede’ procesmodel te ver...

Digitaliseringsstrategie Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk, Zeeland) staat aan de vooravond van haar nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Het museum wil digitalisering hierin een prominente rol geven. De rol van digitalisering wordt namelijk van steeds groter belang voor de toekomstbestendigheid van het museum en al haar unieke verhalen. Ter voorbereiding op dit nieuwe beleidsplan, heeft het Watersnoodmuseum aan...

Verkenning CultuurApp Zeeland

In opdracht van de provincie Zeeland verkent Dialogic de mogelijkheden om het cultuuraanbod in Zeeland beter online te ontsluiten. ...

Kansen digitalisering voor Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland verkent Dialogic de kansrijke thema’s (in economische termen de ‘niches’) van de digitale economie in Zuid-Holland en de randvoorwaarden die moeten worden vervuld om die kansen te grijpen. Tegelijkertijd wordt een aantal relevante maatschappelijke uitdagingen meegenomen in de verkenning. ...

Evaluatie van de risicokaart

In opdracht van het WODC evalueert Dialogic de Risicokaart (www.risicokaart.nl). Onderzocht wordt in welke mate de kaart tegemoet komt aan de informatiebehoefte van verschillende gebruikers. Onder gebruikers vallen zowel “gewone” bezoekers van de website als professionele gebruikers die gegevens gebruiken voor hun taakuitoefening of verantwoorde...

App die (ex-)gedetineerden helpt re-integreren?

In opdracht van het WODC onderzoekt Dialogic of mobiele applicaties ondersteunend kunnen werken bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De bredere inzet van ICT ondersteunende functionaliteiten zoals mobiele applicaties past in de ambitie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een verzameling van deze functionaliteiten, genoemd ZelfBediening Justitiab...

Snel internet voor heel Limburg

Provinciale Staten van Limburg heeft onlangs de motie ‘Dubbelglas(vezel) voor Limburg’ aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om een actieplan te ontwikkelen dat ert...

Monitor Nederlandse Digitaliseringsstrategie

In de zomer van 2018 heeft het Kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze strategie geeft aan wat nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering. Nieuwe digitale technologieën...

Stimuleringsmaatregelen audiovisuele sector

In opdracht van het Ministerie van OCW, directie Media en Creatieve Industrie, onderzoekt Dialogic in samenwerking met APE en Paul Rutten Onderzoek, stimuleringsmaatregelen voor de audiovisuele sector in Nederland. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de impact van eventuele invoering van heffingen en quota op de productie, distributie en exploitatie van Nederlandse audiovisuele ...

Analyse van de Nationale Studenten Enquête

Dialogic heeft voor de Hogeschool Leiden een dashboard ontwikkeld voor de analyse van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Het dashboard biedt het personeel van de Hogeschool Leiden meerdere visualisaties om inzicht te krijgen in de studentenbeoordelingen. De beoordelingen worden op verschille...

Evaluatie VITO 2012-2018

In opdracht van het Departement EWI van de Vlaamse overheid heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Dit met het zicht op het aflopen van de convenantperiode (eind 2018) tussen de Vlaamse Regering en VITO. VITO werkt aan vijf specifieke onderzoeksthema’s: Duurzame Chemie, Duurzame Energie, Duurzame Materialen, Duurzame Gezond...

De behoefte aan spectrum voor specifieke professionele breedbandige toepassingen

Wat is de waargenomen behoefte van verschillende sectoren aan breedbandige connectiviteit, via dienstverlening door gespecialiseerde operators dan wel via breedbandige communicatie in eigen beheer, en hoeveel frequentieruimte is nodig om in deze behoefte te voorzien? In vrijwel alle onderzochte sectoren wordt een groeiende vraag naar breedbandige draadloze communicatie voorzien. De onder...

Evaluatie Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut wordt door het Ministerie van OC&W gefinancieerd en doet onderzoek naar wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën en organiseert daarover (mede) het debat. De missie van de organisatie, waar ongeveer 50 mensen werken, is om de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie te stimuleren. In 2017 heeft ...

Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

In opdracht van de Waddenacademie brengt Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied nader in kaart. De Waddenacademie werd in 2008 opgericht om een agenderende, programmerende en informerende rol te spelen bij het onderzoek in de Waddenregio. Het doel is een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied te ontwikkelen. De analyse van Dialogic richt zich op het in kaart brengen ...

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekt Dialogic de impact die de inzet van kunstmatige intelligentie kan hebben op het onderwijs in Nederland. De doelstelling van het onderzoek is het verwerven van inzicht in hoe kunstmatige intelligentie momenteel in het onderwijs wordt gebruikt (en hoe het gebruikt zal gaan worden) (Wat kan er?), en welke juridis...

Evaluatie SEED-Capital-regeling, Groeifaciliteit en Dutch Venture Initiative

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een consortium van de Rotterdam School of Management (RSM), het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Dialogic gevraagd om een evaluatie uit te voeren van drie financieringsinstrumenten uit het Toekomstfonds: De SEED-Capital-regeling uit 2005 richt zich op zogenaamde Technostarters (beginnende innovatieve bedrijven)...

Key Enabling Technologies

Het Europese beleid rond Key Enabling Technologies (KETs) bestaat al enkele jaren en heeft inmiddels een stevige positie verworven in het Europese R&D en innovatiebeleid. De rol van de creatieve industrie is in dit beleid tot nu toe onderbelicht gebleven. De introductie van het begrip ‘Key Enabling M...

Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

Dialogic gaat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Ecorys de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk analyseren. In het bijzonder zal aandacht uitgaan naar de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen de specifieke context van de arbeidsmarkt van het Rijk tegen de achtergrond van een toenemende krapte op de arb...

Arbeidsmarktonderzoek nieuwe hbo-master

In opdracht van Aeres Hogeschool Almere heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktpotentieel van afgestudeerden van een nieuw te ontwikkelen master op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken (start 2019-2020). Deze master wordt ontwikkeld in h...

Evaluatie WBSO (2011 – 2017)

De WBSO-regeling, een fiscale stimulans voor Speur- en Ontwikkelingswerk, is al sinds 1994 een belangrijk element van de Nederlandse beleidsmix voor R&D en innovatie. Per 2016 omvat deze belastingmaatregel ook de Research en Development Aftrek (RDA), waarmee het totale jaarlijkse budget inmiddels op ruim €1.200 miljoen is komen te liggen. Het uitgangspunt is nog altijd dat bedrijven via e...

EDK en OTS dragen stokje over aan Trainees in onderwijs

Na negen jaar Eerst De Klas (2009 – 2018) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (2013 – 2018) stoppen beide programma’s die opgericht zijn om meer academici als docent in het voortgezet onderwijs te brengen. Na de tussentijdse evaluaties in 2014 (EDK) en 2015 (OTS), voerde Dialogic in opdracht van PBT ook de eindevaluatie van beide programma’s uit. Hieruit bleek dat slec...

Service Design Vouchers voor maakindustrie

In 2016 en 2017 is een beleidsexperiment diensteninnovatie in de vorm van zogenaamde Service Design Voucher uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ministerie van (destijds) Economische Zaken, RVO en Dialogic. Het doel was te onderzoeken in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte beleidsinterventie behoeft en daarnaast ervaring op te doen met beleidsexperimenten. Onder...

Servitisation MKB in Europese maakindustrie

De Europese Commissie en EASME (agentschap dat in opdracht van de Europese Commissie MKB-gerichte programma’s uitvoert) heeft recent bovengenoemde servitisation studie van een consortium van Technopolis, Cambridge Service Alliance en Dialogic gepubliceerd. Doel van...

Harmonisatie begrippenkader omgevingswet

Vorig jaar heeft Dialogic een opdracht voor Rijkswaterstaat uitgevoerd om begrippenlijsten van gemeenten te analyseren. Er is onderzocht welke data gebruikt kon worden en welke stappen nodig zijn om deze data te kunnen analyseren. Vanuit het programma en de VNG is nu gevraagd om dit onderzoek te actualiseren en uit te breiden. De overheid wil met de omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwi...

Analyse van STEM-initiatieven Vlaanderen

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode januari – april 2018 een omgevings- en netwerkanalyse uitgevoerd van initiatieven in het kader van het STEM-beleid (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Er is een groeiende behoefte aan arbeidskrachten met een STEM-profiel. In 2011 werd daarom aan de Vlaamse Regerin...

Evaluatie VABB-SHW, BOF en OJO

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode oktober 2017 – juli 2018 de evaluatie uitgevoerd van zowel het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) alsook de Omkadering van Jonge Onderzoekers (OJO). Gezien de inhoudelijke en juridische verb...

Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

Nederland heeft de eerste schreden gezet in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Om innovatie ten behoeve van de energietransitie te bespoedigen heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) diverse regelingen in het leven geroepen. Dit zijn de Topsector Energie-regeling (TSE; 2012-heden), de Hernieuwbare Energieregeling (HER; 2013-heden) en de Demonstratieregeling Energie-innovat...

ICT Lab proeftuin voor nieuwe technologieën

Recent onderzoek schetst een niet al te rooskleurig beeld van de innovativiteit van de Nederlandse maakindustrie: Nederlandse maakbedrijven lopen op het gebied van technologische ontwikkelingen veelal achter de feiten aan. De Nederlandse maakindustrie is in vergelijking met de rest van de wereld minder optimistisch over toekomstige omzetgroei en het mogelijke efficiëntievoordeel dat kan worden...

Local footprint study Booking.com

In opdracht van Booking.com heeft Dialogic eind 2017 een analyse gemaakt van de impact van het bedrijf op de Nederlandse economie. Het Nederlandse Booking.com is met meer dan 15.000 medewerkers één van de grootste internetbedrijven ter wereld en heeft nog steeds sterke Nederlandse wortels. Zo bevinden de strategische functies van het bedrijf zich voor het grootste deel in Amsterdam. Dit heeft...

Ondersteuning Techniekpact Monitor

In mei 2013 is het Techniekpact gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dialogic ondersteunt Platform B...

Eindevaluatie Valorisatieprogramma

Valorisatie is al jaren een onderwerp dat in Nederland speciale belangstelling geniet. Vooral de bevinding dat de excellente onderzoeksinfrastructuur niet vergezeld gaat van excellente innovatieve prestaties is traditioneel een aanleiding geweest om valorisatie beleidsmatig veel aandacht te geven. Vanuit de ministeries voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ...

Evaluatie ECOOM

Op verzoek van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (hierna EWI) werkt onderzoeksbureau Dialogic aan de evaluatie van het Expertisecentrum voor Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (hierna ECOOM). De evaluatie zal onder meer inzichtelijk maken in hoeverre het expertisecentrum haar doelstellingen heeft gerealiseerd. Verder is sprake van een beoordeling van h...

Digitaliseringstrategie Limburg

De provincie Limburg is een verkenning gestart naar de impact van digitalisering. Hoe staat de provincie er nu voor? Op welke wijze is digitalisering een bedreiging, maar vooral ook: welke kansen biedt digitalisering. Zo kan de provincie zich goed voorbereiden op de toekomst. Dialogic ondersteunt de provincie in dit traject. Met onze expertise op het domein van digitalisering zorgen wij, samen ...

Evaluatie loting en matching Amsterdam

Amsterdam heeft al jaren te kampen met diverse middelbare scholen die te veel aanmeldingen hebben en daardoor genoodzaakt zijn leerlingen af te wijzen. Om de onvrede hierover aan te pakken gaat het plaatsen van leerlingen sinds het schooljaar 2014/2015 via een systeem van centrale loting en matching. Op 5 april 2018 heeft in Amsterdam voor de vierde keer de centrale loting en matching van basis...

Monitor arbeidsmarkt voor ICT-ers

CA-ICT start een expertisecentrum Digitalisering en ICT (pr)e-DICT, autoriteit voor informatie over de arbeidsmarkt ICT. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Dialogic voor invulling en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Er wordt een informatiesysteem gebouwd waarin meerdere databronnen worden verbonden. Hieraan wordt een dashboard gekoppeld waarmee gebruikers zelf allerlei do...

IenW als launching customer

Van 1 juli – december 2017 heeft Dialogic in opdracht van het ministerie van IenW een leertraject gefaciliteerd rondom launching customership: het inzetten van de eigen inkoopkracht of activa om nieuwe innovaties aan te jagen. Het doel van dit traject was om aan de hand van diverse projecten op het terrein van duurzame energie, smart & green mobility en circulaire economie binnen de uitvo...

Onderzoek niet-geregistreerde criminaliteit

In opdracht van het WODC heeft Dialogic, samen met een eigen team van het WODC, onderzoek gedaan naar de aard en omvang van niet-geregistreerde criminaliteit – het infameuze ‘dark number in crimes’. De geregistreerde criminaliteit neemt in Nederland al jaren af. De (open) vraag is nu of er ook daadwerkelijk sprake is van een afname, of dat er simpelweg steeds minder criminaliteit w...

Evaluatie Ruimtevaartbeleid 2012-2016

Op 22 mei 2018 heeft de staatssecretaris van EZK (mede namens de ministeries van OCW en I&W) de evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016 en het bijbehorende kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd (zie ...

Evaluatie SBIR

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic in samenwerking met UNU-MERIT een onderzoek gedaan naar de impact van SBIR (‘Small Business Innovation Research’). Het doel van SBIR is om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen (of inzicht te krijgen in deze oplossingen) voor maatschappelijke vraagstukken. De door RVO uitgevoerde SBIR betreft een (pre-commercië...

Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM

Sinds jaar en dag luisteren wij in Nederland naar radio via de ether (FM en AM). Inmiddels is ook digitale etherradio beschikbaar (DAB+), kan radio via het internet worden geluisterd, en zijn er veel muziekdiensten bijgekomen. Voor het Ministerie van EZK onderzochten wij wat de voor- en nadelen zijn van het afschakelen van de uitzendingen via FM en AM. Ook keken we naar een realistische termij...