Kennisbank

Onderzoek teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs

Dialogic voert samen met Oberon onderzoek uit naar teambevoegdheid binnen het 10-14-onderwijs. Initiatieven voor 10-14 onderwijs zijn ontstaan om een soepele overgang te creëren tussen het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die dit onderwijs volgen, maken pas op 14-jarige leeftijd definitief de keuze voor vmbo, havo of vwo. In ons huidige stelsel worden lera...

D3 Wijkscan

In opdracht van D3 ontwikkelde Dialogic de D3 Wijkscan. De wijkscan is ontwikkeld voor medewerkers van regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en). De wijkscan is hét startpunt voor een kwantitatieve verkenning van een gebied op het gebied van zorg. De wijkscan verzamelt openbare cijfers over de bevolkingssamenstelling, de gezondheidssituatie, de zorgvraag, het zorgaanbod, en n...

De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar

In de komende zes jaar komen er tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten bij in Nederland ten behoeve van openbare mobiele netwerken. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Dialogic ...

Portaal Waddenonderzoek

Op 1 maart 2021 lanceerde de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek dat door Dialogic is ontwikkeld. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen...

Beleidsdoorlichting Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

In opdracht van het Ministerie van OCW analyseert Dialogic het Nederlandse Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in onze kennissamenleving. Het omvat meer dan alleen de zoektocht naar betere en rijkere verklaringen die leidt tot wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken. Wetenschap levert ook een bijdrage aan de oplossing van maatschapp...

Monitoring MKB-Deals

Op 2 juli 2020 is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, steun toegekend aan negen individuele ‘MKB-Deals’. Met behulp van deze deals werkt het Rijk samen met regionale overheden aan het ondersteunen van het brede midden- en kleinbedrijf. Het doel? Succesvol kunnen blijven ondernemen, nu en in de toekomst. De MKB-Deals hebben als beleidsinstrum...

Evaluatie van het O2LAB-programma

Dialogic en Wageningen University Research (WUR) voeren gezamenlijk de evaluatie uit van het O2LAB-programma. Dit programma wat op initiatief van het Comité voor Ondernemerschap door RVO in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd richt zich specifiek op het versterken, verankeren en stimuleren van ondernemende vaardigheden en ondernemerschap bij werkenden én onderne...

Onderzoek naar kosteloos en anoniem bellen 113

In opdracht van het Ministerie van VWS onderzoekt Dialogic de mogelijkheden van het kosteloos en anoniem maken van het nummer 113. Het nummer 113 is in april 2020 bestemd voor hulp in het kader van suïcidepreventie. De aanleiding hiervoor was de ontstane verwarring bij het publiek door het nadrukkelijk gebruik van de cijfers 113 in de naamgeving van de stichting 113 Zelfmoordpreventie in combi...

Onderzoek online gokfaciliteiten in Nederland

Fysiek gokken wordt in Nederland streng gereguleerd door de Kansspelautoriteit. Om illegaal gokken tegen te gaan heeft de Autoriteit het monopolie voor casino’s verleend aan Holland Casino, en het monopolie voor loterijen aan de Nederlandse Loterij (voorheen Staatsloterij). Beide bedrijven zijn deels...

TV kijken via internet: de groei kent grenzen

In opdracht van de NPO onderzocht Dialogic de grenzen van het Nederlandse internetecosysteem. Steeds meer Nederlanders kijken TV via internet. Dit wordt ook wel over-the-top (OTT) kijken genoemd. De vraag is in welke mate het huidige internetecosysteem in Nederland deze groei aankan. Wat zou er gebeuren als iedereen ineens OTT zou gaan kijken? Om deze vraag te beantwoorden is een simula...

Evaluatie van Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) evalueert Dialogic de Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid Beleid (WOT-VV). Deze evaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-VV programma dat bijna geheel wordt uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research (WFSR). Ook onderzoeken we de mate waarin Nederland de wetgeving inzake vo...

Impact Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

In opdracht van SURF voerde Dialogic een impactmeting uit van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze regeling, die SURF sinds 2015 uitvoert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is erop gericht om hoger onderwijsinstellingen te stimuleren methoden, materialen en tools te ontwikkelen voor open en online onderwijs. Voor de door SURF gepubliceerde thema-uitgave ...

Haalbaarheidsstudie Open Knowledge Base

In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) onderzoeken we de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base. Op dit moment houden universite...

Analyse onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dialogic onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland geanalyseerd. In haar in december 2019 gepresenteerde ...

Evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda

In opdracht van het WODC voert Dialogic een planevaluatie van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) uit. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein die van invloed zijn op de economische belangen en nationale veiligheid van Nederland nemen toe. Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit, en zodoende is door verschillende departementen in samenwe...

Verkenning datastrategie voor een circulaire bouwsector

Dialogic ondersteunde Rijkswaterstaat door middel van een verkennend onderzoek bij het vormen van een strategie ten aanzien van het realiseren van circulariteit in de bouwsector. Binnen de bouwsector kunnen materialen vaak worden hergebruikt, maar gebeurt dit beperkt omdat onvoldoende informatie beschikbaar is over de beschikbaarheid en eigenschappen van vrijgekomen materialen, en informatie ov...

Procesevaluatie CRYSTAL

‘CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area Level with fibre-optic monitoring’ (CRYSTAL) is een project dat is opgezet vanuit onder andere het Rijksvastgoedbedrijf, Programma Groene Technologieën. In dit project wordt onderzoek gedaan naar een monitoringsysteem van warmte- en koude opslagsystemen (WKO) om beter grip te krijgen op de beheerfase van WKO’s en betere afstemming v...

Evaluatie Smart Industry 2015-2020

In opdracht van het Ministerie van EZK zal Dialogic in de periode oktober-december 2020 het publiek-private programma Smart Industry 2015-2020 evalueren en aanbevelingen doen voor logische vervolgstappen. EZK heeft in 2015 het Smart Industry programma gestart, waarbij over een breed front de digitalisering van de industrie werd gestimuleerd. In 2015 zijn drie actielijnen ingezet, te wete...

Outlook digitale infrastructuur Nederland

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we in beeld gebracht in hoeverre Nederlandse huishoudens nu of voor 2023 over een vaste internetverbinding van ten minste 100 Mbit/s kunnen beschikken. Aanpak
Op basis van data van netwerkeigenaren, onze marktkennis en openbare uitrolplannen hebben wij de huidige 100 Mbit/s-dekking geïnventariseerd en een...

Stand van zaken Nederlandse popmuzieksector

Dialogic heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de Nederlandse popmuzieksector. Het onderzoek richt zich onder meer op de invloed van COVID-19 op de popsector. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokkenen, zoals de Popcoalitie, het onderzoek zorgvuldig bestuderen....

Onderzoek naar de kosten voor regionale vensterprogrammering

Het regeerakkoord van het huidige kabinet stelt als doel om samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen te verbeteren. Regionale vensterprogrammering zou hieraan kunnen bijdragen. Bij regionale vensterprogrammering ontvangen kijkers in een bepaalde regio een deel van de dag content die specifiek is voor hun regio op een landelijke lineaire televisiezender van de publieke omroep. De ...

Technologieverkenning diabetes

Het Diabetes Fonds investeert in kennis en innovatie om diabetes type 1 te genezen en type 2 te voorkomen en genezen. Daarnaast wordt ingezet op een betere kwaliteit van leven met diabetes. Er zijn al veel bruikbare technologische oplossingen op de markt of in ontwikkeling. Te denken valt aan:
eHealth-toepassingen, zoals ‘koolhydraatkenners’ en dagboek-apps waarin gezondh...

Toekomstverkenning data en AI voor het MKB

Het thema data, algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) leeft binnen de provincie Zuid-Holland. Beleidsmedewerkers en bestuurders stellen zichzelf vragen als: Welke ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van data, algoritmen en AI zijn te verwachten in de Zuid-Hollandse economie? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de (digitale) toekomst van het MKB in Zuid...

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap evalueerden we, samen met Hylkema Erfgoed, de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). We onderzochten in hoeverre de subsidieregeling aansluit bij de maatschappelijke opgave en of de subsidie een duurzame instandhouding van monumenten voldoende stimuleert.
Omdat rijksmonumenten duurzaam ingebed zijn en zichtbaar zijn in on...

Evaluatie centrale loting en matching 2020

In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vijfde jaar op rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure...

Gebruik van en toezicht op AI-toepassingen in telecominfrastructuren

Telecominfrastructuren zijn van vitaal maatschappelijk belang. Steeds meer toepassin-gen zijn afhankelijk van goed werkende, betrouwbare en altijd beschikbare telecom-voorzieningen. In Nederland houdt het Agentschap Telecom hier toezicht op. Door de opkomst van AI-toepassingen in telecominfrastructuren veranderen het karakter en de risico’s van de telecomsector fundamenteel. Om de juiste werk...

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo

Het onderwijs is één van de sectoren die hard is geraakt door het coronavirus. Het draaiende houden van het onderwijs, al dan niet digitaal, is voor ons allemaal van groot belang. Kinderen hebben recht op onderwijs, en zonder onderwijs kunnen ouders hun werk vaak niet meer goed uitvoeren, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Ook in deze crisistijden ervaren we het belang van goede ...

Impact op sustainable development goals (SDGs) meten met AI

Dialogic ontwikkelde in opdracht van de Rotterdam School of Management een AI-model dat de bijdrage van academische publicaties aan Sustainable Development Goals (SDG) kan bepalen. Dit model wordt vervolgens gebruikt om op grote schaal wetenschappelijke publicaties te verrijken met SDG-metadata. Deze wordt vervolgens gebruikt om aantrekkelijke data-gedreven visualisaties en rapporten op te stel...

Onderzoek regulering van de distributievergoeding

In de kamerbrief over toekomst publieke omroep geeft minister Slob aan dat het Kabinet zal onderzoeken of “de totstandkoming van de vergoeding gereguleerd kan worden, zodat die transparanter wordt en bijdraagt aan een eerlijke vergoeding voor de programmering di...

Evaluatie van het ruimteonderzoek in Nederland

In opdracht van het ministerie van OCW evalueert Dialogic de stand van het ruimteonderzoek in Nederland. Dit onderzoek zal leiden tot een inventarisatie van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek primair is (de kern), alsook een beeld creëren van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek van groot belang is maar secundair (de schil). Doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in ...

Verkenning opzet monitoring mkb- werkplaatsen digitalisering

Een MKB-Werkplaats Digitalisering brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om het kleine, regulier mkb te helpen innoveren. Inmiddels worden op verschillende plaatsen in Nederland digitale werkplaatsen gestart en een aantal is inmiddels operationeel. Zo kent Groningen sinds kort een werkplaats Online Ondernemen. In zo’n werkplaats gaan studenten en docenten samen met het mkb aan de slag met di...

Evaluatie van de referentietaken van VITO

In opdracht van het Departement Omgeving en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie evalueerde Dialogic de referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In deze evaluatie worden grofweg drie luiken onderscheiden, namelijk een generiek luik gericht op het instrument referentietaak, een specifiek luik gericht op de 20 individuele referentietaken en een l...

Evaluatie OZB-maatregel gemeente Rijswijk

Dialogic ondersteunde gemeente Rijswijk bij de evaluatie van de OZB-maatregel 2016. Met deze maatregel beoogt de gemeente het vestigingsklimaat te verbeteren en vastgoedeigenaren te motiveren om met de gemeente in gesprek te gaan over de transformatie, sloop en herontwikkeling van leegstaande objecten. Dialogic begeleidde het evaluatieproces en hielp de gemeente bij de dataverzameling en -analy...

Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering

Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer heeft 28 oktober de door Dialogic in samenwerking met Erasmus Universiteit uitgevoerde evaluatie van de GO-regeling aan de Tweede Kamer aangebonden (zie kamerbrief). Deze regeling (anno 2009) is gericht op het sti...

Monitor alcoholmarketing op social media

In het Nationaal Preventieakkoord – een samenhangend pakket aan maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het gezonder maken van Nederland – worden ambities en doelstellingen geformuleerd op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor problematisch alcoholgebruik is de marketing van alcoholhoudende dranken één van de aandachtspunten. In het bijzonder is...

Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

Om de digitale slagkracht van publieke en private partijen in Nederland te versterken wordt er de afgelopen jaren gewerkt aan een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden, waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt gedeeld. Met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid), h...

Internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo

Dialogic heeft voor het Ministerie van OC&W een evaluatie uitgevoerd naar de internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo. In concreto gaat het dan om de invoering van de titels Bachelor of Science (BSc) en Bachelor of Arts (BA) in het hoger onderwijs, de benaming ‘Universities of Applied Sciences’ voor hogescholen, en het feitelijke geb...

Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting

In opdracht van het Ministerie van Financiën heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar een differentiatie van de overdrachtsbelasting voor starters en beleggers. Op verzoek van de Tweede Kamer is gekeken naar mogelijkheden om starters op de woningmarkt vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning een hoger tarief te berekenen. Het onderzoeksrapport kunt u ...

Onderzoek naar de impact van veiligheidsmaatregelen telecom

...

Mogelijkheden voor identificatie op internet op basis van IP-adres

Wanneer er een strafbaar feit plaatsvindt, moet de dader op basis van achtergelaten sporen worden gevonden om uiteindelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Voor online criminaliteit geldt dat het IP-adres een directe aanwijzing is richting de aansluiting en/of het systeem vanaf waar een bepaalde strafbare handeling werd verricht. In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de in...