Kennisbank

Evaluatie assurantiebelasting

Assurantiebelasting is een belasting op (schade)verzekeringen die in 1970 in de wet is opgenomen. Deze belasting wordt in rekening gebracht en afgedragen door de verzekeraar, een gevolmachtigd agent of assurantiebemiddelaar. De belasting wordt berekend over de verzekeringspremie. Ook over diensten die samenhangen met de verzekering, zoals bemiddelingsactiviteiten, is assurantiebelasting verschu...

Onderzoek borging continuïteit van slimme meters in relatie tot de PAMR-vergunning

Momenteel gebruiken enkele elektriciteitsnetbeheerders frequentieruimte in de 450-470 MHz PAMR-band om miljoenen slimme meters draadloos uit te lezen. Frequentieruimte is schaars, en er dient dan ook continu een afweging te worden gemaakt tussen verschillende vormen van gebruik van spectrum. De frequentievergunning aan de netbeheerders is onlangs verlengd tot 17 november 2024. Voor de we...

Mobiele apps voor re-integratie gedetineerden?

In opdracht van het WODC onderzocht Dialogic of apps daadwerkelijk een positief effect hebben op re-integratie van (ex-)gedetineerden. In een literatuuronderzoek is op basis van (wetenschappelijke) literatuur onderbouwd of de inzet van een app ondersteunend kan werken. Daarbij keken we ook breder naar apps die werden ingezet bij populaties die vergelijkbaar zijn of overeenkomstige kenmerken heb...

Evaluatie centrale loting en matching 2019

In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vierde jaar op een rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2019. Deze centrale...

Monitor duurzame inzetbaarheid ICT’ers

Dialogic voert voor CA-ICT een monitor duurzame inzetbaarheid van ICT’er uit. De uitvoering van de monitor wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. ...

Ontwikkeling monitor MKB-Actieplan

Het MKB speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het zorgt voor 60% van de toegevoegde waarde en voor ruim 70% van de werkgelegenheid. Daarnaast speelt het MKB een onmisbare rol bij onderzoek en innovatie, bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld klimaat en energie) en bij het ondersteunen van de lokale samenleving (bijvoorbeeld sponsoring). De overhei...

Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO

Onderzoek naar effecten van publiek-private samenwerking op de aansluiting tussen mbo en arbeidsmarkt In opdracht van het ministerie van OCW voert Dialogic samen met Ecorys de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo 2014-2018 uit. Het RIF is een subsidieregeling bedoeld om de samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven te stim...

Onderwijs-arbeidsmarkt dashboard chemiesector

Dialogic heeft in opdracht van de Topsector Chemie een onderwijs-arbeidsmarktdashboard voor de chemiesector ontwikkeld. Het dashboard bevat relevante informatie over de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de chemiesector. Het dashboard vloeit voort uit een onderzoek dat Dialogic in 2016 heeft uitgevoerd voor de To...

Evaluatie programma ‘Innovatiegericht Inkopen’

De afgelopen decennia zijn er vanuit het Ministerie van EZK verschillende initiatieven ondernomen om overheden te stimuleren hun inkoopkracht (middelen, maar ook kennis- en netwerkpositie) aan te wenden voor innovatiebevordering. De doorontwikkeling en clustering van deze initiatieven heeft geleid tot het programma ‘Innovatiegericht Inkopen’. De ambitie van dit programma is het inspireren e...

Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt Dialogic, samen met APE, de effecten en doeltreffendheid van de Wet op de vaste Boekenprijs. Deze wet is in het leven geroepen om het boek als cultuurgoed te beschermen. De wet heeft tot doel een brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken in de Nederlandse en de Friese taal via een geogr...

Mogelijkheden aanpak online kinderporno via bestuursdwang

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we, in samenwerking met bureau Beke,  onderzoek gedaan naar de technische en feitelijke stappen om online kinderporno te verwijderen onder de toepassing van bestuursdwang. Kinderporno moet zo snel mogelijk van internet worden verwijderd. De meeste ICT-bedrijven hebben dit materiaal ongewild en incidenteel op websites of se...

Ondersteuning Rijkswaterstaat bij aanloop naar nieuwe Innovatieagenda

Rijkswaterstaat (RWS) is zich momenteel aan het beraden op de ontwikkeling van een nieuwe Innovatieagenda. De huidige en tevens eerste organisatie-brede Innovatieagenda loopt tot 2020 en er is behoefte aan een vervolg. RWS heeft behoefte aan ondersteuning bij het verzamelen, ordenen en overzichtelijk ontsluiten (...

Nederlands-Vlaamse samenwerking internationalisering hoger onderwijs

In opdracht van het ANV, de Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, onderzochten we, samen met Idea Consult uit Brussel, nieuwe mogelijkheden om Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs te verbeteren. Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen en overwegingen voor universiteiten, overheden en andere stakeholders:...

Inventarisatie internetvoorzieningen Urban Department Store Rotterdam

Gemeente Rotterdam heeft Dialogic gevraagd om met én voor de Bedrijfsinvesteringszone Centrum Rotterdam (ook wel: Urban Department Store Rotterdam) een inventarisatie te doen naar de internetvoorzieningen in dit gebied. We gaan gebouweigenaren en winkeliers/ondernemers bevragen in een enquête, brengen het huidige aanbod (grafisch) in beeld en maken e...

Onderzoek vestigingsklimaat voor hightech bedrijven

In opdracht van de Vereniging FME-CWM (FME) onderzoekt Dialogic het Nederlandse vestigingsklimaat voor toonaangevende hightech bedrijven. FME vertegenwoordigt veel bedrijven die opereren op het hoogste niveau van technologische ontwikkeling. Specifiek voor deze categorie bedrijven brengen we in beeld wat de sterke en zwakke punten zijn van het Nederlandse ves...

Evaluatie van (het gebruik van) de risicokaart

In opdracht van het WODC heeft Dialogic evaluatieonderzoek gedaan naar het gebruik van de risicokaart. De Risicokaart is een via internet raadpleegbare kaart (www.risicokaart.nl) die als doel heeft om locatiegebonden risico’s in de leef- en werkomgeving van burgers en bedrijven in beeld te brengen en om overheden de mogelijkheid te geven om daaro...

Onderzoek domeinoverstijgende fraude

Misbruik van sociale voorzieningen heeft vaak een grote maatschappelijke impact en reikt verder dan alleen de directe financiële schade voor de overheid. Het ondermijnt het draagvlak voor sociale voorzieningen en tast het rechtsgevoel aan. Fraudeurs zoeken continu naar zwakke plekken in regelingen of systemen om daarmee financieel of economisch voordeel te behalen. Uitkeringsfraude vindt in to...

Evaluatie WBSO 2011-2017

Op 11 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic in samenwerking met APE en UNU-MERIT uitgevoerde evaluatie van de WBSO 2011-2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze ging vergezeld van de ...

Digitale connectiviteit Metropoolregio Amsterdam

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam hebben TNO en Dialogic een beleidscahier geschreven over het thema digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties in de Metropoolregio Amsterdam. Hierin wordt de stand van zaken op het gebied van digitale connectiviteit beschreven en worden de implicaties van digitale transforma...

Haalbaarheid veilige gratis Wi-Fi in Amsterdam

Dialogic onderzoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam de mogelijkheden voor het uitrollen van gratis Wi-Fi op drukbezochte locaties in de stad, en bekijkt of implementatie van public roaming hierbij haalbaar en zinvol is. In de onlangs gepubliceerde Agenda Digitale Stad beschri...

Beleidsonderzoek MKB-financieringsmarkt

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt Dialogic, samen met de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), de werking van de MKB-financieringsmarkt en de rol van de overheid. We onderzoeken of het EZK MKB-financieringsbeleid en het samenspel van de diverse instrumenten, nog effectief is in het wegnemen va...

Onderzoek (semi) publieke glasvezelnetwerken

In Nederland zijn verschillende glasvezelinfrastructuren aangelegd voor (semi) publieke diensten. Deze verschillende netwerken worden vaak door één enkele dienst gebruikt. Bij sommige netwerken is er sprake van overcapaciteit. In bepaalde situaties wordt deze overcapaciteit commercieel op de markt aangeboden. In opdracht van het ministerie van EZK heeft Dialogic de locaties en de eigenschappe...

Evaluatie NBTC 2016-2018

Op 18 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic uitgevoerde Evaluatie NBTC 2016-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie gaat uitgebreid in op de legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverlening van het minist...

Opsporing versus hergebruik van IP-adressen

In opdracht van het WODC verkent Dialogic de technische opsporingsmogelijkheden bij toenemend hergebruik van IP-adressen. Op het internet fungeert je IP-adres als een soort ‘kenteken’. Wanneer er iets illegaals gebeurt, is het van belang dat politie en justitie op basis van IP-adres de achterliggende persoon kunnen vinden. Deze IP(v4)-adressen – waarvan er enkele miljarden beschikb...

Essentieel of niet? Methoden om de patentmarkt transparanter te maken

In december 2018 is een consortium van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Technische Universiteit van München (TUM), Dialogic en verschillende onafhankelijke deskundigen door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie geselecteerd om een ​​pilotproject uit te voeren op het gebied van essentialiteits checks van Standaard Essentiële Patenten (SEPR...

Evaluatie van het convenant tussen de Vlaamse overheid en de Vlerick Business School

Op verzoek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) evalueerden we het convenant tussen de Vlaamse overheid en de Vlerick Business School. In dit convenant staan afspraken over strategische en operationele doelstellingen en KPI’s die de Vlerick Business School ten aanzien van haar wetenschappelijk onderzoek moet realiseren met hulp van subsidiëring door de Vlaamse overheid...

Verkenning samenwerking Hoger Onderwijs en Rijksoverheid rond ICT

In opdracht van het ministerie van BZK onderzocht Dialogic mogelijke samenwerkingsvormen tussen ICT-opleiders en de Rijksdienst. Om als Rijksdienst goed te kunnen functioneren is het noodzakelijk om voldoende en goed gekwalificeerde ICT’ers aan te trekken. Samenwerking met ICT-opleiders is één van de oplossingsrichtingen in het ‘...

Impact digitalisering voor gemeente Utrecht

Voor gemeente Utrecht hebben we een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelingen van digitalisering in de stad. Gezond stedelijk leven, de snelle bevolkingsgroei in de stad en de verdichting van de gebouwde omgeving vragen om slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit, energie, veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, zorg en werk van de toekomst. In een groot aantal gevallen hebben di...

Regie op data uit de stad

Dialogic heeft in samenwerking met VNG Realisatie en in opdracht van Stichting Stedenlink verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van “data uit de stad”. ...

Strategische verkenning digitalisering Gelderland

Digitalisering verandert de rol van de provincie. Naast de verantwoordelijkheid voor een goede infrastructuur heeft de provincie de mogelijkheid om de transitie naar een digitale samenleving te ondersteunen. Voor de provincie Gelderland onderzochten wij hoe de provincie zich kan aanpassen op aanstaande veranderingen. Conclusie is dat de provincie een rol heeft in drie domeinen: (1) Data ...

Businesscase voor Digitale Connectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een onderzoek naar het vormgeven van de businesscase voor Digitale Connectiviteit uitgevoerd. Dit onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit. Eén van de acties uit dit plan omvat de ontw...

Ranking Main Software 50

Main Capital Partners brengt sinds 2012 een ranking uit van Nederlandse softwarebedrijven, de Main Software 50. Dialogic is als auditpartner betrokken bij het samenstellen van deze top 50. We richten ons op een kritische toetsing aan de minimale kwaliteitseisen, om zo een methodologisch verantwoorde opzet van de lijst te kunnen waarborgen. Dialog...

Centraal ticketingsysteem Vlaanderen

In opdracht van Cultuurconnect heeft Dialogic, in samenwerking met Dr. Andra Leurdijk van FORALLMEDIA, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een gecentraliseerd ticketingsysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen. Het onderzoek bestond uit een deskstudie en interviews om bestaande systemen en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland in kaart te brengen. Vervolgens...

Digitale randvoorwaarden toplocaties

Nederland is economisch sterk, actief en innovatief. Niet voor niets staat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Versterking van de internationale concurrentiekracht vraagt om versterking van een selectie van toplocaties en de verbindingen da...

Process mining voor verbeterde dienstverlening

Dialogic onderzocht voor de Provincie Noord-Brabant of en hoe de inzet van process mining kan bijdragen aan innovatie van processen en verbeterde dienstverlening. Process mining is een techniek om vanuit grote hoeveelheden data, veelal log-gegevens over processen, inzicht te krijgen in de manier waarop een proces in de praktijk functioneert. Door dit ‘geminede’ procesmodel te vergeli...

Digitaliseringsstrategie Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk, Zeeland) staat aan de vooravond van haar nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Het museum wil digitalisering hierin een prominente rol geven. De rol van digitalisering wordt namelijk van steeds groter belang voor de toekomstbestendigheid van het museum en al haar unieke verhalen. Ter voorbereiding op dit nieuwe beleidsplan, vroeg het Watersnoodmuseum aan...

Verkenning CultuurApp Zeeland

In opdracht van de provincie Zeeland heeft Dialogic de mogelijkheden verkend om het cultuuraanbod in Zeeland beter online te ontsluiten. De verkenning van Dialogic is met begeleidende brief aangeboden aan Provinciale Stat...

Kansen digitalisering voor Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland verkende Dialogic de kansrijke thema’s (in economische termen de ‘niches’) van de digitale economie in Zuid-Holland en de randvoorwaarden die moeten worden vervuld om die kansen te grijpen. Tegelijkertijd zijn een aantal relevante maatschappelijke uitdagingen meegenomen in de verkenning. ...

App die (ex-)gedetineerden helpt re-integreren?

In opdracht van het WODC onderzoekt Dialogic of mobiele applicaties ondersteunend kunnen werken bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De bredere inzet van ICT ondersteunende functionaliteiten zoals mobiele applicaties past in de ambitie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een verzameling van deze functionaliteiten, genoemd ZelfBediening Justitiab...

Snel internet voor heel Limburg

Provinciale Staten van Limburg heeft onlangs de motie ‘Dubbelglas(vezel) voor Limburg’ aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om een actieplan te ontwikkelen dat ert...