Kennisbank

Procesevaluatie CRYSTAL

‘CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area Level with fibre-optic monitoring’ (CRYSTAL) is een project dat is opgezet vanuit onder andere het Rijksvastgoedbedrijf, Programma Groene Technologieën. In dit project wordt onderzoek gedaan naar een monitoringsysteem van warmte- en koude opslagsystemen (WKO) om beter grip te krijgen op de beheerfase van WKO’s en betere afstemming v...

Evaluatie Smart Industry 2015-2020

In opdracht van het Ministerie van EZK zal Dialogic in de periode oktober-december 2020 het publiek-private programma Smart Industry 2015-2020 evalueren en aanbevelingen doen voor logische vervolgstappen. EZK heeft in 2015 het Smart Industry programma gestart, waarbij over een breed front de digitalisering van de industrie werd gestimuleerd. In 2015 zijn drie actielijnen ingezet, te wete...

Outlook digitale infrastructuur Nederland

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we in beeld gebracht in hoeverre Nederlandse huishoudens nu of voor 2023 over een vaste internetverbinding van ten minste 100 Mbit/s kunnen beschikken. Aanpak
Op basis van data van netwerkeigenaren, onze marktkennis en openbare uitrolplannen hebben wij de huidige 100 Mbit/s-dekking geïnventariseerd en een...

Stand van zaken Nederlandse popmuzieksector

Dialogic heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de Nederlandse popmuzieksector. Het onderzoek richt zich onder meer op de invloed van COVID-19 op de popsector. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokkenen, zoals de Popcoalitie, het onderzoek zorgvuldig bestuderen....

Onderzoek naar de kosten voor regionale vensterprogrammering

Het regeerakkoord van het huidige kabinet stelt als doel om samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen te verbeteren. Regionale vensterprogrammering zou hieraan kunnen bijdragen. Bij regionale vensterprogrammering ontvangen kijkers in een bepaalde regio een deel van de dag content die specifiek is voor hun regio op een landelijke lineaire televisiezender van de publieke omroep. De ...

Technologieverkenning diabetes

Het Diabetes Fonds investeert in kennis en innovatie om diabetes type 1 te genezen en type 2 te voorkomen en genezen. Daarnaast wordt ingezet op een betere kwaliteit van leven met diabetes. Er zijn al veel bruikbare technologische oplossingen op de markt of in ontwikkeling. Te denken valt aan:
eHealth-toepassingen, zoals ‘koolhydraatkenners’ en dagboek-apps waarin gezondh...

Toekomstverkenning data en AI voor het MKB

Het thema data, algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) leeft binnen de provincie Zuid-Holland. Beleidsmedewerkers en bestuurders stellen zichzelf vragen als: Welke ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van data, algoritmen en AI zijn te verwachten in de Zuid-Hollandse economie? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de (digitale) toekomst van het MKB in Zuid...

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap evalueren we, samen met Hylkema Erfgoed, de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). We onderzoeken in hoeverre de subsidieregeling aansluit bij de maatschappelijke opgave en of de subsidie een duurzame instandhouding van monumenten voldoende stimuleert.
Omdat rijksmonumenten duurzaam ingebed zijn en zichtbaar zijn in onze ...

Evaluatie centrale loting en matching 2020

In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vijfde jaar op rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure...

Gebruik van en toezicht op AI-toepassingen in telecominfrastructuren

Telecominfrastructuren zijn van vitaal maatschappelijk belang. Steeds meer toepassin-gen zijn afhankelijk van goed werkende, betrouwbare en altijd beschikbare telecom-voorzieningen. In Nederland houdt het Agentschap Telecom hier toezicht op. Door de opkomst van AI-toepassingen in telecominfrastructuren veranderen het karakter en de risico’s van de telecomsector fundamenteel. Om de juiste werk...

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo

Het onderwijs is één van de sectoren die hard is geraakt door het coronavirus. Het draaiende houden van het onderwijs, al dan niet digitaal, is voor ons allemaal van groot belang. Kinderen hebben recht op onderwijs, en zonder onderwijs kunnen ouders hun werk vaak niet meer goed uitvoeren, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Ook in deze crisistijden ervaren we het belang van goede ...

Impact op sustainable development goals (SDGs) meten met AI

Dialogic ontwikkelde in opdracht van de Rotterdam School of Management een AI-model dat de bijdrage van academische publicaties aan Sustainable Development Goals (SDG) kan bepalen. Dit model wordt vervolgens gebruikt om op grote schaal wetenschappelijke publicaties te verrijken met SDG-metadata. Deze wordt vervolgens gebruikt om aantrekkelijke data-gedreven visualisaties en rapporten op te stel...

Onderzoek regulering van de distributievergoeding

In de kamerbrief over toekomst publieke omroep geeft minister Slob aan dat het Kabinet zal onderzoeken of “de totstandkoming van de vergoeding gereguleerd kan worden, zodat die transparanter wordt en bijdraagt aan een eerlijke vergoeding voor de programmering ...

Evaluatie van het ruimteonderzoek in Nederland

In opdracht van het ministerie van OCW evalueert Dialogic de stand van het ruimteonderzoek in Nederland. Dit onderzoek zal leiden tot een inventarisatie van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek primair is (de kern), alsook een beeld creëren van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek van groot belang is maar secundair (de schil). Doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in ...

Verkenning opzet monitoring mkb- werkplaatsen digitalisering

Een MKB-Werkplaats Digitalisering brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om het kleine, regulier mkb te helpen innoveren. Inmiddels worden op verschillende plaatsen in Nederland digitale werkplaatsen gestart en een aantal is inmiddels operationeel. Zo kent Groningen sinds kort een werkplaats Online Ondernemen. In zo’n werkplaats gaan studenten en docenten samen met het mkb aan de slag met di...

Evaluatie van de referentietaken van VITO

In opdracht van het Departement Omgeving en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie evalueerde Dialogic de referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In deze evaluatie worden grofweg drie luiken onderscheiden, namelijk een generiek luik gericht op het instrument referentietaak, een specifiek luik gericht op de 20 individuele referentietaken en een l...

Evaluatie OZB-maatregel gemeente Rijswijk

Dialogic ondersteunde gemeente Rijswijk bij de evaluatie van de OZB-maatregel 2016. Met deze maatregel beoogt de gemeente het vestigingsklimaat te verbeteren en vastgoedeigenaren te motiveren om met de gemeente in gesprek te gaan over de transformatie, sloop en herontwikkeling van leegstaande objecten. Dialogic begeleidde het evaluatieproces en hielp de gemeente bij de dataverzameling en -analy...

Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering

In opdracht van het Ministerie van EZK zal Dialogic in het eerste kwartaal van 2020 de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) evalueren. De GO-regeling is gericht op het stimuleren van kredietverlening door het bieden van een staatsgarantie op bankkredieten. GO geeft aan banken een staatsgarantie van 50% op middelgrote en grote leningen. De doelgroep van de regeling bestaat uit middelg...

Monitor alcoholmarketing op social media

In het Nationaal Preventieakkoord – een samenhangend pakket aan maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het gezonder maken van Nederland – worden ambities en doelstellingen geformuleerd op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor problematisch alcoholgebruik is de marketing van alcoholhoudende dranken één van de aandachtspunten. In het bijzonder is...

Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

In de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) is opgenomen dat een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity moet worden ingericht met als doel om informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever te delen tussen publieke en private partijen. We hebben in Nederland te maken met een decentrale situatie, waardoor het risico op de loer li...

Internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo

Dialogic heeft voor het Ministerie van OC&W een evaluatie uitgevoerd naar de internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo. In concreto gaat het dan om de invoering van de titels Bachelor of Science (BSc) en Bachelor of Arts (BA) in het hoger onderwijs, de benaming ‘Universities of Applied Sciences’ voor hogescholen, en het feitelijke geb...

Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting

In opdracht van het Ministerie van Financiën heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar een differentiatie van de overdrachtsbelasting voor starters en beleggers. Op verzoek van de Tweede Kamer is gekeken naar mogelijkheden om starters op de woningmarkt vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning een hoger tarief te berekenen. Het onderzoeksrapport kunt u ...

Onderzoek naar de impact van veiligheidsmaatregelen telecom

...

Mogelijkheden voor identificatie op internet op basis van IP-adres

Wanneer er een strafbaar feit plaatsvindt, moet de dader op basis van achtergelaten sporen worden gevonden om uiteindelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Voor online criminaliteit geldt dat het IP-adres een directe aanwijzing is richting de aansluiting en/of het systeem vanaf waar een bepaalde strafbare handeling werd verricht. In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de in...

Evaluatie Programma Groene Technologieën

Het Programma Groene Technologieën (PGT) van het Rijksvastgoedbedrijf zet zich in voor duurzame onderhoud- en beheeropgaven. PGT beschikt over een innovatiebudget om duurzame innovaties aan te jagen binnen de projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het programma richt zich daarbij op energiebesparing, hernieuwbare energie en circulariteit. Het doel is om een bijdrage te leve...

Vechtafspraken en Artificial Intelligence

Daders herkennen en afspraken voorspellen met kunstmatige intelligentie Geplande vechtafspraken tussen supporters van betaald voetbalclubs zijn actueel. Eerder voerde Bureau Beke in opdracht van het programma Politie en Wetenschap het allereerste onderzoek in Europa uit naar vechten op afspraak. Het fenomeen werd inzichtelijk gemaakt en er werd gewezen op de risico’s. Het onde...

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de Topsector Chemie

Dialogic heeft voor de topsector Chemie de onderwijsarbeidsmarktstromen in kaart gebracht. Uit het onderzoek komt naar voren dat in vergelijking met tien jaar geleden bijna twee keer zoveel studenten kiezen voor een chemieopleiding. De grootste stijging komt voor in het hoger en universitair onderwijs. Van de afgestudeerde chemici gaat slechts 10% tot 20% werken in de chemische sector tegenover...

Evaluatie assurantiebelasting

Assurantiebelasting is een belasting op (schade)verzekeringen die in 1970 in de wet is opgenomen. Deze belasting wordt in rekening gebracht en afgedragen door de verzekeraar, een gevolmachtigd agent of assurantiebemiddelaar. De belasting wordt berekend over de verzekeringspremie. Ook over diensten die samenhangen met de verzekering, zoals bemiddelingsactiviteiten, is assurantiebelasting verschu...

Onderzoek borging continuïteit van slimme meters in relatie tot de PAMR-vergunning

Momenteel gebruiken enkele elektriciteitsnetbeheerders frequentieruimte in de 450-470 MHz PAMR-band om miljoenen slimme meters draadloos uit te lezen. Frequentieruimte is schaars, en er dient dan ook continu een afweging te worden gemaakt tussen verschillende vormen van gebruik van spectrum. De frequentievergunning aan de netbeheerders is onlangs verlengd tot 17 november 2024. Voor de we...

Mobiele apps voor re-integratie gedetineerden?

In opdracht van het WODC onderzocht Dialogic of apps daadwerkelijk een positief effect hebben op re-integratie van (ex-)gedetineerden. In een literatuuronderzoek is op basis van (wetenschappelijke) literatuur onderbouwd of de inzet van een app ondersteunend kan werken. Daarbij keken we ook breder naar apps die werden ingezet bij populaties die vergelijkbaar zijn of overeenkomstige kenmerken heb...

Evaluatie centrale loting en matching 2019

In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vierde jaar op een rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2019. Deze centrale...

Monitor duurzame inzetbaarheid ICT’ers

Dialogic voert voor CA-ICT een monitor duurzame inzetbaarheid van ICT’er uit. De uitvoering van de monitor wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. ...

Ontwikkeling monitor MKB-Actieplan

Het MKB speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het zorgt voor 60% van de toegevoegde waarde en voor ruim 70% van de werkgelegenheid. Daarnaast speelt het MKB een onmisbare rol bij onderzoek en innovatie, bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld klimaat en energie) en bij het ondersteunen van de lokale samenleving (bijvoorbeeld sponsoring). De overhei...

Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO

Onderzoek naar effecten van publiek-private samenwerking op de aansluiting tussen mbo en arbeidsmarkt In opdracht van het ministerie van OCW voert Dialogic samen met Ecorys de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo 2014-2018 uit. Het RIF is een subsidieregeling bedoeld om de samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven te stim...

Onderwijs-arbeidsmarkt dashboard chemiesector

Dialogic heeft in opdracht van de Topsector Chemie een onderwijs-arbeidsmarktdashboard voor de chemiesector ontwikkeld. Het dashboard bevat relevante informatie over de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de chemiesector. Het dashboard vloeit voort uit een onderzoek dat Dialogic in 2016 heeft uitgevoerd voor de To...

Evaluatie programma ‘Innovatiegericht Inkopen’

De afgelopen decennia zijn er vanuit het Ministerie van EZK verschillende initiatieven ondernomen om overheden te stimuleren hun inkoopkracht (middelen, maar ook kennis- en netwerkpositie) aan te wenden voor innovatiebevordering. De doorontwikkeling en clustering van deze initiatieven heeft geleid tot het programma ‘Innovatiegericht Inkopen’. De ambitie van dit programma is het inspireren e...

Derde evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Dialogic, samen met APE, de effecten en doeltreffendheid van de Wet op de vaste boekenprijs. Deze wet is in het leven geroepen om het boek als cultuurgoed te beschermen. De wet heeft tot doel een brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken in de Nederlandse en de Friese taal via een geografisch ruim gespreid net van boekhandels in Neder...

Mogelijkheden aanpak online kinderporno via bestuursdwang

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we, in samenwerking met bureau Beke,  onderzoek gedaan naar de technische en feitelijke stappen om online kinderporno te verwijderen onder de toepassing van bestuursdwang. Kinderporno moet zo snel mogelijk van internet worden verwijderd. De meeste ICT-bedrijven hebben dit materiaal ongewild en incidenteel op websites of se...

Ondersteuning Rijkswaterstaat bij aanloop naar nieuwe Innovatieagenda

Rijkswaterstaat (RWS) is zich momenteel aan het beraden op de ontwikkeling van een nieuwe Innovatieagenda. De huidige en tevens eerste organisatie-brede Innovatieagenda loopt tot 2020 en er is behoefte aan een vervolg. RWS heeft behoefte aan ondersteuning bij het verzamelen, ordenen en overzichtelijk ontsluiten (...

Nederlands-Vlaamse samenwerking internationalisering hoger onderwijs

In opdracht van het ANV, de Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, onderzochten we, samen met Idea Consult uit Brussel, nieuwe mogelijkheden om Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs te verbeteren. Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen en overwegingen voor universiteiten, overheden en andere stakeholders:...