Kennisbank

Cijfermatige input Bètafocus UP3

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. De bètafocus bijeenkomsten zijn onderdeel van het veranderde monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces ...

United we stand: Open Diensten Innovatie in de Noordvleugel

"Innovating with partners by sharing the risks and the rewards" en "Creating demand through Public sector pioneers". Dit zijn twee van de kernboodschappen van de sprekers tijdens de United We Stand international policy workshop die Dialogic organiseerde op 8 oktober 2010 in de Kanunnikenzaal van de Universiteit Utrecht. Het doel van de workshop was om de beleidsm...

Analyse Axis-opleidingen

De AXIS-regeling maakt het hogescholen mogelijk om studenten zonder het juiste vooropleidingsprofiel in te laten stromen in een zevental technische bacheloropleidingen. Het Platform Bèta Techniek vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid (zowel absoluut als relatief) studenten die met een deficiënt profiel zijn ingestroomd, en de studieresultaten van...

PII conceptontwikkeling

Het Project Industriële Innovatie (PII) is in het begin van de jaren 80 een succesvol instrument voor het bevorderen van innovatie gebleken. Dialogic heeft voor het Innovatieplatform deze methodiek omgevormd naar een moderne aanpak die anno 2009 toe te passen is. Hierbij is nauw samengewerkt met experts van respectievelijk het oorspronkelijke PII project (prof.dr.ir. Jan Buijs) en van ...

Breedband en de gebruiker V

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, UPC en het Stimuleringsfonds voor de Pers onderzoekt Dialogic wat het ‘gemiddelde’ Nederlandse huishouden anno 2010 online doet. Op welke manier verzamelt de internetter informatie voor privé-doeleinden, hoe communiceert hij of zij met anderen, in welke mate wordt internet gebruikt voor entertainme...

Engelstalige versie platform pocket netwerkvorming

De afgelopen jaren heeft Dialogic verschillende onderzoeken uitgevoerd naar netwerkvorming in het (beta-technisch) onderwijs. Dialogic deed dat in opdracht van het Platform Beta Techniek. Verschillende onderzoeken zijn als Platform Pocket uitgegeven en zijn ook via onze website te vinden. Om de kennis van onderwijsnetwerken - en het analyseren daarvan &am...

Vouchersysteem ter bevordering van digital media bij MKB’ers

September vorig jaar ging het Europese ImMediaTe project van start. Doelstelling is MKB’ers in de digital media sector te ondersteunen bij new market entry, internationalisering en andere groeistrategieën. Het ontbreekt veel bedrijven in de sector aan kennis/vaardigheden en contacten om een dergelijk stap op eigen benen te zetten. Er is bijvoorbeeld wel venture capital aanwezig, ...

Inhoudelijke voorbereiding ELAN conferentie

Op 8 en 9 april 2009 organiseert ELAN de studiedagen "Twents Meesterschap" met als thema: schools -en buitenschools leren, doceren en communiceren in een veranderende samenleving. Doel van de studiedagen is om met diverse mensen gedachten, theorie en praktijk uit te wisselen. Verschillende onderwerpen over scholing, vakvernieuwing, professionalisering en wetenschaps&...

Meten van beleid omtrent eSkills binnen MSP

Deze studie is voltooid door Empirica voor de Europese Commissie in januari 2008. Het belangrijkste doel was om het bestaande beleid en de initiatieven in Europa omtrent multi-stakeholder partnerships (MSP) op het gebied van eSkills te meten. De resultaten van dit onderzoek betreft onder andere een inventarisatie van MSP voor eSkills-ontwikkeling en gerelateerd beleid, gebruikmakend van ...

Benchmark hogescholen Sprint 2007

Dialogic is gevraagd door het Platform Bèta Techniek een benchmark uit te voeren van 17 Nederlandse Hogescholen. Het doel hiervan is te achterhalen of er indicatoren aan te wijzen zijn die bijdragen aan succesvolle hogescholen binnen het Sprintprogramma. Bovendien biedt de benchmark inzicht in welke indicatoren voor beleidsvorming (kwantitatieve realisatie, succesvolle aanpak, draagvla...

Evaluatie Sportbureau

Het landelijke sportbeleid richt zich naast topsport ook steeds meer op de breedtesport. Hieronder wordt alle sport verstaan die niet-professioneel en niet op topsportniveau wordt beoefend. De ondersteuning voor deze breedtesport richt zich voornamelijk op de lokale sportverenigingen. De gemeente Roosendaal is zich bewust van de importantie van sport in de maatschappij en geeft daarom v...

Typologie PPS in het LNV domein

Publiek-private samenwerkingen (PPS) verheugen zich in een toenemende belangstelling in het kennis en innovatiedomein. In een aantal gevallen hebben (zeer) omvangrijke investeringen in kennis en innovatie de vorm van PPS-constructies (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend; Bsik, de TTIs, de nieuwe innovatieprogramma’s, InnovatiePrestatiecontracten etc.). Daarbij speel...

Sturing bij nationaal onderzoek & innovatiebeleid

Negen Europese landen waaronder Nederland hebben geparticipeerd in het VISION Era-Net project. Doel van het project was recente ontwikkelingen in de sturing of "governance" van het wetenschaps- en innovatiesysteem nader te analyseren en te vergelijken. De studie bestond uit een combinatie van desk research, een 30-tal casestudies naar het hoe en waarom va...

Digitale themakanalen en Uitzending Gemist @Home

Dialogic is in mei een onderzoek gestart in opdracht van @Home naar 17 digitale themakanalen en de videodienst Uitzending Gemist van de Publieke Omroepen. De themakanalen worden inmiddels een paar maanden doorgegeven in het digitale pakket en er bestaat behoefte om inzicht te krijgen in de mate waarin de betreffende zenders bekeken en gewaardeerd worden. Daarnaast wordt per zender een ki...

Tomtom in je wijk

Tomtom in de wijk. Het idee is om door middel van een digitaal platform bij te dragen aan sociale cohesie in (bepaalde wijken of buurten in) Amstelveen. Op buurtniveau worden bijvoorbeeld vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten en sociale activiteiten gepresenteerd. Denk aan ‘uitruil’ van activiteiten als oppassen op kinderen, geven van huiswerkbegeleiding, hulp bij huishoudelijke...

Interactieve keuzetool (I-BID)

Delft Interactief helpt bij de selectie van een hulpmiddel dat u kunt inzetten in een interactief traject. Deze keuze is - veelal - niet eenvoudig, onder andere omdat de gereedschapskist met interactieve methoden en technieken goed gevuld is. Delft Interactief beoogt deze keuze te vergemakkelijken, zodat u - uitgaande van d...

Enterprise monitor 2007

Sinds vorig jaar geeft CBS op jaarbasis een cijfermatig beeld van de staat van het ondernemingsklimaat in Nederland ten opzichte van een aantal benchmarklanden. Dialogic heeft aan de wieg gestaan van de totstandkoming van deze publicatie. Elke editie kent een meer beschouwend, essayistisch hoofdstuk waarin een bepaald thema verder wordt uitgediept. In de editie 2007 was dit thema ‘...

Online raadsvergaderingen

In steeds meer gemeenten en provincies worden vergaderingen live via het internet uitgezonden (‘webcasting’). Er wordt aangenomen dat de politiek hier meer van gaat leven en dichter bij de burger komt. Daarbij biedt audiovisuele verslaglegging nieuwe mogelijkheden; zo kunnen de audiovisuele fragmenten per onderwerp en per spreker worden geïndexeerd en op een willekeurig tij...

Quick scan Breedbandbeleid

In deze quick scan wordt een antwoord verstrekt op een drietal onderzoeksvragen: Wat is de huidige stand van zaken in de provincie Limburg ten aanzien van breedband? Wat zijn huidige initiatieven binnen de provincie en wat zijn daarbij knelpunten en kansen? Wat kenmerkt het beleid van andere provincies met een voortrekkersrol op breedbandgebied? Wat kan de provincie Limbur...

Informatie zoekgedrag innovatie agrarische ondernemers

Het ministerie van LNV heeft vorig jaar een scan gemaakt van het eigen innovatiegerichte beleidsinstrumentarium. Deze scan heeft geresulteerd in een overzicht waarin in één oogopslag overlap en witte vlekken duidelijk worden. Naast de traditionele regelingen zijn ook organisaties en netwerken zoals het Innovatienetwerk en KodA opgenomen in het overzicht. Het is vervolge...

Audit Universum Programma (UP)

Dialogic ondersteunt het Platform Bèta Techniek bij de audit van het Universum Programma (UP), voortbouwend op de intake van dit programma (inclusief voortraject). Er hebben auditbezoeken plaatsgevonden bij een selectie van UP-scholen. Als vice-voorzitter van de commissie werd mede richting gegeven aan het auditproces. ...

Update Quickscan Jet-Net Scholen

In 2006 voerde Dialogic een quick scan uit, gericht op het raakvlak tussen het Universum Programma en Jet-Net, het Jongeren en Techniek Netwerk. Eind 2007 geeft Dialogic een update van deze quickscan, waarin wordt gekeken naar profielscores van Jet-Net scholen en hoe deze zich verhouden tot de totale populatie van VO-scholen. Er wordt eveneens gekeken naar verschillen tu...

ICT-scan

Het behoeft weinig uitleg dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) een steeds belangrijkere rol speelt in veel economische en maatschappelijke sectoren. Gezien het belang van ICT-onderzoek en de kennis en innovaties die uit dit onderzoek voortkomen, is de vraag gerechtvaardigd wat de aard en omvang van het ICT-onderzoek aan Nederlandse kennisinstellingen (univers...

Mobiele toepassingen onderwijs

Vanuit het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma is eind 2007 een project opgestart gericht op de stimulering van mobiele (draadloze) toepassingen binnen het onderwijs. Dit programma biedt ruimte om te experimenteren met toepassingen die leerlingen en/of docenten ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten. Dialogic heeft een quickscan uitgevoerd binnen het onderwijsveld om zo een beeld te krij...

Penvoerder WO-Sprint auditrapport

In het auditrapport 2007 van de auditcommissie WO-Sprint doet de commissie verslag van haar bevindingen tijdens de tweede auditronde van het WO-Sprint programma van het Platform Bèta Techniek. Belangrijke aanleiding voor het WO-Sprint programma vormen de "Lissabon doelstellingen". Daarin hebben de Europese regeringsleiders in 2000 hun stre...

Cell broadcast

In de afgelopen jaren is de interesse voor het gebruik van mobiele telefoons voor burgeralarmering toegenomen. Daarbij wordt de zogenaamde cell broadcast dienst gebruikt, als onderdeel van GSM. In Nederland zijn in 2006 en 2007 grote proeven opgezet om onder meer burgeracceptatie en werking van deze vorm van berichten te onderzoeken. Nederland loopt daarbij voorop. Burgeralarmering door ...

Multimedia en overheidsdienstverlening

De overheid investeert veel in het aanbod van elektronische diensten om burgers en bedrijven beter te bedienen. Het daadwerkelijke gebruik van elektronische diensten blijft duidelijk achter bij het aanbod. Eén van de mogelijkheden om dit gebruik te stimuleren, is wellicht het gebruik maken van multimedia in het dienstverleningsconcept. Ook in de marktsector zien we steeds vaker multime...

Rapportage ketendigitalisering

In juli 2006 heeft het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) een projectplan opgesteld om de komende jaren initiatieven voor zowel ketendigitalisering als winkelautomatisering in de detailhandel op gerichte wijze te stimuleren. Slechts enkele detailhandelsbranches maken tot nu toe de stap naar digitale samenwerking. Goede voorlichting en informatie over best practices voor ondernemers is daarom...

E-formulieren bij provincies

Het programma eProvincies is bezig met het ontwikkelen van gezamenlijke e-formulieren voor de provincies, die door alle provincies kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn de provincies zelf ook bezig met het ontwikkelen van e-formulieren. Het programma eProvincies heeft Dialogic gevraagd een actueel overzicht te geven naar de stand van zaken rond de planning en het gebruik van e&a...

Buitenlandse wetenschappers over wonen en werken in Nederland

De toenemende globalisering raakt ook het Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Eén van de gevolgen van deze globalisering is dat Nederlandse wetenschappelijke instellingen steeds meer samenwerken met instellingen in het buitenland. Een ander gevolg is dat de arbeidsmarkt voor wetenschappers internationaliseert. Voor het behoud of de versterking van de internationale (top)positie van ...

Quick scan behoefte i-teams

Voor het programmabureau i-teams voeren TNS NIPO en Dialogic een quick scan uit naar de behoefte aan ondersteuning volgens het i-teams concept. Het Programma i-teams ondersteunt overheden bij de implementatie van basisvoorzieningen van de Nederlandse e-overheid (zoals DigiD, eNIK, BSN, BIN en het e-Formulier) en bij het aansluiten op basisregistraties (zo...

In kaart brengen van innovatiebeleid omtrent services

Als onderdeel van het innovatiebeleidproject binnen services uit 2006-2007 delen deelnemende landen rapporten van hun bestaande beleidsmaatregelen met betrekking tot het ondersteunen van serviceinnovatie. Dit rapport geeft een overzicht van de beleidsmaatregelen bedoeld om serviceinnovatie in Nederland mogelijk te maken. De verschillende beleidsmaatregelen worden in kaart gebracht, waarbij gebr...

Serious Gaming

Serious Gaming is serious business. Dat blijkt ondermeer uit een toenemend aantal bedrijven en opleidingen (Kunstacademie Utrecht, Informatica UvU, Internationale Hogeschool Breda) dat zich specialiseert in serious gaming en gametoepassingen, de recente oprichting van een brancheorganisatie voor game-producenten (Benelux Game Initiative) en een toenemend aantal netwerkbijeen-kom...

E-skills beleid voor MKB

Het ministerie van Economische Zaken besteedt in haar ICT-beleid aandacht aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking. Onderzoeken en berichten in de media tonen aan dat de Nederlandse beroepsbevolking een achterstand dreigt te ontwikkelen wat betreft deze vaardigheden. Er ontstaat een kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-specialisten en &am...

Advisering & monitoring voortgang smartcard pilot

Advisering en monitoring van de voortgang van de pilot smartcard bèta techniek, zodanig dat deze te zijner tijd adequaat kan worden geëvalueerd. ...

Ketendigitalisering en winkelautomatisering

Zowel het denken in ketens als het toepassen van ICT zijn van essentieel belang voor bedrijfstakken waarin in- en verkoop en logistiek een centrale rol spelen. De detailhandel is bij uitstek zo’n bedrijfstak. Dit rapport beschrijft een studie, die Dialogic uitvoerde in het kader van het o3d2009-programma naar de innovatiepositie van de Nederlandse detailhandel met betrekki...

Openbaarheid van Informatie van Toezichthouders

Het actief openbaar maken van informatie van toezichthouders is sterk in beweging. Niettemin is er tot op heden nog maar weinig systematisch onderzoek naar dit specifieke onderwerp gedaan. Wel is duidelijk dat er op dit gebied grote verschillen bestaan tussen de verschillende toezichthouders, en dat de informatie die actief openbaar gemaakt wordt vaak intensief door het publiek wordt geraadplee...

Evaluatie Vernieuwingsimpuls

Om het innovatief wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en om onderzoekers een aantrekkelijk loopbaanperspectief in de wetenschap te bieden, is enkele jaren geleden het programma Vernieuwingsimpuls (VI) in het leven geroepen. Dit is een gemeenschappelijk programma van het ministerie van OCW, NWO, KNAW, en de VSNU. De uitvoering van de Vernieuwingsimpuls is neergelegd bij NWO. Het doel van de...

Marktsegmenten in de zakelijke elektronische communicatiesector

Dialogic heeft in opdracht van het college van OPTA onderzocht hoe zakelijke marktsegmenten te onderscheiden zijn, met aandacht voor zowel vraag- als aanbodzijde, dynamiek en ontwikkelingen. ...

Verkenning e-vaardigheden

Het kabinet heeft de ambitie om de Nederlandse toppositie in het gebruik en de (slimme) toepassing van ICT te behouden en te verstevigen. Gebleken is immers dat ICT een significante bijdrage levert aan innovatie en productiviteit en dus ook aan economische groei. Bovendien kan ICT bijdragen aan het (gedeeltelijk) wegnemen van knelpunten in verschillende maatschappelijke sectoren. Digitale toepa...