Kennisbank

Kwartiermaker breedband Noord-Holland-Noord

De laatste jaren is in Nederland een groot aantal initiatieven gestart met als inzet het realiseren van open glasvezelgebaseerde breedbandnetwerken. Waar het aanvankelijk vooral ging om gemeentelijke initiatieven, zoals uitgevoerd in Amersfoort, Deventer en Groningen, vindt er de laatste tijd een verschuiving plaats. Tegenwoordig worden dergelijke projecten steeds meer op een schaal van (delen ...

Kassa’s in Kaart, Vervolgonderzoek POS-leveranciers

Dialogic heeft in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en in samenwerking met bureau GBNED een onderzoek uitgevoerd naar POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel. POS-systemen (Point Of Sale) zijn op software gebaseerde ‘slimme’ afrekensystemen. De doelstelling van het onderzoek was om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het...

Netwerkneutraliteit

Mag een internetaanbieder zich bemoeien met de online-toepassingen die een consument kan gebruiken? Of met de webpagina’s die een consument kan bekijken? Dergelijke vragen staan centraal in het debat over NetwerkNeutraliteit. Waar dat debat zich een aantal jaar vooral in de Verenigde Staten afspeelde wordt het nu ook in Nederland (en de rest van Europa) actueel. Kort geleden bleek...

Evaluatie Duurzaam Bèta

Duurzaam Bèta is een pilot project dat aansluit op het Universum Programma (www.universumprogramma.nl), dat zich richt op vernieuwing van het bètaonderwijs, vergroting van de keuze voor natuurprofielen in het voortgezet onderwijs, en in het verlengde daarvan, een grotere doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs...

Begrijpelijke overheidswebsites

De gebruiksvriendelijkheid van overheidswebsites laat op dit moment nog sterk te wensen over. De kwaliteit loopt in ieder geval duidelijk achter op die van commerciële websites - terwijl deze dienen als referentie voor de gebruikers annex burgers. Door vuistregels te hanteren bij het (her)ontwerpen van overheidswebsites, kan er een aanzienlijke verbetering in ge...

Haalbaarheidsstudie Content Hub Noordvleugel

De Nederlandse (multi)media-industrie wil zich internationaal profileren als de plaats waarlangs internationale partijen hun diensten Europa binnenloodsen (‘digitale poort naar Europa’). Onder regie van Stichting iMMovator is gewerkt aan voorbereidingen om het concept Contenthub in Nederland te realiseren. Dialogic voert voor een haalbaarheidsonderzoek uit naar de Con...

Krachtenbundeling Jet-Net en Universum

Het Universum Programma staat voor 2009 in het teken van de krachtenbundeling tussen Jet-Net en Universum. Hierbij krijgen alle Jet-Net scholen de unieke kans om deel te nemen aan een vijfde tranche Universum Programma. Zoals in de leaflet valt te lezen heeft drie jaar Universum Programma veel enthousiasme en resultaten opgeleverd bij de 120 deelnemende scholen. Gebleken ...

Bronnenboek 2009

In 2006, 2007 en 2008 maakte Dialogic al een Bronnenboek voor het Universumprogramma waarin de effecten van het programma worden beschreven. Het Bronnenboek bevat de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses, waaronder de ontwikkeling van de profielscores en de doorstroom van havo- en vwo-leerlingen. In het Bronnenboek 2009 wordt een nieuwe doorstroommaat ge&a...

Cijfermatige input Bètafocus UP3

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. De bètafocus bijeenkomsten zijn onderdeel van het veranderde monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces ...

United we stand: Open Diensten Innovatie in de Noordvleugel

"Innovating with partners by sharing the risks and the rewards" en "Creating demand through Public sector pioneers". Dit zijn twee van de kernboodschappen van de sprekers tijdens de United We Stand international policy workshop die Dialogic organiseerde op 8 oktober 2010 in de Kanunnikenzaal van de Universiteit Utrecht. Het doel van de workshop was om de beleidsm...

Analyse Axis-opleidingen

De AXIS-regeling maakt het hogescholen mogelijk om studenten zonder het juiste vooropleidingsprofiel in te laten stromen in een zevental technische bacheloropleidingen. Het Platform Bèta Techniek vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid (zowel absoluut als relatief) studenten die met een deficiënt profiel zijn ingestroomd, en de studieresultaten van...

PII conceptontwikkeling

Het Project Industriële Innovatie (PII) is in het begin van de jaren 80 een succesvol instrument voor het bevorderen van innovatie gebleken. Dialogic heeft voor het Innovatieplatform deze methodiek omgevormd naar een moderne aanpak die anno 2009 toe te passen is. Hierbij is nauw samengewerkt met experts van respectievelijk het oorspronkelijke PII project (prof.dr.ir. Jan Buijs) en van ...

Breedband en de gebruiker V

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, UPC en het Stimuleringsfonds voor de Pers onderzoekt Dialogic wat het ‘gemiddelde’ Nederlandse huishouden anno 2010 online doet. Op welke manier verzamelt de internetter informatie voor privé-doeleinden, hoe communiceert hij of zij met anderen, in welke mate wordt internet gebruikt voor entertainme...

Engelstalige versie platform pocket netwerkvorming

De afgelopen jaren heeft Dialogic verschillende onderzoeken uitgevoerd naar netwerkvorming in het (beta-technisch) onderwijs. Dialogic deed dat in opdracht van het Platform Beta Techniek. Verschillende onderzoeken zijn als Platform Pocket uitgegeven en zijn ook via onze website te vinden. Om de kennis van onderwijsnetwerken - en het analyseren daarvan &am...

Vouchersysteem ter bevordering van digital media bij MKB’ers

September vorig jaar ging het Europese ImMediaTe project van start. Doelstelling is MKB’ers in de digital media sector te ondersteunen bij new market entry, internationalisering en andere groeistrategieën. Het ontbreekt veel bedrijven in de sector aan kennis/vaardigheden en contacten om een dergelijk stap op eigen benen te zetten. Er is bijvoorbeeld wel venture capital aanwezig, ...

Inhoudelijke voorbereiding ELAN conferentie

Op 8 en 9 april 2009 organiseert ELAN de studiedagen "Twents Meesterschap" met als thema: schools -en buitenschools leren, doceren en communiceren in een veranderende samenleving. Doel van de studiedagen is om met diverse mensen gedachten, theorie en praktijk uit te wisselen. Verschillende onderwerpen over scholing, vakvernieuwing, professionalisering en wetenschaps&...

Meten van beleid omtrent eSkills binnen MSP

Deze studie is voltooid door Empirica voor de Europese Commissie in januari 2008. Het belangrijkste doel was om het bestaande beleid en de initiatieven in Europa omtrent multi-stakeholder partnerships (MSP) op het gebied van eSkills te meten. De resultaten van dit onderzoek betreft onder andere een inventarisatie van MSP voor eSkills-ontwikkeling en gerelateerd beleid, gebruikmakend van ...

Benchmark hogescholen Sprint 2007

Dialogic is gevraagd door het Platform Bèta Techniek een benchmark uit te voeren van 17 Nederlandse Hogescholen. Het doel hiervan is te achterhalen of er indicatoren aan te wijzen zijn die bijdragen aan succesvolle hogescholen binnen het Sprintprogramma. Bovendien biedt de benchmark inzicht in welke indicatoren voor beleidsvorming (kwantitatieve realisatie, succesvolle aanpak, draagvla...

Evaluatie Sportbureau

Het landelijke sportbeleid richt zich naast topsport ook steeds meer op de breedtesport. Hieronder wordt alle sport verstaan die niet-professioneel en niet op topsportniveau wordt beoefend. De ondersteuning voor deze breedtesport richt zich voornamelijk op de lokale sportverenigingen. De gemeente Roosendaal is zich bewust van de importantie van sport in de maatschappij en geeft daarom v...

Typologie PPS in het LNV domein

Publiek-private samenwerkingen (PPS) verheugen zich in een toenemende belangstelling in het kennis en innovatiedomein. In een aantal gevallen hebben (zeer) omvangrijke investeringen in kennis en innovatie de vorm van PPS-constructies (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend; Bsik, de TTIs, de nieuwe innovatieprogramma’s, InnovatiePrestatiecontracten etc.). Daarbij speel...

Sturing bij nationaal onderzoek & innovatiebeleid

Negen Europese landen waaronder Nederland hebben geparticipeerd in het VISION Era-Net project. Doel van het project was recente ontwikkelingen in de sturing of "governance" van het wetenschaps- en innovatiesysteem nader te analyseren en te vergelijken. De studie bestond uit een combinatie van desk research, een 30-tal casestudies naar het hoe en waarom va...

Digitale themakanalen en Uitzending Gemist @Home

Dialogic is in mei een onderzoek gestart in opdracht van @Home naar 17 digitale themakanalen en de videodienst Uitzending Gemist van de Publieke Omroepen. De themakanalen worden inmiddels een paar maanden doorgegeven in het digitale pakket en er bestaat behoefte om inzicht te krijgen in de mate waarin de betreffende zenders bekeken en gewaardeerd worden. Daarnaast wordt per zender een ki...

Tomtom in je wijk

Tomtom in de wijk. Het idee is om door middel van een digitaal platform bij te dragen aan sociale cohesie in (bepaalde wijken of buurten in) Amstelveen. Op buurtniveau worden bijvoorbeeld vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten en sociale activiteiten gepresenteerd. Denk aan ‘uitruil’ van activiteiten als oppassen op kinderen, geven van huiswerkbegeleiding, hulp bij huishoudelijke...

Interactieve keuzetool (I-BID)

Delft Interactief helpt bij de selectie van een hulpmiddel dat u kunt inzetten in een interactief traject. Deze keuze is - veelal - niet eenvoudig, onder andere omdat de gereedschapskist met interactieve methoden en technieken goed gevuld is. Delft Interactief beoogt deze keuze te vergemakkelijken, zodat u - uitgaande van d...

Enterprise monitor 2007

Sinds vorig jaar geeft CBS op jaarbasis een cijfermatig beeld van de staat van het ondernemingsklimaat in Nederland ten opzichte van een aantal benchmarklanden. Dialogic heeft aan de wieg gestaan van de totstandkoming van deze publicatie. Elke editie kent een meer beschouwend, essayistisch hoofdstuk waarin een bepaald thema verder wordt uitgediept. In de editie 2007 was dit thema ‘...

Online raadsvergaderingen

In steeds meer gemeenten en provincies worden vergaderingen live via het internet uitgezonden (‘webcasting’). Er wordt aangenomen dat de politiek hier meer van gaat leven en dichter bij de burger komt. Daarbij biedt audiovisuele verslaglegging nieuwe mogelijkheden; zo kunnen de audiovisuele fragmenten per onderwerp en per spreker worden geïndexeerd en op een willekeurig tij...

Quick scan Breedbandbeleid

In deze quick scan wordt een antwoord verstrekt op een drietal onderzoeksvragen: Wat is de huidige stand van zaken in de provincie Limburg ten aanzien van breedband? Wat zijn huidige initiatieven binnen de provincie en wat zijn daarbij knelpunten en kansen? Wat kenmerkt het beleid van andere provincies met een voortrekkersrol op breedbandgebied? Wat kan de provincie Limbur...

Informatie zoekgedrag innovatie agrarische ondernemers

Het ministerie van LNV heeft vorig jaar een scan gemaakt van het eigen innovatiegerichte beleidsinstrumentarium. Deze scan heeft geresulteerd in een overzicht waarin in één oogopslag overlap en witte vlekken duidelijk worden. Naast de traditionele regelingen zijn ook organisaties en netwerken zoals het Innovatienetwerk en KodA opgenomen in het overzicht. Het is vervolge...

Audit Universum Programma (UP)

Dialogic ondersteunt het Platform Bèta Techniek bij de audit van het Universum Programma (UP), voortbouwend op de intake van dit programma (inclusief voortraject). Er hebben auditbezoeken plaatsgevonden bij een selectie van UP-scholen. Als vice-voorzitter van de commissie werd mede richting gegeven aan het auditproces. ...

Update Quickscan Jet-Net Scholen

In 2006 voerde Dialogic een quick scan uit, gericht op het raakvlak tussen het Universum Programma en Jet-Net, het Jongeren en Techniek Netwerk. Eind 2007 geeft Dialogic een update van deze quickscan, waarin wordt gekeken naar profielscores van Jet-Net scholen en hoe deze zich verhouden tot de totale populatie van VO-scholen. Er wordt eveneens gekeken naar verschillen tu...

ICT-scan

Het behoeft weinig uitleg dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) een steeds belangrijkere rol speelt in veel economische en maatschappelijke sectoren. Gezien het belang van ICT-onderzoek en de kennis en innovaties die uit dit onderzoek voortkomen, is de vraag gerechtvaardigd wat de aard en omvang van het ICT-onderzoek aan Nederlandse kennisinstellingen (univers...

Mobiele toepassingen onderwijs

Vanuit het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma is eind 2007 een project opgestart gericht op de stimulering van mobiele (draadloze) toepassingen binnen het onderwijs. Dit programma biedt ruimte om te experimenteren met toepassingen die leerlingen en/of docenten ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten. Dialogic heeft een quickscan uitgevoerd binnen het onderwijsveld om zo een beeld te krij...

Penvoerder WO-Sprint auditrapport

In het auditrapport 2007 van de auditcommissie WO-Sprint doet de commissie verslag van haar bevindingen tijdens de tweede auditronde van het WO-Sprint programma van het Platform Bèta Techniek. Belangrijke aanleiding voor het WO-Sprint programma vormen de "Lissabon doelstellingen". Daarin hebben de Europese regeringsleiders in 2000 hun stre...

Cell broadcast

In de afgelopen jaren is de interesse voor het gebruik van mobiele telefoons voor burgeralarmering toegenomen. Daarbij wordt de zogenaamde cell broadcast dienst gebruikt, als onderdeel van GSM. In Nederland zijn in 2006 en 2007 grote proeven opgezet om onder meer burgeracceptatie en werking van deze vorm van berichten te onderzoeken. Nederland loopt daarbij voorop. Burgeralarmering door ...

Multimedia en overheidsdienstverlening

De overheid investeert veel in het aanbod van elektronische diensten om burgers en bedrijven beter te bedienen. Het daadwerkelijke gebruik van elektronische diensten blijft duidelijk achter bij het aanbod. Eén van de mogelijkheden om dit gebruik te stimuleren, is wellicht het gebruik maken van multimedia in het dienstverleningsconcept. Ook in de marktsector zien we steeds vaker multime...

Rapportage ketendigitalisering

In juli 2006 heeft het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) een projectplan opgesteld om de komende jaren initiatieven voor zowel ketendigitalisering als winkelautomatisering in de detailhandel op gerichte wijze te stimuleren. Slechts enkele detailhandelsbranches maken tot nu toe de stap naar digitale samenwerking. Goede voorlichting en informatie over best practices voor ondernemers is daarom...

E-formulieren bij provincies

Het programma eProvincies is bezig met het ontwikkelen van gezamenlijke e-formulieren voor de provincies, die door alle provincies kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn de provincies zelf ook bezig met het ontwikkelen van e-formulieren. Het programma eProvincies heeft Dialogic gevraagd een actueel overzicht te geven naar de stand van zaken rond de planning en het gebruik van e&a...

Buitenlandse wetenschappers over wonen en werken in Nederland

De toenemende globalisering raakt ook het Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Eén van de gevolgen van deze globalisering is dat Nederlandse wetenschappelijke instellingen steeds meer samenwerken met instellingen in het buitenland. Een ander gevolg is dat de arbeidsmarkt voor wetenschappers internationaliseert. Voor het behoud of de versterking van de internationale (top)positie van ...

Quick scan behoefte i-teams

Voor het programmabureau i-teams voeren TNS NIPO en Dialogic een quick scan uit naar de behoefte aan ondersteuning volgens het i-teams concept. Het Programma i-teams ondersteunt overheden bij de implementatie van basisvoorzieningen van de Nederlandse e-overheid (zoals DigiD, eNIK, BSN, BIN en het e-Formulier) en bij het aansluiten op basisregistraties (zo...

In kaart brengen van innovatiebeleid omtrent services

Als onderdeel van het innovatiebeleidproject binnen services uit 2006-2007 delen deelnemende landen rapporten van hun bestaande beleidsmaatregelen met betrekking tot het ondersteunen van serviceinnovatie. Dit rapport geeft een overzicht van de beleidsmaatregelen bedoeld om serviceinnovatie in Nederland mogelijk te maken. De verschillende beleidsmaatregelen worden in kaart gebracht, waarbij gebr...