Kennisbank

Penvoerder WO-Sprint auditrapport

In het auditrapport 2007 van de auditcommissie WO-Sprint doet de commissie verslag van haar bevindingen tijdens de tweede auditronde van het WO-Sprint programma van het Platform Bèta Techniek. Belangrijke aanleiding voor het WO-Sprint programma vormen de "Lissabon doelstellingen". Daarin hebben de Europese regeringsleiders in 2000 hun stre...

Cell broadcast

In de afgelopen jaren is de interesse voor het gebruik van mobiele telefoons voor burgeralarmering toegenomen. Daarbij wordt de zogenaamde cell broadcast dienst gebruikt, als onderdeel van GSM. In Nederland zijn in 2006 en 2007 grote proeven opgezet om onder meer burgeracceptatie en werking van deze vorm van berichten te onderzoeken. Nederland loopt daarbij voorop. Burgeralarmering door ...

Multimedia en overheidsdienstverlening

De overheid investeert veel in het aanbod van elektronische diensten om burgers en bedrijven beter te bedienen. Het daadwerkelijke gebruik van elektronische diensten blijft duidelijk achter bij het aanbod. Eén van de mogelijkheden om dit gebruik te stimuleren, is wellicht het gebruik maken van multimedia in het dienstverleningsconcept. Ook in de marktsector zien we steeds vaker multime...

Rapportage ketendigitalisering

In juli 2006 heeft het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) een projectplan opgesteld om de komende jaren initiatieven voor zowel ketendigitalisering als winkelautomatisering in de detailhandel op gerichte wijze te stimuleren. Slechts enkele detailhandelsbranches maken tot nu toe de stap naar digitale samenwerking. Goede voorlichting en informatie over best practices voor ondernemers is daarom...

E-formulieren bij provincies

Het programma eProvincies is bezig met het ontwikkelen van gezamenlijke e-formulieren voor de provincies, die door alle provincies kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn de provincies zelf ook bezig met het ontwikkelen van e-formulieren. Het programma eProvincies heeft Dialogic gevraagd een actueel overzicht te geven naar de stand van zaken rond de planning en het gebruik van e&a...

Buitenlandse wetenschappers over wonen en werken in Nederland

De toenemende globalisering raakt ook het Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Eén van de gevolgen van deze globalisering is dat Nederlandse wetenschappelijke instellingen steeds meer samenwerken met instellingen in het buitenland. Een ander gevolg is dat de arbeidsmarkt voor wetenschappers internationaliseert. Voor het behoud of de versterking van de internationale (top)positie van ...

Quick scan behoefte i-teams

Voor het programmabureau i-teams voeren TNS NIPO en Dialogic een quick scan uit naar de behoefte aan ondersteuning volgens het i-teams concept. Het Programma i-teams ondersteunt overheden bij de implementatie van basisvoorzieningen van de Nederlandse e-overheid (zoals DigiD, eNIK, BSN, BIN en het e-Formulier) en bij het aansluiten op basisregistraties (zo...

In kaart brengen van innovatiebeleid omtrent services

Als onderdeel van het innovatiebeleidproject binnen services uit 2006-2007 delen deelnemende landen rapporten van hun bestaande beleidsmaatregelen met betrekking tot het ondersteunen van serviceinnovatie. Dit rapport geeft een overzicht van de beleidsmaatregelen bedoeld om serviceinnovatie in Nederland mogelijk te maken. De verschillende beleidsmaatregelen worden in kaart gebracht, waarbij gebr...

Serious Gaming

Serious Gaming is serious business. Dat blijkt ondermeer uit een toenemend aantal bedrijven en opleidingen (Kunstacademie Utrecht, Informatica UvU, Internationale Hogeschool Breda) dat zich specialiseert in serious gaming en gametoepassingen, de recente oprichting van een brancheorganisatie voor game-producenten (Benelux Game Initiative) en een toenemend aantal netwerkbijeen-kom...

E-skills beleid voor MKB

Het ministerie van Economische Zaken besteedt in haar ICT-beleid aandacht aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking. Onderzoeken en berichten in de media tonen aan dat de Nederlandse beroepsbevolking een achterstand dreigt te ontwikkelen wat betreft deze vaardigheden. Er ontstaat een kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-specialisten en &am...

Advisering & monitoring voortgang smartcard pilot

Advisering en monitoring van de voortgang van de pilot smartcard bèta techniek, zodanig dat deze te zijner tijd adequaat kan worden geëvalueerd. ...

Ketendigitalisering en winkelautomatisering

Zowel het denken in ketens als het toepassen van ICT zijn van essentieel belang voor bedrijfstakken waarin in- en verkoop en logistiek een centrale rol spelen. De detailhandel is bij uitstek zo’n bedrijfstak. Dit rapport beschrijft een studie, die Dialogic uitvoerde in het kader van het o3d2009-programma naar de innovatiepositie van de Nederlandse detailhandel met betrekki...

Openbaarheid van Informatie van Toezichthouders

Het actief openbaar maken van informatie van toezichthouders is sterk in beweging. Niettemin is er tot op heden nog maar weinig systematisch onderzoek naar dit specifieke onderwerp gedaan. Wel is duidelijk dat er op dit gebied grote verschillen bestaan tussen de verschillende toezichthouders, en dat de informatie die actief openbaar gemaakt wordt vaak intensief door het publiek wordt geraadplee...

Evaluatie Vernieuwingsimpuls

Om het innovatief wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en om onderzoekers een aantrekkelijk loopbaanperspectief in de wetenschap te bieden, is enkele jaren geleden het programma Vernieuwingsimpuls (VI) in het leven geroepen. Dit is een gemeenschappelijk programma van het ministerie van OCW, NWO, KNAW, en de VSNU. De uitvoering van de Vernieuwingsimpuls is neergelegd bij NWO. Het doel van de...

Marktsegmenten in de zakelijke elektronische communicatiesector

Dialogic heeft in opdracht van het college van OPTA onderzocht hoe zakelijke marktsegmenten te onderscheiden zijn, met aandacht voor zowel vraag- als aanbodzijde, dynamiek en ontwikkelingen. ...

Verkenning e-vaardigheden

Het kabinet heeft de ambitie om de Nederlandse toppositie in het gebruik en de (slimme) toepassing van ICT te behouden en te verstevigen. Gebleken is immers dat ICT een significante bijdrage levert aan innovatie en productiviteit en dus ook aan economische groei. Bovendien kan ICT bijdragen aan het (gedeeltelijk) wegnemen van knelpunten in verschillende maatschappelijke sectoren. Digitale toepa...

ESIC: Een strategische kans voor de Noordvleugel

In het project ‘European Service and Innovation Centre (ESIC): een strategische kans voor de Noordvleugel’ heeft Dialogic enkele maanden geleden een marktverkenning uitgevoerd naar de opzet van een kenniscentrum over diensteninnovatie. Het huidige project kan gezien worden als follow-up van dat onderzoek: Bart Nieuwenhuis (Knowledge for Business Innovation) is door de sticht...

Webwijsheid in zorgland

Waarom stort een deel van de Nederlanders zich volledig op het internet om informatie over ziektes of aandoeningen te zoeken? Waarom zijn anderen alleen bereid het persoonlijk advies van artsen te accepteren? Waarom groeien bepaalde online community’s van patiëntengroepen en lotgenoten zo spectaculair? En waarom zijn andere patiënten veel huiveriger om hun medische erva...

Midterm review Freeband

Dialogic heeft in maart-april 2007 een deel van het Bsik programma Freeband Communication geevalueerd. Freeband, met een totaalbudget van EUR 61 mln., is het grootste publiek-private onderzoeksprogrammma in Nederland op het gebied van intelligente (tele)communicatie. Het programma kent 10 onderzoeksprojecten waarbij 30 verschillende organisaties (bedrijven, universiteiten, onder...

Evaluatie evenementenbeleid

In de gemeente Son en Breugel vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats. Het gaat om een aantal vaste evenementen, zoals de jaarmarkt, de carnavalsactiviteiten, de kermis, het Liedertafelfestival en de ELE -rally, het Breugels Festijn, de Breugelse Rommeldag en de Oranjefeesten. Hiervoor is in 2005 door de raad het evenementenbeleid Son en Breugel vastgesteld. Het college hee...

Good practice e-Skills in Nederland

Sinds de ‘Declaration of the European e-Skills Conference 2006’, gehouden op 5 en 6 oktober, is opnieuw benadrukt dat Europa de kennis, vaardigheden, competenties en inventiviteit van de Europese arbeidskrachten aan de hoogste wereldstandaarden moeten voldoen. Daarom roept de declaratie op om de ICT vaardigheden (eSkills) van de Europese arbeidskrachten te vergroten door ond...

Infrastructuur betaonderwijs

In april 2007 heeft het ministerie van OCW de "regeling bètalokalen" gelanceerd. Deelname aan deze regeling stelt vo-scholen in staat om hun bèta-infrastructuur (leeslokalen, science floors, bètalabs) te moderniseren en het niveau van toerusting (in materialen, ICT) op een hoger plan te brengen. In totaal was € 20 mln voor b&a...

Structurele Netwerkanalyse Universum Programma

Zowel in de wetenschap als in de praktijk wordt de veronderstelling bevestigd dat samenwerking binnen en tussen organisaties bijdraagt aan vernieuwing van technologie en beter afgestemde processen. Immers, binnen een netwerk worden vormen van kennis uitgewisseld , kunnen kosten en human capital gedeeld worden en kan een netwerk gebruikt worden om een (politieke) positie in te neme...

Investeringen in spoorweginfrastructuur

Veel infrastructuren met een publiek belang (zoals telecommunicatie, watervoorziening en publiek transport) zijn in de afgelopen twee decennia in meer of mindere mate geprivatiseerd en/of geliberaliseerd. Hoewel de beoogde kostenvoordelen daarbij vaak ruimschoots werden behaald, rijzen er nu toch steeds meer zorgen over de investeringsbereidheid en de investeringsmogelijkheden in dergelijke sec...

Selectie UP3-scholen

Dialogic heeft een intersubjectieve selectiemethode voor de tweede en derde tranche van het Universumprogramma ontwikkeld. Op deze wijze wordt aan alle windstreken van het Universumkompas recht gedaan. Daarnaast is ondersteuning geboden binnen het selectieproces en is de ontwikkelde selectiemethodiek op de aanvragen van VO-scholen voor deelname aan de tweede en derde tranche van het Universumpr...

Advisering en ondersteuning strategie-, onderzoek- en innovatiefunctie (SKI)

Advisering en ondersteuning op het gebied van de strategie-, onderzoek-, kennis- en innovatiefunctie (SKI) in het beleidsdomein van DG Personenvervoer, in het bijzonder de opzet en het activeren van een SKI-netwerk, (2) het uitvoeren van een "Follow-the-money analyse" om zo een scherpere blik ontwikkelen op de mogelijkheden om vanu...

Quick scan ICT onderwijs

In haar Strategisch plan voor de periode 2005-2010 benoemt ICTRegie een twaalftal toepassingsdomeinen van ICT die vanuit economisch en maatschappelijk perspectief interessant worden geacht. Eén daarvan is het maatschappelijke domein Onderwijs. Ter voorbereiding van een proces van vraagarticulatie en formulering van ICT innovatieprogramma’s voert Dialogic een quick scan ui...

Ontwikkeling radar chart tool UP

Ontwikkeling en operationalisatie van een instrument waarmee de performance van Universumscholen op de windstreken van het Universumkompas snel inzichtelijk kan worden gemaakt. ...

Wikipedia voor ICT best practices

In het licht van het Actieprogramma ‘Maatschappelijke sectoren en ICT’ bestaat bij het ministerie van EZ de behoefte om te komen tot een meer effectieve en efficiënte vorm van kennisuitwisseling rondom ICT-best practices en pilots in (semi-)publieke sectoren. Een van de meest opmerkelijke manieren om efficiënt kennis te delen, is een initiatief gena...

Workshop vraagbundeling glasvezelnetwerk voor onderwijs

Er zijn steeds meer aantrekkelijke, breedbandige onderwijstoepassingen en steeds meer technische, infrastructurele mogelijkheden. Deze zorgen ervoor dat steeds meer scholen de stap zetten naar glasvezelverbindingen. Samenwerkings-verbanden spelen een belangrijke rol in deze trajecten. Surfnet en Kennisnet/ICT op School hebben in samenwerking met Dialogic een workshop georganiseer...

Advisering opzet smartcard pilot

In de periode december 2004 - februari 2005 heeft Dialogic voor het Platform Bèta Techniek onderzocht wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van een smartcard bètatechniek als hulpmiddel om de in- en doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek i...

Breedband in Utrecht

Het breedbandbeleid van de provincie Utrecht is momenteel met name gericht op het aanjagen van vraagbundelingstrajecten op bedrijven- en kantoorlocaties (Fiber-to-the-Business). De provincie Utrecht heeft echter de ambitie om naast bedrijventerreinen haar breedbandbeleid te verbreden in de richting van woonhuizen (Fiber-to-the-Home). Daarn...

Evaluatie Brede School VO

De brede schoolprogramma’s in het voortgezet onderwijs (VO) zijn in 2005 als pilot ingezet op het VMBO Grotius, VMBO Stanislas en VMBO Christelijk Lyceum. Ingezet is op culturele en sportieve activiteiten en op sociale vaardigheden en huiswerkbegeleiding. Besloten is om deze brede schoolprogramma’s in 2006 te continueren. Het project Brede School VO vormt onderdeel van het preventie...

OPTA toekomstscenario

Dialogic ondersteunt OPTA met het ontwikkelen van de strategie voor de periode 2010-2015. Met behulp van een scenario-exercitie wordt een toekomstvisie ontwikkeld. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke prioriteiten en aandachtspunten in de komende jaren centraal moeten komen te staan. Deze opdracht volgt op een aantal eerdere studies die Dialogic voor OPTA uitvoerde, onder mee...

Beleidsevaluatie Kenniswijk

Van 2001 tot en met 2005 heeft het landelijke experiment Kenniswijk gelopen. Dit experiment betrof een testomgeving in de regio Eindhoven waar verschillende partijen (overheden, bedrijven en consumenten) gezamenlijk ervaring opdeden met innovatieve breedbandinfrastructuren en -diensten in een aantal woonwijken. In Kenniswijk konden bovendien de effecten van deze innovaties op huishouden...

Haalbaarheidsonderzoek Glasvezelbekabeling

In opdracht van de gemeente Soest en het georganiseerde Soester bedrijfsleven heeft Dialogic een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (oktober 2006 tot en met december 2006) naar de aanleg van een glasvezelinfrastructuur op drie bedrijventerreinen in Soest. Dit onderzoek heeft als doelstelling om de betrokken partijen, de gemeente Soest en de Werkgroep Breedband, inzicht te geven in: (1) de...

Schoolglas Nulmeting Deventer

In het project Schoolglas werkt het primair onderwijs van Deventer samen bij de ontwikkeling van de mogelijkheden van ICT en breedband (de supersnelle glasvezelverbinding). Dialogic heeft voor Schoolglas een onderzoek uitgevoerd, waarin het de bedoeling was leerkrachten, directies, ICT-ers en interne begeleiders te vragen naar gebruik van, ervaringen met en wensen met betrekking tot ICT...

Auditrapportage Universum Programma

Met het oog op de mid-term review van het Platform Bèta Techniek (PBT) in het najaar van 2006 zijn de programma’s die onder de vlag van PBT worden uitgevoerd, onderworpen aan een audit. Zo ook het Universum Programma (UP). De UP audit is uitgevoerd door de UP auditcommissie, in de periode mei t/m september 2006. In deze periode hebben auditcommissieleden een bezoek gebrac...

Quick scan Universum – Jet-Net

Het tekort aan bètastudenten en -technici in ons land is een bron van aanhoudende zorg in beleidskringen. Bevordering van het studeren van bèta en techniek heeft daarom een hoge prioriteit, getuige het Deltaplan Bèta en techniek. Dit plan houdt in dat geld wordt uitgetrokken voor het aantrekkelijker maken van bètaonderwijs. Daarnaast beoogt het plan e...

Quick scan valorisatie wetenschappelijk onderzoek

De adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) bereidt zich momenteel voor op het adviseren met betrekking tot publieke private partnerships (PPPs) in relatie tot de focus en massa in de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur en -valorisatie van kennis. In de Nederlandse context kan gezegd worden dat de rol van PPPs groeiende is. PPPs worden steeds vaker erkend als de oplossing om te ...