Kennisbank

ESIC: Een strategische kans voor de Noordvleugel

In het project ‘European Service and Innovation Centre (ESIC): een strategische kans voor de Noordvleugel’ heeft Dialogic enkele maanden geleden een marktverkenning uitgevoerd naar de opzet van een kenniscentrum over diensteninnovatie. Het huidige project kan gezien worden als follow-up van dat onderzoek: Bart Nieuwenhuis (Knowledge for Business Innovation) is door de sticht...

Webwijsheid in zorgland

Waarom stort een deel van de Nederlanders zich volledig op het internet om informatie over ziektes of aandoeningen te zoeken? Waarom zijn anderen alleen bereid het persoonlijk advies van artsen te accepteren? Waarom groeien bepaalde online community’s van patiëntengroepen en lotgenoten zo spectaculair? En waarom zijn andere patiënten veel huiveriger om hun medische erva...

Midterm review Freeband

Dialogic heeft in maart-april 2007 een deel van het Bsik programma Freeband Communication geevalueerd. Freeband, met een totaalbudget van EUR 61 mln., is het grootste publiek-private onderzoeksprogrammma in Nederland op het gebied van intelligente (tele)communicatie. Het programma kent 10 onderzoeksprojecten waarbij 30 verschillende organisaties (bedrijven, universiteiten, onder...

Evaluatie evenementenbeleid

In de gemeente Son en Breugel vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats. Het gaat om een aantal vaste evenementen, zoals de jaarmarkt, de carnavalsactiviteiten, de kermis, het Liedertafelfestival en de ELE -rally, het Breugels Festijn, de Breugelse Rommeldag en de Oranjefeesten. Hiervoor is in 2005 door de raad het evenementenbeleid Son en Breugel vastgesteld. Het college hee...

Good practice e-Skills in Nederland

Sinds de ‘Declaration of the European e-Skills Conference 2006’, gehouden op 5 en 6 oktober, is opnieuw benadrukt dat Europa de kennis, vaardigheden, competenties en inventiviteit van de Europese arbeidskrachten aan de hoogste wereldstandaarden moeten voldoen. Daarom roept de declaratie op om de ICT vaardigheden (eSkills) van de Europese arbeidskrachten te vergroten door ond...

Infrastructuur betaonderwijs

In april 2007 heeft het ministerie van OCW de "regeling bètalokalen" gelanceerd. Deelname aan deze regeling stelt vo-scholen in staat om hun bèta-infrastructuur (leeslokalen, science floors, bètalabs) te moderniseren en het niveau van toerusting (in materialen, ICT) op een hoger plan te brengen. In totaal was € 20 mln voor b&a...

Structurele Netwerkanalyse Universum Programma

Zowel in de wetenschap als in de praktijk wordt de veronderstelling bevestigd dat samenwerking binnen en tussen organisaties bijdraagt aan vernieuwing van technologie en beter afgestemde processen. Immers, binnen een netwerk worden vormen van kennis uitgewisseld , kunnen kosten en human capital gedeeld worden en kan een netwerk gebruikt worden om een (politieke) positie in te neme...

Investeringen in spoorweginfrastructuur

Veel infrastructuren met een publiek belang (zoals telecommunicatie, watervoorziening en publiek transport) zijn in de afgelopen twee decennia in meer of mindere mate geprivatiseerd en/of geliberaliseerd. Hoewel de beoogde kostenvoordelen daarbij vaak ruimschoots werden behaald, rijzen er nu toch steeds meer zorgen over de investeringsbereidheid en de investeringsmogelijkheden in dergelijke sec...

Selectie UP3-scholen

Dialogic heeft een intersubjectieve selectiemethode voor de tweede en derde tranche van het Universumprogramma ontwikkeld. Op deze wijze wordt aan alle windstreken van het Universumkompas recht gedaan. Daarnaast is ondersteuning geboden binnen het selectieproces en is de ontwikkelde selectiemethodiek op de aanvragen van VO-scholen voor deelname aan de tweede en derde tranche van het Universumpr...

Advisering en ondersteuning strategie-, onderzoek- en innovatiefunctie (SKI)

Advisering en ondersteuning op het gebied van de strategie-, onderzoek-, kennis- en innovatiefunctie (SKI) in het beleidsdomein van DG Personenvervoer, in het bijzonder de opzet en het activeren van een SKI-netwerk, (2) het uitvoeren van een "Follow-the-money analyse" om zo een scherpere blik ontwikkelen op de mogelijkheden om vanu...

Quick scan ICT onderwijs

In haar Strategisch plan voor de periode 2005-2010 benoemt ICTRegie een twaalftal toepassingsdomeinen van ICT die vanuit economisch en maatschappelijk perspectief interessant worden geacht. Eén daarvan is het maatschappelijke domein Onderwijs. Ter voorbereiding van een proces van vraagarticulatie en formulering van ICT innovatieprogramma’s voert Dialogic een quick scan ui...

Ontwikkeling radar chart tool UP

Ontwikkeling en operationalisatie van een instrument waarmee de performance van Universumscholen op de windstreken van het Universumkompas snel inzichtelijk kan worden gemaakt. ...

Wikipedia voor ICT best practices

In het licht van het Actieprogramma ‘Maatschappelijke sectoren en ICT’ bestaat bij het ministerie van EZ de behoefte om te komen tot een meer effectieve en efficiënte vorm van kennisuitwisseling rondom ICT-best practices en pilots in (semi-)publieke sectoren. Een van de meest opmerkelijke manieren om efficiënt kennis te delen, is een initiatief gena...

Workshop vraagbundeling glasvezelnetwerk voor onderwijs

Er zijn steeds meer aantrekkelijke, breedbandige onderwijstoepassingen en steeds meer technische, infrastructurele mogelijkheden. Deze zorgen ervoor dat steeds meer scholen de stap zetten naar glasvezelverbindingen. Samenwerkings-verbanden spelen een belangrijke rol in deze trajecten. Surfnet en Kennisnet/ICT op School hebben in samenwerking met Dialogic een workshop georganiseer...

Advisering opzet smartcard pilot

In de periode december 2004 - februari 2005 heeft Dialogic voor het Platform Bèta Techniek onderzocht wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van een smartcard bètatechniek als hulpmiddel om de in- en doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek i...

Breedband in Utrecht

Het breedbandbeleid van de provincie Utrecht is momenteel met name gericht op het aanjagen van vraagbundelingstrajecten op bedrijven- en kantoorlocaties (Fiber-to-the-Business). De provincie Utrecht heeft echter de ambitie om naast bedrijventerreinen haar breedbandbeleid te verbreden in de richting van woonhuizen (Fiber-to-the-Home). Daarn...

Evaluatie Brede School VO

De brede schoolprogramma’s in het voortgezet onderwijs (VO) zijn in 2005 als pilot ingezet op het VMBO Grotius, VMBO Stanislas en VMBO Christelijk Lyceum. Ingezet is op culturele en sportieve activiteiten en op sociale vaardigheden en huiswerkbegeleiding. Besloten is om deze brede schoolprogramma’s in 2006 te continueren. Het project Brede School VO vormt onderdeel van het preventie...

OPTA toekomstscenario

Dialogic ondersteunt OPTA met het ontwikkelen van de strategie voor de periode 2010-2015. Met behulp van een scenario-exercitie wordt een toekomstvisie ontwikkeld. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke prioriteiten en aandachtspunten in de komende jaren centraal moeten komen te staan. Deze opdracht volgt op een aantal eerdere studies die Dialogic voor OPTA uitvoerde, onder mee...

Beleidsevaluatie Kenniswijk

Van 2001 tot en met 2005 heeft het landelijke experiment Kenniswijk gelopen. Dit experiment betrof een testomgeving in de regio Eindhoven waar verschillende partijen (overheden, bedrijven en consumenten) gezamenlijk ervaring opdeden met innovatieve breedbandinfrastructuren en -diensten in een aantal woonwijken. In Kenniswijk konden bovendien de effecten van deze innovaties op huishouden...

Haalbaarheidsonderzoek Glasvezelbekabeling

In opdracht van de gemeente Soest en het georganiseerde Soester bedrijfsleven heeft Dialogic een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (oktober 2006 tot en met december 2006) naar de aanleg van een glasvezelinfrastructuur op drie bedrijventerreinen in Soest. Dit onderzoek heeft als doelstelling om de betrokken partijen, de gemeente Soest en de Werkgroep Breedband, inzicht te geven in: (1) de...

Schoolglas Nulmeting Deventer

In het project Schoolglas werkt het primair onderwijs van Deventer samen bij de ontwikkeling van de mogelijkheden van ICT en breedband (de supersnelle glasvezelverbinding). Dialogic heeft voor Schoolglas een onderzoek uitgevoerd, waarin het de bedoeling was leerkrachten, directies, ICT-ers en interne begeleiders te vragen naar gebruik van, ervaringen met en wensen met betrekking tot ICT...

Auditrapportage Universum Programma

Met het oog op de mid-term review van het Platform Bèta Techniek (PBT) in het najaar van 2006 zijn de programma’s die onder de vlag van PBT worden uitgevoerd, onderworpen aan een audit. Zo ook het Universum Programma (UP). De UP audit is uitgevoerd door de UP auditcommissie, in de periode mei t/m september 2006. In deze periode hebben auditcommissieleden een bezoek gebrac...

Quick scan Universum – Jet-Net

Het tekort aan bètastudenten en -technici in ons land is een bron van aanhoudende zorg in beleidskringen. Bevordering van het studeren van bèta en techniek heeft daarom een hoge prioriteit, getuige het Deltaplan Bèta en techniek. Dit plan houdt in dat geld wordt uitgetrokken voor het aantrekkelijker maken van bètaonderwijs. Daarnaast beoogt het plan e...

Quick scan valorisatie wetenschappelijk onderzoek

De adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) bereidt zich momenteel voor op het adviseren met betrekking tot publieke private partnerships (PPPs) in relatie tot de focus en massa in de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur en -valorisatie van kennis. In de Nederlandse context kan gezegd worden dat de rol van PPPs groeiende is. PPPs worden steeds vaker erkend als de oplossing om te ...

Evaluatie Elektronische Volgsystemen

Dialogic voert in opdracht van het Ministerie van Justitie een kosten/batenanalyse uit van de inzet van Electronic monitoring bij het traceren van gedetineerden. Electronic monitoring (EM) is de verzamelnaam voor technische systemen die zijn bedoeld om de verblijfplaats van personen te bepalen. EM wordt al geruime tijd in penitentiaire inrichtingen in Nederland toegepast. Aanvankelijk we...

Verdiepingsbijeenkomsten Connecting the Dots

Op koers met breedband en ICT-diensten Onder deze titel organiseert het ministerie van Economische Zaken samen met de provincies een serie bijeenkomsten, bestaande uit vier regionale congressen en drie verdiepingsbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten staat het belang van het ontwikkelen van ICT-diensten en het versnellen van breedbandontwikkelingen centraal.
Het pro...

Monitoring en effecten van vraagbundelmodellen

Lokale en regionale vraagbundeling blijkt een effectief instrument voor het realiseren van open breedbandnetwerken en -diensten, tegen condities die voor afnemers gewenst zijn. De minister van Economische Zaken (EZ) is van mening dat vraagbundeling een bijdrage levert aan het formuleren van een krachtige vraag vanuit afnemers die hier individueel niet toe in staat zijn. Door de vraag te...

Cell broadcast (CB): nieuw aanvullend locatiegebonden alarmeringsysteem voor burgers

Op dit moment heeft de overheid weinig mogelijkheden om in urgente situaties burgers snel en gericht te bereiken, adequaat te informeren en tot actie aan te zetten. Dit geldt vooral bij urgente veiligheidssituaties als (milieu-)rampen of spookrijders, waar de overheid graag met gerichte informatie burgers in een bepaald gebied zou willen aanzetten tot een bepaalde actie om het risico vo...

City marketing

Voor de gemeente Delft worden een tweetal workshops over stadsmarketing gehouden, een ochtend- en een middagsessie met een zelfde opzet. Bij beide sessies wordt gebruik gemaakt van een elektronisch vergadersysteem (EVS). Doel van de workshops is drieledig: het vergroten van de awareness van (het belang en de betekenis van) stadsmarketing, het vergroten van draagvlak voor (de bred...

Gebruikersonderzoek politie.nl

Sinds een aantal jaren is de Nederlandse politie aanwezig op internet. In de beginfase beperkte deze aanwezigheid zich tot het verstrekken van informatie over de politie aan burgers en andere belangstellenden. De techniek vordert echter snel en dat betekent dat de politie informatievoorziening op internet uitbreidt met nieuwe diensten, bijvoorbeeld een elektronische aangifte. In 2001 hee...

Glasvezelinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant wil uitvoering geven aan haar "Strategische agenda voor breedband in Noord-Brabant". Binnen het nationale kader van de Breedbandnota van het ministerie van Economische Zaken en het advies van de Impulscommissie Breedband aan minister Brinkhorst wil de provincie komen tot versnelde uitrol van breedband en bijbehorende diensten en toepass...

Beleidsevaluatie Telecommunicatiewet

Aftappen is van groot belang voor de opsporing en de nationale veiligheid. De waarde van dit middel voor justitie en veiligheidsdiensten is onomstreden en staat niet ter discussie. Om te kunnen aftappen, moet telecommunicatie echter wel aftapbaar zijn. Dit onderzoek gaat over de vraag hoe aftapbaarheid het beste gewaarborgd kan worden. Deze studie, geschreven in opdracht van het Minister...

Smartcard Bèta Techniek

De smartcard beoogt leerlingen in het VO en MBO te stimuleren zich beter te oriënteren op een vervolgopleiding in de richting van bèta of techniek en een meer bewuste studiekeuze te maken. De kaart moet bijdragen aan een leuke en informatieve confrontatie met de wereld van bèta en techniek (zowel opleidingen als beroepen). De vraag is wat een kaart zou kunnen bijdrage...

Evaluatie van R&D-behoeftes van serviceproviders

In 2005 is de Europese Commissie een studie gestart om de R&D-activiteiten van verschillende serviceproviders in Europa op kwantitatieve en kwalitatieve wijze te analyseren. Daarnaast is het doel van deze studie om het werk dat zij uitgevoerd hebben, te beoordelen binnen nationale en Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s en om veelbelovende gebieden voor toekomstige onderzoeksa...

Verankering resultaten speldenprik

Met ‘Speerpunt of speldenprik’ heeft een nadere onderbouwing plaatsgevonden van inhoud en richting van het actieprogramma Kennis en Innovatie dat onder leiding van het project Kennis en Innovatie in ontwikkeling is. Inzichten die zijn opgedaan dienen nu beter verankerd te worden in de verschillende organisatieonderdelen van VenW, zodat hoofdlijnen van de analyse daar worden gedeeld ...

Breedband en de gebruiker III

Het is bekend dat de verspreiding van een (nieuwe) technologie niet alleen samenhangt met het aanbod van een technologie, maar evenzeer met de acceptatie en gebruik van de technologie door (potentiële) gebruikers. Nu de breedbandtechnologie zich in grote lijnen heeft afgetekend is het zaak om de gebruiker onder de loep te nemen. Dit onderzoek - waarin gebruikers van internet ce...

Nulmeting kennis en innovatie

DHV en Dialogic voeren een nulmeting uit voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Deze nulmeting vormt een startpunt voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Dit programma heeft een drieledige doelstelling, namelijk: Vanuit het Ministerie van VenW een tastbare bijdrage te leveren aan de kenniseconomie (onderzoek); De innovatiekracht van VenW-sectoren vergro...

Geldstromen R&D en innovatie Watersector

In opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) heeft DHV / Dialogic een kwantitatief overzicht gemaakt van de geldstromen tussen de relevante (publieke) partijen in de Nederlandse watersector. Voor zover mogelijk is daarbij ook een uitsplitsing gemaakt naar geldstromen voor R&D en innovatie. Ter voorbereiding van een door het ministerie van VenW gevraagd advies over de ...

Breedband & onderwijs

NBL is een nationaal, onafhankelijk platform dat maatschappelijke sectoren stimuleert en helpt beter en slimmer gebruik te maken van breedband. Kennisdeling is daarbij van cruciaal belang. Om het gebruik van breedband(-diensten) in het onderwijs te bevorderen heeft NBL diverse activiteiten gestart in het onderwijsdomein. SURFnet en Kennisnet werken eveneens actief samen op het gebied va...

Op de goede weg met breedband

De beschikbaarheid van breedbandinfrastructuren wordt beschouwd als een essentiële factor voor economische groei en voor de kenniseconomie. Deze mening wordt breed gedeeld door gemeentes, provincies, woningcorporaties, de centrale overheid en de Europese Commissie. Kort gezegd, kan breedband gedefinieerd worden als de permanente verbinding tussen elektronische communicatienetwerken. Ech...