Kennisbank

Nulmeting kennis en innovatie

DHV en Dialogic voeren een nulmeting uit voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Deze nulmeting vormt een startpunt voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Dit programma heeft een drieledige doelstelling, namelijk: Vanuit het Ministerie van VenW een tastbare bijdrage te leveren aan de kenniseconomie (onderzoek); De innovatiekracht van VenW-sectoren vergro...

Geldstromen R&D en innovatie Watersector

In opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) heeft DHV / Dialogic een kwantitatief overzicht gemaakt van de geldstromen tussen de relevante (publieke) partijen in de Nederlandse watersector. Voor zover mogelijk is daarbij ook een uitsplitsing gemaakt naar geldstromen voor R&D en innovatie. Ter voorbereiding van een door het ministerie van VenW gevraagd advies over de ...

Breedband & onderwijs

NBL is een nationaal, onafhankelijk platform dat maatschappelijke sectoren stimuleert en helpt beter en slimmer gebruik te maken van breedband. Kennisdeling is daarbij van cruciaal belang. Om het gebruik van breedband(-diensten) in het onderwijs te bevorderen heeft NBL diverse activiteiten gestart in het onderwijsdomein. SURFnet en Kennisnet werken eveneens actief samen op het gebied va...

Op de goede weg met breedband

De beschikbaarheid van breedbandinfrastructuren wordt beschouwd als een essentiële factor voor economische groei en voor de kenniseconomie. Deze mening wordt breed gedeeld door gemeentes, provincies, woningcorporaties, de centrale overheid en de Europese Commissie. Kort gezegd, kan breedband gedefinieerd worden als de permanente verbinding tussen elektronische communicatienetwerken. Ech...

Tevredenheidsonderzoek onder afnemers van DigiD

De afgelopen jaren is door verschillende samenwerkende overheidsinstellingen gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk overheidssysteem voor digitale identificatie: DigiD. Het DigiD systeem stelt aangesloten overheidsinstellingen in staat om de identiteit te controleren van burgers en binnenkort ook bedrijven die gebruik willen maken van de diensten op internet van deze instellingen...

Verkenning landelijke CBT-systematiek

Computer Based Testing (CBT) is op te vatten als een nieuwe aanpak of dienst die aangeboden kan worden aan het onderwijsveld. Bij nieuwe diensten gaat het uiteraard om veel meer dan alleen techniek. Het gaat erom een breed perspectief van het ‘service delivery system’ te hanteren waarbij tal van aspecten tegelijkertijd en in samenhang een rol spelen. Daarbij gaat het onder meer om v...

Advies Overheid Monitor

In samenspraak met betrokkenen analyseert Dialogic de onderzoeksresultaten en ondersteunt Dialogic met het vervaardigen van de publicatie Overheid.nl Monitor 2006. Het gaat hierbij om de vertaling van de onderzoeksresultaten in ruwe vorm (aan te leveren door advies overheid.nl) in een zogenaamde adviesrapportage. Deze rapportage heeft als belangrijkste doel om de feitelijk geconstateerde ontwik...

Online examinering

De belangrijkste ketenpartners in centrale examinering in het VO (CEVO, CITO en IB-Groep) hebben recentelijk een gezamenlijke discussienotitie uitgebracht met daarin een toekomstbeeld van de wijze van examineren in 2012. Naast de papieren examens zoals we die nu kennen, wordt verwacht dat examinering met behulp van de computer in 2012 een belangrijke plaats ingenomen zal hebben. In de n...

Evaluatie Nationaal Antennebeleid

In 2000 is de Nota Nationaal Antennebeleid (Nota NAB) vastgesteld door de Tweede Kamer. Het nationale antennebeleid is een interdepartementaal beleid waarvoor de bewindslieden van EZ en VROM verantwoordelijk zijn. Het departement van Economische Zaken heeft daarbij een initiërende en coördinerende rol. Het antennebeleid heeft als centrale doel het binnen duidelijke kaders van ...

Monitoring Universum

Tot dusver hebben nog maar weinig scholen in het voortgezet onderwijs (havo/vwo) gekozen voor profilering en verdere ontwikkeling van het bètaonderwijs of voor het centraal stellen van exacte vakken in het schoolprofiel. Om scholen te stimuleren zich als bètaschool te profileren en extra aandacht te besteden aan aard en niveau van de exacte vakken en zo de in- en uitst...

Elektronische afhandeling producten en diensten van provincies

In 2004 zijn acht provincies van start gegaan met het vullen en implementeren in hun website van een producten- en dienstencatalogus, zoals e-Provincies deze in 2003 in navolging van de landelijke productencatalogus van Overheid.nl heeft ontwikkeld. De overige vier provincies zullen in 2005 volgen. Bij de implementatie van deze catalogi komt de behoefte naar voren om opnieuw te ...

Gebruikersonderzoek overheidsinformatie

Het onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van het oordeel van burgers, bedrijven en overheidsmedewerkers over het zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet. Het oordeel richt zich daarbij vooral op beschikbaarheid, bereikbaarheid en in mindere mate op de begrijpelijkheid van deze informatie. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke verwachtingen, wensen en ervaringen gebruikers...

Streekomroepen

De lokale omroep is de vorm van omroep in Nederland die de meeste organisaties met een zendmachtiging kent. Nederland kent zo'n 300 lokale publieke omroepen die uitzenden in de eigen gemeente. Het aantal lokale omroepen loopt licht terug, wat voornamelijk een gevolg is van gemeentelijke herindelingen. Naast de lokale omroepen zijn er ook streekomroepen in Nederland die zendmachtigingen ...

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten in de elektronische communicatiesector

In opdracht van de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) voert Dialogic een onderzoek uit naar de zakelijke eindgebruikersmarkten voor telefonie, internet en huurlijnen. In samenwerking met Heliview enquêteren we enkele honderden Nederlandse bedrijven, zowel telefonisch als via een web-enquête. OPTA wil verschillende vragen beantwoord zien: ...

Breedband in Zierikzee

Op verzoek van de Vereniging Bedrijvenpark Zuid voerde Dialogic een verkennend onderzoek uit naar de haalbaarheid, de kosten en het dienstenaanbod van een mogelijk breedbandinitiatief op het Bedrijvenpark Zuid te Zierikzee. Door middel van een quickscan analyseerden we de situatie op het bedrijvenpark en de realisatie van breedband op soortgelijke bedrijventerreinen. Bovendien werden er gesprek...

SWOT-analyse Nederlands Wetenschapssysteem

Het Innovatieplatform wenst een beweging in gang te zetten om het belang van een gecoördineerde excellentiestrategie voor de wetenschap in Nederland te agenderen en te bevorderen. Het idee is om de juni 2009 een analyse te presenteren die een eerste antwoord schetst op de volgende vragen: Wat zijn de belangrijkste sterktes en zwakten van het Nederlandse wetenschapssysteem?...

Effectmeting van het VIS-CO-programma in Vlaanderen

Op verzoek van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) uit Vlaanderen voert Dialogic een effectmeting uit van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsprogramma Collectief Onderzoek (VIS-CO). Dit programma verleent financiële ondersteuning aan collectief onderzoek. Onder collectief onderzoek valt het verwerven, bundelen en vertalen van ken...

Economische effecten van digitale marktplaatsen in Nederland

Dialogic heeft in opdracht van de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de economische effecten van digitale marktplaatsen. Het onderzoek beoogt een overzicht te geven van de rol en het economisch belang van zogenaamde digitale marktplaatsen. Dat zijn organisaties die gebruikers van een -&...

Duurzaam Bèta, pilot UP1

Het Platform Bèta Techniek (PBT) wil met het Universum Programma (UP) een bijdrage leveren aan de belangrijke ontwikkelingen in het kader van de Nederlandse kennismaatschappij. Het UP moet er voor zorgen dat meer vo-scholieren dan nu kiezen voor bèta en technische studies in het hoger onderwijs. Er zijn inmiddels vier tranches van in totaal 120 UPscholen. De eer...

Marktconsultatie standaard e-factureren

De invoering van elektronisch factureren, als vervanging van papieren facturen en handmatige fcatuurhandelingen, kan zowel voor de overheid als het bedrijfsleven een reductie van financiële lasten en verwerkingstijd opleveren. De adoptie en implementatie van e-Factureren kent echter een aantal barrières. Eén barrière zou het ontbreken van standaard te...

Stadsetiquette

De gemeenteraad van Delft heeft in september 2002 een motie aangenomen om een Stadsetiquette te ontwikkelen. Het doel van deze stadsetiquette is om bewoners er van te doordringen dat bepaald gedrag onwenselijk is en dat je een ander erop aanspreekt als hij zich niet aan de normen houdt, die zijn verwoord in de stadsetiquette. Om de Delftenaren zo direct mogelijk bij dit onderwerp te betrekken i...

Bronnenboek UP 2008

In 2006 en 2007 inventariseerde Dialogic de effecten van het Universumprogramma. Voor 2008 maakt Dialogic eveneens het Bronnenboek vol met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het Universum Programma. Het dient als achtergronddocument voor de audit van het Universumprogramma. In vergelijking met het Bronnenboek van 2007 is voor een meer kwantitatieve focus gekozen. Voor de vier UP...

Netwerkanalyse Sprint Programma en Jet-Net

In zowel het Sprintprogramma (hogescholen en universiteiten) als het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net: bètatechnische bedrijven en hun partners uit het middelbaar onderwijs) wordt samenwerking in de onderwijs- en arbeidsmarktketen gestimuleerd. De voorliggende studie onderzoekt in welke mate en vorm die netwerkvorming bestaat. Deze rapportage sluit der...

Benchmark Hogescholen Sprint 2008

In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft Dialogic een benchmark tussen verschillende HBO-instellingen uitgevoerd. Deze benchmark is uitgevoerd ten behoeve van het auditproces van het HBO Sprint Programma. ...

Shared services ICT

Deze verkenning beoogt meer inzicht te bieden in de wijze waarop opschaling van innovatieve ICT-diensten in zorg, onderwijs en veiligheid verloopt en kan worden bevorderd. De focus van deze verkenning is met name gericht op het leren van initiatieven op het gebied van de invoering, inrichting en exploitatie van concrete ICT-diensten met toegevoegde waarde voor eindgebruikers. Da...

Burgeronderzoek elektronische overheidsdienstverlening

In 2001 is één van de eerste vraagverkenningen in Nederland naar de elektronische overheid uitgevoerd met als titel E-government: de vraagkant aan bod. Sinds de publicatie van deze nulmeting hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan bij de uitbouw van de elektronische overheid, zowel in beleid, technologie als maatschappij. Deze ontwikkelingen maken een nieuwe metin...

Verkenning glasvezelnetwerk Rotterdam

Dit onderzoek richt zich op een brede verkenning van economische en maatschappelijke effecten van een fijnmazig glasvezelnetwerk voor de Rotterdamse regio ter onderbouwing van een mogelijke investeringsbeslissing door de Gemeente Rotterdam. Voor deze verkenning zijn verschillende onderzoekslijnen gevolgd: literatuurstudie, interviews met een groot aantal experts, casestudies in een vijftal sect...

Wat vindt u van Nijmegen?

De veranderingen in de Woningwet zullen ingrijpende aanpassingen vergen van het beleid voor het welstandstoezicht. In juli 2004 moeten gemeenten een welstandsnota hebben geformuleerd. Wanneer het nieuwe beleid van kracht is, kan een gemeente alleen aan de hand van de toetsingscriteria in deze nota, bouwplannen aan een welstandstoets onderwerpen. Beoordeling geschiedt dan op basis van vooraf opg...

Landbouw en Zorg

In de bedrijfstak Landbouw en Zorg komen verschillende bedrijfstakken en daarmee verschillende werelden samen, die elkaar kunnen versterken en daarmee beter kunnen voldoen aan de maatschappelijke vragen op beider terreinen. Binnen beide sectoren kunnen echter ook ontwikkelingen spelen waardoor de landbouwactiviteiten en zorgwerkzaamheden elkaar op sector- en bedrijfsniveau tegenwerken. Zowel de...

Breedband en de gebruiker II

De doelstelling en onderzoeksvragen sluiten direct aan bij het eerste onderzoek Breedband en de Gebruiker uit 2001. Het is bekend dat de verspreiding van een (nieuwe) technologie niet alleen samenhangt met het aanbod van een technologie, maar evenzeer met de acceptatie en gebruik van de technologie door (potentiële) gebruikers. Nu de breedbandtechnologie zich in grote lijnen heeft afge...

ICT-meting

In het kader van de Nederlandse Digital Delta is de ICT-meting voor de tweede keer uitgevoerd. Deze studie toont aan dat Nederland aan de voorhoede staat binnen de ICT-sector op internationaal niveau. Deze studie beschrijft de performance en vooruitgang van Nederland binnen het veld van ICT in de publieke sector. De ambitie van Nederland is uitgewerkt in het ‘Actieplan Elektronische Over...

Penvoering Auditrapport WO-Sprint 2008

In het najaar van 2008 is Dialogic betrokken geweest bij de audit van het Sprintprogramma van het Platform Bèta Techniek. Dit programma beoogt het aantal studenten in hogere bètatechnische opleidingen en de uitstroom van deze studenten naar de arbeidsmarkt te vergroten, om zo de innovatiekracht en het concurrentievermogen van de Nederlandse economie te versterken. ...

Position paper: Trends in online kopen en consumentengedrag

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is tegenwoordig noodzakelijk voor elke detaillist - groot en klein - om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de veeleisende consument. Dankzij de technologie krijgt de consument meer macht: als de detailhandel de trends niet oppakt, wordt hij links en rechts gepasseerd door de co...

Friese ICT-Innovatie Alliantie

In opdracht van de Provincie Fryslân ondersteunt Dialogic de kerngroep van de Friese ICT-Innovatie Alliantie. ...

ICT en arbeid: hoe werkt dat?

De elektronische overheid, het nieuwe werken. Ook binnen gemeenten breken er nieuwe tijden aan. Grote vraag is wat de invloed van ICT op de kwaliteit van het werk is en hoe hiermee moet worden omgegaan. Deze en andere vragen komen aan bod in een zestal workshops dat het A+O fonds Gemeenten in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic Innovatie & Interactie dit jaar o...

Focus in programma Nederland Digitaal in Verbinding

Voor het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt Dialogic het programma Nederland digitaal in verbinding (NDiV). Centraal in het onderzoek staan de onderzoeksvragen welke knelpunten bij digitale samenwerking kunnen worden geïdentificeerd en of het mogelijk is het NDiV-programma te versimpelen dan wel focus aan te brengen. ...

Collegereeks Methodology of Innovation Analysis

Welke methoden worden in het dagelijks werk van Dialogic gebruikt? Wat zijn de voordelen van een grootschalig survey onderzoek ten opzichte van case studies en vice versa? Hoe vinden nieuwe methoden zoals netwerkanalyse een plek binnen het onderzoeksinstrumentarium? In een recente collegereeks die Dialogic verzorgde voor de Universiteit Utrecht zijn deze vragen aan de orde gekomen. Deze ...

Evaluatie innovatievouchers

De doelstelling van de evaluatie luidt als volgt:
Het vaststellen of de hoofddoelstelling van de innovatievouchers - het bevorderen van het gebruik van voorhanden kennis bij kennisinstellingen ten behoeve van innovatie door het MKB - gerealiseerd wordt.
De bovenstaande doelstelling laat zich vertalen in verschillende onderzoeksvragen. Vooraf wordt gesteld dat deze vr...

Wetenschap en utilisatie

Op verzoek van de Technologiestichting STW voerde Dialogic een onderzoek uit naar het verband tussen wetenschappelijke kwaliteit en utilisatieparameters van STW-projecten. Het doel van technologiestichting STW is immers het financieren en stimuleren van zowel technisch-wetenschappelijk onderzoek als de toepassing hiervan. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van datasets...

Internet als databron

De overheid investeert al jaren (mede) in publicaties en statistieken op het gebied van elektronische communicatie, maar de snelle veranderingen op ICT gebied laten zich moeilijk vangen in conventionele statistieken. Dialogic onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het gebruik van internet als databron. Hierbij gaat het om handig gebruik te (leren) maken van data ...