Kennisbank

Position paper: Trends in online kopen en consumentengedrag

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is tegenwoordig noodzakelijk voor elke detaillist - groot en klein - om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de veeleisende consument. Dankzij de technologie krijgt de consument meer macht: als de detailhandel de trends niet oppakt, wordt hij links en rechts gepasseerd door de co...

Friese ICT-Innovatie Alliantie

In opdracht van de Provincie Fryslân ondersteunt Dialogic de kerngroep van de Friese ICT-Innovatie Alliantie. ...

ICT en arbeid: hoe werkt dat?

De elektronische overheid, het nieuwe werken. Ook binnen gemeenten breken er nieuwe tijden aan. Grote vraag is wat de invloed van ICT op de kwaliteit van het werk is en hoe hiermee moet worden omgegaan. Deze en andere vragen komen aan bod in een zestal workshops dat het A+O fonds Gemeenten in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic Innovatie & Interactie dit jaar o...

Focus in programma Nederland Digitaal in Verbinding

Voor het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt Dialogic het programma Nederland digitaal in verbinding (NDiV). Centraal in het onderzoek staan de onderzoeksvragen welke knelpunten bij digitale samenwerking kunnen worden geïdentificeerd en of het mogelijk is het NDiV-programma te versimpelen dan wel focus aan te brengen. ...

Collegereeks Methodology of Innovation Analysis

Welke methoden worden in het dagelijks werk van Dialogic gebruikt? Wat zijn de voordelen van een grootschalig survey onderzoek ten opzichte van case studies en vice versa? Hoe vinden nieuwe methoden zoals netwerkanalyse een plek binnen het onderzoeksinstrumentarium? In een recente collegereeks die Dialogic verzorgde voor de Universiteit Utrecht zijn deze vragen aan de orde gekomen. Deze ...

Evaluatie innovatievouchers

De doelstelling van de evaluatie luidt als volgt:
Het vaststellen of de hoofddoelstelling van de innovatievouchers - het bevorderen van het gebruik van voorhanden kennis bij kennisinstellingen ten behoeve van innovatie door het MKB - gerealiseerd wordt.
De bovenstaande doelstelling laat zich vertalen in verschillende onderzoeksvragen. Vooraf wordt gesteld dat deze vr...

Wetenschap en utilisatie

Op verzoek van de Technologiestichting STW voerde Dialogic een onderzoek uit naar het verband tussen wetenschappelijke kwaliteit en utilisatieparameters van STW-projecten. Het doel van technologiestichting STW is immers het financieren en stimuleren van zowel technisch-wetenschappelijk onderzoek als de toepassing hiervan. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van datasets...

Internet als databron

De overheid investeert al jaren (mede) in publicaties en statistieken op het gebied van elektronische communicatie, maar de snelle veranderingen op ICT gebied laten zich moeilijk vangen in conventionele statistieken. Dialogic onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het gebruik van internet als databron. Hierbij gaat het om handig gebruik te (leren) maken van data ...

Softwarepakkettenvergelijking

Voor veel detaillisten is een afreken- of POS-systeem een onmisbare technologie. Vele nieuwe mogelijkheden van een dergelijk systeem voor o.a. ketendigitalisering worden echter niet of onvoldoende benut. Toch lijkt een goede inzet van de juiste technologie essentieel om de concurrentie van vooral het grootwinkelbedrijf het hoofd te kunnen bieden. Het HBD wil, in het kader van he...

EBW Case Studies

Dialogic heeft een korte case study uitgevoerd voor Zandleven en Corus IJmuiden. De eerste studie betreft het gebruik van online bestelsysteem voor chemische producten, rubber en kunststof. Het onderwerp van de tweede studie is de online communicatie met klanten binnen de industrie voor chemische producten, rubber en kunststof.   ...

Visieworkshops Breedband 2012

In opdracht van de provincie Limburg zijn in het voorjaar van 2008 een tweetal breedband visieworkshops georganiseerd. Tijdens de workshops is gebruik gemaakt van een Elektronisch Vergader Systeem. In de eerste sessie waren de interne beleidsmedewerkers aan zet om mee te denken over de toekomst van Limburg op breedband gebied. Vervolgens zijn hun ideeën getoetst en aangevuld door diver...

Monitoring & audit Regeling Betalokalen

In de periode februari t/m juni 2007 heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) op verzoek van het Ministerie van OCW (Centrale Financiën Instellingen, CFI) - de "subsidieregeling lokalen en bètavakken havo/vwo" op de rails gezet en uitgerold. Gelden uit FES - inkomsten (Fonds Economische Structuurversterking) zijn vrijgemaa...

WBSO-evaluatie

In 1994 is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in werking getreden. De WBSO is een fiscale regeling die via een vermindering van de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen de loonkosten van S&O-werknemers verlaagt. Voorwaarde is dat het om technologisch S&O-werk gaat gericht op producten, processen en softwareontwikkelin...

Breedband en de gebruiker

Op dit moment worden verschillende breedbandnetwerken uitgerold in Nederland. Het is echter niet alleen de technologie die bepalend is voor het uiteindelijke succes van infrastructuren en toepassingen, maar het zijn de gebruikers die bepalend zijn voor hoe technologie wordt gebruikt. Het doel van het onderzoek is daarom:
Inzicht te verkrijgen in de veranderingen die zich aftekenen in het ...

SIREN

Voor het project ‘Scenarios for Integration of Renewables in a European Cities Network’ (SIREN) heeft Dialogic verschillende scenario’s omtrent duurzame energie ontwikkeld. ...

Benchmark toegang en vaardigheden ten behoeve van ICT-toets

Het belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in ons dagelijks leven kan moeilijk worden overschat. De informatiesamenleving die ons al zo lang wordt voorgespiegeld krijgt momenteel daadwerkelijk vorm. Bedrijfssectoren digitaliseren evenals andere sectoren van maatschappelijke activiteit. Internet drukt steeds duidelijker zijn stempel op economie, onderwijs en het function...

E-commerce monitor

Elektronische netwerken, waaronder internet, fungeren in toenemende mate als handelskanaal. Een groeiend aantal goederen en diensten - variërend van industriële componenten, software, boeken, muziekfragmenten tot persoonlijke adviezen - kan langs elektronische weg worden besteld. De meeste zichzelf respecterende bedrijven en orga...

Mainports

Het doel van dit onderzoek is het concreet in beeld brengen van clusters van bedrijvigheid rond de mainports en in samenhang met de mainports. De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan de nieuwe nota Ruimtelijk Economisch Beleid en het ontwikkelen van een nieuw concept dat de mainports plaatst in internationale netwerken en clusters en hun vervlechting met de Nederlandse economie....

Breedband en de Gebruiker IV

Het project Breedband en de Gebruiker gestart in 2001. Sinds die tijd zijn er vier metingen uitgevoerd. Hoewel de samenstelling van de projectpartners wisselde over de jaren, zijn twee partijen bij alle metingen betrokken geweest. Dit zijn het Ministerie van Economische Zaken en KPN. Nieuw dit keer is de steun van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel (HBD), het Stimuleringsfonds voor de P...

Benchmark goederenvervoer

Doel van het onderzoek is inzicht te genereren in buitenlandse ervaringen met kennis- en innovatiebeleid gericht op goederenvervoer en logistiek, en uit deze ervaringen leermomenten voor de Nederlandse beleidspraktijk vast te stellen. De uitkomsten fungeren als input voor verdere uitwerking van het programma "Nederland Innovatieland". Daarnaast beoogt het onderzoek te tr...