Kennisbank

Softwarepakkettenvergelijking

Voor veel detaillisten is een afreken- of POS-systeem een onmisbare technologie. Vele nieuwe mogelijkheden van een dergelijk systeem voor o.a. ketendigitalisering worden echter niet of onvoldoende benut. Toch lijkt een goede inzet van de juiste technologie essentieel om de concurrentie van vooral het grootwinkelbedrijf het hoofd te kunnen bieden. Het HBD wil, in het kader van he...

EBW Case Studies

Dialogic heeft een korte case study uitgevoerd voor Zandleven en Corus IJmuiden. De eerste studie betreft het gebruik van online bestelsysteem voor chemische producten, rubber en kunststof. Het onderwerp van de tweede studie is de online communicatie met klanten binnen de industrie voor chemische producten, rubber en kunststof.   ...

Visieworkshops Breedband 2012

In opdracht van de provincie Limburg zijn in het voorjaar van 2008 een tweetal breedband visieworkshops georganiseerd. Tijdens de workshops is gebruik gemaakt van een Elektronisch Vergader Systeem. In de eerste sessie waren de interne beleidsmedewerkers aan zet om mee te denken over de toekomst van Limburg op breedband gebied. Vervolgens zijn hun ideeën getoetst en aangevuld door diver...

Monitoring & audit Regeling Betalokalen

In de periode februari t/m juni 2007 heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) op verzoek van het Ministerie van OCW (Centrale Financiën Instellingen, CFI) - de "subsidieregeling lokalen en bètavakken havo/vwo" op de rails gezet en uitgerold. Gelden uit FES - inkomsten (Fonds Economische Structuurversterking) zijn vrijgemaa...

WBSO-evaluatie

In 1994 is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in werking getreden. De WBSO is een fiscale regeling die via een vermindering van de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen de loonkosten van S&O-werknemers verlaagt. Voorwaarde is dat het om technologisch S&O-werk gaat gericht op producten, processen en softwareontwikkelin...

Breedband en de gebruiker

Op dit moment worden verschillende breedbandnetwerken uitgerold in Nederland. Het is echter niet alleen de technologie die bepalend is voor het uiteindelijke succes van infrastructuren en toepassingen, maar het zijn de gebruikers die bepalend zijn voor hoe technologie wordt gebruikt. Het doel van het onderzoek is daarom:
Inzicht te verkrijgen in de veranderingen die zich aftekenen in het ...

SIREN

Voor het project ‘Scenarios for Integration of Renewables in a European Cities Network’ (SIREN) heeft Dialogic verschillende scenario’s omtrent duurzame energie ontwikkeld. ...

Benchmark toegang en vaardigheden ten behoeve van ICT-toets

Het belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in ons dagelijks leven kan moeilijk worden overschat. De informatiesamenleving die ons al zo lang wordt voorgespiegeld krijgt momenteel daadwerkelijk vorm. Bedrijfssectoren digitaliseren evenals andere sectoren van maatschappelijke activiteit. Internet drukt steeds duidelijker zijn stempel op economie, onderwijs en het function...

E-commerce monitor

Elektronische netwerken, waaronder internet, fungeren in toenemende mate als handelskanaal. Een groeiend aantal goederen en diensten - variërend van industriële componenten, software, boeken, muziekfragmenten tot persoonlijke adviezen - kan langs elektronische weg worden besteld. De meeste zichzelf respecterende bedrijven en orga...

Mainports

Het doel van dit onderzoek is het concreet in beeld brengen van clusters van bedrijvigheid rond de mainports en in samenhang met de mainports. De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan de nieuwe nota Ruimtelijk Economisch Beleid en het ontwikkelen van een nieuw concept dat de mainports plaatst in internationale netwerken en clusters en hun vervlechting met de Nederlandse economie....

Breedband en de Gebruiker IV

Het project Breedband en de Gebruiker gestart in 2001. Sinds die tijd zijn er vier metingen uitgevoerd. Hoewel de samenstelling van de projectpartners wisselde over de jaren, zijn twee partijen bij alle metingen betrokken geweest. Dit zijn het Ministerie van Economische Zaken en KPN. Nieuw dit keer is de steun van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel (HBD), het Stimuleringsfonds voor de P...

Benchmark goederenvervoer

Doel van het onderzoek is inzicht te genereren in buitenlandse ervaringen met kennis- en innovatiebeleid gericht op goederenvervoer en logistiek, en uit deze ervaringen leermomenten voor de Nederlandse beleidspraktijk vast te stellen. De uitkomsten fungeren als input voor verdere uitwerking van het programma "Nederland Innovatieland". Daarnaast beoogt het onderzoek te tr...