Kennisbank

Evaluatie van de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling (WOR) NVWA

Elke 4 jaar wordt de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (WOR) geëvalueerd. De WOR is in 2006 in werking getreden en heeft als belangrijkste doel een onafhankelijke risicobeoordeling en advisering over risicomanagement bij voedselveiligheid en consumentenproductenveiligheid. Organisatorisch is de WOR geborgd door het uitvoeren van de onderzoeks- en advi...

Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

Sinds 2019 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde Startup Liaison Officers (SLO’s) aangesteld op zes ambassades en consulaten. Ze zijn bedoeld om vooral de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups te ondersteunen. Daarbij brengen ze ook het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem internationaal onder de aandacht en versterken zo ook de internationale aant...

Verkenning bijdrage fieldlabs aan het Topsectoren- en Innovatiebeleid

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de verankering van fieldlabs in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid, inclusief de betrokkenheid van het MKB bij deze fieldlabs. Het onderzoek richt zich op twee centrale onderzoeksvragen:
1. Is er ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s (Kennis- en Innovatieagenda...

Verkenning due prominence van audiovisuele media van algemeen belang

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Media en Creatieve Industrie, onderzochten we hoe due prominence van media-aanbod of –diensten van algemeen belang in de Nederlandse mediasector op een optimaal toekomstbestendige wijze kan worden benaderd en georganiseerd. In het huidige digitale en multimediale tijdperk zijn de mogelijkheden voor distributie, het aanb...

Vacaturescanner voor beter toezicht op discriminatie

In Nederland komt discriminatie in vacatureteksten helaas nog steeds voor. Zo wordt er soms expliciet gevraagd naar personen met een specifiek geslacht, leeftijd of herkomst. De Inspectie van SZW, de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil deze discriminatie bestrijden en wil daartoe beter toezicht kunnen houden op vacatures die door werkgevers...

Integrale innovatieaanpak voor grond-, weg- en waterbouwsector

We hebben Rijkswaterstaat ondersteund bij het maken van een integrale innovatieaanpak voor de grond-, weg- en waterbouwsector. De innovatieaanpak helpt RWS en partners om nieuwe technologie te ontwikkelen en daarna ook toe te passen in de praktijk. De innovatieaanpak bevat handvatten voor alle fases die een innovatie doorloopt, van uitdagi...

Verkenning ontwikkeling van 5G naar 6G

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we de ontwikkeling van 5G naar 6G mobiele communicatietechnologie verkend. De focus van de verkenning lag op de innovatiekansen voor Nederland. Het rapport geeft inzicht in de mondiale ontwikkelingen en de positie van het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem hierin. ...

Inventarisatie van beleidsinterventies voor innovatiegericht inkopen

In opdracht van PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden) heeft Dialogic onderzocht welke interventies overheden kunnen inzetten om innovatiegericht inkopen te stimuleren, zowel in de eigen organisatie, als regionaal of landelijk. De volgende zes archetypen beleidsinterventies (in willekeurige volgorde) staan centraal in het onderzoek: Aanbieden van voorlichting en support aan en s...

Evaluatie PPS-toeslagregeling 2016-2020

In 2021 heeft Dialogic de zogenaamde ‘PPS-toeslagregeling’ geëvalueerd. Sinds 2013 probeert het kabinet met  deze regeling investeringen van private partijen in onderzoek en innovatie binnen publiek-private samenwerkingsverbanden te stimuleren. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling daarin geslaagd is, maar dat er onder meer stappen gezet kunnen worden in het terugbrengen van de complexi...

Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde Dialogic de tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. In het Versnellingsplan werken de VSNU, VH en SURF samen aan onderwijsinnovaties met ICT. In acht verschillende zones rondom specifieke thema’s werken 39 instellingen uit het hoger onderwijs samen. Daarnaast zijn in reactie o...

Evaluatie Amsterdamse Kernprocedure 2021

In opdracht van Stichting Elektronisch Loket Kernprocedure Amsterdam (ELK) onderzocht Dialogic voor het zesde jaar op rij de tevredenheid van betrokkenen over de Amsterdamse Kernprocedure. De Amsterdamse Kernprocedure omvat afspraken van Amsterdamse schoolbesturen vanuit het primair en het voortgezet onderwijs over de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Bij de plaatsing van leerling...

Glasvezel op bedrijventerreinen regio Rotterdam Den Haag in kaart

Op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben we de zakelijke glasvezelinfrastructuur op bedrijventerreinen in de regio Rotterdam Den Haag in kaart gebracht. Nederland is een van de koplopers binnen de Europese Unie als het gaat om digitale connectiviteit. Onder andere de coronacrisis heeft het belang van goede digitale infrastructuur benadrukt voor de Nederlandse economie. ...

Inventarisatie aanbieders van DNS-diensten

De Europese Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)-richtlijn benoemt authoritative Domain Name System (DNS)-diensten als essentiële dienst binnen de sector digitale infrastructuur. Het is aan de lidstaten van de EU om de richtlijn te implementeren en specifieke aanbieders te identificeren. In Nederland is de NIB-richtlijn geïmplementeerd in de Wet beveiliging ...

Het Nederlandse Vestigingsklimaat

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Dialogic de sterktes en zwaktes van het Nederlandse vestigingsklimaat. We hebben niet alleen gekeken naar het klimaat voor buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen (vestigingsklimaat), maar ook naar het investeringsklim...

Inventarisatie Ruimteonderzoek in Nederland

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Dialogic het ruimteonderzoek (“onderzoek in of vanuit de ruimte”) in Nederland in beeld gebracht. Voor de inventarisatie is informatie over 56 onderzoeksgroepen bijeengebracht die in meer ...

Ontwikkeling R&D-investeringen in Nederland

Ondernemingen spannen zich in om R&D-investeringen ondanks COVID-19 op niveau te houden. In opdracht van TNO heeft Dialogic een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de R&D-uitgaven en R&D-uitbesteding door ondernemingen in Nederland over 2021 en 2022. Om het gevraagde beeld te kunnen geven heeft Dialogic in samenwerking met PanelWizard Direct een surve...

Brede verkenning toegevoegde waarde ruimtevaart voor Nederland

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een brede verkenning uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van ruimtevaarttechnologie binnen de departementen en hun “gelieerde sectoren”. Voor deze verkenning zijn twee hoofdvragen geformuleerd, te weten:
1) Wat zijn de ‘enge’ economische baten van de ruimtevaartsector in Nederland ten opzichte van 2014?;...

Beleidsopties voor het mkb-financieringslandschap

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzochten we of de oprichting van een regionale mkb-bank van waarde kan zijn om de toegang tot kleine kredieten (tot €250.000) voor kleine en micro-ondernemingen te verbeteren. Dit onderzoek hebben we samen met RSM uitgevoerd. Lees ...

Evaluatie Toegepast Onderzoeksorganisaties (TO2)

In Nederland wordt een substantieel deel van het toegepaste onderzoek uitgevoerd door de toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2): TNO, WR, Deltares, NLR en MARIN. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) evalueert deze instellingen eens per vier jaar. In 2020 heeft het ministerie van EZK voor de tweede keer de opdracht gegeven voor de evaluatie van alle TO2, over de periode 2016 to...

Onderzoek teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs

Dialogic voert samen met Oberon onderzoek uit naar teambevoegdheid binnen het 10-14-onderwijs. Initiatieven voor 10-14 onderwijs zijn ontstaan om een soepele overgang te creëren tussen het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die dit onderwijs volgen, maken pas op 14-jarige leeftijd definitief de keuze voor vmbo, havo of vwo. In ons huidige stelsel worden lera...

D3 Wijkscan

In opdracht van D3 ontwikkelde Dialogic de D3 Wijkscan. De wijkscan is ontwikkeld voor medewerkers van regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en). De wijkscan is hét startpunt voor een kwantitatieve verkenning van een gebied op het gebied van zorg. De wijkscan verzamelt openbare cijfers over de bevolkingssamenstelling, de gezondheidssituatie, de zorgvraag, het zorgaanbod, en n...

De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar

In de komende zes jaar komen er tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten bij in Nederland ten behoeve van openbare mobiele netwerken. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Dialogic uitvoerde samen met Inwilution en TU/e in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Tot 2027 verwachten we geen uitrol van grootschalige small-cellstructuren in Nederland, z...

Portaal Waddenonderzoek

Op 1 maart 2021 lanceerde de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek dat door Dialogic is ontwikkeld. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen...

Doorlichting van het onderzoek en wetenschapsbeleid

In opdracht van het Ministerie van OCW analyseerde Dialogic het Nederlandse Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in onze kennissamenleving. Het omvat meer dan alleen de zoektocht naar betere en rijkere verklaringen die leidt tot wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken. Wetenschap levert ook een bijdrage aan de oplossing van maatschap...

Monitoring MKB-Deals

Op 2 juli 2020 is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, steun toegekend aan negen individuele ‘MKB-Deals’. Met behulp van deze deals werkt het Rijk samen met regionale overheden aan het ondersteunen van het brede midden- en kleinbedrijf. Het doel? Succesvol kunnen blijven ondernemen, nu en in de toekomst. De MKB-Deals hebben als beleidsinstrum...

Onderzoek naar ondernemerschapsonderwijs

Dialogic en Wageningen University Research (WUR) hebben in opdracht van RVO onderzoek gedaan naar ondernemerschapsonderwijs. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: (1) de Tussenevaluatie van het O2LAB-programma en (2) onderzoek naar de behoefte aan, de belastingstelling voor en impact van ondernemerschapsonderwijs. Het O2LAB-programma wordt op initiatief van het Comité voor Ondernem...

Onderzoek naar kosteloos en anoniem bellen 113

In opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht Dialogic de mogelijkheden van het kosteloos en anoniem maken van het nummer 113. Het nummer 113 is in april 2020 bestemd voor hulp in het kader van suïcidepreventie. De aanleiding hiervoor was de ontstane verwarring bij het publiek door het nadrukkelijk gebruik van de cijfers 113 in de naamgeving van de stichting 113 Zelfmoordpreventie in combi...

Onderzoek online gokfaciliteiten in Nederland

Fysiek gokken wordt in Nederland streng gereguleerd door de Kansspelautoriteit. Om illegaal gokken tegen te gaan heeft de Autoriteit het monopolie voor casino’s verleend aan Holland Casino, en het monopolie voor loterijen aan de Nederlandse Loterij (voorheen Staatsloterij). Beide bedrijven zijn deels...

TV kijken via internet: de groei kent grenzen

In opdracht van de NPO onderzocht Dialogic de grenzen van het Nederlandse internetecosysteem. Steeds meer Nederlanders kijken TV via internet. Dit wordt ook wel over-the-top (OTT) kijken genoemd. De vraag is in welke mate het huidige internetecosysteem in Nederland deze groei aankan. Wat zou er gebeuren als iedereen ineens OTT zou gaan kijken? Om deze vraag te beantwoorden is een simula...

Evaluatie van Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) evalueerde Dialogic de Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid Beleid (WOT-VV). Deze evaluatie richtte zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-VV programma dat bijna geheel wordt uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research (WFSR). Ook onderzochten we de mate waarin Nederland de wetgeving inzak...

Impact Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

In opdracht van SURF voerde Dialogic een impactmeting uit van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze regeling, die SURF sinds 2015 uitvoert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is erop gericht om hoger onderwijsinstellingen te stimuleren methoden, materialen en tools te ontwikkelen voor open en online onderwijs. Voor de door SURF gepubliceerde thema-uitgave ...

Haalbaarheidsstudie Open Knowledge Base

In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) heeft Dialogic de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base (OKB) onderzocht. De me...

Analyse onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dialogic onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland geanalyseerd. In haar in december 2019 gepresenteerde ...

Evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda

In 2018 is de overheid gestart met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). De NCSA wil middels allerlei maatregelen bereiken dat Nederland in staat is om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. Dialogic analyseerde in opdracht van het ...

Verkenning datastrategie voor een circulaire bouwsector

Dialogic ondersteunde Rijkswaterstaat door middel van een verkennend onderzoek bij het vormen van een strategie ten aanzien van het realiseren van circulariteit in de bouwsector. Binnen de bouwsector kunnen materialen vaak worden hergebruikt, maar gebeurt dit beperkt omdat onvoldoende informatie beschikbaar is over de beschikbaarheid en eigenschappen van vrijgekomen materialen, en informatie ov...

Procesevaluatie CRYSTAL

‘CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area Level with fibre-optic monitoring’ (CRYSTAL) is een project dat is opgezet vanuit onder andere het Rijksvastgoedbedrijf, Programma Groene Technologieën. In dit project wordt onderzoek gedaan naar een monitoringsysteem van warmte- en koude opslagsystemen (WKO) om beter grip te krijgen op de beheerfase van WKO’s en betere afstemming v...

Evaluatie Smart Industry 2015-2020

In 2015 is in Nederland het programma Smart Industry gelanceerd door een coalitie van FME, TNO, KvK, VNO-NCW en het ministerie van EZ(K). Dit netwerkprogramma is bedoeld om over een breed front de digitalisering van primair de maakindustrie te stimuleren en de kansen die digitale technologie biedt beter te benutten. Binnen het Smart Industry programma is een structuur gecreëerd met een landeli...

Outlook digitale infrastructuur Nederland

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we in beeld gebracht in hoeverre Nederlandse huishoudens nu of voor 2023 over een vaste internetverbinding van ten minste 100 Mbit/s kunnen beschikken. Aanpak
Op basis van data van netwerkeigenaren, onze marktkennis en openbare uitrolplannen hebben wij de huidige 100 Mbit/s-dekking geïnventariseerd en een...

Stand van zaken Nederlandse popmuzieksector

Dialogic heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de Nederlandse popmuzieksector. Het onderzoek richt zich onder meer op de invloed van COVID-19 op de popsector. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokkenen, zoals de Popcoalitie, het onderzoek zorgvuldig bestuderen....

Onderzoek naar de kosten voor regionale vensterprogrammering

Het regeerakkoord van het huidige kabinet stelt als doel om samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen te verbeteren. Regionale vensterprogrammering zou hieraan kunnen bijdragen. Bij regionale vensterprogrammering ontvangen kijkers in een bepaalde regio een deel van de dag content die specifiek is voor hun regio op een landelijke lineaire televisiezender van de publieke omroep. De ...