Kennisbank

Ondersteuning Rijkswaterstaat bij aanloop naar nieuwe Innovatieagenda

Dialogic heeft Rijkswaterstaat ondersteund bij de aanloop naar de nieuwe Innovatieagenda. De eerste organisatiebrede Innovatieagenda liep tot 2020 en er was behoefte aan een vervolg. RWS had behoefte aan ondersteuning bij het verzamelen, ordenen en overzichtelijk ontsluiten (presenteren) van alle intern aanwezige informatie en ideeën over zowel de te priorit...

Nederlands-Vlaamse samenwerking internationalisering hoger onderwijs

In opdracht van het ANV, de Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, onderzochten we, samen met Idea Consult uit Brussel, nieuwe mogelijkheden om Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs te verbeteren. Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen en overwegingen voor universiteiten, overheden en andere stakeholders:...

Inventarisatie internetvoorzieningen Urban Department Store Rotterdam

In opdracht van gemeente Rotterdam heeft Dialogic met én voor de Bedrijfsinvesteringszone Centrum Rotterdam (ook wel: Urban Department Store Rotterdam) een de internetvoorzieningen in dit gebied geïnventariseerd. We hebben gebouweigenaren en winkeliers/ondernemers bevraagd in een enquête, het huidige aanbod (grafisch) in beeld gebracht en een overzi...

Onderzoek vestigingsklimaat voor hightech bedrijven

In opdracht van de Vereniging FME-CWM (FME) onderzoekt Dialogic het Nederlandse vestigingsklimaat voor toonaangevende hightech bedrijven. FME vertegenwoordigt veel bedrijven die opereren op het hoogste niveau van technologische ontwikkeling. Specifiek voor deze categorie bedrijven brengen we in beeld wat de sterke en zwakke punten zijn van het Nederlandse ves...

Evaluatie van (het gebruik van) de risicokaart

In opdracht van het WODC heeft Dialogic evaluatieonderzoek gedaan naar het gebruik van de risicokaart. De Risicokaart is een via internet raadpleegbare kaart (www.risicokaart.nl) die als doel heeft om locatiegebonden risico’s in de leef- en werkomgeving van burgers en bedrijven in beeld te brengen en om overheden de mogelijkheid te geven om daaro...

Onderzoek domeinoverstijgende fraude

Misbruik van sociale voorzieningen heeft vaak een grote maatschappelijke impact en reikt verder dan alleen de directe financiële schade voor de overheid. Het ondermijnt het draagvlak voor sociale voorzieningen en tast het rechtsgevoel aan. Fraudeurs zoeken continu naar zwakke plekken in regelingen of systemen om daarmee financieel of economisch voordeel te behalen. Uitkeringsfraude vindt in to...

Evaluatie WBSO 2011-2017

Op 11 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic in samenwerking met APE en UNU-MERIT uitgevoerde evaluatie van de WBSO 2011-2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze ging vergezeld van de ...

Digitale connectiviteit Metropoolregio Amsterdam

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam hebben TNO en Dialogic een beleidscahier geschreven over het thema digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties in de Metropoolregio Amsterdam. Hierin wordt de stand van zaken op het gebied van digitale connectiviteit beschreven en worden de implicaties van digitale transforma...

Haalbaarheid veilige gratis Wi-Fi in Amsterdam

Dialogic verkende in opdracht van de gemeente Amsterdam de mogelijkheden voor het uitrollen van gratis Wi-Fi op drukbezochte locaties in de stad, en onderzocht of implementatie van public roaming hierbij haalbaar en zinvol is. In de Agenda Digitale Stad beschrijft de gemeente Amste...

Beleidsonderzoek MKB-financieringsmarkt

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzocht Dialogic, samen met de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), de werking van de MKB-financieringsmarkt en de rol van de overheid. We onderzochten of het EZK MKB-financieringsbeleid en het samenspel van de diverse instrumenten, nog effectief is in het wegnemen v...

Onderzoek (semi) publieke glasvezelnetwerken

In Nederland zijn verschillende glasvezelinfrastructuren aangelegd voor (semi) publieke diensten. Deze verschillende netwerken worden vaak door één enkele dienst gebruikt. Bij sommige netwerken is er sprake van overcapaciteit. In bepaalde situaties wordt deze overcapaciteit commercieel op de markt aangeboden. In opdracht van het ministerie van EZK heeft Dialogic de locaties en de eigenschappe...

Evaluatie NBTC 2016-2018

Op 18 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic uitgevoerde Evaluatie NBTC 2016-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie gaat uitgebreid in op de legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverlening van het minist...

Essentieel of niet? Methoden om de patentmarkt transparanter te maken

In december 2018 is een consortium van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Technische Universiteit van München (TUM), Dialogic en verschillende onafhankelijke deskundigen door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie geselecteerd om een ​​pilotproject uit te voeren op het gebied van essentialiteits checks van Standaard Essentiële Patenten (SEPR...

Evaluatie van het convenant tussen de Vlaamse overheid en de Vlerick Business School

Op verzoek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) evalueerden we het convenant tussen de Vlaamse overheid en de Vlerick Business School. In dit convenant staan afspraken over strategische en operationele doelstellingen en KPI’s die de Vlerick Business School ten aanzien van haar wetenschappelijk onderzoek moet realiseren met hulp van subsidiëring door de Vlaamse overheid...

Verkenning samenwerking Hoger Onderwijs en Rijksoverheid rond ICT

In opdracht van het ministerie van BZK onderzocht Dialogic mogelijke samenwerkingsvormen tussen ICT-opleiders en de Rijksdienst. Om als Rijksdienst goed te kunnen functioneren is het noodzakelijk om voldoende en goed gekwalificeerde ICT’ers aan te trekken. Samenwerking met ICT-opleiders is één van de oplossingsrichtingen in het ‘...

Impact digitalisering voor gemeente Utrecht

Voor gemeente Utrecht hebben we een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelingen van digitalisering in de stad. Gezond stedelijk leven, de snelle bevolkingsgroei in de stad en de verdichting van de gebouwde omgeving vragen om slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit, energie, veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, zorg en werk van de toekomst. In een groot aantal gevallen hebben di...

Regie op data uit de stad

Dialogic heeft in samenwerking met VNG Realisatie en in opdracht van Stichting Stedenlink verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van “data uit de stad”. ...

Strategische verkenning digitalisering Gelderland

Digitalisering verandert de rol van de provincie. Naast de verantwoordelijkheid voor een goede infrastructuur heeft de provincie de mogelijkheid om de transitie naar een digitale samenleving te ondersteunen. Voor de provincie Gelderland onderzochten wij hoe de provincie zich kan aanpassen op aanstaande veranderingen. Conclusie is dat de provincie een rol heeft in drie domeinen: (1) Data ...

Businesscase voor Digitale Connectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een onderzoek naar het vormgeven van de businesscase voor Digitale Connectiviteit uitgevoerd. Dit onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit. Eén van de acties uit dit plan omvat de ontw...

Ranking Main Software 50

Main Capital Partners brengt sinds 2012 een ranking uit van Nederlandse softwarebedrijven, de Main Software 50. Dialogic is als auditpartner betrokken bij het samenstellen van deze top 50. We richten ons op een kritische toetsing aan de minimale kwaliteitseisen, om zo een methodologisch verantwoorde opzet van de lijst te kunnen waarborgen. Dialog...

Centraal ticketingsysteem Vlaanderen

In opdracht van Cultuurconnect heeft Dialogic, in samenwerking met Dr. Andra Leurdijk van FORALLMEDIA, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een gecentraliseerd ticketingsysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen. Het onderzoek bestond uit een deskstudie en interviews om bestaande systemen en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland in kaart te brengen. Vervolgens...

Digitale randvoorwaarden toplocaties

Nederland is economisch sterk, actief en innovatief. Niet voor niets staat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Versterking van de internationale concurrentiekracht vraagt om versterking van een selectie van toplocaties en de verbindingen da...

Process mining voor verbeterde dienstverlening

Dialogic onderzocht voor de Provincie Noord-Brabant of en hoe de inzet van process mining kan bijdragen aan innovatie van processen en verbeterde dienstverlening. Process mining is een techniek om vanuit grote hoeveelheden data, veelal log-gegevens over processen, inzicht te krijgen in de manier waarop een proces in de praktijk functioneert. Door dit ‘geminede’ procesmodel te vergeli...

Digitaliseringsstrategie Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk, Zeeland) staat aan de vooravond van haar nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Het museum wil digitalisering hierin een prominente rol geven. De rol van digitalisering wordt namelijk van steeds groter belang voor de toekomstbestendigheid van het museum en al haar unieke verhalen. Ter voorbereiding op dit nieuwe beleidsplan, vroeg het Watersnoodmuseum aan...

Verkenning CultuurApp Zeeland

In opdracht van de provincie Zeeland heeft Dialogic de mogelijkheden verkend om het cultuuraanbod in Zeeland beter online te ontsluiten. De verkenning van Dialogic is met begeleidende brief aangeboden aan Provinciale Stat...

Kansen digitalisering voor Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland verkende Dialogic de kansrijke thema’s (in economische termen de ‘niches’) van de digitale economie in Zuid-Holland en de randvoorwaarden die moeten worden vervuld om die kansen te grijpen. Tegelijkertijd zijn een aantal relevante maatschappelijke uitdagingen meegenomen in de verkenning. ...

App die (ex-)gedetineerden helpt re-integreren?

In opdracht van het WODC onderzoekt Dialogic of mobiele applicaties ondersteunend kunnen werken bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De bredere inzet van ICT ondersteunende functionaliteiten zoals mobiele applicaties past in de ambitie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een verzameling van deze functionaliteiten, genoemd ZelfBediening Justitiab...

Snel internet voor heel Limburg

Provinciale Staten van Limburg heeft onlangs de motie ‘Dubbelglas(vezel) voor Limburg’ aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om een actieplan te ontwikkelen dat ert...

Monitor Digitalisering in Nederland

In de zomer van 2018 heeft het Kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze strategie geeft aan wat nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering. Nederland Digitaal verbetert d...

Stimuleringsmaatregelen audiovisuele sector

In opdracht van het Ministerie van OCW, directie Media en Creatieve Industrie, heeft Dialogic in samenwerking met APE en Paul Rutten Onderzoek, stimuleringsmaatregelen voor de audiovisuele sector in Nederland onderzocht. Het doel van het onderzoek was inzicht verkrijgen in de impact van eventuele invoering van heffingen en quota op de productie, distributie en exploitatie van Nederlandse audiov...

Analyse van de Nationale Studenten Enquête

Dialogic heeft voor de Hogeschool Leiden een dashboard ontwikkeld voor de analyse van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Het dashboard biedt het personeel van de Hogeschool Leiden meerdere visualisaties om inzicht te krijgen in de studentenbeoordelingen. De beoordelingen worden op verschille...

Evaluatie VITO 2012-2018

In opdracht van het Departement EWI van de Vlaamse overheid heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Dit met het zicht op het aflopen van de convenantperiode (eind 2018) tussen de Vlaamse Regering en VITO. VITO werkt aan vijf specifieke onderzoeksthema’s: Duurzame Chemie, Duurzame Energie, Duurzame Materialen, Duurzame Gezond...

De behoefte aan spectrum voor specifieke professionele breedbandige toepassingen

Wat is de waargenomen behoefte van verschillende sectoren aan breedbandige connectiviteit, via dienstverlening door gespecialiseerde operators dan wel via breedbandige communicatie in eigen beheer, en hoeveel frequentieruimte is nodig om in deze behoefte te voorzien? In vrijwel alle onderzochte sectoren wordt een groeiende vraag naar breedbandige draadloze communicatie voorzien. De onder...

Evaluatie Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut wordt door het Ministerie van OC&W gefinancieerd en doet onderzoek naar wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën en organiseert daarover (mede) het debat. De missie van de organisatie, waar ongeveer 50 mensen werken, is om de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie te stimuleren. In 2017 heeft ...

Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

In opdracht van de Waddenacademie heeft Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied in kaart gebracht en de rol die de Waddenacademie hierin speelt. Dit onderzoek betrof interviews met wetenschappelijke onderzoekers over de rol van de Waddenacademie en een bibliometrische analyse van publicaties in de periode 2008 tot 2018. Voor de bibliometrische analyse zijn de wetenschappelijke...

De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzocht Dialogic de impact die de inzet van kunstmatige intelligentie kan hebben op het onderwijs in Nederland. De doelstelling van het onderzoek is het verwerven van inzicht in hoe kunstmatige intelligentie momenteel in het onderwijs wordt gebruikt (en hoe het gebruikt zal gaan worden) (Wat kan er?), en welke juridis...

Evaluatie SEED-Capital-regeling, Groeifaciliteit en Dutch Venture Initiative

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een consortium van de Rotterdam School of Management (RSM), het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Dialogic een evaluatie uitgevoerd van drie financieringsinstrumenten uit het Toekomstfonds: De SEED-Capital-regeling uit 2005 richt zich op zogenaamde Technostarters (beginnende innovatieve bedrijven...

Key Enabling Technologies

Het Europese beleid rond Key Enabling Technologies (KETs) bestaat al enkele jaren en heeft inmiddels een stevige positie verworven in het Europese R&D en innovatiebeleid. De rol van de creatieve industrie is in dit beleid tot nu toe onderbelicht gebleven. De introductie van het begrip ‘Key Enabling M...

Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

Dialogic heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Ecorys de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk geanalyseerd. In het bijzonder is aandacht besteed aan de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen ...

Arbeidsmarktonderzoek nieuwe hbo-master

In opdracht van Aeres Hogeschool Almere heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktpotentieel van afgestudeerden van een nieuw te ontwikkelen master op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken (start 2019-2020). Deze master wordt ontwikkeld in h...