Kennisbank

Regie op data uit de stad

Dialogic heeft in samenwerking met VNG Realisatie en in opdracht van Stichting Stedenlink verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van “data uit de stad”. ...

Strategische verkenning digitalisering Gelderland

Digitalisering verandert de rol van de provincie. Naast de verantwoordelijkheid voor een goede infrastructuur heeft de provincie de mogelijkheid om de transitie naar een digitale samenleving te ondersteunen. Voor de provincie Gelderland onderzochten wij hoe de provincie zich kan aanpassen op aanstaande veranderingen. Conclusie is dat de provincie een rol heeft in drie domeinen: (1) Data ...

Businesscase voor Digitale Connectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een onderzoek naar het vormgeven van de businesscase voor Digitale Connectiviteit uitgevoerd. Dit onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit. Eén van de acties uit dit plan omvat de ontw...

Ranking Main Software 50

Main Capital Partners brengt sinds 2012 een ranking uit van Nederlandse softwarebedrijven, de Main Software 50. Dialogic is als auditpartner betrokken bij het samenstellen van deze top 50. We richten ons op een kritische toetsing aan de minimale kwaliteitseisen, om zo een methodologisch verantwoorde opzet van de lijst te kunnen waarborgen. Dialog...

Centraal ticketingsysteem Vlaanderen

In opdracht van Cultuurconnect heeft Dialogic, in samenwerking met Dr. Andra Leurdijk van FORALLMEDIA, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een gecentraliseerd ticketingsysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen. Het onderzoek bestond uit een deskstudie en interviews om bestaande systemen en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland in kaart te brengen. Vervolgens...

Digitale randvoorwaarden toplocaties

Nederland is economisch sterk, actief en innovatief. Niet voor niets staat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Versterking van de internationale concurrentiekracht vraagt om versterking van een selectie van toplocaties en de verbindingen da...

Process mining voor verbeterde dienstverlening

Dialogic onderzocht voor de Provincie Noord-Brabant of en hoe de inzet van process mining kan bijdragen aan innovatie van processen en verbeterde dienstverlening. Process mining is een techniek om vanuit grote hoeveelheden data, veelal log-gegevens over processen, inzicht te krijgen in de manier waarop een proces in de praktijk functioneert. Door dit ‘geminede’ procesmodel te vergeli...

Digitaliseringsstrategie Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk, Zeeland) staat aan de vooravond van haar nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Het museum wil digitalisering hierin een prominente rol geven. De rol van digitalisering wordt namelijk van steeds groter belang voor de toekomstbestendigheid van het museum en al haar unieke verhalen. Ter voorbereiding op dit nieuwe beleidsplan, vroeg het Watersnoodmuseum aan...

Verkenning CultuurApp Zeeland

In opdracht van de provincie Zeeland heeft Dialogic de mogelijkheden verkend om het cultuuraanbod in Zeeland beter online te ontsluiten. De verkenning van Dialogic is met begeleidende brief aangeboden aan Provinciale Stat...

Kansen digitalisering voor Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland verkende Dialogic de kansrijke thema’s (in economische termen de ‘niches’) van de digitale economie in Zuid-Holland en de randvoorwaarden die moeten worden vervuld om die kansen te grijpen. Tegelijkertijd zijn een aantal relevante maatschappelijke uitdagingen meegenomen in de verkenning. ...

App die (ex-)gedetineerden helpt re-integreren?

In opdracht van het WODC onderzoekt Dialogic of mobiele applicaties ondersteunend kunnen werken bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De bredere inzet van ICT ondersteunende functionaliteiten zoals mobiele applicaties past in de ambitie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een verzameling van deze functionaliteiten, genoemd ZelfBediening Justitiab...

Snel internet voor heel Limburg

Provinciale Staten van Limburg heeft onlangs de motie ‘Dubbelglas(vezel) voor Limburg’ aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om een actieplan te ontwikkelen dat ert...

Monitor Digitalisering in Nederland

In de zomer van 2018 heeft het Kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze strategie geeft aan wat nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering. Nederland Digitaal verbetert d...

Stimuleringsmaatregelen audiovisuele sector

In opdracht van het Ministerie van OCW, directie Media en Creatieve Industrie, heeft Dialogic in samenwerking met APE en Paul Rutten Onderzoek, stimuleringsmaatregelen voor de audiovisuele sector in Nederland onderzocht. Het doel van het onderzoek was inzicht verkrijgen in de impact van eventuele invoering van heffingen en quota op de productie, distributie en exploitatie van Nederlandse audiov...

Analyse van de Nationale Studenten Enquête

Dialogic heeft voor de Hogeschool Leiden een dashboard ontwikkeld voor de analyse van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Het dashboard biedt het personeel van de Hogeschool Leiden meerdere visualisaties om inzicht te krijgen in de studentenbeoordelingen. De beoordelingen worden op verschille...

Evaluatie VITO 2012-2018

In opdracht van het Departement EWI van de Vlaamse overheid heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Dit met het zicht op het aflopen van de convenantperiode (eind 2018) tussen de Vlaamse Regering en VITO. VITO werkt aan vijf specifieke onderzoeksthema’s: Duurzame Chemie, Duurzame Energie, Duurzame Materialen, Duurzame Gezond...

De behoefte aan spectrum voor specifieke professionele breedbandige toepassingen

Wat is de waargenomen behoefte van verschillende sectoren aan breedbandige connectiviteit, via dienstverlening door gespecialiseerde operators dan wel via breedbandige communicatie in eigen beheer, en hoeveel frequentieruimte is nodig om in deze behoefte te voorzien? In vrijwel alle onderzochte sectoren wordt een groeiende vraag naar breedbandige draadloze communicatie voorzien. De onder...

Evaluatie Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut wordt door het Ministerie van OC&W gefinancieerd en doet onderzoek naar wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën en organiseert daarover (mede) het debat. De missie van de organisatie, waar ongeveer 50 mensen werken, is om de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie te stimuleren. In 2017 heeft ...

Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

In opdracht van de Waddenacademie heeft Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied in kaart gebracht en de rol die de Waddenacademie hierin speelt. Dit onderzoek betrof interviews met wetenschappelijke onderzoekers over de rol van de Waddenacademie en een bibliometrische analyse van publicaties in de periode 2008 tot 2018. Voor de bibliometrische analyse zijn de wetenschappelijke...

De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzocht Dialogic de impact die de inzet van kunstmatige intelligentie kan hebben op het onderwijs in Nederland. De doelstelling van het onderzoek is het verwerven van inzicht in hoe kunstmatige intelligentie momenteel in het onderwijs wordt gebruikt (en hoe het gebruikt zal gaan worden) (Wat kan er?), en welke juridis...

Evaluatie SEED-Capital-regeling, Groeifaciliteit en Dutch Venture Initiative

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een consortium van de Rotterdam School of Management (RSM), het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Dialogic een evaluatie uitgevoerd van drie financieringsinstrumenten uit het Toekomstfonds: De SEED-Capital-regeling uit 2005 richt zich op zogenaamde Technostarters (beginnende innovatieve bedrijven...

Key Enabling Technologies

Het Europese beleid rond Key Enabling Technologies (KETs) bestaat al enkele jaren en heeft inmiddels een stevige positie verworven in het Europese R&D en innovatiebeleid. De rol van de creatieve industrie is in dit beleid tot nu toe onderbelicht gebleven. De introductie van het begrip ‘Key Enabling M...

Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

Dialogic heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Ecorys de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk geanalyseerd. In het bijzonder is aandacht besteed aan de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen ...

Arbeidsmarktonderzoek nieuwe hbo-master

In opdracht van Aeres Hogeschool Almere heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktpotentieel van afgestudeerden van een nieuw te ontwikkelen master op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken (start 2019-2020). Deze master wordt ontwikkeld in h...

EDK en OTS dragen stokje over aan Trainees in onderwijs

Na negen jaar Eerst De Klas (2009 – 2018) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (2013 – 2018) stoppen beide programma’s die opgericht zijn om meer academici als docent in het voortgezet onderwijs te brengen. Na de tussentijdse evaluaties in 2014 (EDK) en 2015 (OTS), voerde Dialogic in opdracht van PBT ook de eindevaluatie van beide programma’s uit. Hieruit bleek dat slec...

Service Design Vouchers voor maakindustrie

In 2016 en 2017 is een beleidsexperiment diensteninnovatie in de vorm van zogenaamde Service Design Voucher uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ministerie van (destijds) Economische Zaken, RVO en Dialogic. Het doel was te onderzoeken in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte beleidsinterventie behoeft en daarnaast ervaring op te doen met beleidsexperimenten. Onder...

Servitisation MKB in Europese maakindustrie

De Europese Commissie en EASME (agentschap dat in opdracht van de Europese Commissie MKB-gerichte programma’s uitvoert) heeft recent bovengenoemde servitisation studie van een consortium van Technopolis, Cambridge Service Alliance en Dialogic gepubliceerd. Doel van...

Harmonisatie begrippenkader omgevingswet

In 2017 heeft Dialogic een opdracht voor Rijkswaterstaat uitgevoerd om begrippenlijsten van gemeenten te analyseren. Er is onderzocht welke data gebruikt kon worden en welke stappen nodig zijn om deze data te kunnen analyseren. Vanuit het programma en de VNG is gevraagd om dit onderzoek te actualiseren en uit te breiden. De overheid wil met de omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkelin...

Analyse van STEM-initiatieven Vlaanderen

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode januari – april 2018 een omgevings- en netwerkanalyse uitgevoerd van initiatieven in het kader van het STEM-beleid (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Er is een groeiende behoefte aan arbeidskrachten met een STEM-profiel. In 2011 werd daarom aan de Vlaamse Regerin...

Evaluatie VABB-SHW, BOF en OJO

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode oktober 2017 – juli 2018 de evaluatie uitgevoerd van zowel het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) alsook de Omkadering van Jonge Onderzoekers (OJO). Gezien de inhoudelijke en juridische verb...

Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

Nederland heeft de eerste schreden gezet in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Om innovatie ten behoeve van de energietransitie te bespoedigen heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) diverse regelingen in het leven geroepen. Dit zijn de Topsector Energie-regeling (TSE; 2012-heden), de Hernieuwbare Energieregeling (HER; 2013-heden) en de Demonstratieregeling Energie-innovat...

ICT Lab proeftuin voor nieuwe technologieën

Recent onderzoek schetst een niet al te rooskleurig beeld van de innovativiteit van de Nederlandse maakindustrie: Nederlandse maakbedrijven lopen op het gebied van technologische ontwikkelingen veelal achter de feiten aan. De Nederlandse maakindustrie is in vergelijking met de rest van de wereld minder optimistisch over toekomstige omzetgroei en het mogelijke efficiëntievoordeel dat kan worden...

Local footprint study Booking.com

In opdracht van Booking.com heeft Dialogic eind 2017 een analyse gemaakt van de impact van het bedrijf op de Nederlandse economie. Het Nederlandse Booking.com is met meer dan 15.000 medewerkers één van de grootste internetbedrijven ter wereld en heeft nog steeds sterke Nederlandse wortels. Zo bevinden de strategische functies van het bedrijf zich voor het grootste deel in Amsterdam. Dit heeft...

Ondersteuning Techniekpact Monitor

In mei 2013 is het Techniekpact gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dialogic ondersteunt Platform B...

Eindevaluatie Valorisatieprogramma

Valorisatie is al jaren een onderwerp dat in Nederland speciale belangstelling geniet. Vooral de bevinding dat de excellente onderzoeksinfrastructuur niet vergezeld gaat van excellente innovatieve prestaties is traditioneel een aanleiding geweest om valorisatie beleidsmatig veel aandacht te geven. Vanuit de ministeries voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ...

Evaluatie ECOOM

Op verzoek van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (hierna EWI) evalueerde onderzoeksbureau Dialogic het Expertisecentrum voor Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (hierna ECOOM). De evaluatie maakt onder meer inzichtelijk in hoeverre het expertisecentrum haar doelstellingen heeft gerealiseerd. Verder is sprake van een beoordeling van het ontwerp van het me...

Digitaliseringstrategie Limburg

De provincie Limburg heeft een verkenning uitgevoerd naar de impact van digitalisering. Hoe staat de provincie er nu voor? Op welke wijze is digitalisering een bedreiging, maar vooral ook: welke kansen biedt digitalisering. Zo kan de provincie zich goed voorbereiden op de toekomst. Dialogic ondersteunde de provincie in dit traject. Download de verkenning: ...

Evaluatie loting en matching Amsterdam

Amsterdam heeft al jaren te kampen met diverse middelbare scholen die te veel aanmeldingen hebben en daardoor genoodzaakt zijn leerlingen af te wijzen. Om de onvrede hierover aan te pakken gaat het plaatsen van leerlingen sinds het schooljaar 2014/2015 via een systeem van centrale loting en matching. Op 5 april 2018 heeft in Amsterdam voor de vierde keer de centrale loting en matching van basis...

Monitor arbeidsmarkt voor ICT-ers

CA-ICT is gestart met het expertisecentrum Digitalisering en ICT (pr)e-DICT, autoriteit voor informatie over de arbeidsmarkt ICT. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Dialogic voor invulling en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Er is een informatiesysteem gebouwd waarin meerdere databronnen worden verbonden. Hieraan is een ...

IenW als launching customer

Van 1 juli – december 2017 heeft Dialogic in opdracht van het ministerie van IenW een leertraject gefaciliteerd rondom launching customership: het inzetten van de eigen inkoopkracht of activa om nieuwe innovaties aan te jagen. Het doel van dit traject was om aan de hand van diverse projecten op het terrein van duurzame energie, smart & green mobility en circulaire economie binnen de uitvo...