Kennisbank

Onderzoek niet-geregistreerde criminaliteit

In opdracht van het WODC heeft Dialogic, samen met een eigen team van het WODC, onderzoek gedaan naar de aard en omvang van niet-geregistreerde criminaliteit – het infameuze ‘dark number in crimes’. De geregistreerde criminaliteit neemt in Nederland al jaren af. De (open) vraag is nu of er ook daadwerkelijk sprake is van een afname, of dat er simpelweg steeds minder criminaliteit w...

Evaluatie Ruimtevaartbeleid 2012-2016

Op 22 mei 2018 heeft de staatssecretaris van EZK (mede namens de ministeries van OCW en I&W) de evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016 en het bijbehorende kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd (zie ...

Evaluatie SBIR

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic in samenwerking met UNU-MERIT een onderzoek gedaan naar de impact van SBIR (‘Small Business Innovation Research’). Het doel van SBIR is om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen (of inzicht te krijgen in deze oplossingen) voor maatschappelijke vraagstukken. De door RVO uitgevoerde SBIR betreft een (pre-commercië...

Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM

Sinds jaar en dag luisteren wij in Nederland naar radio via de ether (FM en AM). Inmiddels is ook digitale etherradio beschikbaar (DAB+), kan radio via het internet worden geluisterd, en zijn er veel muziekdiensten bijgekomen. Voor het Ministerie van EZK onderzochten wij wat de voor- en nadelen zijn van het afschakelen van de uitzendingen via FM en AM. Ook keken we naar een realistische termij...

Centrale loting en matching 2017

Jaarlijks maken in Amsterdam circa 8.000 leerlingen de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). In Amsterdam hebben diverse VO-scholen te maken met overaanmeldingen, wat betekende dat jaarlijks ongeveer 12,5% van de leerlingen niet op hun eerste voorkeur geplaatst kunnen worden. Om tegemoet te komen aan onvrede die hiermee gepaard gaat, is sinds het sch...

Grote behoefte aan samen opleiden en innoveren in Techport Centre

In de IJmond wordt momenteel gewerkt aan het inrichten van het Techport Centre: een fysieke ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, waar innovatiekracht en gezamenlijk opleiden samenkomt. Dialogic voerde in opdracht van de initiatiefnemers onderzoek uit naar de behoefte van bedrijven m.b.t kortdurende scholing (trainingen en cursussen) en de interesse om in...

Werkt de Topsectorenaanpak?

Op 27 juli 2017 stuurden minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Topsectorenaanpak, uitgevoerd door Dialogic. Deze nieuwe vorm van innovatiebeleid wordt gekenmerkt doordat het een integrale systeemaanpak is waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met behulp van diverse instrumenten een impu...

Evaluatie 30%-regeling

Dialogic voerde in opdracht van het ministerie van Financiën een evaluatie van de 30%-regeling uit. De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon onbelast uit te betalen aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. De doelen van de regeling zijn: het aantrekken van werknemers uit het buitenland met een specifieke deskundig...

De toekomst van professionele mobiele communicatie in Nederland

In 2005 heeft de Minister van Economische Zaken 2x 3 MHz gepaarde frequentieruimte beschikbaar gesteld in het 450-470 MHz-spectrum voor PAMR (Public Access Mobile Radio)-dienstverlening (het spectrum tussen 451,76–454,77 MHz en 461,76–464,76 MHz). Een PAMR-dienst is een mobiele, elektronische communicatiedienst bedoeld voor professionele gebruikers in besloten groepen. Voorbeelden van toepa...

Snel internet in Zuid-Holland

Het belang van digitale connectiviteit is gedurende de jaren sterk gestegen. Het ontbreken van een hoogwaardige internetverbinding drukt steeds sterker op het leef– en vestigingsklimaat van de provincie. Telecom en ICT vormen immers de basis voor veel van de bedrijvigheid in Nederland.  Slechte digitale ontsluiting in de provincie Zuid-Holland versterkt de achterstelling van de buitengebied...

Digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt

Onze hedendaagse maatschappij kent een toenemende mate van digitalisering: ICT is een integraal onderdeel geworden van ons leven. Het is aanwezig in de supermarkt, in de parkeergarage, in concertgebouwen; je vindt het terug in je broekzak of om je pols. De digitalisering beïnvloedt ons op persoonlijk, sociaal-, maatschappelijk- en economisch vlak. Deze digitalisering transformeert ook d...

Bescherming tegen cyberdreigingen: een nooit gelopen race

Overheden en bedrijven zijn onvoldoende beschermd tegen cyberdreigingen. Dit volgt uit onderzoek van het Rathenau Instituut en Dialogic. Nederland is als een van de meest ICT-intensieve economieën ter wereld een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. De grootste dreiging vormen buitenlandse inlichtingendiensten die in ons land op gr...

Ge@r Up: een online management-tool voor innovatieprojecten

Naast adviseren over innovatie ondersteunt Dialogic ook innovatieprocessen in de praktijk. In opdracht van Wolters Kluwer ontwikkelden we een online tool voor het monitoren en managen van innovatieprojecten. ...

Evaluatie KMDA

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA vzw) is met meer dan 1,8 miljoen bezoekers per jaar een grote speler in het toeristische veld in België. Voor de periode 2012-2016 hebben de Vlaamse overheid en de KMDA een convenant afgesloten betreffende de wetenschappelijke missie van het instituut. Dit convenant – dat beheerd wordt door het Departement EWI – omschrijft de wete...

Evaluatie van de Vlaamse SOC’s

Vlaanderen kent een aantal strategische onderzoekscentra (SOC’s). Deze onderzoekscentra werden opgericht om de transitie van fundamenteel onderzoek naar technisch-industriële ontwikkelingen te vergemakkelijken. De onderzoekscentra spelen een belangrijke rol in de transformatie van de Vlaamse economie, onder andere door het oprichten van spin-offs.
Een belangrijke mijlpaal tijdens deze ...

Zelfredzaamheid van ouderen continu monitoren

In de regio Noordwest-Veluwe hebben inwoners, zorg- en welzijnaanbieders, gemeenten, en zorgverzekeraars de handen ineengeslagen om kwetsbare ouderen in de regio te ondersteunen. Dit doen ze middels een populatiegerichte aanpak, waarbij de interventies betrekking hebben op het gebruik van een ICT-systeem (OZOverbindzorg) en de inzet van integrale ouderenteams. Samen met Raedelijn ondersteunt Di...

Tags: Zorg Lees meer

Big data-statistieken over de informatiesamenleving

Big data kan worden gebruikt om op efficiëntere manier nieuwe en betere statistiek te verzamelen. Voor ITU ontwikkelde Dialogic een strategie voor het op basis van big data verzamelen en ontwikkelen van statistieken over de informatiesamenleving. ITU is een VN-orgaan dat zich bezig houdt met het bevorderen en coördineren van wereldwijde toegang tot tele...

Human Capital Agenda ICT

Door de sterke focus van Limburg op innovatie op het gebied van Smart Services zal naar verwachting de vraag naar ICT’ers in Limburg in de toekomst nog sterker toenemen. Daarnaast zullen door de eerder geschetste landelijke ontwikkelingen in vraag en aanbod en het verbeterende economische tij de spanning op de arbeidsmarkt voor ICT’ers in Nederland en hiermee naar verwachting ook in...

Roadmap evenwichtige voeding

Met een wereldbevolking die in 2050 naar 9 miljard mensen groeit, stijg de vraag naar voeding en andere natuurlijke bronnen exponentieel. In opdracht van Flanders’ FOOD heeft Dialogic samen met de Vlaamse voedingsindustrie gekeken naar de mogelijkheden van alternatieve voedselbronnen, zoals wieren en algen, insecten, plantaardige eiwitten en kweekvlees. Een aantal interessante bevindingen:...

Update onderzoek behoefte uploadverkeer

In 2022 hebben consumenten thuis behoefte aan ruim zeven keer zo veel dataverkeer als nu, zo blijkt uit het onderzoek dat Dialogic in samenwerking met TU Eindhoven heeft uitgevoerd. Anno 2016 bedraagt het gemiddeld dagelijks internetverkeer ruim twee gigabyte per huishouden. Een kwart daarvan gaat ‘up’ (richting het internet), en driekwart ‘down’ (vanaf het internet)....

Inzet big data voor het meten van de muziekbeleving

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Dialogic met behulp van big data de muziekbeleving in Eindhoven gemeten. Het ging hierbij specifiek over de vraag naar muziek en het aanbod van muziek. ...

Verkennend onderzoek netwerkvirtualisering

In de ICT-industrie speelt al langer een trend van zogenoemde virtualisering. Hierbij wordt computerprogrammatuur (software) losgekoppeld van de onderliggende apparatuur (hardware). Hierdoor kan hardware efficiënter worden ingezet. Virtualisering van netwerken is een relatief nieuwe variant, waarmee netwerken flexibeler en meer beheersbaar kunnen worden gemaakt. Virtualisering kan een s...

Tussenevaluatie TKI-toeslagregeling

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de TKI-toeslagregeling in 2013 geïntroduceerd als onderdeel van haar Topsectorenaanpak voor innovatie. De regeling heeft als doel de publieke- en private samenwerking binnen de Topsectoren te versterken door een toeslag te verlenen op de private bijdrage aan de onderzoeksorganisaties in het kader van de samenwerkingsprojecten van een Topconsortiu...

Evaluatie Digitale Werkplaats

In het kader van de Digitale Werkplaats zijn er in 2016 voor het eerst, in heel Nederland bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers workshops en lezingen konden volgen. Tijdens deze bijeenkomsten werd uitgelegd hoe ondernemers de online zichtbaarheid van hun bedrijven kunnen vergroten. Dialogic heeft in opdracht van Google...

Monitor Cultuursector 2016-2017

Sinds 2012 monitort het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de economische ontwikkelingen in de cultuursector. Het doel van het samenstellen van de Cultuurmonitor is het verkrijgen van meerjarig inzicht in de ontwikkelingen in de Nederlandse cultuursector, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd, op het terrein van de omvang van de onderscheiden (deel)sectoren (film, beeldende ku...

Evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2)

In Nederland wordt een substantieel deel van het toegepaste onderzoek uitgevoerd door de toegepaste onderzoeksinstituten (TO2-instellingen): DLO, TNO, NLR, ECN, Deltares en MARIN. De instellingen zijn gezamenlijk georganiseerd in de Federatie TO2 en stemmen hierin o.a. hun onderzoek af om meerwaarde te leveren op het gebied van toegepaste kennis. In 2016 heeft de minister van Economische...

Evaluatie centrale loting en matching Amsterdam 2016

In opdracht van de vereniging OSVO onderzocht Dialogic de tevredenheid met het systeem voor de plaatsing van leerlingen op scholen uit het voortgezet onderwijs (plaatsingssysteem middels loting en matching), een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2016. In de Kernprocedure staan afspraken genoteerd tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in samenspraak met de gemeente Am...

Nederland is klaar voor het Internet of Things

Dialogic verwacht dat er tegen 2024 in Nederland tenminste 8.6 miljoen tot wellicht zelfs 52.1 miljoen IoT-apparaten zullen zijn. Het gaat daarbij specifiek om kleine ‘devices’, zoals sensoren en actuatoren, die voor een zeer lange termijn worden ingezet, en over grote afstand moeten kunnen communiceren (LPWA). IoT gebruikt nu nog weinig bandbreedte, maar kan meeliften op de groei va...

Evaluatie Giftenaftrek

In opdracht van het ministerie van Financiën evalueerde Dialogic in samenwerking met APE de Giftenaftrek. De Giftenaftrek maakt het mogelijk om giften aan onder andere (culturele) Algemeen Nut Beogende Instellingen van de inkomens- of vennootschapsbelasting af te trekken. We hebben onderzocht in welke mate het beleid ten aanzien van de Giftenaftrek in het algemeen en de uitgaven voor de Giften...

Onderzoek digitale connectiviteit

Nederland heeft een uitstekende digitale infrastructuur. De komende tien jaar blijft de vraag naar digitale connectiviteit exploderen. Aanbieders van digitale connectiviteit kunnen dit tot nu toe prima bijbenen. Toch vonden we een aantal uitzonderingen: Zonder specifiek beleid blijven de buitengebieden verstoken van snel internet, zowel vast als draadloos. In stedelijk geb...

Onderzoek beschikbaarheid en afname van glasvezel in PO en VO

Stichting Kennisnet heeft Dialogic gevraagd beschikbaarheid en afname in kaart te brengen van glasvezelinfrastructuur ten behoeve van ICT-toepassingen in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO). Kennisnet beoogt beter inzicht te verkrijgen in de huidige afname van glasvezel in Nederland, de beschikbare mogelijkheden voor scholen om op korte termijn glasvezel af te nemen, en ...

Evaluatie Onderwijstraineeship

OTS is een initiatief van het ministerie OCW, de VO-raad, VSNU en Universitaire Lerarenopleidingen om meer wo-afgestudeerden te interesseren voor een baan in het onderwijs en wordt momenteel gecoördineerd door Platform Beta Techniek. OTS is een tweejarig leerwerktraject waarbij afgestudeerden direct starten met een baan als docent op een middelbare school, een verdiepingsprogramma op maat krij...

Business cases breedband buitengebied Groningen

Dialogic ondersteunde Glasvezel Gemeente in het uitvoeren van een kwartiermakersrol ten behoeve van breedbanduitrol in de Groninger buitengebieden. Glasvezel Gemeente en Dialogic zijn door de Economic Board Groningen gevraagd om tot aan het eind van de zomer 2015 de Board te ondersteunen in het opstellen van een business plan en een doorrekening van een business case ter realisatie van breedba...

Evaluatie Innovatiebox 2010-2012

Op verzoek van het ministerie van Financien voert Dialogic, in samenwerking met UNU-MERIT, een ex-post evaluatie uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Innovatiebox in de periode 2010-2012. De Innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting (Vpb) met als doelstelling stimulering van het vestigingsklimaat en innovatie. De regeling biedt de mogelijkheid om zelf o...

Strategische opties realisatie breedband

Op 10 september 2013 werden er 1.250 handtekeningen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Deze waren opgehaald door een burgerinitiatief dat aandrong op een onderzoek naar de mogelijkheid om alle adressen in de gemeente van een hoogwaardige breedbandaansluiting te voorzien. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente acties ondernomen om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken....

Internationalisering van innovatie binnen MKB’s

Er zijn relatief weinig MKB-bedrijven die aan R&D en innovatie doen en het aantal dat dit op internationale schaal doet is nog beperkter. En dat is jammer, want op basis van verschillende studies kunnen we vaststellen dat MKB-bedrijven die internationaal actief zijn winstgevender zijn, sneller groeien (en dus meer banen creëren) en sneller innoveren. Dialogic onderzocht de barrières voor ...

Regeldruk medische technologiesector

In opdracht van het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) voert Dialogic - in samenwerking met het bureau Minase - een sectorscan uit naar belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving bij het ontwikkelen en het op de markt brengen van nieuwe producten en eventueel daaraan gerelateerde diensten in de Medische Technologie. ACTAL is het onafhankel...

Evaluatie gebruik Stercollecties van VO-content

In september 2011 werd, op advies van het Innovatieplatform-VO, Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen (de zogenaamde Stercollecties). VO-content maakt hiertoe afspraken met de uitgevers over beschikbaarheid en onderhoud. Tevens ondersteunt ze eigenaren bij het ontsluiten en met de uitvoering van een kwaliteitstoets...

Evaluatie HCA-topsectoren

In 2010 kondigt het Kabinet in het Regeerakkoord een nieuwe koers aan ten aanzien van het bedrijvenbeleid in Nederland. Om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren, zet het nieuwe beleid in op een meer sectorale aanpak; meer vraagsturing door het bedrijfsleven; minder specifieke subsidies, maar meer generieke lastenverlichting; en meer ruimte voor ondernemers (o.a. door het vermind...

Breedbandaanleg kleine Gelderse bedrijventerreinen

Dialogic is door de Provincie Gelderland gevraagd onderzoek uit te voeren naar financiele ondersteuningsmogelijkheden voor de realisatie van breedband op kleine bedrijventerreinen. De Provincie heeft voor de periode 2015 budget gereserveerd voor het verstrekken van leningen onder gunstige condities, ten behoeve van projecten die breedband realiseren op bedrijventerreinen in Gelderland. I...