Kennisbank

Zelfredzaamheid en ICT: meta-analyse Digitale Informele Zorgdiensten en toolkit Big en Open data

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) voert Dialogic een inventarisatie uit van Digitale Informele Zorgdiensten. Dit zijn ICT-toepassingen die aan burgers/vrijwilligers functionaliteiten bieden als een digitale agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrumenten en/of sociale kaart. Gemeenten worden als gevolg van decentralisatie van Rijks-...

Ontwikkeling meetinstrument merkbaarheid regeldruk – fase I

Al jaren staat de vermindering van administratieve lasten en regeldruk hoog op de agenda van politici en beleidsmakers. Het wegnemen van belemmeringen en lastendruk zorgt er immers voor dat ondernemers en managers zich kunnen richten op de kernprocessen van hun ondernemingen, op innovatie en economische groei van hun bedrijf. Het verminderen van regeldruk maakt op die manier deel uit van een ru...

Impactmeting TETRA-programma

In opdracht van het IWT in Vlaanderen gaat Dialogic het TETRA-programma evalueren. Dat programma heeft als doel het stimuleren van kennisoverdracht tussen instellingen van hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) en bedrijven/social profit organisaties. Hiertoe richt het programma zich op instellingen van hoger onderwijs die zich actief bezig houden met praktijkgericht onderzoek....

Evaluatie Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap dat wordt uitgevoerd door Panteia. De evaluatie (voor de programmaperiode 2010-2013) bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre Panteia het Programmaonderzoek doeltreffend en doelmatig heeft uitgevoerd en in hoeverre...

Evaluatie Eerst de Klas 2013

In 2010 ging opleidingsprogramma Eerst de Klas van start. Platform Bèta Techniek organiseerde dit programma om meer universitair geschoolden voor de klas te krijgen op middelbare scholen. Na het opleiden van vier lichtingen docenten en zeer positieve reacties uit het veld, heeft OCW toegezegd om dit programma nog zeker vier lichtingen te financieren. Dit is daarom een goed moment om no...

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben Dialogic en APE de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009 - 2012 geëvalueerd. In artikel 30 van deze wet is bepaald dat de minister van OCW de Tweede Kamer binnen vijf jaar (thans vier jaar) na inwerkingtreding van de wet en vervolgens telkens na vier jaar verslag uitbrengt over ...

Main Capital Software Top 50 editie 2013

Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Deze antwoorden zijn terug te vinden in de Main Capital Software 50 van 2013. Dialogic heeft statistisch inhoud...

Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie

Brabant kent een sterke Vrijetijdseconomie (VTE). De ambitie van de ‘Agenda van Brabant’ is om een top kennis en innovatieregio te worden. Daarvoor is een goed leef- en vestigingsklimaat nodig waar de VTE kan floreren. Met de Startnotitie ‘Vrijetijdseconomie in Noord Brabant; een gezamenlijke uitdaging’ heeft de provincie, samen met de sector, al een visie op de ...

Doorstroom van excellente leerlingen door het PO en VO

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda’s voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda’s in...

Eindrapportage Beta Excellent

In mei 2011 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Actieplan Beter Presteren en het Actieplan Leraar 2020 (hierna de Actieplannen) gepresenteerd, waarmee ze de nieuwe beleidsfocus en ambities heeft uitgezet voor de periode 2012-2015. Samen met de sector zijn deze Actieplannen vertaald in het Bestuursakkoord (2012 - 2015) VO-Ra...

Main Capital Software Top 50 editie 2011

Main Capital Partners is een private equity kantoor (met een focus op later stage en management buy outs) met een exclusieve focus op softwaremarkten. Om meer aandacht te krijgen voor de softwaresector in Nederland, heeft Main Capital besloten om een Top-50 van Nederlandse (niet-beursgenoteerde) softwarebedrijven uit te brengen. Het noemen van bedrijven in de Top-50 gebe...

Open Data Open Doel: verkenning hergebruikkansen datasets EL&I

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verrichten Dialogic en The Green Land - een samenwerkingsverband bestaande uit Ton Zijlstra, Frank Verschoor en Marc de Vries -een inventarisatie van open datasets die het ministerie en daaronder vallende diensten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen tot hun besch...

Evaluatie investering Vlerick Leuven Gent Mgt school

Op verzoek van het Departement EWI heeft Dialogic de investering van de Vlaamse overheid in de Vlerick Leuven Gent Managementschool (hierna Vlerickschool) geevalueerd. Het EWI verzoek werd (mede) ingegeven door de financiele ondersteuning (vastgelegd in het convenant 2008-2012 tussen de Vlerickschool en EWI), die zij verleent aan het wetenschappelijk onderzoek van de Vlerickschool. De e...

Database financiering PPS

Publiek-private samenwerking (PPS) wordt voor kennisinstellingen steeds belangrijker. Zo gaat ook het Topsectorenbeleid van het ministerie van EL&I er van uit dat onderzoek steeds meer aansluit op thema’s waarop bedrijven innoveren. In opdracht van Wageningen Universiteit & Researchcentre (WUR), dat al hechte samenwerking met het bedrijfsleven kent, heeft Dialogic ...

Klantbevraging Vito

Op verzoek van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft Dialogic een klantenbevraging en een meting van gedragsadditionaliteit uitgevoerd. Het doel van deze bevraging en meting was inzicht krijgen in de appreciatie en de verwachtingen van (potentiële) klanten naar VITO en het meten van de wijzigingen in het gedrag van deze klanten dat VITO oplevert. Dit betreft d...

De economische waarde van de Nederlandse telecomsector

De telecomsector heeft de afgelopen decennia sterk in de belangstelling gestaan. De opkomst van het internet heeft ons werken, onze vrije tijdsbesteding en onze samenleving sterk beïnvloed. Het is voor iedereen duidelijk dat de telecomsector een positieve invloed op de economie en welvaart heeft. Toch blijft het veelal gissen naar de exacte omvang van dit effect. In dit onderzoek heeft...

Ontwikkeling digitale agenda Brabant

In de Agenda van Brabant en in het bestuursakkoord Tien voor Brabant formuleert de Provincie haar ambitie om Brabant te laten uitgroeien tot een internationale top kennis- en innovatieregio.  In deze notitie wordt een tweesporenbeleid voorgesteld, waarbij het initiëren en stimuleren van ICT gedreven innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen (nut) gepaard gaat met projecten gericht op verdere uitro...

Vooronderzoek systeem automatische nummerherkenning

Dialogic voerde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid & Justitie een vooronderzoek uit voor de evaluatie van het systeem voor automatische nummerherkenning voor advocaten. ...

Beschikbaarheid, gebruik en toekomst van digitale radio (t-DAB) in internationaal perspectief

Dialogic voerde een internationale vergelijking uit naar de beschikbaarheid, het gebruik en de toekomst van digitale radio (t-DAB). ...

Evaluatie Syntens

Syntens heeft de opdracht om te zorgen dat er meer bedrijven meer (technologische) kennis delen, ontwikkelen en benutten. Hiertoe krijgt zij een basisfinanciering (een soort subsidie) van het ministerie van Economische Zaken. Die basisfinanciering wordt eens in de vijf jaar geëvalueerd. Dialogic is recent van start gegaan met de evaluatie van Syntens, in opdracht van het Ministe...

Beleid om snelgroeiende innovatieve ondernemingen te ondersteunen

De Europese Commissie beschouwt ondernemerschap en innovatie als de sleutel tot groei, werkgelegenheid en welvaart in Europa. Echter, enkele tekortkomingen kunnen worden geïdentificeerd gerelateerd aan ondernemerschap en innovatie in Europa in vergelijking tot met name Noord-Amerika en Oost-Azië. In de afgelopen jaren heeft onderzoek het belang van snelgroeiende innovatieve ondernemin...

European Service Innovation Centre

De Europese Commissie heeft onlangs het European Service Innovation Centre (ESIC) opgericht. ESIC ondersteunt regio’s bij het in inrichten van beleid gericht op het transformeren en stimuleren van opkomende industrieën door gebruik te maken van de kracht van diensteninnovatie. In de eerste fase van het project zullen zes geselecteerde regio’s ondersteund worden. Aanv...

OECD service innovation policy

Voor (en met) OECD heeft Dialogic in kort tijdsbestek (drie weken) op een rij gezet wat de rationale voor diensteninnovatiebeleid kan zijn; hoe diverse OECD landen omgaan met stimulering van diensteninnovatie en de instrumenten die zij daarvoor inzetten. Het rapport levert toe aan het zogenaamde KNOW-INNO project dat OECD en Europese Commissie samen uitvoeren op het gebied van diensteni...

Quick scan Orion

In het schooljaar 2009-2010 werd door Platform Bèta Techniek, in het kader van het brede ‘Excellentieprogramma Primair Onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), een start gemaakt met het Orionprogramma. Dit programma stimuleert de totstandkoming van zogenaamde regionale ‘Wetenschapsknooppunten’ (WTK’s). Een WTK bestaa...

De creatieve industrie klaarstomen voor het internet van de toekomst

Nieuwe technologieën bieden artiesten ongekende mogelijkheden voor samenwerking. De creatieve sector weet deze technologieën echter nog niet altijd te benutten. In het SPECIFI-project werden hiervoor verschillende oplossingen bedacht: Met slimme platforms kunnen verschillende innovatieve vormen van creatieve performances worden gerealise...

Onderzoek naamsbekendheid mediawijzer.net

Dialogic voert eind september 2012 een onderzoek uit naar de naamsbekendheid van mediawijzer.net voor ECP.nl en het platform mediawijzer.net. In 2010 is deze vraag gesteld aan ouders van kinderen in de leeftijd 10 van 14. Anno 2012 wordt dezelfde vraag voorgelegd aan ouders van kinderen in deze leeftijdsgroep, aangevuld met een groep ouders van jonge kinderen in de leeftijd 0 tot 6 jaa...

Business Plan Ontwikkelfonds

Dialogic werkt voor de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het Business Plan uit voor het Ontwikkelfonds. Eerdere ideeën over dat fonds waren al opgenomen in een opstartplan dat parallel aan de meerjarenstrategie van de BOM werd uitgewerkt (ook dat traject werd begeleid door Dialogic). Het Ontwikkelfonds steunt consortia van (MKB-)bedrijven die samen een innovatief product...

Revisie menukaart Supersnel breedband

De uitrol van glasvezel in Nederland neemt een grote vlucht. In deze documentatie beschrijft Dialogic -in opdracht van het Minsterie van Economische Zaken- welke rollen gemeenten kunnen en mogen nemen in dit dossier. ...

Nulmeting BioSolar Cells

Dialogic voert voor de programmadirectie BioSolar Cells (www.biosolar.nl) een nulmeting uit waarin de uitgangssituatie wordt vastgelegd in termen van een aantal prestatie-indicatoren. Het programma BioSolar Cells beoogt de komende vijf jaar de wetenschappelijke basis te versterken voor de duurzame productie van bio-energie en voedsel via meer efficiënte benutting van h...

Big Ten Regions

De regio Zuidoost-Nederland is een motor voor de Nederlandse kenniseconomie. Naast de dynamiek die we aantreffen binnen deze Nederlandse regio is internationalisering van belang. In het kader van het actieprogramma Brainport 2020 wordt daarom een ‘Big Ten Regio’s’-netwerk opgezet: internationale, vooroplopende, high tech regio’s (binnen een aantal topsectoren) di...

Evaluatie Point One

Het Innovatieprogramma Point-One Boegbeeld is in 2006 als pilot gestart voor het destijds nieuwe programmatische innovatiebeleid van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken (EZ). Daarmee is dit programma het langstlopende van de negen Innovatieprogramma’s. In 2007 en 2009 zijn een nulmeting (Technopolis, 2007a) en een mid-term review (Technopolis, 2008) van Point&a...

Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren 2011-2014

In 2010 heeft OC&W het NOWT-onderzoek opnieuw aanbesteed. De tender is door Dialogic gewonnen. Voor de periode 2011-2014 zal Dialogic dus de WTI-studie opstellen, samen met het Noorse onderzoeksinstituut NIFU STEP. In de loop van 2011 zal er een nieuwe website voor Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren beschikbaar komen die interactief to...

Misbruik bij 090x- en SMS-diensten

Klachten over 090X- en SMS-dienstverlening zijn een terugkerende zaak. In veel gevallen gaat het om consumenten die ongewenst een dienst afgenomen hebben en als gevolg daarvan met flinke kosten worden geconfronteerd. Deze klachten zijn het topje van de ijsberg, algemeen wordt aangenomen dat sprake is van een behoorlijk wijdverbreid maatschappelijk probleem. In opdracht van OPTA ...

LandbouwOnderzoek (LO): Portfolioanalyse, resultaten & effecten

In 2005 heeft de Vlaamse regering het reglementair besluit goedgekeurd dat het kader vormt voor de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector. Het IWT heeft toen het programma LandbouwOnderzoek (LO) opgestart. De belangrijkste doelstelling van het programma is het verwerven van kennis ten behoeve van de land- en tuinbouw, als mo...

MTR Joint Scient Thematic Research Progr NL-China

In opdracht van NWO voerde Dialogic een tussentijdse evaluatie uit van het Joint Scientific Thematic Research Program (JSTP). JSTP is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van China en Nederland. Aan Nederlandse kant nemen KNAW en NWO deel (met op de achtergrond het Ministerie van OCW), aan Chinese zijde gaat het om de ministeries van wetenschap en technologie (MoST), en onderwijs (MoE) en de aca...

Web 2.0 ervaringen en effecten op de werkvloer

Het gebruik van Web 2.0 en social media is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij gemeenten speelt steeds nadrukkelijker de vraag wat ze met het fenomeen Web 2.0 aanmoeten. Tegen deze achtergrond heeft het A+O fonds Gemeenten Dialogic daarom gevraagd om een internationale literatuurstudie uit te voeren naar voorbeelden van Web 2.0-toepassingen in de publieke sector en naar de mogelijke ...

Evaluatie Mozaiek

Dialogic evalueert het komend half jaar het NWO-programma Mozaïek. Dit programma biedt talentvolle allochtone studenten toegang tot een wetenschappelijke carrière door middel van een promotiebeurs. De evaluatie gaat ondermeer na hoe de uitvoering van het programma verloopt en wat de effecten zijn op de positie van de doelgroep in de wetenschap. ...

Selectie en meting excellentie op basisscholen

‘Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top vijf van de wereld afgeraakt,’ sprak minister Van Bijsterveldt naar aanleiding van de resultaten van het PISA-onderzoek in 2010. Om Nederland weer een mondiaal vooraanstaand land op het gebied van onderwijs te maken, moet ‘de basis op orde - de ...

Meerjarenplan Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 2013-2016

Dialogic ondersteunt de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) bij de ontwikkeling van haar strategieplan 2013-2016. In dit plan wordt aangegeven waar de BOM zich de komende jaren op gaat richten, welke doelen er worden gesteld en welke activiteiten met welke middelen worden opgezet. Daarbij ligt de nadruk op de meerjarenplannen van de afdelingen Participaties, Bedrijventerreinen, In...

Ondersteuning Economisch Programma Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt aan haar economisch programma voor de komende jaren. Dialogic ondersteunt haar daarbij en werkt in het bijzonder clusterfiches uit. Doel is om een kwalitatief en beschrijvend beeld te geven van de huidige stand van zaken in de belangrijkste economische clusters in de regio (high tech systemen en materialen - incl. solar en automot...