Kennisbank

Business cases breedband buitengebied Groningen

Dialogic ondersteunde Glasvezel Gemeente in het uitvoeren van een kwartiermakersrol ten behoeve van breedbanduitrol in de Groninger buitengebieden. Glasvezel Gemeente en Dialogic zijn door de Economic Board Groningen gevraagd om tot aan het eind van de zomer 2015 de Board te ondersteunen in het opstellen van een business plan en een doorrekening van een business case ter realisatie van breedba...

Evaluatie Innovatiebox 2010-2012

Op verzoek van het ministerie van Financien voert Dialogic, in samenwerking met UNU-MERIT, een ex-post evaluatie uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Innovatiebox in de periode 2010-2012. De Innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting (Vpb) met als doelstelling stimulering van het vestigingsklimaat en innovatie. De regeling biedt de mogelijkheid om zelf o...

Strategische opties realisatie breedband

Op 10 september 2013 werden er 1.250 handtekeningen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Deze waren opgehaald door een burgerinitiatief dat aandrong op een onderzoek naar de mogelijkheid om alle adressen in de gemeente van een hoogwaardige breedbandaansluiting te voorzien. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente acties ondernomen om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken....

Internationalisering van innovatie binnen MKB’s

Er zijn relatief weinig MKB-bedrijven die aan R&D en innovatie doen en het aantal dat dit op internationale schaal doet is nog beperkter. En dat is jammer, want op basis van verschillende studies kunnen we vaststellen dat MKB-bedrijven die internationaal actief zijn winstgevender zijn, sneller groeien (en dus meer banen creëren) en sneller innoveren. Dialogic onderzocht de barrières voor ...

Regeldruk medische technologiesector

In opdracht van het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) voert Dialogic - in samenwerking met het bureau Minase - een sectorscan uit naar belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving bij het ontwikkelen en het op de markt brengen van nieuwe producten en eventueel daaraan gerelateerde diensten in de Medische Technologie. ACTAL is het onafhankel...

Evaluatie gebruik Stercollecties van VO-content

In september 2011 werd, op advies van het Innovatieplatform-VO, Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen (de zogenaamde Stercollecties). VO-content maakt hiertoe afspraken met de uitgevers over beschikbaarheid en onderhoud. Tevens ondersteunt ze eigenaren bij het ontsluiten en met de uitvoering van een kwaliteitstoets...

Evaluatie HCA-topsectoren

In 2010 kondigt het Kabinet in het Regeerakkoord een nieuwe koers aan ten aanzien van het bedrijvenbeleid in Nederland. Om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren, zet het nieuwe beleid in op een meer sectorale aanpak; meer vraagsturing door het bedrijfsleven; minder specifieke subsidies, maar meer generieke lastenverlichting; en meer ruimte voor ondernemers (o.a. door het vermind...

Breedbandaanleg kleine Gelderse bedrijventerreinen

Dialogic is door de Provincie Gelderland gevraagd onderzoek uit te voeren naar financiele ondersteuningsmogelijkheden voor de realisatie van breedband op kleine bedrijventerreinen. De Provincie heeft voor de periode 2015 budget gereserveerd voor het verstrekken van leningen onder gunstige condities, ten behoeve van projecten die breedband realiseren op bedrijventerreinen in Gelderland. I...

Revisie van Oslo Manual

Wat de Frascati Manual is voor R&D, is de Oslo Manual voor innovatie. Het is een handboek waarin innovatie wordt gedefinieerd en waarin wordt geschreven hoe innovatiestatistieken moeten worden verzameld en verwerkt. De Oslo Manual wordt in co-productie door de Europese Commissie (Eurostat) en de OECD uitgebracht en is de facto de wereldstandaard op het gebied van innovatiestatis...

Belastingdienst OECD publicaties finance intermediaries

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. De Belastingdienst is de afgelopen jaren druk bezig geweest om haar dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zich houden aan de geldende regels rondom belastingaangifte (‘compliance’). Technologische ontwikkelingen, zoals big data, cloud computing en mobile banking, bieden hiervoor belangrijke kansen (o.a. op het geb...

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Zee

Op 2 april 1999 werd het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) opgericht door de Vlaamse Regering, de provincie West-Vlaanderen en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) met als doel het creëren van een centrale en flexibele ondersteunende structuur voor het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ is sindsdien uitgegroeid tot het coördinatie- en informatiep...

Kies op Maat

Dialogic heeft middels een online demo aan de ho-instellingen laten zien welke mogelijkheden er zijn om voor een individuele instelling specifieke inzichten te verkrijgen. De huidige dataset van Kies op Maat is immers dermate rijk dat er tal van interessante analyses mogelijk zijn waar ho-instellingen hun voordeel mee kunnen doen. Zo kan het ingezet worden voor marketing, zorgt het voor profile...

De capaciteit en efficiëntie van mobiele netwerken in Nederland

Voor Agentschap Telecom ontwikkelt Dialogic een rekenmodel (die ook in een softwaretool wordt geïmplementeerd) waarmee de capaciteit en de spectrale efficiëntie van het Nederlandse mobiele openbare telecommunicatienetwerk inzichtelijk kan worden gemaakt. Het model moet Agentschap Telecom de mogelijkheid geven om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: Wat is de huidige...

Beleidsexperiment diensteninnovatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken doet Dialogic onderzoek naar de concrete mogelijkheden voor beleidsexperimenten op het vlak van dienstengebaseerde businessmodellen. Deze mogelijkheden toetsen wij bij belanghebbenden. Het eindproduct is een essay waarin handen en voeten wordt gegeven aan de wens te komen tot een beleidsexperiment en een basis wordt geboden voor de selectie v...

Kwartiermaker Breedband Provincie Noord-Holland

In de buitengebieden is sprake van gebrekkige marktwerking als het gaat om telecommunicatieverbindingen. Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan dan ook bewonersinitiatieven die erop gericht zijn om breedband in het buitengebied te realiseren. Dit wordt veelal gedreven door het gebrek aan NGA-netwerken. Zo ook in de provincie Noord-Holland. Deze initiatieven komen niet altijd tot ...

MKBA Ruimtevaartbeleid

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert Dialogic samen met het Amsterdamse bureau Decisio een evaluatie uit van de Nederlandse overheidsinvesteringen in de ruimtevaart. De evaluatie is een combinatie van een ex-post Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de overheidsinvesteringen in de ruimtevaart voor de Nederlandse samenleving en de economie in de periode ...

Cross-specialisatie

Bij het sturen van een economie kunnen overheden verschillende rollen aannemen, variërend van kaderscheppend tot het bieden van gerichte steun aan specifieke soorten bedrijvigheid. Hoewel het debat over de noodzaak van industriebeleid zelden verstilt, is het recentelijk weer opgelaaid door publicaties als Mazzucato’s ‘The Entrepreneurial State’. Hierin wordt uiteen&am...

Selectie Call for Proposals (2) Versterking onderwijspraktijk

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt ...

Selectie vo-managementcoaches (2)

Het traject VO-managementcoach (onderdeel van de VO-Academie) zorgt voor het opleiden van de ervaren schoolleiders (coaches) die op hun beurt de beginnende schoolleiders (coachees) coachen en ondersteunen bij hun ontwikkeling. De werving van de tweede tranche van managementcoaches is eind augustus 2013 gestart. Ook in deze tranche begeleidt Dialogic het selectieproces. ...

Selectie intervisiebegeleiders Lead and Learn

Dialogic is verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de selectie van intervisiebegeleiders en experts ten behoeve van Lead & Learn - Intervisie Middenmanagement VO, een gezamenlijk traject van de VO-academie en School aan Zet. Lead & Learn beoogt een impuls te geven aan de intervisie en inhoudelijke voeding van middenmanagers (team- en afdelingsleiders) ...

Gedrag en behoeften van zakelijke afnemers m.b.t netwerkdiensten en vaste telefonie

Op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verricht Dialogic onderzoek onder zakelijke eindgebruikers in de markten voor netwerkdiensten en vaste telefonie. Meer specifiek is het onderzoek gericht op het inzichtelijk maken van het gedrag van afnemers in de verschillende productsegmenten van de markt(en), hun behoeften en hun aankoopproces. Bovendien zal onderzocht worden in welke ...

Onderzoek naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten

Dialogic voert in opdracht van ACM een prospectief onderzoek uit naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. Het doel van deze opdracht is het verkrijgen van een inschatting in de toekomstige marktontwikkelingen. Hierbij ligt de focus op een kwantitatieve inschatting van marktverhoudingen. ...

Digivaardigheid Burgers

Dialogic voert op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uit naar de Digivaardigheid van Burgers. In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017 waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal k...

VRWI procesbegeleiding Transitiegebieden

De VRWI heeft een strategische, agenderende en adviserende rol in het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid. Als onafhankelijke Raad voedt zij het beleidsvormingsproces van de Vlaamse overheid met kennis en praktijkervaringen (van wetenschappers en vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie). Vanuit die rol heeft de VRWI in 2006 Toekomstverkenningen opgesteld. In een eerste fase werd...

Regionale ICT-arbeidsmarkt

Ondanks de huidige mindere economische omstandigheden in Nederland blijft de onvervulde vraag naar goed gekwalificeerde ICT’ers de komende jaren groeien. Deze vacatures ontstaan enerzijds bij specialistische ICT-aanbieders (bijv. webdesigners, programmeurs, IT-consultancy) en anderzijds bij ICT-gebruikers, namelijk de bedrijven en instellingen (bijv. bancaire sector) waar ICT ook ...

Evaluatie tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie

Dialogic evalueert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de tijdelijke stimuleringsregeling persinnovatie, gericht op het bevorderen van innovatie in de pers en journalistiek. ...

Verkenning breedband in het buitengebied in Flevoland

De provincie Flevoland heeft Dialogic gevraagd om een verkenning te doen naar de mogelijkheden voor snel internet in het buitengebied van de provincie. Waar het grootste deel van de kernen in Flevoland al vroeg door Reggefiber zijn aangesloten, is het buitengebied minder goed ontsloten. Draadloze oplossingen waarbij deels gebruik wordt gemaakt van het 4G-signaal lijken interessant in het buiten...

Marktscan Breedbandmarkt Overijssel

De provincie Overijssel heeft Dialogic gevraagd om in kaart te brengen welke marktpartijen een rol kunnen spelen bij lokale breedbandinitiatieven. Deze initiatieven kunnen zich richten op bedrijven op bedrijventerreinen of bedrijven en huishoudens in het buitengebied die een snelle internetverbinding willen realiseren. Dialogic stelt hierbij een catalogus op van partijen die het netwerk kunnen ...

OCW – Evaluatie Toptechniek in bedrijf

Het doel van dit evaluatieonderzoek is inzicht krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en opbrengsten van het programma Toptechniek in Bedrijf (TiB), de verschillende onderdelen van TiB en de inzet en rol van Platform Beta Techniek. Mede op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek zal een besluit worden genomen over de borging of een mogelijk vervolg van het programma....

Evaluatie TINA-fonds

Het TINA was een investeringsfonds van PMV, waarmee de Vlaamse regering innovatie wilde stimuleren. TINA beheerde € 200 mln. aan risicokapitaal. Dat geld werd gebruikt om kansrijke innovaties versneld naar de markt te brengen. Dialogic evalueerde de effectiviteit van dit fonds en kwam tot de volgende conclusies: TINA helpt bij het overbruggen van de innovatiekloof De res...

Talentontwikkeling Nederlandse Filmsector

In opdracht van het Nederlands Filmfonds voert Dialogic een onderzoek uit naar talentontwikkeling in de Nederlandse filmsector. Dit onderzoek beoogt enerzijds een inventarisatie te bieden van het beschikbare palet aan trainingsmogelijkheden voor filmmakers in Nederland. Anderzijds richt het onderzoek zich op de behoeften van nieuwe veelbelovende en ‘mid career’-filmakers die actief ...

Plan van aanpak inventarisatie snel internet in Limburg

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 person...

PNB- ICT-Sector inventarisatie

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant brengt Dialogic het ICT-ecosysteem in Brabant in kaart. Onderdeel van deze exercitie betreft het benchmarken van de Brabantse ICT-sector ten aanzien van actuele thema’s die momenteel spelen in de ICT-wereld. Met de inzichten verkregen uit bovenstaande analyse identificeren we sterktes van de Brabantse ICT-s...

Optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie agro-natuur

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt Dialogic de optimale omvang en inrichting van de kennisbasisfunctie binnen het beleidsdomein agro-natuur. Daarbij kijken we onder meer naar de huidige organisatie en functioneren van het kennissysteem in het agro-natuur domein alsook naar de expertises waarop Nederland (ook internationaal gezien) sterk is...

Stichting DOEN – Vormgeving Nieuwe Economie

Stichting DOEN wil bijdragen aan een groene, sociale en creatieve samenleving. Dit doet ze met steun van de drie Nederlandse goede doelen loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vrienden Loterij). In 2012 lanceerde DOEN het programma Vormgeving Nieuwe Economie. In dit programma worden organisaties ondersteund die zich inzetten voor het ontwikkelen van systematische vera...

Evaluatie “Vroegrealisatie verglazing viertal bedrijventerreinen in Overijssel”

Dialogic is door de Provincie Overijssel gevraagd een drietal vroegrealisaties op het gebied van de verglazing van bedrijventerreinen te evalueren. Deze realisaties richtten zich op de verglazing van de bedrijventerreinen Spoorlanden-Zendijk (gemeente Kampen), Hengevelde (gemeente Hof van Twente) en Stepelo (gemeente Haaksbergen). De Provincie beschouwt de drie vroegrealisaties a...

Haalbaarheidsonderzoek breedband buitengebied Veere

In opdracht van de Provincie Zeeland voert Dialogic, in samenwerking met ingenieursbureau P.I.M. , een haalbaarheidsonderzoek uit naar de uitrol van breedband in de buitengebieden van de gemeente Veere. Onderdeel hiervan betreft een grootschalige interessepeiling voor ‘next generation access-verbindingen’ onder bewoners en bedrijven in het buitengebied. ...

Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas

De afgelopen jaren heeft Reggefiber in een groot aantal gebieden in Nederland glasvezel uitgerold. Vooral de kernen in wat kleinere gemeenten bleken voor Reggefiber een interessant gebied. De huishoudens in deze kernen hebben nu de keuze tussen redelijk snel DSL en zeer snelle kabel- en glasvezelverbindingen. Op dit moment gaat het om ruim een half miljoen huishoudens die glasvezel tot ...

Evaluatie DLO-subsidieregeling en KB-programma

De instandhouding en ontwikkeling van de agrofoodsector en de groene ruimte wordt gezien als een zaak van publiek belang. De overheid zal daarom (mede) zorg moeten dragen voor een adequaat kennissysteem, zodat de economische concurrentiepositie gehandhaafd kan worden en er ook ingespeeld kan worden op sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ...

Impactmeting traineeprogramma Eerst de Klas

Nu het programma Eerst de Klas een aantal jaren loopt en er zeker nog een aantal tranches in het verschiet ligt, is er behoefte om een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten en het succes van het programma. Dit niet alleen in kwantitatieve termen (aantal deelnemers, deelnemende scholen en bedrijven), maar ook in kwalitatieve zin: hoe en in welke mate levert het programma Eerst de Kl...