Kennisbank

Revisie van Oslo Manual

Wat de Frascati Manual is voor R&D, is de Oslo Manual voor innovatie. Het is een handboek waarin innovatie wordt gedefinieerd en waarin wordt geschreven hoe innovatiestatistieken moeten worden verzameld en verwerkt. De Oslo Manual wordt in co-productie door de Europese Commissie (Eurostat) en de OECD uitgebracht en is de facto de wereldstandaard op het gebied van innovatiestatis...

Belastingdienst OECD publicaties finance intermediaries

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. De Belastingdienst is de afgelopen jaren druk bezig geweest om haar dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zich houden aan de geldende regels rondom belastingaangifte (‘compliance’). Technologische ontwikkelingen, zoals big data, cloud computing en mobile banking, bieden hiervoor belangrijke kansen (o.a. op het geb...

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Zee

Op 2 april 1999 werd het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) opgericht door de Vlaamse Regering, de provincie West-Vlaanderen en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) met als doel het creëren van een centrale en flexibele ondersteunende structuur voor het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ is sindsdien uitgegroeid tot het coördinatie- en informatiep...

Kies op Maat

Dialogic heeft middels een online demo aan de ho-instellingen laten zien welke mogelijkheden er zijn om voor een individuele instelling specifieke inzichten te verkrijgen. De huidige dataset van Kies op Maat is immers dermate rijk dat er tal van interessante analyses mogelijk zijn waar ho-instellingen hun voordeel mee kunnen doen. Zo kan het ingezet worden voor marketing, zorgt het voor profile...

De capaciteit en efficiëntie van mobiele netwerken in Nederland

Voor Agentschap Telecom ontwikkelt Dialogic een rekenmodel (die ook in een softwaretool wordt geïmplementeerd) waarmee de capaciteit en de spectrale efficiëntie van het Nederlandse mobiele openbare telecommunicatienetwerk inzichtelijk kan worden gemaakt. Het model moet Agentschap Telecom de mogelijkheid geven om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: Wat is de huidige...

Beleidsexperiment diensteninnovatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken doet Dialogic onderzoek naar de concrete mogelijkheden voor beleidsexperimenten op het vlak van dienstengebaseerde businessmodellen. Deze mogelijkheden toetsen wij bij belanghebbenden. Het eindproduct is een essay waarin handen en voeten wordt gegeven aan de wens te komen tot een beleidsexperiment en een basis wordt geboden voor de selectie v...

Kwartiermaker Breedband Provincie Noord-Holland

In de buitengebieden is sprake van gebrekkige marktwerking als het gaat om telecommunicatieverbindingen. Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan dan ook bewonersinitiatieven die erop gericht zijn om breedband in het buitengebied te realiseren. Dit wordt veelal gedreven door het gebrek aan NGA-netwerken. Zo ook in de provincie Noord-Holland. Deze initiatieven komen niet altijd tot ...

MKBA Ruimtevaartbeleid

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert Dialogic samen met het Amsterdamse bureau Decisio een evaluatie uit van de Nederlandse overheidsinvesteringen in de ruimtevaart. De evaluatie is een combinatie van een ex-post Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de overheidsinvesteringen in de ruimtevaart voor de Nederlandse samenleving en de economie in de periode ...

Cross-specialisatie

Bij het sturen van een economie kunnen overheden verschillende rollen aannemen, variërend van kaderscheppend tot het bieden van gerichte steun aan specifieke soorten bedrijvigheid. Hoewel het debat over de noodzaak van industriebeleid zelden verstilt, is het recentelijk weer opgelaaid door publicaties als Mazzucato’s ‘The Entrepreneurial State’. Hierin wordt uiteen&am...

Selectie Call for Proposals (2) Versterking onderwijspraktijk

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt ...

Selectie vo-managementcoaches (2)

Het traject VO-managementcoach (onderdeel van de VO-Academie) zorgt voor het opleiden van de ervaren schoolleiders (coaches) die op hun beurt de beginnende schoolleiders (coachees) coachen en ondersteunen bij hun ontwikkeling. De werving van de tweede tranche van managementcoaches is eind augustus 2013 gestart. Ook in deze tranche begeleidt Dialogic het selectieproces. ...

Selectie intervisiebegeleiders Lead and Learn

Dialogic is verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de selectie van intervisiebegeleiders en experts ten behoeve van Lead & Learn - Intervisie Middenmanagement VO, een gezamenlijk traject van de VO-academie en School aan Zet. Lead & Learn beoogt een impuls te geven aan de intervisie en inhoudelijke voeding van middenmanagers (team- en afdelingsleiders) ...

Gedrag en behoeften van zakelijke afnemers m.b.t netwerkdiensten en vaste telefonie

Op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verricht Dialogic onderzoek onder zakelijke eindgebruikers in de markten voor netwerkdiensten en vaste telefonie. Meer specifiek is het onderzoek gericht op het inzichtelijk maken van het gedrag van afnemers in de verschillende productsegmenten van de markt(en), hun behoeften en hun aankoopproces. Bovendien zal onderzocht worden in welke ...

Onderzoek naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten

Dialogic voert in opdracht van ACM een prospectief onderzoek uit naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. Het doel van deze opdracht is het verkrijgen van een inschatting in de toekomstige marktontwikkelingen. Hierbij ligt de focus op een kwantitatieve inschatting van marktverhoudingen. ...

Digivaardigheid Burgers

Dialogic voert op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uit naar de Digivaardigheid van Burgers. In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017 waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal k...

VRWI procesbegeleiding Transitiegebieden

De VRWI heeft een strategische, agenderende en adviserende rol in het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid. Als onafhankelijke Raad voedt zij het beleidsvormingsproces van de Vlaamse overheid met kennis en praktijkervaringen (van wetenschappers en vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie). Vanuit die rol heeft de VRWI in 2006 Toekomstverkenningen opgesteld. In een eerste fase werd...

Regionale ICT-arbeidsmarkt

Ondanks de huidige mindere economische omstandigheden in Nederland blijft de onvervulde vraag naar goed gekwalificeerde ICT’ers de komende jaren groeien. Deze vacatures ontstaan enerzijds bij specialistische ICT-aanbieders (bijv. webdesigners, programmeurs, IT-consultancy) en anderzijds bij ICT-gebruikers, namelijk de bedrijven en instellingen (bijv. bancaire sector) waar ICT ook ...

Evaluatie tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie

Dialogic evalueert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de tijdelijke stimuleringsregeling persinnovatie, gericht op het bevorderen van innovatie in de pers en journalistiek. ...

Verkenning breedband in het buitengebied in Flevoland

De provincie Flevoland heeft Dialogic gevraagd om een verkenning te doen naar de mogelijkheden voor snel internet in het buitengebied van de provincie. Waar het grootste deel van de kernen in Flevoland al vroeg door Reggefiber zijn aangesloten, is het buitengebied minder goed ontsloten. Draadloze oplossingen waarbij deels gebruik wordt gemaakt van het 4G-signaal lijken interessant in het buiten...

Marktscan Breedbandmarkt Overijssel

De provincie Overijssel heeft Dialogic gevraagd om in kaart te brengen welke marktpartijen een rol kunnen spelen bij lokale breedbandinitiatieven. Deze initiatieven kunnen zich richten op bedrijven op bedrijventerreinen of bedrijven en huishoudens in het buitengebied die een snelle internetverbinding willen realiseren. Dialogic stelt hierbij een catalogus op van partijen die het netwerk kunnen ...

OCW – Evaluatie Toptechniek in bedrijf

Het doel van dit evaluatieonderzoek is inzicht krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en opbrengsten van het programma Toptechniek in Bedrijf (TiB), de verschillende onderdelen van TiB en de inzet en rol van Platform Beta Techniek. Mede op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek zal een besluit worden genomen over de borging of een mogelijk vervolg van het programma....

Evaluatie TINA-fonds

Het TINA was een investeringsfonds van PMV, waarmee de Vlaamse regering innovatie wilde stimuleren. TINA beheerde € 200 mln. aan risicokapitaal. Dat geld werd gebruikt om kansrijke innovaties versneld naar de markt te brengen. Dialogic evalueerde de effectiviteit van dit fonds en kwam tot de volgende conclusies: TINA helpt bij het overbruggen van de innovatiekloof De res...

Talentontwikkeling Nederlandse Filmsector

In opdracht van het Nederlands Filmfonds voert Dialogic een onderzoek uit naar talentontwikkeling in de Nederlandse filmsector. Dit onderzoek beoogt enerzijds een inventarisatie te bieden van het beschikbare palet aan trainingsmogelijkheden voor filmmakers in Nederland. Anderzijds richt het onderzoek zich op de behoeften van nieuwe veelbelovende en ‘mid career’-filmakers die actief ...

Plan van aanpak inventarisatie snel internet in Limburg

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 person...

PNB- ICT-Sector inventarisatie

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant brengt Dialogic het ICT-ecosysteem in Brabant in kaart. Onderdeel van deze exercitie betreft het benchmarken van de Brabantse ICT-sector ten aanzien van actuele thema’s die momenteel spelen in de ICT-wereld. Met de inzichten verkregen uit bovenstaande analyse identificeren we sterktes van de Brabantse ICT-s...

Optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie agro-natuur

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt Dialogic de optimale omvang en inrichting van de kennisbasisfunctie binnen het beleidsdomein agro-natuur. Daarbij kijken we onder meer naar de huidige organisatie en functioneren van het kennissysteem in het agro-natuur domein alsook naar de expertises waarop Nederland (ook internationaal gezien) sterk is...

Stichting DOEN – Vormgeving Nieuwe Economie

Stichting DOEN wil bijdragen aan een groene, sociale en creatieve samenleving. Dit doet ze met steun van de drie Nederlandse goede doelen loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vrienden Loterij). In 2012 lanceerde DOEN het programma Vormgeving Nieuwe Economie. In dit programma worden organisaties ondersteund die zich inzetten voor het ontwikkelen van systematische vera...

Evaluatie “Vroegrealisatie verglazing viertal bedrijventerreinen in Overijssel”

Dialogic is door de Provincie Overijssel gevraagd een drietal vroegrealisaties op het gebied van de verglazing van bedrijventerreinen te evalueren. Deze realisaties richtten zich op de verglazing van de bedrijventerreinen Spoorlanden-Zendijk (gemeente Kampen), Hengevelde (gemeente Hof van Twente) en Stepelo (gemeente Haaksbergen). De Provincie beschouwt de drie vroegrealisaties a...

Haalbaarheidsonderzoek breedband buitengebied Veere

In opdracht van de Provincie Zeeland voert Dialogic, in samenwerking met ingenieursbureau P.I.M. , een haalbaarheidsonderzoek uit naar de uitrol van breedband in de buitengebieden van de gemeente Veere. Onderdeel hiervan betreft een grootschalige interessepeiling voor ‘next generation access-verbindingen’ onder bewoners en bedrijven in het buitengebied. ...

Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas

De afgelopen jaren heeft Reggefiber in een groot aantal gebieden in Nederland glasvezel uitgerold. Vooral de kernen in wat kleinere gemeenten bleken voor Reggefiber een interessant gebied. De huishoudens in deze kernen hebben nu de keuze tussen redelijk snel DSL en zeer snelle kabel- en glasvezelverbindingen. Op dit moment gaat het om ruim een half miljoen huishoudens die glasvezel tot ...

Evaluatie DLO-subsidieregeling en KB-programma

De instandhouding en ontwikkeling van de agrofoodsector en de groene ruimte wordt gezien als een zaak van publiek belang. De overheid zal daarom (mede) zorg moeten dragen voor een adequaat kennissysteem, zodat de economische concurrentiepositie gehandhaafd kan worden en er ook ingespeeld kan worden op sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ...

Impactmeting traineeprogramma Eerst de Klas

Nu het programma Eerst de Klas een aantal jaren loopt en er zeker nog een aantal tranches in het verschiet ligt, is er behoefte om een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten en het succes van het programma. Dit niet alleen in kwantitatieve termen (aantal deelnemers, deelnemende scholen en bedrijven), maar ook in kwalitatieve zin: hoe en in welke mate levert het programma Eerst de Kl...

Keynote Innovation Roundtable Linz

Op 30 juni 2014 gaf Pim den Hertog een lezing getiteld Transformation through Service Innovation tijdens de Innovation Round Table-bijeenkomst in Linz. Centraal stond de vraag hoe Upper Austria, bij uitstek een regio met veel maakindustrie, kan profiteren van investeringen in expertise op het gebied van diensteninnovatie. Aanleiding was de analyse die Dialogic samen met Jari Kuusisto he...

Evaluatie Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw 2007-2012

Gedurende de zomer van 2014 verricht Dialogic onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Deze maatregel was voorheen bekend als de Subsdieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ), totdat zij in 2012 uitgebreid werd voor de bouw van binnenvaartschepen, sleepboten, en drijvende offshore-constructies. Doel van de SIS-...

Nulmeting / Nameting Teacher Academy

Om de welvaart die Nederland heeft opgebouwd ook in de toekomst te kunnen waarborgen is onze kenniseconomie van groot belang. Hoewel Nederland op dit moment nog een wereldspeler is op het gebied van innovatie, is deze positie fragiel gelet op de internationale concurrentie en de uitdagingen binnen de landsgrenzen op verschillende domeinen. Om de kenniseconomie ook in de toekomst te kunnen bemen...

Inventarisatie RAAK-subsidie

De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) stimuleert vanaf 2005 met RAAK-subsidies en andere activiteiten de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. In 2014 is de taak van de SIA overgenomen door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (NRPO SIA, hierna ook SIA genoemd). De SIA wil thans een nulmeting laten uitvoeren van de onderzoekspositie van hogescho...

Main Capital Software Top 50 editie 2014

Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Na succesvolle eerdere edities van de Main Top 50 heeft Main Capital Partners besloten ook in 2014 met e...

Inventarisatie nautische innovaties Loodswezen en Rijkshavenmeesters

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt Dialogic momenteel aan de nota ‘Nautiek en innovatie’. Deze nota biedt het Nederlandse Loodswezen inzicht in haar huidige innovatieportfolio, alsmede kansen voor de toekomst, dankzij een aanzet tot een innovatie-agenda 2015-2020. Daarnaast verzorgt Dialogic een presentatie tijdens de innovatieda...

Verkenning ICT en Economie

ICT heeft een grote impact op de Nederlandse maatschappij en economie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een feitelijke verkenning naar de betekenis van ICT voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie (en ruimer de betekenis voor de samenleving als geheel). Ook wil zij graag inzicht krijgen in positie van Nederland ten opzicht van andere landen. De verkenni...

Big data in het onderwijs en de wetenschap

De verwachtingen over big data zijn groot. Steeds meer organisaties proberen een antwoord te vinden op de vraag welke betekenis big data heeft voor hun producten, processen en diensten. Deze vraag is allerminst ongegrond. De hoeveelheid data die wereldwijd wordt opgeslagen is de afgelopen tien jaar elk jaar verdubbeld. Niet alleen het volume groeit exponentieel maar ook de omloopsnelheid en de ...