Kennisbank

Plan van aanpak inventarisatie snel internet in Limburg

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 person...

PNB- ICT-Sector inventarisatie

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant brengt Dialogic het ICT-ecosysteem in Brabant in kaart. Onderdeel van deze exercitie betreft het benchmarken van de Brabantse ICT-sector ten aanzien van actuele thema’s die momenteel spelen in de ICT-wereld. Met de inzichten verkregen uit bovenstaande analyse identificeren we sterktes van de Brabantse ICT-s...

Optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie agro-natuur

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt Dialogic de optimale omvang en inrichting van de kennisbasisfunctie binnen het beleidsdomein agro-natuur. Daarbij kijken we onder meer naar de huidige organisatie en functioneren van het kennissysteem in het agro-natuur domein alsook naar de expertises waarop Nederland (ook internationaal gezien) sterk is...

Stichting DOEN – Vormgeving Nieuwe Economie

Stichting DOEN wil bijdragen aan een groene, sociale en creatieve samenleving. Dit doet ze met steun van de drie Nederlandse goede doelen loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vrienden Loterij). In 2012 lanceerde DOEN het programma Vormgeving Nieuwe Economie. In dit programma worden organisaties ondersteund die zich inzetten voor het ontwikkelen van systematische vera...

Evaluatie “Vroegrealisatie verglazing viertal bedrijventerreinen in Overijssel”

Dialogic is door de Provincie Overijssel gevraagd een drietal vroegrealisaties op het gebied van de verglazing van bedrijventerreinen te evalueren. Deze realisaties richtten zich op de verglazing van de bedrijventerreinen Spoorlanden-Zendijk (gemeente Kampen), Hengevelde (gemeente Hof van Twente) en Stepelo (gemeente Haaksbergen). De Provincie beschouwt de drie vroegrealisaties a...

Haalbaarheidsonderzoek breedband buitengebied Veere

In opdracht van de Provincie Zeeland voert Dialogic, in samenwerking met ingenieursbureau P.I.M. , een haalbaarheidsonderzoek uit naar de uitrol van breedband in de buitengebieden van de gemeente Veere. Onderdeel hiervan betreft een grootschalige interessepeiling voor ‘next generation access-verbindingen’ onder bewoners en bedrijven in het buitengebied. ...

Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas

De afgelopen jaren heeft Reggefiber in een groot aantal gebieden in Nederland glasvezel uitgerold. Vooral de kernen in wat kleinere gemeenten bleken voor Reggefiber een interessant gebied. De huishoudens in deze kernen hebben nu de keuze tussen redelijk snel DSL en zeer snelle kabel- en glasvezelverbindingen. Op dit moment gaat het om ruim een half miljoen huishoudens die glasvezel tot ...

Evaluatie DLO-subsidieregeling en KB-programma

De instandhouding en ontwikkeling van de agrofoodsector en de groene ruimte wordt gezien als een zaak van publiek belang. De overheid zal daarom (mede) zorg moeten dragen voor een adequaat kennissysteem, zodat de economische concurrentiepositie gehandhaafd kan worden en er ook ingespeeld kan worden op sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ...

Impactmeting traineeprogramma Eerst de Klas

Nu het programma Eerst de Klas een aantal jaren loopt en er zeker nog een aantal tranches in het verschiet ligt, is er behoefte om een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten en het succes van het programma. Dit niet alleen in kwantitatieve termen (aantal deelnemers, deelnemende scholen en bedrijven), maar ook in kwalitatieve zin: hoe en in welke mate levert het programma Eerst de Kl...

Keynote Innovation Roundtable Linz

Op 30 juni 2014 gaf Pim den Hertog een lezing getiteld Transformation through Service Innovation tijdens de Innovation Round Table-bijeenkomst in Linz. Centraal stond de vraag hoe Upper Austria, bij uitstek een regio met veel maakindustrie, kan profiteren van investeringen in expertise op het gebied van diensteninnovatie. Aanleiding was de analyse die Dialogic samen met Jari Kuusisto he...

Evaluatie Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw 2007-2012

Gedurende de zomer van 2014 verricht Dialogic onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Deze maatregel was voorheen bekend als de Subsdieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ), totdat zij in 2012 uitgebreid werd voor de bouw van binnenvaartschepen, sleepboten, en drijvende offshore-constructies. Doel van de SIS-...

Nulmeting / Nameting Teacher Academy

Om de welvaart die Nederland heeft opgebouwd ook in de toekomst te kunnen waarborgen is onze kenniseconomie van groot belang. Hoewel Nederland op dit moment nog een wereldspeler is op het gebied van innovatie, is deze positie fragiel gelet op de internationale concurrentie en de uitdagingen binnen de landsgrenzen op verschillende domeinen. Om de kenniseconomie ook in de toekomst te kunnen bemen...

Inventarisatie RAAK-subsidie

De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) stimuleert vanaf 2005 met RAAK-subsidies en andere activiteiten de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. In 2014 is de taak van de SIA overgenomen door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (NRPO SIA, hierna ook SIA genoemd). De SIA wil thans een nulmeting laten uitvoeren van de onderzoekspositie van hogescho...

Main Capital Software Top 50 editie 2014

Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Na succesvolle eerdere edities van de Main Top 50 heeft Main Capital Partners besloten ook in 2014 met e...

Inventarisatie nautische innovaties Loodswezen en Rijkshavenmeesters

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt Dialogic momenteel aan de nota ‘Nautiek en innovatie’. Deze nota biedt het Nederlandse Loodswezen inzicht in haar huidige innovatieportfolio, alsmede kansen voor de toekomst, dankzij een aanzet tot een innovatie-agenda 2015-2020. Daarnaast verzorgt Dialogic een presentatie tijdens de innovatieda...

Verkenning ICT en Economie

ICT heeft een grote impact op de Nederlandse maatschappij en economie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een feitelijke verkenning naar de betekenis van ICT voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie (en ruimer de betekenis voor de samenleving als geheel). Ook wil zij graag inzicht krijgen in positie van Nederland ten opzicht van andere landen. De verkenni...

Big data in het onderwijs en de wetenschap

De verwachtingen over big data zijn groot. Steeds meer organisaties proberen een antwoord te vinden op de vraag welke betekenis big data heeft voor hun producten, processen en diensten. Deze vraag is allerminst ongegrond. De hoeveelheid data die wereldwijd wordt opgeslagen is de afgelopen tien jaar elk jaar verdubbeld. Niet alleen het volume groeit exponentieel maar ook de omloopsnelheid en de ...

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA)

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) goed. VIAA wil het digitale erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier bewaren en toegankelijk maken voor iedereen. Dit gebeurt in nauw overleg met de mediasector, de archief- en erfgoedorganisaties en op basis van de kennis die ter zake verworven is in iMinds. De inspanni...

Effectiviteit van nationale fondsen voor onderzoeksfinanciering

Subsidie van de overheid is binnen nationale onderzoeksprogramma’s een belangrijke onderdeel van de financiering. Veel landen herstructureren momenteel hun onderzoeksfinancieringsmechanismen of passen deze aan, bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe agentschappen die belast zijn met het toewijzen van beschikbare middelen of door het toepassen van meer concurrerende methodes om projecte...

Evaluatie investering Flanders District of Creativity

In opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) evalueerde Dialogic Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC). Flanders DC, opgericht in 2004, is de Vlaamse organisatie gericht op het stimuleren van meer ondernemerschap en meer creativiteit. In 2009 werd Flanders DC al geëvalueerd en in de beheersovereenkomst (2009-2014) die daarna met de Vlaamse...

Analyse gebiedsontwikkeling rondom de A12 en domotica cluster

Dialogic zocht in opdracht van de Kamer van Koophandel de belangrijkste kerncijfers uit voor het zogenaamde A12-gebied. Dit gebied bevindt zich rondom de A12 ten zuiden van Utrecht. Gekeken werd naar vestigingen, migratie (binnen en buiten de zone), toegevoegde waarde, bevolking en tevredenheid. ...

Gebruikersonderzoek VO-content 2015

In september 2011 werd Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen. VO-content positioneert het open digitaal leermateriaal als Stercollecties. Deze Stercollecties zijn complete leerlijnen. Op dit moment zijn er Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, geschiedenis, mens en maatschap...

Platformwerking voor Vlaamse incubatoren

De Vlaamse regering besteedt expliciet aandacht aan starters, waarmee ze aansluit bij de internationale boodschap dat het ondersteunen van (hoogwaardige) startende ondernemers een belangrijke impuls betekent voor versterking van de regionale economie. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan de rol van incubators. Incubators en start-ups worden gezien als aanjager van econo...

Verkenning serious gaming voor DJI

In opdracht van WODC voert Dialogic een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden van serious gaming voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit verkennend onderzoek moet duidelijk maken welke toegevoegde waarde serious games hebben voor DJI. Download het rapport: ...

Ondersteuning Beleidsdoorlichting artikel 12 en 13

De begrotingsartikelen 12 en 13 van het Ministerie van Economische Zaken omvatten de financiële beleidsinterventies ter stimulering van een sterk innovatievermogen en een excellent ondernemersklimaat van de Nederlandse economie (denk bijvoorbeeld aan de WBSO en RDA-regeling, diverse kredietinstrumenten, Topsectoren & TKI’s, financiering van TNO en GTI’s en o...

Big Data Conferentie

Hoe kunnen Eurostat en de nationale bureau’s van statistiek in Europa gebruik maken van Big Data bij het verzamelen en produceren van officiële statistieken? Deze vraag stond centraal tijdens het Eurostat Big Data Event, dat begin dit jaar plaatsvond in Rome en inhoudelijk werd verzorgd door Dialogic in samenwerking met DevStat. De uitkomsten van de workshops en andere sessies op...

Top 20 procent vwo-leerlingen

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda's voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda'...

Impactanalyse Competentiepolen/Lichte Structuren

Competentiepolen en Lichte Structuren zijn bottom up initiatieven van bedrijven verenigd in een Vlaams samenwerkingsverband (VIS). Zij hebben als doel om de concurrentiepositie van het Vlaamse bedrijfsleven te versterken. Zij doen dit onder meer door middel van kennisontwikkeling en kennistransfer. Het concept open innovatie staat hierbij centraal: de innovatie komt tot stand door samenwerking ...

Opstellen van een Contourenplan voor de Uitvoeringsorganisatie Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie wordt in Noord-Brabant sinds kort gezien als een topsector, omdat het een sector is die bijdraagt aan een goed vestigings- en leefklimaat, kansrijk is voor de economie en bijdraagt aan oplossing van maatschappelijke opgaven. Publieke en private partijen hebben daarom de samenwerking gezocht om de koers uit te zetten voor de ontwikkeling van de Brabantse vrijet...

Monitoring- en managementdashboard School aan Zet

School aan Zet is een initiatief waarbij scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs worden geholpen bij het (nog verder) verbeteren van het onderwijs. Vanwege de grote schaal van het programma (in maart 2013 namen reeds 2.393 scholen deel) is bij het programmateam de wens ontstaan om op elk willekeurig moment beschikking te hebben over informatie ten behoeve van monitoring en mana...

Cluster Roadmaps

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het high tech cluster in Noord-Brabant? Hoe gaat de arbeidsmarkt zich ontwikkelen voor logistiek in die provincie? Waar loopt het automotive cluster tegen aan bij de verdere benutting van de automotive campus? Dialogic zet antwoorden op bovenstaande vragen op een rij in zogenaamde cluster roadmaps voor de Brabantse topclusters. Onder de ...

Advies investeringssteun Vlaamse overheid

Agoria, de Belgische federatie voor de technologische industrie, en het collectieve onderzoekscentrum voor die sector - Sirris - zijn het project gestart "Made Different: Factories of the Future". De initiatiefnemers stellen dat transformatie van producerende bedrijven cruciaal is voor groei van werkgelegenheid in België e...

Clustermethode KvK

Het stimuleren van clusters staat al decennia op de agenda van regionaal-economische beleidsmakers. Ook de Kamer van Koophandel Midden-Nederland doet dat. Dialogic adviseert de Kamer van Koophandel Midden-Nederland momenteel over het analyseren van clusters: hoe analyseer je waar clusters staan in hun ontwikkeling en hoe die clusters kunnen uitgroeien tot d...

Evaluatie STW 2001-2004

In opdracht van NWO en het ministerie van Economische Zaken evalueerde Dialogic de technologiestichting STW over de periode 2001 tot 2004. ...

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006

Voor het Ministerie van EZ bracht Dialogic het Nederlandse ondernemingsklimaat in beeld. ...

Update Opmaat Mediawijsheid Radar

In 2012 introduceerde Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel waarin mediawijsheid in 10 competenties is onderverdeeld. Dialogic en NextValue hebben in opdracht van Mediawijzer.net geïnventariseerd welke Nederlandse onderzoekspublicaties sinds 2005 aandacht schenken aan mediawijsheidcompetenties. ...

Ontwikkeling methodologisch kader waardeketen roadmaps

In opdracht van het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) ontwikkelt Dialogic (in samenwerking met TNO) een handleiding die Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen gaat helpen bij het opstellen van roadmaps. Deze roadmaps zijn onderdeel van het Vlaams Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Binnen dat beleid - dat aansluit bij de Europese ambities op het vl...

Realisatie zelfevaluatiemodule School aan Zet PO

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt ...

Evaluatie Innovatiecentra

Er zijn in Vlaanderen vijf innovatiecentra: Innovatiecentrum Vlaams-Brabant (gevestigd in Heverlee), Innovatiecentrum Antwerpen (Antwerpen), Innovatiecentrum West-Vlaanderen (Kortrijk), Innovatiecentrum Limburg (Hasselt) en Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen (Gent). De missie van de Innovatiecentra luidt als volgt: De Innovatiecentra moeten vanuit een relaisfunctie naar het Vlaams Innovatienetwer...

Zelfredzaamheid en ICT: meta-analyse Digitale Informele Zorgdiensten en toolkit Big en Open data

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) voert Dialogic een inventarisatie uit van Digitale Informele Zorgdiensten. Dit zijn ICT-toepassingen die aan burgers/vrijwilligers functionaliteiten bieden als een digitale agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrumenten en/of sociale kaart. Gemeenten worden als gevolg van decentralisatie van Rijks-...