Kennisbank

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA)

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) goed. VIAA wil het digitale erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier bewaren en toegankelijk maken voor iedereen. Dit gebeurt in nauw overleg met de mediasector, de archief- en erfgoedorganisaties en op basis van de kennis die ter zake verworven is in iMinds. De inspanni...

Effectiviteit van nationale fondsen voor onderzoeksfinanciering

Subsidie van de overheid is binnen nationale onderzoeksprogramma’s een belangrijke onderdeel van de financiering. Veel landen herstructureren momenteel hun onderzoeksfinancieringsmechanismen of passen deze aan, bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe agentschappen die belast zijn met het toewijzen van beschikbare middelen of door het toepassen van meer concurrerende methodes om projecte...

Evaluatie investering Flanders District of Creativity

In opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) evalueerde Dialogic Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC). Flanders DC, opgericht in 2004, is de Vlaamse organisatie gericht op het stimuleren van meer ondernemerschap en meer creativiteit. In 2009 werd Flanders DC al geëvalueerd en in de beheersovereenkomst (2009-2014) die daarna met de Vlaamse...

Analyse gebiedsontwikkeling rondom de A12 en domotica cluster

Dialogic zocht in opdracht van de Kamer van Koophandel de belangrijkste kerncijfers uit voor het zogenaamde A12-gebied. Dit gebied bevindt zich rondom de A12 ten zuiden van Utrecht. Gekeken werd naar vestigingen, migratie (binnen en buiten de zone), toegevoegde waarde, bevolking en tevredenheid. ...

Gebruikersonderzoek VO-content 2015

In september 2011 werd Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen. VO-content positioneert het open digitaal leermateriaal als Stercollecties. Deze Stercollecties zijn complete leerlijnen. Op dit moment zijn er Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, geschiedenis, mens en maatschap...

Platformwerking voor Vlaamse incubatoren

De Vlaamse regering besteedt expliciet aandacht aan starters, waarmee ze aansluit bij de internationale boodschap dat het ondersteunen van (hoogwaardige) startende ondernemers een belangrijke impuls betekent voor versterking van de regionale economie. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan de rol van incubators. Incubators en start-ups worden gezien als aanjager van econo...

Verkenning serious gaming voor DJI

In opdracht van WODC voert Dialogic een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden van serious gaming voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit verkennend onderzoek moet duidelijk maken welke toegevoegde waarde serious games hebben voor DJI. Download het rapport: ...

Ondersteuning Beleidsdoorlichting artikel 12 en 13

De begrotingsartikelen 12 en 13 van het Ministerie van Economische Zaken omvatten de financiële beleidsinterventies ter stimulering van een sterk innovatievermogen en een excellent ondernemersklimaat van de Nederlandse economie (denk bijvoorbeeld aan de WBSO en RDA-regeling, diverse kredietinstrumenten, Topsectoren & TKI’s, financiering van TNO en GTI’s en o...

Big Data Conferentie

Hoe kunnen Eurostat en de nationale bureau’s van statistiek in Europa gebruik maken van Big Data bij het verzamelen en produceren van officiële statistieken? Deze vraag stond centraal tijdens het Eurostat Big Data Event, dat begin dit jaar plaatsvond in Rome en inhoudelijk werd verzorgd door Dialogic in samenwerking met DevStat. De uitkomsten van de workshops en andere sessies op...

Top 20 procent vwo-leerlingen

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda's voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda'...

Impactanalyse Competentiepolen/Lichte Structuren

Competentiepolen en Lichte Structuren zijn bottom up initiatieven van bedrijven verenigd in een Vlaams samenwerkingsverband (VIS). Zij hebben als doel om de concurrentiepositie van het Vlaamse bedrijfsleven te versterken. Zij doen dit onder meer door middel van kennisontwikkeling en kennistransfer. Het concept open innovatie staat hierbij centraal: de innovatie komt tot stand door samenwerking ...

Opstellen van een Contourenplan voor de Uitvoeringsorganisatie Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie wordt in Noord-Brabant sinds kort gezien als een topsector, omdat het een sector is die bijdraagt aan een goed vestigings- en leefklimaat, kansrijk is voor de economie en bijdraagt aan oplossing van maatschappelijke opgaven. Publieke en private partijen hebben daarom de samenwerking gezocht om de koers uit te zetten voor de ontwikkeling van de Brabantse vrijet...

Monitoring- en managementdashboard School aan Zet

School aan Zet is een initiatief waarbij scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs worden geholpen bij het (nog verder) verbeteren van het onderwijs. Vanwege de grote schaal van het programma (in maart 2013 namen reeds 2.393 scholen deel) is bij het programmateam de wens ontstaan om op elk willekeurig moment beschikking te hebben over informatie ten behoeve van monitoring en mana...

Cluster Roadmaps

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het high tech cluster in Noord-Brabant? Hoe gaat de arbeidsmarkt zich ontwikkelen voor logistiek in die provincie? Waar loopt het automotive cluster tegen aan bij de verdere benutting van de automotive campus? Dialogic zet antwoorden op bovenstaande vragen op een rij in zogenaamde cluster roadmaps voor de Brabantse topclusters. Onder de ...

Advies investeringssteun Vlaamse overheid

Agoria, de Belgische federatie voor de technologische industrie, en het collectieve onderzoekscentrum voor die sector - Sirris - zijn het project gestart "Made Different: Factories of the Future". De initiatiefnemers stellen dat transformatie van producerende bedrijven cruciaal is voor groei van werkgelegenheid in België e...

Clustermethode KvK

Het stimuleren van clusters staat al decennia op de agenda van regionaal-economische beleidsmakers. Ook de Kamer van Koophandel Midden-Nederland doet dat. Dialogic adviseert de Kamer van Koophandel Midden-Nederland momenteel over het analyseren van clusters: hoe analyseer je waar clusters staan in hun ontwikkeling en hoe die clusters kunnen uitgroeien tot d...

Evaluatie STW 2001-2004

In opdracht van NWO en het ministerie van Economische Zaken evalueerde Dialogic de technologiestichting STW over de periode 2001 tot 2004. ...

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006

Voor het Ministerie van EZ bracht Dialogic het Nederlandse ondernemingsklimaat in beeld. ...

Update Opmaat Mediawijsheid Radar

In 2012 introduceerde Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel waarin mediawijsheid in 10 competenties is onderverdeeld. Dialogic en NextValue hebben in opdracht van Mediawijzer.net geïnventariseerd welke Nederlandse onderzoekspublicaties sinds 2005 aandacht schenken aan mediawijsheidcompetenties. ...

Ontwikkeling methodologisch kader waardeketen roadmaps

In opdracht van het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) ontwikkelt Dialogic (in samenwerking met TNO) een handleiding die Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen gaat helpen bij het opstellen van roadmaps. Deze roadmaps zijn onderdeel van het Vlaams Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Binnen dat beleid - dat aansluit bij de Europese ambities op het vl...

Realisatie zelfevaluatiemodule School aan Zet PO

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt ...

Evaluatie Innovatiecentra

Er zijn in Vlaanderen vijf innovatiecentra: Innovatiecentrum Vlaams-Brabant (gevestigd in Heverlee), Innovatiecentrum Antwerpen (Antwerpen), Innovatiecentrum West-Vlaanderen (Kortrijk), Innovatiecentrum Limburg (Hasselt) en Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen (Gent). De missie van de Innovatiecentra luidt als volgt: De Innovatiecentra moeten vanuit een relaisfunctie naar het Vlaams Innovatienetwer...

Zelfredzaamheid en ICT: meta-analyse Digitale Informele Zorgdiensten en toolkit Big en Open data

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) voert Dialogic een inventarisatie uit van Digitale Informele Zorgdiensten. Dit zijn ICT-toepassingen die aan burgers/vrijwilligers functionaliteiten bieden als een digitale agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrumenten en/of sociale kaart. Gemeenten worden als gevolg van decentralisatie van Rijks-...

Ontwikkeling meetinstrument merkbaarheid regeldruk – fase I

Al jaren staat de vermindering van administratieve lasten en regeldruk hoog op de agenda van politici en beleidsmakers. Het wegnemen van belemmeringen en lastendruk zorgt er immers voor dat ondernemers en managers zich kunnen richten op de kernprocessen van hun ondernemingen, op innovatie en economische groei van hun bedrijf. Het verminderen van regeldruk maakt op die manier deel uit van een ru...

Impactmeting TETRA-programma

In opdracht van het IWT in Vlaanderen gaat Dialogic het TETRA-programma evalueren. Dat programma heeft als doel het stimuleren van kennisoverdracht tussen instellingen van hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) en bedrijven/social profit organisaties. Hiertoe richt het programma zich op instellingen van hoger onderwijs die zich actief bezig houden met praktijkgericht onderzoek....

Evaluatie Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap dat wordt uitgevoerd door Panteia. De evaluatie (voor de programmaperiode 2010-2013) bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre Panteia het Programmaonderzoek doeltreffend en doelmatig heeft uitgevoerd en in hoeverre...

Evaluatie Eerst de Klas 2013

In 2010 ging opleidingsprogramma Eerst de Klas van start. Platform Bèta Techniek organiseerde dit programma om meer universitair geschoolden voor de klas te krijgen op middelbare scholen. Na het opleiden van vier lichtingen docenten en zeer positieve reacties uit het veld, heeft OCW toegezegd om dit programma nog zeker vier lichtingen te financieren. Dit is daarom een goed moment om no...

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben Dialogic en APE de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009 - 2012 geëvalueerd. In artikel 30 van deze wet is bepaald dat de minister van OCW de Tweede Kamer binnen vijf jaar (thans vier jaar) na inwerkingtreding van de wet en vervolgens telkens na vier jaar verslag uitbrengt over ...

Main Capital Software Top 50 editie 2013

Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Deze antwoorden zijn terug te vinden in de Main Capital Software 50 van 2013. Dialogic heeft statistisch inhoud...

Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie

Brabant kent een sterke Vrijetijdseconomie (VTE). De ambitie van de ‘Agenda van Brabant’ is om een top kennis en innovatieregio te worden. Daarvoor is een goed leef- en vestigingsklimaat nodig waar de VTE kan floreren. Met de Startnotitie ‘Vrijetijdseconomie in Noord Brabant; een gezamenlijke uitdaging’ heeft de provincie, samen met de sector, al een visie op de ...

Doorstroom van excellente leerlingen door het PO en VO

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda’s voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda’s in...

Eindrapportage Beta Excellent

In mei 2011 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Actieplan Beter Presteren en het Actieplan Leraar 2020 (hierna de Actieplannen) gepresenteerd, waarmee ze de nieuwe beleidsfocus en ambities heeft uitgezet voor de periode 2012-2015. Samen met de sector zijn deze Actieplannen vertaald in het Bestuursakkoord (2012 - 2015) VO-Ra...

Main Capital Software Top 50 editie 2011

Main Capital Partners is een private equity kantoor (met een focus op later stage en management buy outs) met een exclusieve focus op softwaremarkten. Om meer aandacht te krijgen voor de softwaresector in Nederland, heeft Main Capital besloten om een Top-50 van Nederlandse (niet-beursgenoteerde) softwarebedrijven uit te brengen. Het noemen van bedrijven in de Top-50 gebe...

Open Data Open Doel: verkenning hergebruikkansen datasets EL&I

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verrichten Dialogic en The Green Land - een samenwerkingsverband bestaande uit Ton Zijlstra, Frank Verschoor en Marc de Vries -een inventarisatie van open datasets die het ministerie en daaronder vallende diensten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen tot hun besch...

Evaluatie investering Vlerick Leuven Gent Mgt school

Op verzoek van het Departement EWI heeft Dialogic de investering van de Vlaamse overheid in de Vlerick Leuven Gent Managementschool (hierna Vlerickschool) geevalueerd. Het EWI verzoek werd (mede) ingegeven door de financiele ondersteuning (vastgelegd in het convenant 2008-2012 tussen de Vlerickschool en EWI), die zij verleent aan het wetenschappelijk onderzoek van de Vlerickschool. De e...

Database financiering PPS

Publiek-private samenwerking (PPS) wordt voor kennisinstellingen steeds belangrijker. Zo gaat ook het Topsectorenbeleid van het ministerie van EL&I er van uit dat onderzoek steeds meer aansluit op thema’s waarop bedrijven innoveren. In opdracht van Wageningen Universiteit & Researchcentre (WUR), dat al hechte samenwerking met het bedrijfsleven kent, heeft Dialogic ...

Klantbevraging Vito

Op verzoek van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft Dialogic een klantenbevraging en een meting van gedragsadditionaliteit uitgevoerd. Het doel van deze bevraging en meting was inzicht krijgen in de appreciatie en de verwachtingen van (potentiële) klanten naar VITO en het meten van de wijzigingen in het gedrag van deze klanten dat VITO oplevert. Dit betreft d...

De economische waarde van de Nederlandse telecomsector

De telecomsector heeft de afgelopen decennia sterk in de belangstelling gestaan. De opkomst van het internet heeft ons werken, onze vrije tijdsbesteding en onze samenleving sterk beïnvloed. Het is voor iedereen duidelijk dat de telecomsector een positieve invloed op de economie en welvaart heeft. Toch blijft het veelal gissen naar de exacte omvang van dit effect. In dit onderzoek heeft...

Ontwikkeling digitale agenda Brabant

In de Agenda van Brabant en in het bestuursakkoord Tien voor Brabant formuleert de Provincie haar ambitie om Brabant te laten uitgroeien tot een internationale top kennis- en innovatieregio.  In deze notitie wordt een tweesporenbeleid voorgesteld, waarbij het initiëren en stimuleren van ICT gedreven innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen (nut) gepaard gaat met projecten gericht op verdere uitro...

Vooronderzoek systeem automatische nummerherkenning

Dialogic voerde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid & Justitie een vooronderzoek uit voor de evaluatie van het systeem voor automatische nummerherkenning voor advocaten. ...