Kennisbank

Keynote Innovation Roundtable Linz

Op 30 juni 2014 gaf Pim den Hertog een lezing getiteld Transformation through Service Innovation tijdens de Innovation Round Table-bijeenkomst in Linz. Centraal stond de vraag hoe Upper Austria, bij uitstek een regio met veel maakindustrie, kan profiteren van investeringen in expertise op het gebied van diensteninnovatie. Aanleiding was de analyse die Dialogic samen met Jari Kuusisto he...

Evaluatie Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw 2007-2012

Gedurende de zomer van 2014 verricht Dialogic onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Deze maatregel was voorheen bekend als de Subsdieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ), totdat zij in 2012 uitgebreid werd voor de bouw van binnenvaartschepen, sleepboten, en drijvende offshore-constructies. Doel van de SIS-...

Nulmeting / Nameting Teacher Academy

Om de welvaart die Nederland heeft opgebouwd ook in de toekomst te kunnen waarborgen is onze kenniseconomie van groot belang. Hoewel Nederland op dit moment nog een wereldspeler is op het gebied van innovatie, is deze positie fragiel gelet op de internationale concurrentie en de uitdagingen binnen de landsgrenzen op verschillende domeinen. Om de kenniseconomie ook in de toekomst te kunnen bemen...

Inventarisatie RAAK-subsidie

De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) stimuleert vanaf 2005 met RAAK-subsidies en andere activiteiten de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. In 2014 is de taak van de SIA overgenomen door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (NRPO SIA, hierna ook SIA genoemd). De SIA wil thans een nulmeting laten uitvoeren van de onderzoekspositie van hogescho...

Main Capital Software Top 50 editie 2014

Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Na succesvolle eerdere edities van de Main Top 50 heeft Main Capital Partners besloten ook in 2014 met e...

Inventarisatie nautische innovaties Loodswezen en Rijkshavenmeesters

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt Dialogic momenteel aan de nota ‘Nautiek en innovatie’. Deze nota biedt het Nederlandse Loodswezen inzicht in haar huidige innovatieportfolio, alsmede kansen voor de toekomst, dankzij een aanzet tot een innovatie-agenda 2015-2020. Daarnaast verzorgt Dialogic een presentatie tijdens de innovatieda...

Verkenning ICT en Economie

ICT heeft een grote impact op de Nederlandse maatschappij en economie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een feitelijke verkenning naar de betekenis van ICT voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie (en ruimer de betekenis voor de samenleving als geheel). Ook wil zij graag inzicht krijgen in positie van Nederland ten opzicht van andere landen. De verkenni...

Big data in het onderwijs en de wetenschap

De verwachtingen over big data zijn groot. Steeds meer organisaties proberen een antwoord te vinden op de vraag welke betekenis big data heeft voor hun producten, processen en diensten. Deze vraag is allerminst ongegrond. De hoeveelheid data die wereldwijd wordt opgeslagen is de afgelopen tien jaar elk jaar verdubbeld. Niet alleen het volume groeit exponentieel maar ook de omloopsnelheid en de ...

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA)

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) goed. VIAA wil het digitale erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier bewaren en toegankelijk maken voor iedereen. Dit gebeurt in nauw overleg met de mediasector, de archief- en erfgoedorganisaties en op basis van de kennis die ter zake verworven is in iMinds. De inspanni...

Effectiviteit van nationale fondsen voor onderzoeksfinanciering

Subsidie van de overheid is binnen nationale onderzoeksprogramma’s een belangrijke onderdeel van de financiering. Veel landen herstructureren momenteel hun onderzoeksfinancieringsmechanismen of passen deze aan, bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe agentschappen die belast zijn met het toewijzen van beschikbare middelen of door het toepassen van meer concurrerende methodes om projecte...

Evaluatie investering Flanders District of Creativity

In opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) evalueerde Dialogic Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC). Flanders DC, opgericht in 2004, is de Vlaamse organisatie gericht op het stimuleren van meer ondernemerschap en meer creativiteit. In 2009 werd Flanders DC al geëvalueerd en in de beheersovereenkomst (2009-2014) die daarna met de Vlaamse...

Analyse gebiedsontwikkeling rondom de A12 en domotica cluster

Dialogic zocht in opdracht van de Kamer van Koophandel de belangrijkste kerncijfers uit voor het zogenaamde A12-gebied. Dit gebied bevindt zich rondom de A12 ten zuiden van Utrecht. Gekeken werd naar vestigingen, migratie (binnen en buiten de zone), toegevoegde waarde, bevolking en tevredenheid. ...

Gebruikersonderzoek VO-content 2015

In september 2011 werd Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen. VO-content positioneert het open digitaal leermateriaal als Stercollecties. Deze Stercollecties zijn complete leerlijnen. Op dit moment zijn er Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, geschiedenis, mens en maatschap...

Platformwerking voor Vlaamse incubatoren

De Vlaamse regering besteedt expliciet aandacht aan starters, waarmee ze aansluit bij de internationale boodschap dat het ondersteunen van (hoogwaardige) startende ondernemers een belangrijke impuls betekent voor versterking van de regionale economie. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan de rol van incubators. Incubators en start-ups worden gezien als aanjager van econo...

Verkenning serious gaming voor DJI

In opdracht van WODC voert Dialogic een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden van serious gaming voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit verkennend onderzoek moet duidelijk maken welke toegevoegde waarde serious games hebben voor DJI. Download het rapport: ...

Ondersteuning Beleidsdoorlichting artikel 12 en 13

De begrotingsartikelen 12 en 13 van het Ministerie van Economische Zaken omvatten de financiële beleidsinterventies ter stimulering van een sterk innovatievermogen en een excellent ondernemersklimaat van de Nederlandse economie (denk bijvoorbeeld aan de WBSO en RDA-regeling, diverse kredietinstrumenten, Topsectoren & TKI’s, financiering van TNO en GTI’s en o...

Big Data Conferentie

Hoe kunnen Eurostat en de nationale bureau’s van statistiek in Europa gebruik maken van Big Data bij het verzamelen en produceren van officiële statistieken? Deze vraag stond centraal tijdens het Eurostat Big Data Event, dat begin dit jaar plaatsvond in Rome en inhoudelijk werd verzorgd door Dialogic in samenwerking met DevStat. De uitkomsten van de workshops en andere sessies op...

Top 20 procent vwo-leerlingen

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda's voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda'...

Impactanalyse Competentiepolen/Lichte Structuren

Competentiepolen en Lichte Structuren zijn bottom up initiatieven van bedrijven verenigd in een Vlaams samenwerkingsverband (VIS). Zij hebben als doel om de concurrentiepositie van het Vlaamse bedrijfsleven te versterken. Zij doen dit onder meer door middel van kennisontwikkeling en kennistransfer. Het concept open innovatie staat hierbij centraal: de innovatie komt tot stand door samenwerking ...

Opstellen van een Contourenplan voor de Uitvoeringsorganisatie Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie wordt in Noord-Brabant sinds kort gezien als een topsector, omdat het een sector is die bijdraagt aan een goed vestigings- en leefklimaat, kansrijk is voor de economie en bijdraagt aan oplossing van maatschappelijke opgaven. Publieke en private partijen hebben daarom de samenwerking gezocht om de koers uit te zetten voor de ontwikkeling van de Brabantse vrijet...

Monitoring- en managementdashboard School aan Zet

School aan Zet is een initiatief waarbij scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs worden geholpen bij het (nog verder) verbeteren van het onderwijs. Vanwege de grote schaal van het programma (in maart 2013 namen reeds 2.393 scholen deel) is bij het programmateam de wens ontstaan om op elk willekeurig moment beschikking te hebben over informatie ten behoeve van monitoring en mana...

Cluster Roadmaps

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het high tech cluster in Noord-Brabant? Hoe gaat de arbeidsmarkt zich ontwikkelen voor logistiek in die provincie? Waar loopt het automotive cluster tegen aan bij de verdere benutting van de automotive campus? Dialogic zet antwoorden op bovenstaande vragen op een rij in zogenaamde cluster roadmaps voor de Brabantse topclusters. Onder de ...

Advies investeringssteun Vlaamse overheid

Agoria, de Belgische federatie voor de technologische industrie, en het collectieve onderzoekscentrum voor die sector - Sirris - zijn het project gestart "Made Different: Factories of the Future". De initiatiefnemers stellen dat transformatie van producerende bedrijven cruciaal is voor groei van werkgelegenheid in België e...

Clustermethode KvK

Het stimuleren van clusters staat al decennia op de agenda van regionaal-economische beleidsmakers. Ook de Kamer van Koophandel Midden-Nederland doet dat. Dialogic adviseert de Kamer van Koophandel Midden-Nederland momenteel over het analyseren van clusters: hoe analyseer je waar clusters staan in hun ontwikkeling en hoe die clusters kunnen uitgroeien tot d...

Evaluatie STW 2001-2004

In opdracht van NWO en het ministerie van Economische Zaken evalueerde Dialogic de technologiestichting STW over de periode 2001 tot 2004. ...

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006

Voor het Ministerie van EZ bracht Dialogic het Nederlandse ondernemingsklimaat in beeld. ...

Update Opmaat Mediawijsheid Radar

In 2012 introduceerde Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel waarin mediawijsheid in 10 competenties is onderverdeeld. Dialogic en NextValue hebben in opdracht van Mediawijzer.net geïnventariseerd welke Nederlandse onderzoekspublicaties sinds 2005 aandacht schenken aan mediawijsheidcompetenties. ...

Ontwikkeling methodologisch kader waardeketen roadmaps

In opdracht van het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) ontwikkelt Dialogic (in samenwerking met TNO) een handleiding die Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen gaat helpen bij het opstellen van roadmaps. Deze roadmaps zijn onderdeel van het Vlaams Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Binnen dat beleid - dat aansluit bij de Europese ambities op het vl...

Realisatie zelfevaluatiemodule School aan Zet PO

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt ...

Evaluatie Innovatiecentra

Er zijn in Vlaanderen vijf innovatiecentra: Innovatiecentrum Vlaams-Brabant (gevestigd in Heverlee), Innovatiecentrum Antwerpen (Antwerpen), Innovatiecentrum West-Vlaanderen (Kortrijk), Innovatiecentrum Limburg (Hasselt) en Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen (Gent). De missie van de Innovatiecentra luidt als volgt: De Innovatiecentra moeten vanuit een relaisfunctie naar het Vlaams Innovatienetwer...

Zelfredzaamheid en ICT: meta-analyse Digitale Informele Zorgdiensten en toolkit Big en Open data

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) voert Dialogic een inventarisatie uit van Digitale Informele Zorgdiensten. Dit zijn ICT-toepassingen die aan burgers/vrijwilligers functionaliteiten bieden als een digitale agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrumenten en/of sociale kaart. Gemeenten worden als gevolg van decentralisatie van Rijks-...

Ontwikkeling meetinstrument merkbaarheid regeldruk – fase I

Al jaren staat de vermindering van administratieve lasten en regeldruk hoog op de agenda van politici en beleidsmakers. Het wegnemen van belemmeringen en lastendruk zorgt er immers voor dat ondernemers en managers zich kunnen richten op de kernprocessen van hun ondernemingen, op innovatie en economische groei van hun bedrijf. Het verminderen van regeldruk maakt op die manier deel uit van een ru...

Impactmeting TETRA-programma

In opdracht van het IWT in Vlaanderen gaat Dialogic het TETRA-programma evalueren. Dat programma heeft als doel het stimuleren van kennisoverdracht tussen instellingen van hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) en bedrijven/social profit organisaties. Hiertoe richt het programma zich op instellingen van hoger onderwijs die zich actief bezig houden met praktijkgericht onderzoek....

Evaluatie Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap dat wordt uitgevoerd door Panteia. De evaluatie (voor de programmaperiode 2010-2013) bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre Panteia het Programmaonderzoek doeltreffend en doelmatig heeft uitgevoerd en in hoeverre...

Evaluatie Eerst de Klas 2013

In 2010 ging opleidingsprogramma Eerst de Klas van start. Platform Bèta Techniek organiseerde dit programma om meer universitair geschoolden voor de klas te krijgen op middelbare scholen. Na het opleiden van vier lichtingen docenten en zeer positieve reacties uit het veld, heeft OCW toegezegd om dit programma nog zeker vier lichtingen te financieren. Dit is daarom een goed moment om no...

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben Dialogic en APE de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009 - 2012 geëvalueerd. In artikel 30 van deze wet is bepaald dat de minister van OCW de Tweede Kamer binnen vijf jaar (thans vier jaar) na inwerkingtreding van de wet en vervolgens telkens na vier jaar verslag uitbrengt over ...

Main Capital Software Top 50 editie 2013

Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Deze antwoorden zijn terug te vinden in de Main Capital Software 50 van 2013. Dialogic heeft statistisch inhoud...

Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie

Brabant kent een sterke Vrijetijdseconomie (VTE). De ambitie van de ‘Agenda van Brabant’ is om een top kennis en innovatieregio te worden. Daarvoor is een goed leef- en vestigingsklimaat nodig waar de VTE kan floreren. Met de Startnotitie ‘Vrijetijdseconomie in Noord Brabant; een gezamenlijke uitdaging’ heeft de provincie, samen met de sector, al een visie op de ...

Doorstroom van excellente leerlingen door het PO en VO

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda’s voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda’s in...

Eindrapportage Beta Excellent

In mei 2011 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Actieplan Beter Presteren en het Actieplan Leraar 2020 (hierna de Actieplannen) gepresenteerd, waarmee ze de nieuwe beleidsfocus en ambities heeft uitgezet voor de periode 2012-2015. Samen met de sector zijn deze Actieplannen vertaald in het Bestuursakkoord (2012 - 2015) VO-Ra...