Kennisbank

HAS Den Bosch – Arbeidsmarktonderzoek geo-informatie

In mei 2011 adviseerde de CDHO negatief over de aanvraag van de HAS Den Bosch voor een nieuw op te zetten opleiding: Geo Media en Design in 2012. Het ministerie van (toentertijd) Economische Zaken en Innovatie heeft daarbij te kennen gegeven, bereid te zijn tot heroverweging van het voorgenomen besluit tot afwijzing van de aanvraag, op voorwaarde dat de HAS Den Bosch de doelmatigheid van GMD na...

Evaluatie traineeprogramma Eerst de Klas 2011

Het programma Eerst de Klas (EDK) richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit traineeprogramma de kans om het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid te combineren met lesgeven op een VO-school en deelname aan een leiderschapsprogramma binnen het bedrijfsleven. De eerste tranche Eerst de Klas-deelnemers (EDK’ers) heeft het programma ...

Blik op Mediawijsheid

In opdracht van ECP-EPN voert Dialogic een follow-up onderzoek uit op het gebied van mediawijsheid. Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. ECP-EPN wisselt kennis uit om de Nederlandse informatiesamenleving te versterken, het expertisecentrum Mediawijzer.net informeert Nederlanders op het g...

Evaluatie programmatische aanpak innovatiebeleid

Dialogic voert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in samenwerking met Agentschap NL de eindevaluatie uit van de werking en effectiviteit van de programmatische aanpak (PA) als geheel voor de periode 2006-2010. Met de programmatische aanpak heeft het toenmalige Ministerie van Economische Zaken (EZ) in samenwerking met het bedrijfsle...

Evaluatie oprichting International Industrial Biotechnology Network

Op verzoek van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) voert Dialogic een tussentijdse evaluatie uit van de oprichting van het International Industrial Biotechnology Network (IIBN). Dialogic doet dat met het Nederlandse adviesbureau InnoTact Consulting. Het International Industrial Biotechnology Network (IIBN) is in 2010 opgericht. Dit netwerk wil de katalysator z...

Evaluatie EFRO-project IE-scan

De overheid heeft het intellectuele eigendomsrecht in het leven geroepen om bescherming te bieden voor creatieve voortbrengselen van de menselijke geest die onderwerp kunnen worden van productie en handel. Een intellectueel eigendomsrecht behelst een exclusief recht tot ‘gebruik’ (kortgezegd: productie en/of handel) van de beschermde creatie. Afhankelijk van de vorm van het intellec...

Masterplan Digital Cinema

Dialogic schrijft samen met twee leden van het projectteam Digitalisering Nederlandse Cinema een businessplan. ...

Evaluatie regeling Innovatie Prestatie Contracten

Het innovatievermogen van het MKB is minder goed ontwikkeld dan feitelijk mogelijk is. Minder dan de helft van het Nederlands MKB is structureel bezig met innovatie. Slechts vijf procent doet expliciet en systematisch aan R&D. Beleidmakers zien dit als een gemiste kans, ook met het oog op de belangrijke economische toegevoegde waarde van het MKB. Immers, het totale Nederlandse MKB kent ...

Behoefteonderzoek Mediawijsheid

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. ECP-EPN wisselt kennis uit om de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen, mediawijzer.net informeert Nederlanders op het gebied van mediawijsheid; het vinden, begrijpen en maken van media in een door media gedomineerde samenleving. Voor ECP-EPN...

Portal basisvaardigheden

De portal oefenen.nl is een startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op de beoogde oefenportal kunnen deelnemers op een informele manier oefenen met taal, maar ook met onderwerpen als rekenen, e-vaardigheden en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren de deelnemers over thema’s als werk, gezondheid en opvoeding. Het doel v...

Eindmeting netwerkvorming PBT

In 2007 voerde Dialogic een netwerkanalyse voor het Universumprogramma. Deze analyse ("Makelen en schakelen") focuste zich op het Universumprogramma: alle - op dat moment 100 - Universumscholen zijn benaderd met de vraag met welke andere vo-scholen en welke hoger onderwijsinstellingen zij samenwerkten op het domein van het ...

Meting omvang Nederlandse softwareindustie

Nederland beschikt over talloze kleine en middelgrote bedrijven die software produceren voor allerlei toepassingen, zowel closed source als open source. Sommige organisaties - zoals TomTom - zijn zelfs uitgegroeid tot wereldspelers. Daarnaast zijn er bedrijven actief die zelf geen software produceren, maar diensten verlenen bij het gebruik van deze software. Momenteel is ...

Quick scan Sprint na 2010

In december 2009 voert Dialogic een quick scan uit naar investeringsplannen van hoger onderwijsinstellingen die deelnemen aan het Sprintprogramma na 2010 in het domein van bètatechniek. Achtergrond van deze quick scan is de VO - HO conferentie "Bèta door de keten" op 14 januari 2010. Deze conferentie staat onder andere in het teke...

De rol van Innovatiecentra in het Vlaamse Innovatiegebeuren

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name Vlaamse bedrijven (onder andere het MKB) geholpen bij de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun innovatieprocessen. Dit wordt gedaan via strategisch en toegepast onderzoek en gericht (technologisch) advies en informatievoorzienin...

Huurlijnen en het grootzakelijke segment

Voor het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) voert Dialogic een onderzoek uit naar huurlijnen. Het onderzoek dient mede als input voor een verdiepingsonderzoek van de onderbouwing van een nieuw marktanalysebesluit. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: In welke mate en op welke afnemerssegmenten worden dark fiberverbindingen, straalverbindingen en...

Open Data

De Nederlandse overheid heeft veel data tot haar beschikking, denk bijvoorbeeld aan demografische data uit de Gemeentelijke Basisadministratie, geografische informatie door luchtfoto’s en informatie over het bedrijfsleven uit het Kadaster. Het hergebruik van overheidsinformatie is al sinds 2003 officieel in een Europese richtlijn vervat (PSI Directive 2003/98/EC). Door de stormachtige gro...

Evaluatie vraagsturing TNO/GTI

Het kabinet heeft in 2004 besloten tot invoering van vraagprogrammering en vraagfinanciering van het toepassingsgerichte onderzoek door TNO de GTI’s en later ook DLO. Ze gaf daarmee (gedeeltelijk) invulling aan het advies van de ad hoc Commissie "Brugfunctie TNO/GTI’s" (Cie. Wijffels), die verschillende aanbevelingen deed om de effectiviteit van de kennisinfrastructu...

Internet as Source of Data Gathering

In 2007 en 2008 heeft Dialogic namens het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het internet direct te gebruiken als bron voor formele CBS-statistieken, Internet as Datasource. Direct omdat het gaat om het geautomatiseerd verzamelen van data van het internet door middel van webrobots, directe koppelingen op databases en het lokaal volgen van ...

Strategisch advies investeringen breedbandinfrastructuur

Dialogic en Stratix voerden voor de Provincie Fryslân een onderzoek uit naar strategische opties voor het invullen van hun breedbandambities. Deze ambitie luidt: Huishoudens op korte termijn de beschikking geven over een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur. ...

Selectie en meting van excellentie

Voor het voortgezet onderwijs heeft het Platform Bèta Techniek het programma Bèta Excellent gelanceerd. Dit programma geeft invulling aan het actieplan ‘beter presteren’. In Bèta Excellent wordt een kompas ontwikkeld dat als leidraad voor stimulatie van excellentie zal fungeren. Dialogic begeleidt het Platform Bèta Techniek bij het selecter...

Verkenning Living Labs en ICT-Diensteninnovatie

Het concept "living lab" gaat over gebruikersgestuurde innovaties in de dagelijkse leef- en werkomgeving, gerealiseerd door een vroegtijdige samenwerking tussen alle betrokkenen in de waardeketen. De Gemeente Deventer heeft Dialogic gevraagd om te onderzoeken hoe dit concept kan helpen om ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten te versnellen in gebieden zoals d...

Kwantificering clusters Pieken in de Delta

Het Ministerie van EL&I heeft onlangs een aantal strategische clusters in de Nederlandse economie gedefinieerd (de zogenaamde Topgebieden). Het economisch belang van deze clusters was tot voor kort nog niet eenduidig bepaald. In opdracht van en in samenwerking met het Ministerie van EL&I en Agentschap NL heeft Dialogic deze sectoren gedefinieerd (op basis van SBI-codes) ...

Evaluatie Eerst De Klas

Het programma Eerst de Klas richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit programma de kans om vier dagen per week op een vo-school te werken en opgeleid te worden als docent (LIO / DIO) in combinatie met deelname aan een leiderschapsprogramma van het bedrijfsleven gedurende een dag per week. Eerst de Klas is opgezet in een situat...

Twente’s got Talent (fase 2)

Twente’s got Talent (TgT) is een project gesubsidieerd door de provincie Overijssel via het programma ICT-diensteninnovatie. Het beoogt de regionale onderwijskennisinfrastructuur (van basis tot en met wetenschappelijk onderwijs) te versterken door betere benutting van het al aanwezige kennispotentieel via de inzet van nieuwe ICT-diensten. Bij de vernieuwing in de betavakke...

Nulmeting diensteninnovatie & ICT

Eind 2008 heeft een consortium, bestaande uit Novay, Holland Financial Centre (HFC) en IIP Create, een plan uitgewerkt dat uiteindelijk heeft geleid tot de start van het innovatieprogramma Diensteninnovatie & ICT. Het innovatieprogramma richt zich niet op de maakindustrie zoals bij veel andere innovatieprogramma’s het geval is, maar op de dienstensector. Het belang van die sector ...

IWT-analyse Vlaams Innovatienetwerk (VIN)

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name Vlaamse bedrijven (onder andere het MKB) geholpen bij de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun innovatieprocessen. Dat wordt gedaan via strategisch en toegepast onderzoek, gericht (technologisch) advies en informatievoorziening. ...

Feitenonderzoek Breedband

Snel en hoogwaardig breedband wordt algemeen gezien als voorwaarde voor een concurrerende, innoverende en duurzame kenniseconomie. Nederland neemt op dit terrein internationaal een koploperspositie in, onder meer gebaseerd op sterke concurrentie in de last mile. Het Ministerie van Economische Zaken hecht er grote waarde aan deze positie ook in de toekomst te behouden en optimaal te benutten. De...

Impact van ICT op eHealth en eLearning

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) heeft zich stevig gevestigd als een technologie voor algemene doelen, een technologie die de gehele economie beheerst. Gedurende de afgelopen vier decennia, heeft ICT gezorgd voor ingrijpende veranderingen en naar verwachting zal dit de komende tijd zo door blijven gaan. Het is echter lastig deze veranderingen te voorspellen en te voorzien welke wijz...

Resultaten en vooruitblik Fryslân Ring

Op verzoek van de provincie Fryslân voert Dialogic Next Step een resultaatmeting uit van de Fryslân Ring. Het onderzoek mondt uit in een korte rapportage die zal worden gebruikt tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten met de nieuwe toetreders bij de Fryslân Ring. Bij deze opdracht horen de volgende vragen: Welke publieke en private inv...

Inventarisatie schakelprogramma’s

Dialogic inventariseert voor het Platform Bèta Techniek programma’s bij instellingen in het middelbare en hoger onderwijs ter bevordering van de doorstroom alsmede bestaande versnelde of deeltijd bètatechnische opleiding. Het onderzoek beoogt een betere, meer eenvoudige ontsluiting van informatie over arrangementen die betrekking hebben op de verbetering van de aansluiti...

Creativiteit en innovatie op de Europese scholen

Empirica is een ICEAC-studie gestart omtrent het onderwerp ‘Analyse van de rol van creativiteit en innovation binnen schoolcurricula in de EU27’. Deze study heeft als doel om te beoordelen of en hoe EU-lidstaten creativiteit en innovatie in hun onderwijsbeleid hebben meegenomen en in welke mate de beleidsmaatregelen uitgevoerd worden. Empirica werkt voor dit onderzoek samen m...

Financiële prikkels ter stimulering van het bètatechnisch onderwijs

Het Platform Bèta Techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici. In het Deltaplan Bèta/techniek (2003) wordt de volgende doelstelling geformuleerd: "In 2010 15% meer uitstroom van studenten uit het bètatechnisch hoger onderwijs (ten opzichte van 2000) ...

Uitwerking voor Twente’s got Talent

Dialogic voerde in het kader van het ICT-innovatieprogramma van de provincie Overijssel het project Twente’s got Talent uit. Twente’s got Talent richtte zich op: verbetering van de aansluiting tussen PO en VO, en tussen VO en HO op het gebied van onderwijs in de bètavakken versterkin...

Cijfermatige input Bètafocus UP1 en UP4

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het aangepaste monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces en poogt de aanst...

Impact en toegevoegde waarde van het RAAK Programma

Het RAAK programma - Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie - stimuleert primair netwerken bestaande uit kennisinstellingen (met name hogescholen), mkb ondernemingen en publieke instellingen. Kenniscirculatie binnen de regionale netwerken draagt bij, zo is de veronderstelling, aan innovatie. Kortom, bruggen bouwen tussen de afzonderlijk...

Impact van digitalisering van etherradio voor de luisteraar

Voor de overheid in het algemeen - en voor het ministerie van Economische Zaken in het bijzonder - is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van te verwachten ontwikkelingen rondom TDAB. Hierdoor kan zij haar huidige beleid legitimeren en bepalen welke impulsen zij dient te initiëren. Het ministerie beoogt mede op basis van de ...

Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review

Voor SenterNovem en het Platform Bèta Techniek voert Dialogic een gecombineerde nulmeting (in retrospectief) en mid-term review (MTR) uit voor het programmaonderdeel Human Capital Chemie. De onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre hebben de activiteiten die in het Roadmap Human Capital Chemie worden aangekondigd al geleid tot meer aandacht voor en kwalitatief beter chemieo...

Interplay Standards & IPR

Een consortium van Dialogic en Fraunhofer Gesellschaft heeft van de Europese Commissie opdracht gekregen een studie uit te voeren naar de relatie tussen standaarden en intellectueel eigendomrecht. Deze studie brengt in kaart in welke mate standaarden gebaseerd zijn op geoctrooieerde vindingen en wat de impact daarvan is op de markt, zoals op mogelijke toetreding. De studie heeft een door...

Economische prestaties focusgebieden Oost-Nederland

Het gebiedsgerichte programma Oost-Nederland (PIDON) is één van de Pieken in de Delta-programma’s die in 2006 van start zijn gegaan. PIDON richt zich op het realiseren van een significante toename van bedrijfsinvesteringen en toegevoegde waarde in 2010 in een drietal kennisconcentraties (‘pieken’) in de regio: Food & Nutrition, Health ...

Mid Term Review DPI

Het DPI is een technologisch topinstituut (TTI) dat sinds 1997 bestaat. Sinds de start van de programmatische aanpak van het Nederlandse innovatiebeleid (2007/2008) ressorteert DPI onder het Polymeren Innovatie Programma (PIP) van het Innovatietraject Chemie. DPI is verantwoordelijk voor track 2 van het PIP. Dit houdt in dat DPI op een publiek/private manier polymerenonderzoek aanstuurt in Nede...