Kennisbank

Evaluatie vraagsturing TNO/GTI

Het kabinet heeft in 2004 besloten tot invoering van vraagprogrammering en vraagfinanciering van het toepassingsgerichte onderzoek door TNO de GTI’s en later ook DLO. Ze gaf daarmee (gedeeltelijk) invulling aan het advies van de ad hoc Commissie "Brugfunctie TNO/GTI’s" (Cie. Wijffels), die verschillende aanbevelingen deed om de effectiviteit van de kennisinfrastructu...

Internet as Source of Data Gathering

In 2007 en 2008 heeft Dialogic namens het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het internet direct te gebruiken als bron voor formele CBS-statistieken, Internet as Datasource. Direct omdat het gaat om het geautomatiseerd verzamelen van data van het internet door middel van webrobots, directe koppelingen op databases en het lokaal volgen van ...

Strategisch advies investeringen breedbandinfrastructuur

Dialogic en Stratix voerden voor de Provincie Fryslân een onderzoek uit naar strategische opties voor het invullen van hun breedbandambities. Deze ambitie luidt: Huishoudens op korte termijn de beschikking geven over een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur. ...

Selectie en meting van excellentie

Voor het voortgezet onderwijs heeft het Platform Bèta Techniek het programma Bèta Excellent gelanceerd. Dit programma geeft invulling aan het actieplan ‘beter presteren’. In Bèta Excellent wordt een kompas ontwikkeld dat als leidraad voor stimulatie van excellentie zal fungeren. Dialogic begeleidt het Platform Bèta Techniek bij het selecter...

Verkenning Living Labs en ICT-Diensteninnovatie

Het concept "living lab" gaat over gebruikersgestuurde innovaties in de dagelijkse leef- en werkomgeving, gerealiseerd door een vroegtijdige samenwerking tussen alle betrokkenen in de waardeketen. De Gemeente Deventer heeft Dialogic gevraagd om te onderzoeken hoe dit concept kan helpen om ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten te versnellen in gebieden zoals d...

Kwantificering clusters Pieken in de Delta

Het Ministerie van EL&I heeft onlangs een aantal strategische clusters in de Nederlandse economie gedefinieerd (de zogenaamde Topgebieden). Het economisch belang van deze clusters was tot voor kort nog niet eenduidig bepaald. In opdracht van en in samenwerking met het Ministerie van EL&I en Agentschap NL heeft Dialogic deze sectoren gedefinieerd (op basis van SBI-codes) ...

Evaluatie Eerst De Klas

Het programma Eerst de Klas richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit programma de kans om vier dagen per week op een vo-school te werken en opgeleid te worden als docent (LIO / DIO) in combinatie met deelname aan een leiderschapsprogramma van het bedrijfsleven gedurende een dag per week. Eerst de Klas is opgezet in een situat...

Twente’s got Talent (fase 2)

Twente’s got Talent (TgT) is een project gesubsidieerd door de provincie Overijssel via het programma ICT-diensteninnovatie. Het beoogt de regionale onderwijskennisinfrastructuur (van basis tot en met wetenschappelijk onderwijs) te versterken door betere benutting van het al aanwezige kennispotentieel via de inzet van nieuwe ICT-diensten. Bij de vernieuwing in de betavakke...

Nulmeting diensteninnovatie & ICT

Eind 2008 heeft een consortium, bestaande uit Novay, Holland Financial Centre (HFC) en IIP Create, een plan uitgewerkt dat uiteindelijk heeft geleid tot de start van het innovatieprogramma Diensteninnovatie & ICT. Het innovatieprogramma richt zich niet op de maakindustrie zoals bij veel andere innovatieprogramma’s het geval is, maar op de dienstensector. Het belang van die sector ...

IWT-analyse Vlaams Innovatienetwerk (VIN)

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name Vlaamse bedrijven (onder andere het MKB) geholpen bij de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun innovatieprocessen. Dat wordt gedaan via strategisch en toegepast onderzoek, gericht (technologisch) advies en informatievoorziening. ...

Feitenonderzoek Breedband

Snel en hoogwaardig breedband wordt algemeen gezien als voorwaarde voor een concurrerende, innoverende en duurzame kenniseconomie. Nederland neemt op dit terrein internationaal een koploperspositie in, onder meer gebaseerd op sterke concurrentie in de last mile. Het Ministerie van Economische Zaken hecht er grote waarde aan deze positie ook in de toekomst te behouden en optimaal te benutten. De...

Impact van ICT op eHealth en eLearning

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) heeft zich stevig gevestigd als een technologie voor algemene doelen, een technologie die de gehele economie beheerst. Gedurende de afgelopen vier decennia, heeft ICT gezorgd voor ingrijpende veranderingen en naar verwachting zal dit de komende tijd zo door blijven gaan. Het is echter lastig deze veranderingen te voorspellen en te voorzien welke wijz...

Resultaten en vooruitblik Fryslân Ring

Op verzoek van de provincie Fryslân voert Dialogic Next Step een resultaatmeting uit van de Fryslân Ring. Het onderzoek mondt uit in een korte rapportage die zal worden gebruikt tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten met de nieuwe toetreders bij de Fryslân Ring. Bij deze opdracht horen de volgende vragen: Welke publieke en private inv...

Inventarisatie schakelprogramma’s

Dialogic inventariseert voor het Platform Bèta Techniek programma’s bij instellingen in het middelbare en hoger onderwijs ter bevordering van de doorstroom alsmede bestaande versnelde of deeltijd bètatechnische opleiding. Het onderzoek beoogt een betere, meer eenvoudige ontsluiting van informatie over arrangementen die betrekking hebben op de verbetering van de aansluiti...

Creativiteit en innovatie op de Europese scholen

Empirica is een ICEAC-studie gestart omtrent het onderwerp ‘Analyse van de rol van creativiteit en innovation binnen schoolcurricula in de EU27’. Deze study heeft als doel om te beoordelen of en hoe EU-lidstaten creativiteit en innovatie in hun onderwijsbeleid hebben meegenomen en in welke mate de beleidsmaatregelen uitgevoerd worden. Empirica werkt voor dit onderzoek samen m...

Financiële prikkels ter stimulering van het bètatechnisch onderwijs

Het Platform Bèta Techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici. In het Deltaplan Bèta/techniek (2003) wordt de volgende doelstelling geformuleerd: "In 2010 15% meer uitstroom van studenten uit het bètatechnisch hoger onderwijs (ten opzichte van 2000) ...

Uitwerking voor Twente’s got Talent

Dialogic voerde in het kader van het ICT-innovatieprogramma van de provincie Overijssel het project Twente’s got Talent uit. Twente’s got Talent richtte zich op: verbetering van de aansluiting tussen PO en VO, en tussen VO en HO op het gebied van onderwijs in de bètavakken versterkin...

Cijfermatige input Bètafocus UP1 en UP4

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het aangepaste monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces en poogt de aanst...

Impact en toegevoegde waarde van het RAAK Programma

Het RAAK programma - Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie - stimuleert primair netwerken bestaande uit kennisinstellingen (met name hogescholen), mkb ondernemingen en publieke instellingen. Kenniscirculatie binnen de regionale netwerken draagt bij, zo is de veronderstelling, aan innovatie. Kortom, bruggen bouwen tussen de afzonderlijk...

Impact van digitalisering van etherradio voor de luisteraar

Voor de overheid in het algemeen - en voor het ministerie van Economische Zaken in het bijzonder - is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van te verwachten ontwikkelingen rondom TDAB. Hierdoor kan zij haar huidige beleid legitimeren en bepalen welke impulsen zij dient te initiëren. Het ministerie beoogt mede op basis van de ...

Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review

Voor SenterNovem en het Platform Bèta Techniek voert Dialogic een gecombineerde nulmeting (in retrospectief) en mid-term review (MTR) uit voor het programmaonderdeel Human Capital Chemie. De onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre hebben de activiteiten die in het Roadmap Human Capital Chemie worden aangekondigd al geleid tot meer aandacht voor en kwalitatief beter chemieo...

Interplay Standards & IPR

Een consortium van Dialogic en Fraunhofer Gesellschaft heeft van de Europese Commissie opdracht gekregen een studie uit te voeren naar de relatie tussen standaarden en intellectueel eigendomrecht. Deze studie brengt in kaart in welke mate standaarden gebaseerd zijn op geoctrooieerde vindingen en wat de impact daarvan is op de markt, zoals op mogelijke toetreding. De studie heeft een door...

Economische prestaties focusgebieden Oost-Nederland

Het gebiedsgerichte programma Oost-Nederland (PIDON) is één van de Pieken in de Delta-programma’s die in 2006 van start zijn gegaan. PIDON richt zich op het realiseren van een significante toename van bedrijfsinvesteringen en toegevoegde waarde in 2010 in een drietal kennisconcentraties (‘pieken’) in de regio: Food & Nutrition, Health ...

Mid Term Review DPI

Het DPI is een technologisch topinstituut (TTI) dat sinds 1997 bestaat. Sinds de start van de programmatische aanpak van het Nederlandse innovatiebeleid (2007/2008) ressorteert DPI onder het Polymeren Innovatie Programma (PIP) van het Innovatietraject Chemie. DPI is verantwoordelijk voor track 2 van het PIP. Dit houdt in dat DPI op een publiek/private manier polymerenonderzoek aanstuurt in Nede...

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Op verzoek van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) voert Dialogic Innovatie & Interactie BV een onderzoek uit naar zakelijke marktsegmenten op de telecommunicatiemarkt. Het onderzoek kent een zeer korte doorlooptijd en dient mede als input voor een verdiepingsonderzoek in het kader van een economische analyse die OPTA dient uit te voeren voor het...

Succes in Beeld: scholenwerving

Dag in dag uit zijn scholen hard bezig de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en de ambities uit de kwaliteitsagenda te realiseren. Met het project ‘Succes in Beeld’ wordt daaraan een extra stimulans gegeven. Tot juli 2010 wordt ruim 100 scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid geboden om samen met collega-experts het eigen schoolbeleid, de eigen knelpu...

Evaluatie ICTRegie

De missie van ICTRegie is "Het vergroten van de Nederlandse innovatiekracht door ICT". ICTRegie wil dit doen door het aanbrengen van eenheid en consistentie in de strategische aansturing van het ICT-onderzoek en -innovatie en door het structureel versterken en dynamiseren van de Nederlandse ICT-kennisinfrastructuur. Een belangrijk uitgangspunt is de samen...

Factsheets Bètafocus UP5

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het aangepaste monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces en poogt de aanst...

Quick Scan Duurzaam Beta UP2

Het project Duurzaam Bèta wil na afloop van drie jaar UP structureel bij blijven dragen aan de UP-doelen en biedt scholen aanvullende ondersteuning waar nodig en zinvol. De door Dialogic ontwikkelde zelfdiagnose wordt in aangepast vorm ingezet voor andere UP-tranches. De zelfevaluatie is een instrument waarmee scholen zelf in staat worden gesteld om te bepalen wat hun huidige p...

Nulmeting Innovatietraject Chemie

Met een bijdrage van ruim 15 procent aan het BBP van de Nederlandse industrie, is de chemiesector uiterst belangrijk voor onze economie. Het is dan ook niet raar dat deze sector een eigen Innovatieprogramma heeft opgestart (Innovatietraject Chemie). De momenteel acht innovatieprogramma’s maken deel uit van de Programmatische Aanpak voor Innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Z...

Modelcontracten R&D-samenwerking

Binnen het Vlaamse innovatiesamenwerkingsprogramma (VIS-besluit) is het voor samenwerkingsverbanden, waaronder collectieve centra, mogelijk om jaarlijks voorstellen in te dienen voor collectief onderzoek (CO), technologische dienstverlening (VIS-TD) en innovatiestimulering (VIS-RIS en VIS-TIS). Bij de uitvoering van projecten kan besloten worden om samen te werke...

Impact van ICT op sociale en culturele ontwikkelingen

Nederland was een van de eerste landen in die wereld die beleid ontwikkelde op het terrein van de elektronische overheid in nota’s zoals Actieplan Elektronische Overheid (1999) en Contract met de Toekomst (2000). In die tijd - toen Nederland nog voorop liep - was er nog veel belangstelling vanuit de Rijksoverheid om te kijken hoe Nederland e...

Kwartiermaker breedband Noord-Holland-Noord

De laatste jaren is in Nederland een groot aantal initiatieven gestart met als inzet het realiseren van open glasvezelgebaseerde breedbandnetwerken. Waar het aanvankelijk vooral ging om gemeentelijke initiatieven, zoals uitgevoerd in Amersfoort, Deventer en Groningen, vindt er de laatste tijd een verschuiving plaats. Tegenwoordig worden dergelijke projecten steeds meer op een schaal van (delen ...

Kassa’s in Kaart, Vervolgonderzoek POS-leveranciers

Dialogic heeft in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en in samenwerking met bureau GBNED een onderzoek uitgevoerd naar POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel. POS-systemen (Point Of Sale) zijn op software gebaseerde ‘slimme’ afrekensystemen. De doelstelling van het onderzoek was om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het...

Netwerkneutraliteit

Mag een internetaanbieder zich bemoeien met de online-toepassingen die een consument kan gebruiken? Of met de webpagina’s die een consument kan bekijken? Dergelijke vragen staan centraal in het debat over NetwerkNeutraliteit. Waar dat debat zich een aantal jaar vooral in de Verenigde Staten afspeelde wordt het nu ook in Nederland (en de rest van Europa) actueel. Kort geleden bleek...

Evaluatie Duurzaam Bèta

Duurzaam Bèta is een pilot project dat aansluit op het Universum Programma (www.universumprogramma.nl), dat zich richt op vernieuwing van het bètaonderwijs, vergroting van de keuze voor natuurprofielen in het voortgezet onderwijs, en in het verlengde daarvan, een grotere doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs...

Begrijpelijke overheidswebsites

De gebruiksvriendelijkheid van overheidswebsites laat op dit moment nog sterk te wensen over. De kwaliteit loopt in ieder geval duidelijk achter op die van commerciële websites - terwijl deze dienen als referentie voor de gebruikers annex burgers. Door vuistregels te hanteren bij het (her)ontwerpen van overheidswebsites, kan er een aanzienlijke verbetering in ge...

Haalbaarheidsstudie Content Hub Noordvleugel

De Nederlandse (multi)media-industrie wil zich internationaal profileren als de plaats waarlangs internationale partijen hun diensten Europa binnenloodsen (‘digitale poort naar Europa’). Onder regie van Stichting iMMovator is gewerkt aan voorbereidingen om het concept Contenthub in Nederland te realiseren. Dialogic voert voor een haalbaarheidsonderzoek uit naar de Con...

Krachtenbundeling Jet-Net en Universum

Het Universum Programma staat voor 2009 in het teken van de krachtenbundeling tussen Jet-Net en Universum. Hierbij krijgen alle Jet-Net scholen de unieke kans om deel te nemen aan een vijfde tranche Universum Programma. Zoals in de leaflet valt te lezen heeft drie jaar Universum Programma veel enthousiasme en resultaten opgeleverd bij de 120 deelnemende scholen. Gebleken ...

Bronnenboek 2009

In 2006, 2007 en 2008 maakte Dialogic al een Bronnenboek voor het Universumprogramma waarin de effecten van het programma worden beschreven. Het Bronnenboek bevat de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses, waaronder de ontwikkeling van de profielscores en de doorstroom van havo- en vwo-leerlingen. In het Bronnenboek 2009 wordt een nieuwe doorstroommaat ge&a...