Beleidsdoorlichting Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

In opdracht van het Ministerie van OCW analyseert Dialogic het Nederlandse Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid.

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in onze kennissamenleving. Het omvat meer dan alleen de zoektocht naar betere en rijkere verklaringen die leidt tot wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken. Wetenschap levert ook een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen, de versterking van het verdienvermogen van Nederland, de agendering en duiding van (toekomstige) vraagstukken en als voeding voor het onderwijs. Dit maakt dat wetenschap steeds meer vervlochten raakt met andere domeinen.

De doelstelling van het Nederlandse Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid is “Het scheppen van een internationaal concurrerende onderzoeksomgeving die onderzoekers uitdaagt tot optimale wetenschappelijke prestaties en die goed aansluit op maatschappelijke behoeften.” In de wetenschapsbrief uit 2019 is de doelstelling van het wetenschapsbeleid verder uitgewerkt in drie overkoepelende ambities:

  • Nederlandse wetenschap heeft mondiale impact.
  • Wetenschap is verbonden met de samenleving.
  • Nederland is kweekvijver en haven voor talent.

Deze wetenschapsambities vormen het uitgangspunt voor de beleidsdoorlichting waarin de doelstellingen van lopend beleid tegen het licht worden gehouden. Met deze doorlichting maken we inzichtelijk in hoeverre het ‘beleid werkt’ en in hoeverre ‘het beleid waar voor zijn geld levert’.

  • Projectnummer
    2020.184
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant