Benchmark toegang en vaardigheden ten behoeve van ICT-toets

Het belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in ons dagelijks leven kan moeilijk worden overschat. De informatiesamenleving die ons al zo lang wordt voorgespiegeld krijgt momenteel daadwerkelijk vorm. Bedrijfssectoren digitaliseren evenals andere sectoren van maatschappelijke activiteit. Internet drukt steeds duidelijker zijn stempel op economie, onderwijs en het functioneren van de overheid. De substantiële rol van ICT in de informatiesamenleving vereist een adequate voorbereiding van de huidige en toekomstige (beroeps)bevolking op het gebruik van deze hulpmiddelen. De vraag die dan ook aan de orde is, is in hoeverre op alle niveaus en alle segmenten van de samenleving sprake is van voldoende toegang, kennis en vaardigheden ten behoeve van die informatiesamenleving of dat wellicht sprake is van een digitale tweedeling . Digitale geletterdheid is een voorwaarde voor een samenleving die de ambitie heeft om voorop te lopen in de transformatie naar een informatiesamenleving. Zoals topsport alleen kan bestaan bij de gratie van een sterke basis is ook een topprestatie van Nederland in de digitale economie alleen mogelijk wanneer er in de breedte wordt geïnvesteerd in het ´aangesloten zijn´ en ICT-vaardigheden. Ambities op aanverwante terreinen (c.q. pijlers van de ICT toets) als innovatie in ICT en E-government kunnen alleen worden gerealiseerd als de randvoorwaarde van een brede toegang en vaardigheden is vervuld.

Pijler C beoogt inzicht te geven in de aansluiting van burgers, werknemers, leerlingen, en consumenten op nieuwe ontwikkelingen in de digitale samenleving. Toegang en vaardigheden vormen de schakel tussen de (economische) vraag naar en het (maatschappelijke) aanbod van in ICT geschoolde arbeidskrachten. Inzicht in het potentiële reservoir van ICT kennis en in ICT geschoolde arbeidskrachten laat zien in hoeverre de verdere ontwikkeling van onze digitale economie vergeleken met het buitenland gestoeld is op een stevige basis en of bijsturing in de vorm van ruimere toegangsmogelijkheden en betere vaardigheden gewenst is. De centrale vraag in het onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en vulling van de ICT-toets, pijler C, luidde daarbij als volgt:

Wat is de relatieve positie van Nederland op het terrein van ICT toegang en vaardigheden in algemene zin en in het bijzonder in afzonderlijke sectoren van de samenleving, zoals onderwijs, bedrijven, particulieren en openbare ruimten?

  • Projectnummer
    2000.32
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Senior partner / senior adviseur