Monitoring Universum

Tot dusver hebben nog maar weinig scholen in het voortgezet onderwijs (havo/vwo) gekozen voor profilering en verdere ontwikkeling van het bètaonderwijs of voor het centraal stellen van exacte vakken in het schoolprofiel. Om scholen te stimuleren zich als bètaschool te profileren en extra aandacht te besteden aan aard en niveau van de exacte vakken en zo de in- en uitstroom richting bèta te verhogen, heeft het Platform Bèta Techniek het Universum Programma ingesteld.

Met het stimuleren van de exacte vakken beoogt het Platform te laten zien dat deze vakken breed van opzet zijn, overal voor te gebruiken zijn en een veelomvattende voorbereiding voor het bèta / techniek gerichte hoger onderwijs zijn. Centraal in het Universum Programma staat het eigen instellingsbeleid van de school. Onderliggende gedachte is dat scholen die werken aan een integrale aanpak van het onderwijs in exacte vakken, genoeg goede bagage meegeven aan leerlingen waarop zij reële keuzes kunnen baseren. Een Universum school kiest voor extra aandacht voor de bètavakken, niet alleen voor deze vakken afzonderlijk, maar ook voor goede onderlinge samenhang tussen deze vakken, zowel in onder- als bovenbouw. Andere kernelementen van Universum scholen betreffen de aandacht voor de uiteenlopende behoeften van verschillende leerlingdoelgroepen (meisjes, havo/vwo) en de nadruk op stimuleren (in tegenstelling tot selecteren) in het bètaonderwijs.

Het Platform streeft er naar dat ca. 20% van alle scholen in Nederland uiteindelijk voor een bètaprofiel kiest. Met het oog op een vliegende start is een eerste tranche van 35 scholen benaderd die al actief zijn in vernieuwing van hun bètaprogramma, al goede instroomresultaten naar NT en NG profielen realiseren dan wel in de afgelopen jaren veel vooruitgang hebben geboekt. Van de 35 scholen die zijn uitgenodigd deel te nemen aan het Universum Programma, hebben 29 scholen uiteindelijk aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname.

Dialogic is door het Platform Bèta Techniek gevraagd te assisteren bij de organisatie en opzet van de intakegesprekken met de eerste tranche UP scholen, de verslaglegging van deze gesprekken te verzorgen en een voorzet te doen voor de manier waarop de voortgang in het UP kan worden gemonitord. Het doel van de monitor is een nulmeting waarin in kaart wordt gebracht: wat de uitgangssituatie van de Universum scholen is; op welke taartpunten in het Universumkompas deze scholen de nadruk leggen; de wijze waarop de financiële stimulering wordt aangewend; de verwachte (en voor zover dat aan de orde is: de waargenomen) effecten ervan, en (meer specifiek) de waargenomen good practices, initiatieven met een relatief groot leereffect, die relatief gemakkelijk overdraagbaar zijn aan nieuwe deelnemers aan het Universum programma, of die zich relatief goed lenen voor samenwerking tussen scholen.

 • Publicatienummer
  2005.055-0531
 • Publicatiedatum
  1 december 2005
 •  
 • Projectnummer
  2005.055
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Senior partner / senior adviseur