Smart Industry in de juiste versnelling?

Lees verder

Wat doen we in Nederland aan ruimteonderzoek?

Lees verder

Hoe staat de Nederlandse popmuziek sector ervoor?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Hoe werkt het Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid?

Lees verder

Hoeveel 5G-antennes komen er in Nederland?

Lees verder

Heeft COVID-19 invloed op R&D-investeringen?

Lees verder

Hoe aantrekkelijk is het Nederlandse vestigingsklimaat?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • september 2021
  Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde Dialogic recent de tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. In het Versnellingsplan werken de VSNU, VH en SURF samen aan onderwijsinnovaties met ICT. In acht verschillende zones rondom specifieke thema’s werken 39 instellingen uit het hoger onderwijs samen. Daarnaast zijn in react...

 • september 2021
  Digitaal zoeken, verzamelen en analyseren van teksten?

  Voor de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, onderzoekt Dialogic momenteel of er behoefte is aan een zogenoemde tekstsuite voor geavanceerd digitaal onderzoek op tekstcollecties. Via een online enquête vragen we voor verschillende functionaliteiten die een tekstsuite zou kunnen bieden of hier behoefte aan is van gebruikers. Hierbij gaat het om functionaliteiten op het gebied van zoeken, ve...

 • juli 2021
 • juli 2021
  Betrek alle ministeries en samenleving bij aanjagen innovatie via missies

  Recentelijk is innovatiebeleid gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen waar uiteenlopende ministeries zich mee bezighouden. Wat betekent dit voor de rolverdeling tussen ministeries en de balans tussen variëteit en richting? Lees de beschouwing van Koen Frenken, Marko Hekkert en Matthijs Janssen in de ESB van 15 juli. Meer weten? Vraag het Matthijs Janssen....

 • juli 2021
  Digitalisering als tweesnijdend zwaard: gaan we de cybercrimineel ooit kunnen verslaan?

  Cybercriminaliteit neemt explosief toe Het was een vraag binnen de Nationale WetenschapsAgenda: ‘Welke nieuwe vormen van criminaliteit komen op onze samenleving af door de toenemende digitalisering en hoe kan deze criminaliteit worden aangepakt?’ Als nieuwe vormen worden o.a. digitale piraterij van 3D-ontwerpen (waaronder van pistolen) en medical cyber crimes (hacking van devices zoals pace...

 • juni 2021
  Jaarlijkse update Techniekpactmonitor gepubliceerd

  De nieuwe cijfers in de Techniekpactmonitor laten zien dat de relatieve instroom in technische profielen en studies licht is gedaald. Het aantal vrouwen met een technisch beroep is wél toegenomen in 2020. Hierdoor is het aandeel vrouwen weer iets gestegen en wordt nu 14% van de technische beroepen uitgeoefend door een vrouw. Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei geweest van h...

 • juni 2021
  Zijn onze ICT’ers duurzaam inzetbaar?

  Voor stichting CA-ICT hebben we een monitor ontwikkeld waarmee de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers in kaart is gebracht. Hieruit komen o.a. de volgende bevindingen, trends en ontwikkelingen naar voren. De algehele gezondheid van ICT’ers, hun vermogen om zichzelf aan te passen, mate van zelfregie en hun motivatie laten een positief beeld zien. Wat betreft de technische en sociale kennis- e...

 • juni 2021
  Nederlandse Cyber Security Agenda geëvalueerd

  In 2018 is de overheid gestart met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). De NCSA wil middels allerlei maatregelen bereiken dat Nederland in staat is om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. Dialogic analyseerde in opdracht van het WODC de opbouw en de meetbaarheid va...

 • juni 2021
  Towards Science for Society

  Op woensdag 9 juni 2021 heeft collega Rosa Kuipers, in samenwerking met Matthijs Janssen (Dialogic en Universiteit Utrecht) en Jarno Hoekman (Universiteit Utrecht) een presentatie gegeven op de jaarlijkse Europese conferentie EU-SPRI. De organisatie van de conferentie vond dit jaar plaats in Oslo en heeft als thema: Science and innovation – an uneasy relationship? Rethinking the roles and relati...

 • juni 2021
  Starry starry night… inventarisatie Nederlands Ruimteonderzoek naar Tweede Kamer

  In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Dialogic het ruimteonderzoek (“onderzoek in of vanuit de ruimte”) in Nederland in beeld gebracht. Dit onderzoek is woensdag 2 juni aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Kamerbrief). De resultaten van de studie zijn samengevat in een infographic. Voor de inventarisatie is informatie over 56 onderzoeksgroepen bijeengebracht die in meer of mindere mat...

 • juni 2021
  Onderzoek Vestigingsklimaat naar Tweede Kamer

  Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Dialogic de sterktes en zwaktes van het Nederlandse vestigingsklimaat. We hebben niet alleen gekeken naar het klimaat voor buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen (vestigingsklimaat), maar ook naar het investeringsklimaat in Nederland voor alle bedrijven. Dit bepaalt de mate waarin het voor de private sector aantrekkelij...

 • juni 2021
  Ondernemingen spannen zich in om R&D-investeringen ondanks COVID-19 op niveau te houden

  In opdracht van TNO heeft Dialogic een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de R&D-uitgaven en R&D-uitbesteding door ondernemingen in Nederland over 2021 en 2022. Om het gevraagde beeld te kunnen geven heeft Dialogic in samenwerking met PanelWizard Direct een survey uitgevoerd onder een panel van 462 werkende Nederlanders vanaf 18 jaar die werkzaam zijn in commerciële ondernemingen met R&D...

 • mei 2021
  Vrouwen kiezen steeds vaker voor een beroep in de ICT

  De instroom van vrouwelijke ICT'ers neemt jaar op jaar toe, maar het aantal vrouwelijke ICT'ers blijft nog steeds achter bij mannen. De laatste cijfers van pr-eDICT tonen aan dat de sector aan het veranderen is. Nu is 81,5% van de ICT’ers man. Aangezien de ICT-branche met grote tekorten kampt, is het zonde dat de helft van de Nederlandse bevolking het beroep links laat liggen. Gelukkig lijkt hie...

 • mei 2021
  Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Dialogic een tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. De overkoepelende ambitie van het Versnellingsplan is ‘het maximaal benutten van de kansen die technologie het hoger onderwijs in Nederland biedt’. Deze brede ambitie is verdeeld over drie ambities: 1) verbetering van de aansl...

 • mei 2021
  Onderzoek teambevoegdheid voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen

  Dialogic voert samen met Oberon onderzoek uit naar teambevoegdheid binnen het 10-14-onderwijs. Initiatieven voor 10-14 onderwijs zijn ontstaan om een soepele overgang te creëren tussen het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die dit onderwijs volgen, maken pas op 14-jarige leeftijd definitief de keuze voor vmbo, havo of vwo. In ons huidige stelsel worden leraren opg...

 • mei 2021
  Evaluatie Toegepast Onderzoeksorganisaties (TO2) naar de Kamer

  Op 29 april zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Aan de hand van het protocol voor de monitoring en evaluatie van de Toegepast Onderzoeksorganisaties (EMTO-protocol) zijn zowel de vijf TO2-organisaties (TNO, WR, Deltares, NLR en MARIN) als het TO2 onderzoek in Nederland als geheel geëvalueerd ...

 • mei 2021
  Onderzoek: 300 – 700 nieuwe antenne-opstelpunten in Nederland, grootschalige uitrol van small cells niet verwacht vóór 2027

  In de komende zes jaar komen er tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten bij in Nederland ten behoeve van openbare mobiele netwerken. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Dialogic uitvoerde samen met Inwilution en TU/e in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Tot 2027 verwachten we geen uitrol van grootschalige small-cellstructuren in Nederland, zoals we die wel...

 • april 2021
  Reacties wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderporno

  De consultatie van het nieuwe wetsvoorstel 'Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal', die op 16 februari werd gestart, heeft vooral negatieve reacties gekregen van accessproviders. Zo wordt o.a. beweerd dat ze over één kam worden geschoren met bad hosters. Volgens het wetsvoorstel kunnen ICT-bedrijven in Nederland straks worden verplicht om hun servers op te schonen v...

 • april 2021
  Evaluatie Smart Industry Programma aangeboden aan Tweede Kamer

  Op 22 april is de door Dialogic uitgevoerde evaluatie van het Smart Industry Programma vergezeld van een Kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is in Nederland het programma Smart Industry gelanceerd door een coalitie van FME, TNO, KvK, VNO-NCW en het ministerie van EZ(K). Dit netwerkprogramma is bedoeld om over een breed front de digitalisering van primair de maakindustrie te stimu...

 • april 2021
  Beleidsopties voor het mkb-financieringslandschap

  Vandaag heeft staatssecretaris Mona Keijzer het onderzoek naar de oprichting van een mkb-bank aan de Tweede Kamer aangeboden. De verkenning richtte zich op de vraag of de oprichting van een regionale mkb-bank van waarde kan zijn om de toegang tot kleine kredieten (tot € 250.000) voor kleine en micro-ondernemingen te verbeteren. Dit onderzoek hebben we samen met RSM uitgevoerd. Lees hier de betre...

 • maart 2021
  Haalbaarheid van een Open Knowledge Base

  In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) heeft Dialogic de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base (OKB) onderzocht. De metadata over wetenschappelijke resultaten zoals publicaties, datasets, software, educatief materiaal en op het publiek gerichte communicatie, omvat k...

Laad meer