Wat voor innovatiebeleid willen we?

Lees verder

Hoe werken wij in 2025?

Lees verder

Hoe registreer je het 'dark number in crime'?

Lees verder

Waar breng je nieuwe technologie in praktijk?

Lees verder

Kan een AI lesgeven?

Lees verder

Leidt belastingvoordeel (WBSO) tot meer R&D?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Meer geld voor Nederlandse films en series?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 2 dagen geleden
  Evaluatie van Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid

  Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) evalueert Dialogic de Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid Beleid (WOT-VV). Deze evaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-VV programma dat bijna geheel wordt uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research (WFSR). Ook onderzoeken we de mate waarin Nederland de wetgeving inzake voede...

 • 2 dagen geleden
 • mei 2020
 • mei 2020
 • april 2020
  Analyse van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) analyseert Dialogic onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland. In de zogenaamde ‘Groeibrief’ van december 2019 heeft het kabinet de contouren van haar Groeistrategie uiteengezet. Onderdeel hiervan is het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen, bijvoorbeeld via gerichte beleidsmaatregelen of investerin...

 • april 2020
  Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo

  Het onderwijs is één van de sectoren die hard is geraakt door het coronavirus. Het draaiende houden van het onderwijs, al dan niet digitaal, is voor ons allemaal van groot belang. Kinderen hebben recht op onderwijs, en zonder onderwijs kunnen ouders hun werk vaak niet meer goed uitvoeren, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Ook in deze crisistijden ervaren we het belang van goede én...

 • april 2020
 • april 2020
  Aantal ICT’ers in Nederland blijft stijgen

  Uit de nieuwste cijfers van pr-eDICT, het arbeidsmarktdashboard over ICT’ers, blijkt dat het aantal ICT’ers in Nederland blijft stijgen. Waar er in 2018 nog 477.000 ICT’ers werkzaam waren in Nederland, is dit in 2019 met 9% toegenomen tot 520.000. De Nederlandse beroepsbevolking bestaat nu voor bijna 6% uit ICT'ers. Dit aandeel is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Tien jaar geleden was ...

 • april 2020
  Vaste boekenprijs blijft bestaan

  De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) schrijft voor dat boekverkopers de prijs moeten hanteren die door de uitgever is vastgesteld. De komende vier jaar blijft dit ook zo. Dit heeft minister Van Engelshoven (OCW) onlangs bekendgemaakt. Ze neemt daarmee de conclusies over uit de vierjaarlijkse evaluatie van de wet, die Dialogic samen met Significant APE in opdracht van OCW uitvoerde. Lees hier m...

 • april 2020
  Informatie en beleid: over feiten, bronnen en een ecosysteem voor data en kennis

  Frank Bongers heeft samen met Dries Verlet (Statistiek Vlaanderen) een artikel gepubliceerd in het Vlaams Tijdschrift Overheidsmanagement (VTOM, 2020, nr. 1, p. 25-34) over de informatiedoorstroming vanuit onderzoek en in bredere zin de samenleving naar beleid. Er is de opkomst van een meer kritische publieke opinie die zich sneller beroept op andere bronnen (zoals sociale media) en de onmacht van...

 • april 2020
  Evaluatie assurantiebelasting naar Tweede Kamer

  In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd, waarbij is ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee specifieke onderdelen van de assurantiebelasting. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de tariefsverhogingen die in 2011 en 2013 zijn doorgevoerd. Het tweede onderdeel betreft de vrijstellingen voor schadeverzekeringen. Lees hier de Ka...

 • april 2020
  Zoom-groet

  Met een warm hart voor de zorg en in gedachten bij iedereen die op welke manier dan ook getroffen is door het Corona-virus, houden we bij Dialogic op veilige afstand de moed erin. Vanuit huis 'zoomen' we digitaal de dag door en doen we ons best om al het werk weer op tijd op te leveren. Pas goed op elkaar!...

 • maart 2020
  Onderzoek regulering van de distributievergoeding

  In de kamerbrief over toekomst publieke omroep geeft minister Slob aan dat het Kabinet zal onderzoeken of “de totstandkoming van de vergoeding gereguleerd kan worden, zodat die transparanter wordt en bijdraagt aan een eerlijke vergoeding voor de programmering die grotendeels met overheidsbijdrage wordt gefinancierd”. Dialogic onderzoekt samen met SEO Economisch Onderzoek, Paul Rutten en Karen ...

 • maart 2020
  Evaluatie van het ruimteonderzoek in Nederland

  In opdracht van het ministerie van OCW evalueert Dialogic de stand van het ruimteonderzoek in Nederland. Dit onderzoek zal leiden tot een inventarisatie van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek primair is (de kern), alsook een beeld creëren van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek van groot belang is maar secundair (de schil). Doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in wel...

 • maart 2020
  Onderzoek naar kosten invoering regionale nieuwsvensters

  In opdracht van het ministerie van OCW voert Dialogic onderzoek uit naar de kosten van landelijke uitrol van regionale vensterprogrammering. Met dit systeem kan na het 18.00 uur journaal op NL2 in elke provincie een ander regionaal journaal van 10 minuten worden bekeken. Het onderzoek richt zich niet alleen op validatie van de begroting maar ook op de financiële implicaties voor de NPO, RPO en...

 • februari 2020
  Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

  In opdracht van de Waddenacademie heeft Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied in kaart gebracht en de rol die de Waddenacademie hierin speelt. Dit onderzoek betrof interviews met wetenschappelijke onderzoekers over de rol van de Waddenacademie en een bibliometrische analyse van publicaties in de periode 2008 tot 2018. Voor de bibliometrische analyse zijn de wetenschappelijke databa...

 • januari 2020
  TU/e wil starten met nieuwe master Data Science and Artificial Intelligence

  De Technische Universiteit Eindhoven is voornemens om in september 2020 te starten met een nieuwe master Data Science and Artificial Intelligence (DS&AI). De TU/e heeft begin januari groen licht gekregen van het ministerie van OCW en heeft nu een aanvraag ingediend voor accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De master DS&AI is bedoeld voor studenten die geïnteresse...

 • januari 2020
  Evaluatie van de referentietaken van VITO

  In opdracht van het Departement Omgeving en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie evalueert Dialogic de referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In deze evaluatie worden grofweg drie luiken onderscheiden, namelijk een generiek luik gericht op het instrument referentietaak, een specifiek luik gericht op de 20 individuele referentietaken en een luik ...

 • januari 2020
  Evaluatie OZB-maatregel gemeente Rijswijk

  Dialogic ondersteunt gemeente Rijswijk bij de evaluatie van de OZB-maatregel 2016. Met deze maatregel beoogt de gemeente het vestigingsklimaat te verbeteren en vastgoedeigenaren te motiveren om met de gemeente in gesprek te gaan over de transformatie, sloop en herontwikkeling van leegstaande objecten. Dialogic begeleidt het evaluatieproces en helpt de gemeente bij de dataverzameling en -analyse. ...

 • januari 2020
  Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering

  In opdracht van het Ministerie van EZK evalueert Dialogic in het eerste kwartaal van 2020 de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling). De GO-regeling is gericht op het stimuleren van kredietverlening door het bieden van een staatsgarantie op bankkredieten. GO geeft aan banken een staatsgarantie van 50% op middelgrote en grote leningen. De doelgroep van de regeling bestaat uit midde...

 • januari 2020
  Monitor alcoholmarketing op social media

  In het Nationaal Preventieakkoord – een samenhangend pakket aan maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het gezonder maken van Nederland – worden ambities en doelstellingen geformuleerd op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor problematisch alcoholgebruik is de marketing van alcoholhoudende dranken één van de aandachtspunten. In het bijzonder is er aand...

Laad meer