Smart Industry in de juiste versnelling?

Lees verder

Hoe werken wij in 2025?

Lees verder

Hoe staat de Nederlandse popmuziek sector ervoor?

Lees verder

Kan een AI lesgeven?

Lees verder

Leidt belastingvoordeel (WBSO) tot meer R&D?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Meer geld voor Nederlandse films en series?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 5 dagen geleden
 • 9 dagen geleden
 • 11 dagen geleden
  Onderzoek alcoholmarketing naar Tweede Kamer

  Staatssecretaris Blokhuis heeft gisteren het onderzoek alcoholmarketing gericht op jongeren naar de Tweede Kamer gestuurd (zie Kamerbrief). Dialogic werkte samen met Breuer&Intraval en Het Medialoket aan dit onderzoek, waarbij wij ons richtten op de social media monitor. Daarvoor maakten we gebruik van diverse innovatieve methoden, zoals machine learning en avatars. Meer weten over dit onde...

 • Impactmeting Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

  In opdracht van SURF evalueert Dialogic de impact van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze regeling, die SURF sinds 2015 uitvoert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is erop gericht om hoger onderwijsinstellingen te stimuleren methoden, materialen en tools te ontwikkelen voor open en online onderwijs. Een voorbeeld van een project dat is uitgevoerd binne...

 • Effect coronamaatregelen op ICT’ers

  Dialogic voert sinds september vorig jaar een monitor uit naar de Duurzame Inzetbaarheid van ICT’ers. De uitvoering van de monitor wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Als onderdeel van de monitor is er tussen juli en september door Conclusr een enquête afgenomen onder 1.500 ICT’ers en 500 bedrijven met ICT-werknemers. In deze enquête zijn...

 • november 2020
  Haalbaarheidsstudie Open Knowledge Base

  In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) onderzoeken we de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base. Op dit moment houden universiteiten en kennisinstellingen elk individueel bij wat de activiteiten zijn van hun eigen onderzoekers. Dit kan gaan om publicaties (journals, boe...

 • november 2020
  Monitor Groenpact 2020

  Met veel trots, maar op corona veilige aftand, is gisteren de Monitor Groenpact 2020 gepresenteerd. Hierin wordt arbeidsmarktonderzoek in de groene sector op een visueel aantrekkelijke manier bijeengebracht. Dialogic heeft de uitgave vormgegeven en een bijdrage geleverd aan ‘onderwijs in cijfers’. De monitor staat online: https://www.groenpact.nl/groene-monitor. Meer weten? Neem contact ...

 • november 2020
  Analyse onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dialogic onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland geanalyseerd. In haar in december 2019 gepresenteerde Groeistrategie heeft het kabinet aangegeven in te willen zetten op het steunen van bestaande en nieuwe ‘onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’...

 • november 2020
  Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling aangeboden aan de Tweede Kamer

  Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer heeft 28 oktober de door Dialogic in samenwerking met Erasmus Universiteit uitgevoerde evaluatie van de GO-regeling aan de Tweede Kamer aangeboden (zie kamerbrief). Deze regeling (anno 2009) is gericht op het stimuleren van kredietverlening door het bieden van een staatsgarantie op bankkredieten. De regeling beoogt daarmee kredietverlening door banken te stimu...

 • oktober 2020
  Evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda

  In opdracht van het WODC voert Dialogic een planevaluatie van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) uit. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein die van invloed zijn op de economische belangen en nationale veiligheid van Nederland nemen toe. Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit, en zodoende is door verschillende departementen in samenwerking m...

 • oktober 2020
  Verkenning datastrategie voor een circulaire bouwsector

  Dialogic ondersteunde Rijkswaterstaat door middel van een verkennend onderzoek bij het vormen van een strategie ten aanzien van het realiseren van circulariteit in de bouwsector. Binnen de bouwsector kunnen materialen vaak worden hergebruikt, maar gebeurt dit beperkt omdat onvoldoende informatie beschikbaar is over de beschikbaarheid en eigenschappen van vrijgekomen materialen, en informatie over ...

 • oktober 2020
  Dialogic evalueert Smart Industry 2015-2020

  In opdracht van het Ministerie van EZK zal Dialogic in de periode oktober-december 2020 het publiek-private programma Smart Industry 2015-2020 evalueren en aanbevelingen doen voor logische vervolgstappen. EZK heeft in 2015 het Smart Industry programma gestart, waarbij over een breed front de digitalisering van de industrie werd gestimuleerd. In 2015 zijn drie actielijnen ingezet, te weten: 1) ...

 • september 2020
  Stand van zaken Nederlandse popmuzieksector

  Dialogic heeft afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de Nederlandse popmuzieksector. Het onderzoek richt zich onder meer op de invloed van COVID-19 op de popsector. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokken zoals de Popcoalitie het onderzoek zorgvuldig bes...

 • september 2020
  Welke technologieën kunnen het leven met diabetes verbeteren?

  In opdracht van het Diabetes Fonds verkent Dialogic de technologische ontwikkelingen waar mensen met diabetes baat bij kunnen hebben. Daarnaast brengen we via een netwerkanalyse in kaart welke partijen en onderzoeksgroepen werken aan innovaties die relevant (kunnen) zijn voor diabetes. Dit om kennisverspreiding te verbeteren en partijen, waar zinvol, met elkaar in contact te kunnen brengen. Bi...

 • augustus 2020
  Toekomstverkenning data en AI voor het MKB

  Het thema data, algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) leeft binnen de provincie Zuid-Holland. Beleidsmedewerkers en bestuurders stellen zichzelf vragen als: Welke ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van data, algoritmen en AI zijn te verwachten in de Zuid-Hollandse economie? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de (digitale) toekomst van het MKB in Zuid-Holland? Hoe ...

 • augustus 2020
  Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

  Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap evalueren we, samen met Hylkema Erfgoed, de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). We onderzoeken in hoeverre de subsidieregeling aansluit bij de maatschappelijke opgave en of de subsidie een duurzame instandhouding van monumenten voldoende stimuleert. Omdat rijksmonumenten duurzaam ingebed zijn en zichtbaar zijn in onze samenlev...

 • augustus 2020
  83% van de leerlingen tevreden met plaatsing middelbare school Amsterdam

  In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vijfde jaar op rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2020. Deze centrale loting is een manier om bij de overstap naar de middelbare school tot plaatsing van leerlingen te komen. H...

 • juli 2020
 • juli 2020
  Bachelors (of Science), universities (of applied sciences) and professors (or lecturers)

  Dialogic heeft voor het Ministerie van OC&W een evaluatie uitgevoerd naar de internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo. In concreto gaat het dan om de invoering van de titels Bachelor of Science (BSc) en Bachelor of Arts (BA) in het hoger onderwijs, de benaming ‘Universities of Applied Sciences’ voor hogescholen, en het feitelijke gebruik van Engelstalige namen voor d...

 • juni 2020
 • juni 2020
  Aantal personen met een technisch beroep stijgt

  Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Op 15 juni is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepresenteerd, met daarin onder meer de volgende trends: Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei te zien van het aantal personen met een technisch beroep. Tussen 2013 en 2019 is het aantal personen met een te...

Laad meer