Wat voor innovatiebeleid willen we?

Lees verder

Hoe werken wij in 2025?

Lees verder

Hoe registreer je het 'dark number in crime'?

Lees verder

Waar breng je nieuwe technologie in praktijk?

Lees verder

Kan een AI lesgeven?

Lees verder

Leidt belastingvoordeel (WBSO) tot meer R&D?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • Gisteren
 • 2 dagen geleden
  Internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo

  Sinds januari 2014 krijgen afgestudeerde hbo'ers een graadtoevoeging die internationaal herkenbaar is: bachelor of science/bachelor of arts. In het buitenland is de titulatuur daarmee gelijkgetrokken met die van afgestudeerde wo’ers. In het verlengde daarvan mogen hogescholen zich in het buitenland nu ‘universities of applied science’ (UAS) noemen. Voor de ‘professoren’ van de hogeschole...

 • november 2019
  Lancering publicroam in Amsterdam

  Amsterdam lanceerde vrijdag 15 november veilig wifi in de openbare ruimte. Op verschillende locaties kan ingelogd worden op het publicroam-netwerk. Via Publicroam kunnen passanten op allerlei locaties veilig gebruik maken van de aanwezige wifi. Zie ook het nieuwsbericht van de gemeente Amsterdam. Dialogic heeft de gemeente Amsterdam ondersteund in het voortraject met een onderzoek naar nut en n...

 • november 2019
 • november 2019
  Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting

  In opdracht van het Ministerie van Financiën voert Dialogic een verkenning uit naar differentiatie van de overdrachtsbelasting voor starters en beleggers. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt gekeken naar mogelijkheden om starters op de woningmarkt vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning een hoger tarief te berekenen. Meer weten? Neem contact op met Reg B...

 • november 2019
  Identificatie op internet op basis van IP-adres

  Wanneer er een strafbaar feit plaatsvindt, moet de dader op basis van achtergelaten sporen worden gevonden om uiteindelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Voor online criminaliteit is het IP-adres vaak een aanwijzing naar de aansluiting of het systeem vanaf waar een bepaalde strafbare handeling werd verricht. In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de introductie van een beperkte ...

 • november 2019
  Evaluatie Programma Groene Technologieën

  Het Programma Groene Technologieën (PGT) van het Rijksvastgoedbedrijf zet zich in voor duurzame onderhoud- en beheeropgaven. PGT beschikt over een innovatiebudget om duurzame innovaties aan te jagen binnen de projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het programma richt zich daarbij op energiebesparing, hernieuwbare energie en circulariteit. Het doel is om een bijdrage te leveren aan klimaatneutraa...

 • november 2019
  Verbeteringen voor financieringsmarkt MKB

  Onlangs heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op de mkb-financieringsmarkt. In de Kamerbrief presenteert zij een aantal acties om deze markt beter te laten functioneren, bijvoorbeeld het versterken van kennis en vaardigheden van ondernemers om goede financieringsaanvragen te kunnen doen en het verder stimuleren van de sector van al...

 • november 2019
  Slimme waakzone tegen fietsendiefstal

  Het ICT Lab Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar voor de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een slimme waakzone. In een slimme waakzone wordt gebruik gemaakt van RFID-technologie om fietsendiefstal te voorkomen (lees hier meer over het concept). Het ICT Lab Utrecht is gestart met de bouw van een testopstelling om de werking van RFID-technologie in kaart te brengen. Ver...

 • oktober 2019
  Vechtafspraken en Artificial Intelligence

  Voor het Programma Politie en Wetenschap gaan we samen met Bureau Beke een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om op basis van beeldmateriaal betrokkenen te herkennen en op basis van informatie uit open bronnen vechtafspraken te voorspellen. Meer weten? Neem contact op met Jessica Steur....

 • oktober 2019
  Mobiele apps voor re-integratie gedetineerden?

  In opdracht van het WODC onderzocht Dialogic of apps daadwerkelijk een positief effect hebben op re-integratie van (ex-)gedetineerden. In het onderzoek is op basis van (wetenschappelijke) literatuur onderbouwd of de inzet van een app ondersteunend kan werken. Daarbij keken we ook breder naar apps die werden ingezet bij populaties die vergelijkbaar zijn of overeenkomstige kenmerken hebben met (ex-)...

 • oktober 2019
  Afstudeerstage bij Dialogic: Towards Science for Society

  Door: Rosa Kuipers Vanaf februari tot en met september heb ik bij Dialogic mijn afstudeerstage mogen doen. Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijke universitaire beleidsopties om de maatschappelijke impact van onderzoek (d.m.v. valorisatie activiteiten) te vergroten. Al eerder heeft Dialogic een beleidsevaluatie gedaan omtrent het Valorisatie Programma voor consortia. Hieruit bleek dat...

 • oktober 2019
  Dialogic evalueert de assurantiebelasting

  Assurantiebelasting is een belasting op (schade)verzekeringen die in 1970 in de wet is opgenomen. Deze belasting wordt in rekening gebracht en afgedragen door de verzekeraar, een gevolmachtigd agent of assurantiebemiddelaar. De belasting wordt berekend over de verzekeringspremie. Ook over diensten die samenhangen met de verzekering, zoals bemiddelingsactiviteiten, is assurantiebelasting verschuldi...

 • oktober 2019
 • oktober 2019
  Taskforce voor rijksbrede samenwerking met hoger onderwijs op het gebied van digitalisering

  Er komt een landelijke taskforce voor een partnerschap met het hoger onderwijs voor digitaliseringsvraagstukken van het Rijk. In onder andere fieldlabs worden deze vraagstukken aangepakt. De stuurgroep ‘Versterking Samenwerking Rijksoverheid met IT-opleiders in het Hoger Onderwijs’ heeft hiervoor tijdens de bijeenkomst op 2 oktober commitment uitgesproken. Deze taskforce komt mede voort uit...

 • oktober 2019
  Dialogic onderzoekt borging continuïteit van slimme meters in relatie tot PAMR-vergunning

  Momenteel gebruiken enkele elektriciteitsnetbeheerders frequentieruimte in de 450-470 MHz PAMR-band om miljoenen slimme meters draadloos uit te lezen. Frequentieruimte is schaars, en er dient dan ook continu een afweging te worden gemaakt tussen verschillende vormen van gebruik van spectrum. De frequentievergunning aan de netbeheerders is onlangs verlengd tot 17 november 2024. Voor de wettelijk...

 • oktober 2019
  86% ouders en leerlingen tevreden met plaatsing middelbare school Amsterdam

  In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vierde jaar op een rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2019. Deze centrale loting is een manier om bij de overstap naar de middelbare school tot plaatsing van leerlingen te komen. ...

 • oktober 2019
  Duurzame inzetbaarheid ICT’ers in kaart

  Dialogic gaat voor CA-ICT de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers in kaart brengen. CA-ICT heeft daarvoor een subsidie gekregen van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Het onderzoek heeft het karakter van een monitor en loopt van september 2019 tot en met mei 2021. Voor het eerste deel van het onderzoek wordt de definitie van duurzame inzetbaarheid (inclusief bijbehorende indicatoren)...

 • september 2019
  Dialogic ontwikkelt monitor MKB-Actieplan

  Het MKB speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het zorgt voor 60% van de toegevoegde waarde en voor ruim 70% van de werkgelegenheid. Daarnaast speelt het MKB een onmisbare rol bij onderzoek en innovatie, bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld klimaat en energie) en bij het ondersteunen van de lokale samenleving (bijvoorbeeld sponsoring). De overheid voert...

 • september 2019
  Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO

  In opdracht van het ministerie van OCW gaat Dialogic samen met Ecorys de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo 2014-2018 uitvoeren. Het RIF is een subsidieregeling bedoeld om de samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven te stimuleren met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Deze verbeterde aansluiting laat zich vert...

 • september 2019
  Update dashboard onderwijs-arbeidsmarkt chemiesector

  Afgelopen week is het onderwijs-arbeidsmarktdashboard van de chemiesector van een update voorzien. Het dashboard bevat nu de onderwijs- en vacaturedata over het jaar 2018. Daarnaast is ook additionele informatie over de doorstroom van chemie-gediplomeerden naar de arbeidsmarkt toegevoegd. Er kan nu per opleiding geanalyseerd worden in welke sector gediplomeerden actief worden na het behalen van hu...

Laad meer