Wat voor innovatiebeleid willen we?

Lees verder

Hoe werken wij in 2025?

Lees verder

Hoe registreer je het 'dark number in crime'?

Lees verder

Waar breng je nieuwe technologie in praktijk?

Lees verder

Kan een AI lesgeven?

Lees verder

Leidt belastingvoordeel (WBSO) tot meer R&D?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • juli 2019
 • juli 2019
  Intensievere samenwerking tussen Rijk en hoger ICT-onderwijs gewenst

  Om weer beter ‘in control’ te komen over haar ICT-kennis en kunde wil het Rijk intensief gaan samenwerken met het hoger onderwijs, zowel op het vlak van ICT-onderwijs als op het gebied van onderzoek. Dit heeft de stuurgroep ‘Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid’ onlangs vastgesteld, mede op basis van een onderzoek van Dialogic. In opdracht van de Rijksoverheid deed Dialogic afg...

 • juli 2019
  Digitale connectiviteit Metropoolregio Amsterdam

  In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam hebben TNO en Dialogic een beleidscahier geschreven over het thema digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties in de Metropoolregio Amsterdam. Hierin wordt de stand van zaken op het gebied van digitale connectiviteit beschreven en worden de implicaties van digitale transformaties, en de snelheid waarmee deze zich voltrekken, gedui...

 • juli 2019
  Verwijderen online kinderporno via bestuursdwang?

  Kinderporno moet zo snel mogelijk van internet worden verwijderd. De meeste ICT-bedrijven hebben dit materiaal ongewild en incidenteel op websites of servers staan en verwijderen dit dan ook nadat een melding daarover is gedaan door het Meldpunt Kinderporno (EOKM). Een kleine groep bedrijven werkt echter niet of onvoldoende mee (zogenaamde ‘bad hosters’). Binnen het Ministerie van Justitie en ...

 • juli 2019
  Regie op data uit de stad

  Dialogic heeft in samenwerking met VNG Realisatie verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van data uit de stad. Gemeenten hebben behoefte aan strategie om hun ICT en datamanagement zodanig in te richten dat zij data doelgericht, efficiënt en veilig kunnen delen en inzetten voor hun doelstellingen. Feitelijk gaat het om de vraag hoe gemeenten meer regie kunnen voeren op een gemeentelijk da...

 • juni 2019
  Dialogic ondersteunt Rijkswaterstaat bij aanloop naar nieuwe Innovatieagenda

  Rijkswaterstaat (RWS) is zich momenteel aan het beraden op de ontwikkeling van een nieuwe Innovatieagenda. De huidige en tevens eerste organisatie-brede Innovatieagenda loopt tot 2020 en er is behoefte aan een vervolg. RWS heeft behoefte aan ondersteuning bij het verzamelen, ordenen en overzichtelijk ontsluiten (presenteren) van alle intern aanwezige informatie en ideeën over zowel de te prior...

 • juni 2019
 • juni 2019
 • juni 2019
 • juni 2019
  Nederlands-Vlaamse samenwerking internationalisering hoger onderwijs

  In opdracht van het ANV, de Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, onderzocht Dialogic, samen met Idea Consult uit Brussel, nieuwe mogelijkheden om de Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs te verbeteren. Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen en overwegingen voor universiteiten, overheden en andere stakeholders: ...

 • juni 2019
 • mei 2019
  Opsporen ondernemersfraude met data science?

  Samen met de KvK gaan we onderzoeken of we met gebruik van data science de KvK kunnen helpen met het opsporen van ondernemersfraude. Meer weten? Neem contact op met Arthur Vankan.        ...

 • mei 2019
  Meer talenten voor technologie

  Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Op 20 mei is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepresenteerd, met daarin onder meer de volgende trends: Het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie is gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bache...

 • mei 2019
  Samenwerken in IT door overheid en onderwijs

  Op donderdag 25 april vond het event ‘Samenwerken in IT!’ plaats in de Innovation Playground van de Haagse Hogeschool. Deze middag stond in het teken van het delen van inzichten en het verkennen van mogelijkheden om de samenwerking te versterken tussen Rijksoverheid, hoger onderwijs en studenten op het gebied van ICT-onderwijs en –onderzoek. Bekijk hier de film, gemaakt door één van de stu...

 • mei 2019
  Inventarisatie internetvoorzieningen centrum Rotterdam

  Gemeente Rotterdam heeft Dialogic gevraagd om met én voor de Bedrijfsinvesteringszone Centrum Rotterdam (ook wel: Urban Department Store Rotterdam) een inventarisatie te doen naar de internetvoorzieningen in dit gebied. We gaan gebouweigenaren en winkeliers/ondernemers bevragen in een enquête, brengen het huidige aanbod (grafisch) in beeld en maken een overzicht van de verschillende aanbieders v...

 • mei 2019
  Onderzoek vestigingsklimaat hightech bedrijven

  In opdracht van de Vereniging FME-CWM (FME) onderzoekt Dialogic het Nederlandse vestigingsklimaat voor toonaangevende hightech bedrijven. FME vertegenwoordigt veel bedrijven die opereren op het hoogste niveau van technologische ontwikkeling. Specifiek voor deze categorie bedrijven brengen we in beeld wat de sterke en zwakke punten zijn van het Nederlandse vestigingsklimaat, op korte en lange termi...

 • mei 2019
  Dashboard Digitalisering in Nederland

  Nederland Digitaal verbetert de samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid op het gebied van digitalisering. Om ze daarin te ondersteunen heeft een multidisciplinair team van Dialogic in recordtijd een dashboard ingericht met de stand van digitalisering in Nederland. Het resultaat is hier te bekijken. Naast data uit een groot aantal gangbare bronnen is ook informatie vanuit minder voor ...

 • april 2019
  Evaluatie Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen openbaar

  Op 18 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic uitgevoerde Evaluatie NBTC 2016-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie gaat uitgebreid in op de legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverlening van het ministerie van EZK aan NBTC. Op basis van de evaluatie is een set van 10 aanbevelingen geformuleerd. Zo is de aanbeveling...

 • april 2019
  Evaluatie Risicokaart naar Tweede Kamer

  In opdracht van het WODC heeft Dialogic evaluatieonderzoek gedaan naar het gebruik van de risicokaart. De Risicokaart is een via internet raadpleegbare kaart (www.risicokaart.nl) die als doel heeft om locatiegebonden risico’s in de leef- en werkomgeving van burgers en bedrijven in beeld te brengen en om overheden de mogelijkheid te geven om daarover beter te communiceren met de bevolking. De ...

 • april 2019
  Onderzoek naar domeinoverstijgende fraude

  Misbruik van sociale voorzieningen heeft vaak een grote maatschappelijke impact en reikt verder dan alleen de directe financiële schade voor de overheid. Het ondermijnt het draagvlak voor sociale voorzieningen en tast het rechtsgevoel aan. Fraudeurs zoeken continu naar zwakke plekken in regelingen of systemen om daarmee financieel of economisch voordeel te behalen. Uitkeringsfraude vindt in toene...

 • april 2019
  Evaluatie WBSO aangeboden aan Tweede Kamer

  Op 11 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic in samenwerking met APE en UNU-MERIT uitgevoerde evaluatie van de WBSO 2011-2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze ging vergezeld van de kabinetsreactie waarin de staatssecretaris onder andere ingaat op de legitimatie van de WBSO en op de 12 aanbevelingen die gedaan zijn in de evaluatie. De evaluatie is ver...

Laad meer