Hoe organiseer je de kennisfunctie van omgevingsbeleid?

Lees verder

Wat is de regionale waarde van datacenters?

Lees verder

Is het verlaagde btw-tarief een goed instrument?

Lees verder

Welke risico’s brengen ransomware-aanvallen met zich mee?

Lees verder

Hoe bestrijd je het tekort aan Informaticaleraren?

Lees verder

Hoe kun je Learning Communities benutten voor de energietransitie?

Lees verder

Hoe stimuleert Nederland gebruik van EV's en PHEV's?

Lees verder

Hoe kunnen studenten meer regie krijgen op studiedata?

Lees verder

Betalen naar Gebruik, hoe registreer je dat?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 4 dagen geleden
  Advies mkb-ondersteunende structuur in Overijssel

  Dialogic heeft in de periode april-november 2022 de Provincie ondersteund om inzicht te verkrijgen hoe de Provincie kan bijdragen aan een toekomstbestendige, financierbare en gedragen mkb-ondersteunende structuur in Overijssel. Daartoe zijn zowel de vraagzijde als de aanbodzijde op verschillende manieren in beeld gebracht variërend van desk research, interviews, tafelsessies met ondernemers alsme...

 • 5 dagen geleden
  Evaluatie Onderzoeksdeel Toekomstfonds wijst op noodzaak heroverweging valorisatiebeleid

  Midden mei hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de evaluatie van het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds – voorzien van een eerste reactie in de vorm van een Kamerbrief - aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Rijksoverheid.nl). Op verzoek van het Ministerie van EZK heeft Dialogic hiervan een evaluatie uitgevoerd. Het Toekomstfonds...

 • mei 2023
  Regioscan digitalisering MKB

  De afgelopen jaren is er een groot aantal publieke of publiek-private initiatieven ontstaan rondom mkb en digitalisering. Er is op regionaal en landelijk niveau weinig overzicht wat betreft de samenhang tussen en de focus en impact van deze initiatieven. Dit maakt het lastig voor beleidsmakers om beleidsinstrumenten met impact te identificeren, witte vlekken te signaleren en voor digitaliseringsin...

 • april 2023
  Evaluatie van het verlaagde btw-tarief

  In Nederland is er sprake van een gedifferentieerd btw-tarief. Het uitgangspunt is dat alle goederen en diensten onder het algemene tarief van 21% vallen. Het verlaagd tarief van 9% vormt daarop de uitzondering. In deze evaluatie draait het om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief. Om dit te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksmethodes ingezet: deskstudie, interviews...

 • maart 2023
  Draagvlak voor alternatieve routes naar het leraarschap Informatica

  Veel schoolvakken in het vo kampen met een lerarentekort. Voor het vak Informatica ligt de vacaturedruk echter nu al op 22,6% en deze loopt naar verwachting op tot 61,4% in 2032. Het gevolg van de nijpende tekorten aan Informatica docenten en het feit dat het geen verplicht examenvak is maakt dat veel scholen het vak niet (meer) aanbieden aan scholieren in de bovenbouw van het havo/vwo. In een sam...

 • maart 2023
  Tussenevaluatie fiscale regelingen EV’s en PHEV’s

  In het Klimaatakkoord is bij de financiële en fiscale stimulering van Emissievrije Voertuigen (EV’s) afgesproken dat er in 2022/2023 een tussenevaluatie van de regelingen plaatsvindt, in aanvulling op de jaarlijkse toetsing (Hand-aan-de-Kraan [HADK]). Het doel van dit onderzoek is om tussentijds te reflecteren op de vraag in hoeverre de afgesproken fiscale regelingen van de EV's en PHEV's (Plug...

 • maart 2023
  Hoe kunnen Learning Communities zo effectief mogelijk worden ingezet in de energietransitie?

  Voor de Topsector Energie onderzocht Dialogic het nut van Learning Communities voor de energietransitie, belemmeringen die zij al dan niet ervaren, tools die er voor de Learning Communities beschikbaar zijn en overwegingen voor publiek beleid met betrekking tot Learning Communities. Kort samengevat komt uit de studie naar voren dat (autonome) continuïteit van Learning Communities een belemmeri...

 • februari 2023
  Verkenning regie op studiedata door studenten

  In opdracht van Doorpakken op digitalisering en SURF heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden, randvoorwaarden en mogelijke partners voor een infrastructuur voor regie op studiedata. Onderwijsinstellingen en dienstenleveranciers verzamelen veel gegevens over studenten, die ontstaan door het geven van onderwijs, zoals gegevens uit (digitale) leermaterialen, maar ook uit proces...

 • februari 2023
  Onderzoek beleid op kennisveiligheid bij universiteiten en hogescholen

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert Oberon in samenwerking met Dialogic een 0-meting uit onder universiteiten en hogescholen. In deze 0-meting onderzoeken we de stand van implementatie van de Nationale Leidraad Kennisveiligheid en hoe opvolging is gegeven aan de oproep van de minister om een risicoanalyse van kennisveiligheid uit te voeren of te actualis...

 • februari 2023
  Gezocht: onderzoekers met een passie voor toegepast (beleids)onderzoek

  Wil jij bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en transities? Het benutten van de kansen die technologie en innovatie bieden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is makkelijker gezegd dan gedaan. Dagelijks zijn bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties druk in de weer om op innovatieve wijzen te verduurzamen, te digitaliseren en te transformeren. De wereld van wet...

 • februari 2023
  Verkeersboetes uit het buitenland

  Wanneer je als Nederlander te hard rijdt op vakantie in Frankrijk valt steeds vaker de bekeuring in Nederland op de deurmat. Hiervoor worden in Europees verband kentekengegevens uitgewisseld. Dat gebeurt met behulp van het Europees informatiesysteem EUCARIS. Het CJIB publiceert elk jaar hoeveel verkeersboetes naar elk ander Europees land verstuurd zijn en hoeveel er zijn betaald; maar betalen Nede...

 • januari 2023
  Kilometerregistratie Betalen naar Gebruik

  Het kabinet wil per 1 januari 2030 een eenvoudig vormgegeven kilometerheffing invoeren: een vlak tarief over alle gereden kilometers, zonder onderscheid naar tijd en plaats. Daarbij past een zo eenvoudig mogelijk kilometerregistratiesysteem. De centrale afweging gaat over de acceptatie van het risico op tellermanipulatie tegenover de kosten en complexiteit van het registratiesysteem. Een registrat...

 • januari 2023
  Wees voorzichtig met cijfers als selectiecriteria

  Bachelor cijfers voorspellen maar in beperkte mate het toekomstig studiesucces van masterstudenten. Pas als de vooropleiding voldoende verwant is aan de master, vormen eerder behaalde resultaten betrouwbare indicatoren. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Meer weten? Vraag het Dialogic-collega Timon de Boer.    ...

 • december 2022
  Beter zicht op ransomware

  Er bestaat momenteel geen betrouwbaar beeld van de ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland en de schade die daaruit voortkomt. Dit bemoeilijkt een effectieve bestrijding. Dialogic onderzoekt voor het WODC hoe de aard en omvang van ransomware-aanvallen goed in beeld gebracht kan worden. Het risico op een cyberaanval is groot en groeiend. Ransomware (gijzelsoftware) is een ...

 • december 2022
  Cultuur van en voor iedereen?

  Onlangs heeft Dialogic samen met Significant APE de beleidsdoorlichting cultuurdeelname afgerond. Het rapport getiteld “Cultuur van en voor iedereen” is inmiddels door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer aangeboden. De minister van OCW is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisc...

 • december 2022
  Aantal vacatures in het onderwijs blijft stijgen

  De nieuwe jaarrapportage van de onderwijsarbeidsmarkt barometer is beschikbaar. De krapte op de arbeidsmarkt is ook in het onderwijs dit jaar sterk gegroeid, met name in het primair en voortgezet onderwijs. Dialogic brengt samen met Ecorys sinds 2016 voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarkt in het po, vo en mbo in kaart met de ‘Onderwijsarbeidsmarkt barometer...

 • december 2022
  Invest-NL kan bijdragen aan maatschappelijke transities, maar niet in alle gevallen

  Op 8 december heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de tussentijdse evaluatie van Invest-NL, die Dialogic uitvoerde in samenwerking met prof. Peter Roosenboom (RSM-EUR), aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer en voorzien van een beleidsreactie. Invest-NL in het kort: Met de oprichting van Invest-NL eind 2019 beschikt Nederland (weer) over een nationale financierings- en ontwikkeli...

 • november 2022
  Alcoholmarketing gericht op jongeren

  In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) wordt aandacht besteed aan alcoholmarketing onder jongeren. Dialogic heeft samen met Breuer & Intraval en Het Media Loket onderzoek gedaan naar het bereik en de beïnvloeding van alcoholmarketing op jongeren. In 2020 heeft een nulmeting plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de top 5 locaties: supermarkten, televisie, horeca, bioscopen en social media. Vo...

 • november 2022
  Landelijke digitaliseringsvisie voor mbo en ho

  Door noodgedwongen volledig online onderwijs tijdens de corona pandemie zijn de zorgen rond onderwijskwaliteit en doordacht digitaliseren vanuit de Tweede Kamer toegenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling onderwijs op woensdag 17 november 2021 heeft de minister van OCW toegezegd dat zij samen met het onderwijsveld gaat werken aan een onderwijsvisie op doordachte inzet van ICT in het mbo en ho. He...

 • november 2022
  Onderzoek VIS-projecten tussenrapport 2022

  Met de subsidieregeling VIS in het HO beoogt het ministerie van OCW zoveel mogelijk studenten aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven ervaring op te doen met een internationale oriëntatie op vak en wetenschap via virtuele internationale samenwerkingsprojecten (VIS-projecten). In deze projecten werken studenten in Nederland samen met studenten aan instellingen in het b...

 • september 2022
  Evaluatie energie-innovatieregelingen

  In 2019 heeft het kabinet het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd waarin zij haar ambities formuleert om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord benoemt diverse maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren, waaronder verduurzaming van het elektriciteitssysteem. Om de transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem vorm...

Laad meer