Smart Industry in de juiste versnelling?

Lees verder

Wat doen we in Nederland aan ruimteonderzoek?

Lees verder

Hoe staat de Nederlandse popmuziek sector ervoor?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Hoe werkt het Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid?

Lees verder

Hoeveel 5G-antennes komen er in Nederland?

Lees verder

Heeft COVID-19 invloed op R&D-investeringen?

Lees verder

Hoe aantrekkelijk is het Nederlandse vestigingsklimaat?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 3 dagen geleden
  Nederlandse Cyber Security Agenda geëvalueerd

  In 2018 is de overheid gestart met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). De NCSA wil middels allerlei maatregelen bereiken dat Nederland in staat is om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. Dialogic analyseerde in opdracht van het WODC de opbouw en de meetbaarheid va...

 • 4 dagen geleden
  Towards Science for Society

  Op woensdag 9 juni 2021 heeft collega Rosa Kuipers, in samenwerking met Matthijs Janssen (Dialogic en Universiteit Utrecht) en Jarno Hoekman (Universiteit Utrecht) een presentatie gegeven op de jaarlijkse Europese conferentie EU-SPRI. De organisatie van de conferentie vond dit jaar plaats in Oslo en heeft als thema: Science and innovation – an uneasy relationship? Rethinking the roles and relati...

 • 11 dagen geleden
  Starry starry night… inventarisatie Nederlands Ruimteonderzoek naar Tweede Kamer

  In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Dialogic het ruimteonderzoek (“onderzoek in of vanuit de ruimte”) in Nederland in beeld gebracht. Dit onderzoek is woensdag 2 juni aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Kamerbrief). De resultaten van de studie zijn samengevat in een infographic. Voor de inventarisatie is informatie over 56 onderzoeksgroepen bijeengebracht die in meer of mindere mat...

 • 12 dagen geleden
  Onderzoek Vestigingsklimaat naar Tweede Kamer

  Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Dialogic de sterktes en zwaktes van het Nederlandse vestigingsklimaat. We hebben niet alleen gekeken naar het klimaat voor buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen (vestigingsklimaat), maar ook naar het investeringsklimaat in Nederland voor alle bedrijven. Dit bepaalt de mate waarin het voor de private sector aantrekkelij...

 • 13 dagen geleden
  Ondernemingen spannen zich in om R&D-investeringen ondanks COVID-19 op niveau te houden

  In opdracht van TNO heeft Dialogic een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de R&D-uitgaven en R&D-uitbesteding door ondernemingen in Nederland over 2021 en 2022. Om het gevraagde beeld te kunnen geven heeft Dialogic in samenwerking met PanelWizard Direct een survey uitgevoerd onder een panel van 462 werkende Nederlanders vanaf 18 jaar die werkzaam zijn in commerciële ondernemingen met R&D...

 • mei 2021
  Vrouwen kiezen steeds vaker voor een beroep in de ICT

  De instroom van vrouwelijke ICT'ers neemt jaar op jaar toe, maar het aantal vrouwelijke ICT'ers blijft nog steeds achter bij mannen. De laatste cijfers van pr-eDICT tonen aan dat de sector aan het veranderen is. Nu is 81,5% van de ICT’ers man. Aangezien de ICT-branche met grote tekorten kampt, is het zonde dat de helft van de Nederlandse bevolking het beroep links laat liggen. Gelukkig lijkt hie...

 • mei 2021
  Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Dialogic een tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. De overkoepelende ambitie van het Versnellingsplan is ‘het maximaal benutten van de kansen die technologie het hoger onderwijs in Nederland biedt’. Deze brede ambitie is verdeeld over drie ambities: 1) verbetering van de aansl...

 • mei 2021
  Onderzoek teambevoegdheid voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen

  Dialogic voert samen met Oberon onderzoek uit naar teambevoegdheid binnen het 10-14-onderwijs. Initiatieven voor 10-14 onderwijs zijn ontstaan om een soepele overgang te creëren tussen het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die dit onderwijs volgen, maken pas op 14-jarige leeftijd definitief de keuze voor vmbo, havo of vwo. In ons huidige stelsel worden leraren opg...

 • mei 2021
  Evaluatie Toegepast Onderzoeksorganisaties (TO2) naar de Kamer

  Op 29 april zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Aan de hand van het protocol voor de monitoring en evaluatie van de Toegepast Onderzoeksorganisaties (EMTO-protocol) zijn zowel de vijf TO2-organisaties (TNO, WR, Deltares, NLR en MARIN) als het TO2 onderzoek in Nederland als geheel geëvalueerd ...

 • mei 2021
  Onderzoek: 300 – 700 nieuwe antenne-opstelpunten in Nederland, grootschalige uitrol van small cells niet verwacht vóór 2027

  In de komende zes jaar komen er tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten bij in Nederland ten behoeve van openbare mobiele netwerken. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Dialogic uitvoerde samen met Inwilution en TU/e in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Tot 2027 verwachten we geen uitrol van grootschalige small-cellstructuren in Nederland, zoals we die wel...

 • april 2021
  Reacties wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderporno

  De consultatie van het nieuwe wetsvoorstel 'Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal', die op 16 februari werd gestart, heeft vooral negatieve reacties gekregen van accessproviders. Zo wordt o.a. beweerd dat ze over één kam worden geschoren met bad hosters. Volgens het wetsvoorstel kunnen ICT-bedrijven in Nederland straks worden verplicht om hun servers op te schonen v...

 • april 2021
  Evaluatie Smart Industry Programma aangeboden aan Tweede Kamer

  Op 22 april is de door Dialogic uitgevoerde evaluatie van het Smart Industry Programma vergezeld van een Kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is in Nederland het programma Smart Industry gelanceerd door een coalitie van FME, TNO, KvK, VNO-NCW en het ministerie van EZ(K). Dit netwerkprogramma is bedoeld om over een breed front de digitalisering van primair de maakindustrie te stimu...

 • april 2021
  Beleidsopties voor het mkb-financieringslandschap

  Vandaag heeft staatssecretaris Mona Keijzer het onderzoek naar de oprichting van een mkb-bank aan de Tweede Kamer aangeboden. De verkenning richtte zich op de vraag of de oprichting van een regionale mkb-bank van waarde kan zijn om de toegang tot kleine kredieten (tot € 250.000) voor kleine en micro-ondernemingen te verbeteren. Dit onderzoek hebben we samen met RSM uitgevoerd. Lees hier de betre...

 • maart 2021
  Haalbaarheid van een Open Knowledge Base

  In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) heeft Dialogic de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base (OKB) onderzocht. De metadata over wetenschappelijke resultaten zoals publicaties, datasets, software, educatief materiaal en op het publiek gerichte communicatie, omvat k...

 • maart 2021
  Impact Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

  In opdracht van SURF voerde Dialogic een impactmeting uit van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze regeling, die SURF sinds 2015 uitvoert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is erop gericht om hoger onderwijsinstellingen te stimuleren methoden, materialen en tools te ontwikkelen voor open en online onderwijs. Voor de door SURF gepubliceerde thema-uitgave Her...

 • maart 2021
  Connectiviteit Brigade helpt gemeenten bij uitrol van 5G en glasvezel

  Samen met de MRDH, de gemeente Den Haag en Rotterdam is provincie Zuid-Holland gestart met de Connectiviteit Brigade. Deze brigade helpt gemeenten bij het versnellen van de uitrol van 5G en glasvezel. Gemeenten dienen een vraag in bij de brigade en krijgen gratis ondersteuning om concrete knelpunten op te lossen. Dialogic maakt als extern expert onderdeel uit van het kernteam van de brigade en ...

 • maart 2021
  Lancering Portaal Waddenonderzoek

  Op 1 maart 2021 lanceerde de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek dat door Dialogic is ontwikkeld. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, w...

 • maart 2021
 • februari 2021
  Beleidsdoorlichting Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

  In opdracht van het Ministerie van OCW analyseert Dialogic het Nederlandse Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in onze kennissamenleving. Het omvat meer dan alleen de zoektocht naar betere en rijkere verklaringen die leidt tot wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken. Wetenschap levert ook een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke ...

 • februari 2021
  Wat is de impact van MKB-Deals?

  Op 2 juli 2020 is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, steun toegekend aan negen individuele ‘MKB-Deals’. Met behulp van deze deals werkt het Rijk samen met regionale overheden aan het ondersteunen van het brede midden- en kleinbedrijf. Het doel? Succesvol kunnen blijven ondernemen, nu en in de toekomst. De MKB-Deals hebben als beleidsinstrument een...

 • januari 2021
  Evaluatie van het O2LAB-programma

  Dialogic en Wageningen University Research (WUR) voeren gezamenlijk de evaluatie uit van het O2LAB-programma. Dit programma wat op initiatief van het Comité voor Ondernemerschap door RVO in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd richt zich specifiek op het versterken, verankeren en stimuleren van ondernemende vaardigheden en ondernemerschap bij werkenden én ondernemer...

Laad meer