Smart Industry in de juiste versnelling?

Lees verder

Wat doen we in Nederland aan ruimteonderzoek?

Lees verder

Hoe staat de Nederlandse popmuziek sector ervoor?

Lees verder

Beter zicht op discriminerende vacatures?

Lees verder

Hoe werkt het Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid?

Lees verder

Hoeveel 5G-antennes komen er in Nederland?

Lees verder

Hoe stimuleer je publiek-private R&D-samenwerking?

Lees verder

Wat kunnen fieldlabs bijdragen aan Innovatiebeleid?

Lees verder

Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

Lees verder

Onafhankelijk veiligheidsrisico’s beoordelen?

Lees verder

Wat is de waarde van ondernemerschapsonderwijs?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 2 dagen geleden
  Dialogic SDG-model gebruikt voor het maken van een internationale duurzaamheidsranking

  Dialogic heeft voor de Rotterdam School of Management (RSM) een tekstclassificatiemodel ontwikkeld dat de bijdrage van academische teksten aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) kan bepalen. Dit model is gebruikt door de Financial Times om een duurzaamheidsranking van Business Schools te ontwikkelen. Lees hier hoe de Financial Times dit model heeft gebruikt om de bijdrage van Business ...

 • 4 dagen geleden
  Onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de regio Rotterdam

  Sport is maatschappelijk van belang. Het zet mensen aan tot bewegen, draagt bij aan een gezonde levensstijl en kan ook de sociale cohesie in wijk of gemeente bevorderen. Sport kan ook kwetsbaar zijn voor criminele inmenging c.q. ondermijning. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de 25 gemeenten in de RIEC-regio Rotterdam. Naast het ontraf...

 • Evaluatiekader voor Wet USB

  Het kabinet wil graag de strafrechtketen efficiënter laten functioneren en de uitvoer van straffen en maatregelen verbeteren. Hiervoor is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) ingevoerd. Met de Wet USB zijn het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten gewijzigd in verband met een herziening van de wettelijke regeling van d...

 • december 2021
  Doorlichting van het onderzoek en wetenschapsbeleid

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is verantwoordelijk voor het Nederlands onderzoek en wetenschapsbeleid (OWB). De doelstelling van het OWB is het scheppen van een internationaal concurrerende onderzoeksomgeving die onderzoekers uitdaagt tot optimale wetenschappelijke prestaties en die goed aansluit op maatschappelijke behoeften. Voor het Ministerie van OCW heeft Dialog...

 • december 2021
  Onderzoek Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten in het wo en hbo

  Gezien het grensoverschrijdende karakter van de wetenschap en de globalisering van de arbeidsmarkt zijn het wo en hbo al meerdere decennia zeer actief op het gebied van internationalisering. Zo wordt sinds 1999 internationaal samengewerkt op de internationale mobiliteit van studenten. De internationale doelstelling is dat minimaal 20% van alle studenten een periode in het buitenland onderwijs zou ...

 • december 2021
  Inzicht in ondernemerschapsonderwijs

  Ondernemerschapsonderwijs is een belangrijke aanjager van een levenlang ontwikkelen: ondernemers en werkgevers erkennen het belang van íedere ondernemerschapsvaardigheid uit het EntreComp raamwerk, zoals creatief denken, initiatief nemen, doorzettingsvermogen en het leren door het opdoen van ervaring. Meer dan 80% van de ondervraagden verwacht dat het belang van deze vaardigheden in de toekomst ...

 • november 2021
  Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

  Sinds 2019 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde Startup Liaison Officers (SLO’s) aangesteld op zes ambassades en consulaten. Ze zijn bedoeld om vooral de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups te ondersteunen. Daarbij brengen ze ook het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem internationaal onder de aandacht en versterken zo ook de internationale aantrek...

 • november 2021
  Evaluatie van de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling (WOR) NVWA

  Elke 4 jaar wordt de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (WOR) geëvalueerd. De WOR is in 2006 in werking getreden en heeft als belangrijkste doel een onafhankelijke risicobeoordeling en advisering over risicomanagement bij voedselveiligheid en consumentenproductenveiligheid. Organisatorisch is de WOR geborgd door het uitvoeren van de onderzoeks- en adviest...

 • november 2021
  Wat kunnen fieldlabs bijdragen aan het Topsectoren- en Innovatiebeleid?

  Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de verankering van fieldlabs in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en de betrokkenheid van het MKB bij deze fieldlabs. De verkenning richt zich op de vraag of en hoe fieldlabs in de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda's ingezet kunnen worden om valorisatie en toepassing van i...

 • oktober 2021
  Passende aandacht voor content van algemeen belang

  In de studie “Prominentie in beeld” onderzoekt Dialogic de vindbaarheid en zichtbaarheid van audiovisuele content van algemeen belang. In het huidige digitale en multimediale tijdperk zijn de mogelijkheden voor distributie, het aanbieden en kijken van audiovisuele content enorm toegenomen. Niet alleen via de tv-pakketaanbieders (ZiggoVodafone en KPN), maar in toenemende mate ook via on-dema...

 • oktober 2021
  Vacaturescanner voor beter toezicht op discriminatie

  In Nederland komt discriminatie in vacatureteksten helaas nog steeds voor. Zo wordt er soms expliciet gevraagd naar personen met een specifiek geslacht, leeftijd of herkomst. De Inspectie van SZW, de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil deze discriminatie bestrijden en wil daartoe beter toezicht kunnen houden op vacatures die door werkgevers ge...

 • oktober 2021
  Integrale innovatieaanpak voor grond-, weg- en waterbouwsector

  Het afgelopen half jaar hebben we Rijkswaterstaat ondersteund bij het maken van een integrale innovatieaanpak voor de grond-, weg- en waterbouwsector. De innovatieaanpak helpt RWS en partners om nieuwe technologie te ontwikkelen en daarna ook toe te passen in de praktijk. De innovatieaanpak bevat handvatten voor alle fases die een innovatie doorloopt, van uitdaging tot implementatie. Vanuit de org...

 • oktober 2021
  Verkenning ontwikkeling van 5G naar 6G

  Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we de ontwikkeling van 5G naar 6G mobiele communicatietechnologie verkend. De focus van de verkenning lag op de innovatiekansen voor Nederland. Het rapport geeft inzicht in de mondiale ontwikkelingen en de positie van het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem hierin. Meer weten? Vraag het Reg Brennenraedts of download hier h...

 • oktober 2021
  Beleidsinterventies voor het stimuleren van innovatiegericht inkopen

  In opdracht van PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden) heeft Dialogic onderzocht welke interventies overheden kunnen inzetten om innovatiegericht inkopen te stimuleren, zowel in de eigen organisatie, als regionaal of landelijk. De volgende zes archetypen beleidsinterventies (in willekeurige volgorde) staan centraal in het onderzoek: Aanbieden van voorlichting en support aan en stimuleren v...

 • oktober 2021
  Tussenrapportage experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs aangeboden aan Tweede Kamer

  Het ministerie van OCW heeft Dialogic en Oberon gevraagd een onderzoek te doen naar het experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Het onderzoek richt zich op de totstandkoming van teambevoegdheid, resultaten en doelbereik en de effecten van het experiment. Tijdens het traject wordt driemaal tussentijds gerapporteerd aan de opdrachtgever: in januari 2021, september 2021 en september 2022. De...

 • oktober 2021
  Evaluatie van de PPS-toeslagregeling naar Tweede Kamer

  In 2021 heeft Dialogic de zogenaamde ‘PPS-toeslagregeling’ geëvalueerd. Sinds 2013 probeert het kabinet met  deze regeling investeringen van private partijen in onderzoek en innovatie binnen publiek-private samenwerkingsverbanden te stimuleren. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling daarin geslaagd is, maar dat er onder meer stappen gezet kunnen worden in het terugbrengen van de complexitei...

 • september 2021
  Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde Dialogic recent de tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. In het Versnellingsplan werken de VSNU, VH en SURF samen aan onderwijsinnovaties met ICT. In acht verschillende zones rondom specifieke thema’s werken 39 instellingen uit het hoger onderwijs samen. Daarnaast zijn in react...

 • september 2021
  Digitaal zoeken, verzamelen en analyseren van teksten?

  Voor de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, onderzoekt Dialogic momenteel of er behoefte is aan een zogenoemde tekstsuite voor geavanceerd digitaal onderzoek op tekstcollecties. Via een online enquête vragen we voor verschillende functionaliteiten die een tekstsuite zou kunnen bieden of hier behoefte aan is van gebruikers. Hierbij gaat het om functionaliteiten op het gebied van zoeken, ve...

 • juli 2021
  Betrek alle ministeries en samenleving bij aanjagen innovatie via missies

  Recentelijk is innovatiebeleid gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen waar uiteenlopende ministeries zich mee bezighouden. Wat betekent dit voor de rolverdeling tussen ministeries en de balans tussen variëteit en richting? Lees de beschouwing van Koen Frenken, Marko Hekkert en Matthijs Janssen in de ESB van 15 juli. Meer weten? Vraag het Matthijs Janssen....

 • juli 2021
  Digitalisering als tweesnijdend zwaard: gaan we de cybercrimineel ooit kunnen verslaan?

  Cybercriminaliteit neemt explosief toe Het was een vraag binnen de Nationale WetenschapsAgenda: ‘Welke nieuwe vormen van criminaliteit komen op onze samenleving af door de toenemende digitalisering en hoe kan deze criminaliteit worden aangepakt?’ Als nieuwe vormen worden o.a. digitale piraterij van 3D-ontwerpen (waaronder van pistolen) en medical cyber crimes (hacking van devices zoals pace...

 • juni 2021
  Jaarlijkse update Techniekpactmonitor gepubliceerd

  De nieuwe cijfers in de Techniekpactmonitor laten zien dat de relatieve instroom in technische profielen en studies licht is gedaald. Het aantal vrouwen met een technisch beroep is wél toegenomen in 2020. Hierdoor is het aandeel vrouwen weer iets gestegen en wordt nu 14% van de technische beroepen uitgeoefend door een vrouw. Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei geweest van h...

Laad meer