Wat voor innovatiebeleid willen we?

Lees verder

Hoe werken wij in 2025?

Lees verder

Hoe registreer je het 'dark number in crime'?

Lees verder

Waar breng je nieuwe technologie in praktijk?

Lees verder

Kan een AI lesgeven?

Lees verder

Leidt belastingvoordeel (WBSO) tot meer R&D?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Meer geld voor Nederlandse films en series?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 11 dagen geleden
  Onderzoek regulering van de distributievergoeding

  In de kamerbrief over toekomst publieke omroep geeft minister Slob aan dat het Kabinet zal onderzoeken of “de totstandkoming van de vergoeding gereguleerd kan worden, zodat die transparanter wordt en bijdraagt aan een eerlijke vergoeding voor de programmering die grotendeels met overheidsbijdrage wordt gefinancierd”. Dialogic onderzoekt samen met SEO Economisch Onderzoek, Paul Rutten en Karen ...

 • 12 dagen geleden
  Evaluatie van het ruimteonderzoek in Nederland

  In opdracht van het ministerie van OCW evalueert Dialogic de stand van het ruimteonderzoek in Nederland. Dit onderzoek zal leiden tot een inventarisatie van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek primair is (de kern), alsook een beeld creëren van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek van groot belang is maar secundair (de schil). Doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in wel...

 • 12 dagen geleden
  Onderzoek naar kosten invoering regionale nieuwsvensters

  In opdracht van het ministerie van OCW voert Dialogic onderzoek uit naar de kosten van landelijke uitrol van regionale vensterprogrammering. Met dit systeem kan na het 18.00 uur journaal op NL2 in elke provincie een ander regionaal journaal van 10 minuten worden bekeken. Het onderzoek richt zich niet alleen op validatie van de begroting maar ook op de financiële implicaties voor de NPO, RPO en...

 • februari 2020
  Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

  In opdracht van de Waddenacademie heeft Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied in kaart gebracht en de rol die de Waddenacademie hierin speelt. Dit onderzoek betrof interviews met wetenschappelijke onderzoekers over de rol van de Waddenacademie en een bibliometrische analyse van publicaties in de periode 2008 tot 2018. Voor de bibliometrische analyse zijn de wetenschappelijke databa...

 • januari 2020
  TU/e wil starten met nieuwe master Data Science and Artificial Intelligence

  De Technische Universiteit Eindhoven is voornemens om in september 2020 te starten met een nieuwe master Data Science and Artificial Intelligence (DS&AI). De TU/e heeft begin januari groen licht gekregen van het ministerie van OCW en heeft nu een aanvraag ingediend voor accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De master DS&AI is bedoeld voor studenten die geïnteresse...

 • januari 2020
  Evaluatie van de referentietaken van VITO

  In opdracht van het Departement Omgeving en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie evalueert Dialogic de referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In deze evaluatie worden grofweg drie luiken onderscheiden, namelijk een generiek luik gericht op het instrument referentietaak, een specifiek luik gericht op de 20 individuele referentietaken en een luik ...

 • januari 2020
  Evaluatie OZB-maatregel gemeente Rijswijk

  Dialogic ondersteunt gemeente Rijswijk bij de evaluatie van de OZB-maatregel 2016. Met deze maatregel beoogt de gemeente het vestigingsklimaat te verbeteren en vastgoedeigenaren te motiveren om met de gemeente in gesprek te gaan over de transformatie, sloop en herontwikkeling van leegstaande objecten. Dialogic begeleidt het evaluatieproces en helpt de gemeente bij de dataverzameling en -analyse. ...

 • januari 2020
  Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering

  In opdracht van het Ministerie van EZK evalueert Dialogic in het eerste kwartaal van 2020 de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling). De GO-regeling is gericht op het stimuleren van kredietverlening door het bieden van een staatsgarantie op bankkredieten. GO geeft aan banken een staatsgarantie van 50% op middelgrote en grote leningen. De doelgroep van de regeling bestaat uit midde...

 • januari 2020
  Monitor alcoholmarketing op social media

  In het Nationaal Preventieakkoord – een samenhangend pakket aan maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het gezonder maken van Nederland – worden ambities en doelstellingen geformuleerd op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor problematisch alcoholgebruik is de marketing van alcoholhoudende dranken één van de aandachtspunten. In het bijzonder is er aand...

 • januari 2020
  Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

  In de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) is opgenomen dat een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity moet worden ingericht met als doel om informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever te delen tussen publieke en private partijen. We hebben in Nederland te maken met een decentrale situatie, waardoor het risico op de loer li...

 • december 2019
  Meer geld voor Nederlandse films en series door investeringsverplichting

  Bioscopen, streamingdiensten en omroepen moeten  voortaan een percentage van hun Nederlandse jaaromzet  investeren in de (co-)productie van Nederlandse films en series. Minister Van Engelshoven (Cultuur) stelt dit voor om de positie van  Nederlandse films en series te versterken. De Raad voor Cultuur wees er vorig jaar op dat internationale aanbieders als Netflix en Disney+ steeds dominanter...

 • december 2019
 • december 2019
 • december 2019
 • december 2019
  Internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo

  Sinds januari 2014 krijgen afgestudeerde hbo'ers een graadtoevoeging die internationaal herkenbaar is: bachelor of science/bachelor of arts. In het buitenland is de titulatuur daarmee gelijkgetrokken met die van afgestudeerde wo’ers. In het verlengde daarvan mogen hogescholen zich in het buitenland nu ‘universities of applied science’ (UAS) noemen. Voor de ‘professoren’ van de hogeschole...

 • november 2019
  Lancering publicroam in Amsterdam

  Amsterdam lanceerde vrijdag 15 november veilig wifi in de openbare ruimte. Op verschillende locaties kan ingelogd worden op het publicroam-netwerk. Via Publicroam kunnen passanten op allerlei locaties veilig gebruik maken van de aanwezige wifi. Zie ook het nieuwsbericht van de gemeente Amsterdam. Dialogic heeft de gemeente Amsterdam ondersteund in het voortraject met een onderzoek naar nut en n...

 • november 2019
 • november 2019
  Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting

  In opdracht van het Ministerie van Financiën voert Dialogic een verkenning uit naar differentiatie van de overdrachtsbelasting voor starters en beleggers. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt gekeken naar mogelijkheden om starters op de woningmarkt vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning een hoger tarief te berekenen. Meer weten? Neem contact op met Reg B...

 • november 2019
  Identificatie op internet op basis van IP-adres

  Wanneer er een strafbaar feit plaatsvindt, moet de dader op basis van achtergelaten sporen worden gevonden om uiteindelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Voor online criminaliteit is het IP-adres vaak een aanwijzing naar de aansluiting of het systeem vanaf waar een bepaalde strafbare handeling werd verricht. In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de introductie van een beperkte ...

 • november 2019
  Evaluatie Programma Groene Technologieën

  Het Programma Groene Technologieën (PGT) van het Rijksvastgoedbedrijf zet zich in voor duurzame onderhoud- en beheeropgaven. PGT beschikt over een innovatiebudget om duurzame innovaties aan te jagen binnen de projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het programma richt zich daarbij op energiebesparing, hernieuwbare energie en circulariteit. Het doel is om een bijdrage te leveren aan klimaatneutraa...

 • november 2019
  Verbeteringen voor financieringsmarkt MKB

  Onlangs heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op de mkb-financieringsmarkt. In de Kamerbrief presenteert zij een aantal acties om deze markt beter te laten functioneren, bijvoorbeeld het versterken van kennis en vaardigheden van ondernemers om goede financieringsaanvragen te kunnen doen en het verder stimuleren van de sector van al...

Laad meer