Smart Industry in de juiste versnelling?

Lees verder

Hoe werken wij in 2025?

Lees verder

Hoe staat de Nederlandse popmuziek sector ervoor?

Lees verder

Kan een AI lesgeven?

Lees verder

Data laten werken voor je stad?

Lees verder

Hoe werkt het Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • februari 2021
  Beleidsdoorlichting Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

  In opdracht van het Ministerie van OCW analyseert Dialogic het Nederlandse Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in onze kennissamenleving. Het omvat meer dan alleen de zoektocht naar betere en rijkere verklaringen die leidt tot wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken. Wetenschap levert ook een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke ...

 • februari 2021
  Wat is de impact van MKB-Deals?

  Op 2 juli 2020 is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, steun toegekend aan negen individuele ‘MKB-Deals’. Met behulp van deze deals werkt het Rijk samen met regionale overheden aan het ondersteunen van het brede midden- en kleinbedrijf. Het doel? Succesvol kunnen blijven ondernemen, nu en in de toekomst. De MKB-Deals hebben als beleidsinstrument een...

 • januari 2021
  Evaluatie van het O2LAB-programma

  Dialogic en Wageningen University Research (WUR) voeren gezamenlijk de evaluatie uit van het O2LAB-programma. Dit programma wat op initiatief van het Comité voor Ondernemerschap door RVO in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd richt zich specifiek op het versterken, verankeren en stimuleren van ondernemende vaardigheden en ondernemerschap bij werkenden én ondernemer...

 • december 2020
  Fijne Kerst en blijf gezond!

  Vanuit huis wensen we je hele fijne feestdagen! We hopen je in het nieuwe jaar weer gezond en wel in het echt te mogen ontmoeten. Pas goed op elkaar! Warme groet van Adriaan, Anna, Arthur, Carolien, Christa, Femke, Florian, Frank, Guido, Jasper, Jessica, Leonie, Marenne, Matthijs, Max, Melvin, Menno, Nick, Peter, Pieter Jan, Pim, Pim, Reg, Robbin, Roma, Roos, Rosa, Rudi, Sven, Tessa, Titia, Tom...

 • december 2020
  Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds mbo 2014-2018 naar Tweede Kamer

  Minister Van Engelshoven heeft op 15 december de Eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds mbo 2014-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Kamerbrief). Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is door OCW in 2014 geïntroduceerd om de totstandkoming van samenwerking tussen onderwijs (publiek) en bedrijfsleven (privaat) te stimuleren. Deze publiek-private samenwerking is een middel voor...

 • december 2020
  Onderzoek naar kosteloos en anoniem bellen 113

  In opdracht van het Ministerie van VWS onderzoekt Dialogic de mogelijkheden van het kosteloos en anoniem maken van het nummer 113. Het nummer 113 is in april 2020 bestemd voor hulp in het kader van suïcidepreventie. De aanleiding hiervoor was de ontstane verwarring bij het publiek door het nadrukkelijk gebruik van de cijfers 113 in de naamgeving van de stichting 113 Zelfmoordpreventie in combinat...

 • december 2020
  Op weg naar een landelijk dekkend cybersecuritystelsel

  Om de digitale slagkracht van publieke en private partijen in Nederland te versterken wordt er de afgelopen jaren gewerkt aan een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden, waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt gedeeld. Met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid), het ...

 • november 2020
 • november 2020
 • november 2020
  Onderzoek alcoholmarketing naar Tweede Kamer

  Staatssecretaris Blokhuis heeft gisteren het onderzoek alcoholmarketing gericht op jongeren naar de Tweede Kamer gestuurd (zie Kamerbrief). Dialogic werkte samen met Breuer&Intraval en Het Medialoket aan dit onderzoek, waarbij wij ons richtten op de social media monitor. Daarvoor maakten we gebruik van diverse innovatieve methoden, zoals machine learning en avatars. Meer weten over dit onde...

 • november 2020
  Impactmeting Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

  In opdracht van SURF evalueert Dialogic de impact van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze regeling, die SURF sinds 2015 uitvoert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is erop gericht om hoger onderwijsinstellingen te stimuleren methoden, materialen en tools te ontwikkelen voor open en online onderwijs. Een voorbeeld van een project dat is uitgevoerd binne...

 • november 2020
  Effect coronamaatregelen op ICT’ers

  Dialogic voert sinds september vorig jaar een monitor uit naar de Duurzame Inzetbaarheid van ICT’ers. De uitvoering van de monitor wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Als onderdeel van de monitor is er tussen juli en september door Conclusr een enquête afgenomen onder 1.500 ICT’ers en 500 bedrijven met ICT-werknemers. In deze enquête zijn...

 • november 2020
  Haalbaarheidsstudie Open Knowledge Base

  In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) onderzoeken we de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base. Op dit moment houden universiteiten en kennisinstellingen elk individueel bij wat de activiteiten zijn van hun eigen onderzoekers. Dit kan gaan om publicaties (journals, boe...

 • november 2020
  Monitor Groenpact 2020

  Met veel trots, maar op corona veilige aftand, is gisteren de Monitor Groenpact 2020 gepresenteerd. Hierin wordt arbeidsmarktonderzoek in de groene sector op een visueel aantrekkelijke manier bijeengebracht. Dialogic heeft de uitgave vormgegeven en een bijdrage geleverd aan ‘onderwijs in cijfers’. De monitor staat online: https://www.groenpact.nl/groene-monitor. Meer weten? Neem contact ...

 • november 2020
  Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling aangeboden aan de Tweede Kamer

  Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer heeft 28 oktober de door Dialogic in samenwerking met Erasmus Universiteit uitgevoerde evaluatie van de GO-regeling aan de Tweede Kamer aangeboden (zie kamerbrief). Deze regeling (anno 2009) is gericht op het stimuleren van kredietverlening door het bieden van een staatsgarantie op bankkredieten. De regeling beoogt daarmee kredietverlening door banken te stimu...

 • november 2020
  Analyse onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dialogic onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland geanalyseerd. In haar in december 2019 gepresenteerde Groeistrategie heeft het kabinet aangegeven in te willen zetten op het steunen van bestaande en nieuwe ‘onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’...

 • oktober 2020
  Evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda

  In opdracht van het WODC voert Dialogic een planevaluatie van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) uit. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein die van invloed zijn op de economische belangen en nationale veiligheid van Nederland nemen toe. Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit, en zodoende is door verschillende departementen in samenwerking m...

 • oktober 2020
  Verkenning datastrategie voor een circulaire bouwsector

  Dialogic ondersteunde Rijkswaterstaat door middel van een verkennend onderzoek bij het vormen van een strategie ten aanzien van het realiseren van circulariteit in de bouwsector. Binnen de bouwsector kunnen materialen vaak worden hergebruikt, maar gebeurt dit beperkt omdat onvoldoende informatie beschikbaar is over de beschikbaarheid en eigenschappen van vrijgekomen materialen, en informatie over ...

 • oktober 2020
  Dialogic evalueert Smart Industry 2015-2020

  In opdracht van het Ministerie van EZK zal Dialogic in de periode oktober-december 2020 het publiek-private programma Smart Industry 2015-2020 evalueren en aanbevelingen doen voor logische vervolgstappen. EZK heeft in 2015 het Smart Industry programma gestart, waarbij over een breed front de digitalisering van de industrie werd gestimuleerd. In 2015 zijn drie actielijnen ingezet, te weten: 1) ...

 • september 2020
  Stand van zaken Nederlandse popmuzieksector

  Dialogic heeft afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de Nederlandse popmuzieksector. Het onderzoek richt zich onder meer op de invloed van COVID-19 op de popsector. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokken zoals de Popcoalitie het onderzoek zorgvuldig bes...

 • september 2020
  Welke technologieën kunnen het leven met diabetes verbeteren?

  In opdracht van het Diabetes Fonds verkent Dialogic de technologische ontwikkelingen waar mensen met diabetes baat bij kunnen hebben. Daarnaast brengen we via een netwerkanalyse in kaart welke partijen en onderzoeksgroepen werken aan innovaties die relevant (kunnen) zijn voor diabetes. Dit om kennisverspreiding te verbeteren en partijen, waar zinvol, met elkaar in contact te kunnen brengen. Bi...

Laad meer