Wat doen we in Nederland aan ruimteonderzoek?

Lees verder

Beter zicht op discriminerende vacatures?

Lees verder

Hoe werkt het Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid?

Lees verder

Hoe stimuleer je publiek-private R&D-samenwerking?

Lees verder

Wat kunnen fieldlabs bijdragen aan Innovatiebeleid?

Lees verder

Hoe organiseer je de kennisfunctie van omgevingsbeleid?

Lees verder

Onafhankelijk veiligheidsrisico’s beoordelen?

Lees verder

Wat is de waarde van ondernemerschapsonderwijs?

Lees verder

Wat is de regionale waarde van datacenters?

Lees verder

Hoe doeltreffend zijn de energie-innovatieregelingen?

Lees verder

Welke risico’s brengen ransomware-aanvallen met zich mee?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • Kilometerregistratie Betalen naar Gebruik

  Het kabinet wil per 1 januari 2030 een eenvoudig vormgegeven kilometerheffing invoeren: een vlak tarief over alle gereden kilometers, zonder onderscheid naar tijd en plaats. Daarbij past een zo eenvoudig mogelijk kilometerregistratiesysteem. De centrale afweging gaat over de acceptatie van het risico op tellermanipulatie tegenover de kosten en complexiteit van het registratiesysteem. Een registrat...

 • januari 2023
  Wees voorzichtig met cijfers als selectiecriteria

  Bachelor cijfers voorspellen maar in beperkte mate het toekomstig studiesucces van masterstudenten. Pas als de vooropleiding voldoende verwant is aan de master, vormen eerder behaalde resultaten betrouwbare indicatoren. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Meer weten? Vraag het Dialogic-collega Timon de Boer.    ...

 • december 2022
  Beter zicht op ransomware

  Er bestaat momenteel geen betrouwbaar beeld van de ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland en de schade die daaruit voortkomt. Dit bemoeilijkt een effectieve bestrijding. Dialogic onderzoekt voor het WODC hoe de aard en omvang van ransomware-aanvallen goed in beeld gebracht kan worden. Het risico op een cyberaanval is groot en groeiend. Ransomware (gijzelsoftware) is een ...

 • december 2022
  Cultuur van en voor iedereen?

  Onlangs heeft Dialogic samen met Significant APE de beleidsdoorlichting cultuurdeelname afgerond. Het rapport getiteld “Cultuur van en voor iedereen” is inmiddels door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer aangeboden. De minister van OCW is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisc...

 • december 2022
  Aantal vacatures in het onderwijs blijft stijgen

  De nieuwe jaarrapportage van de onderwijsarbeidsmarkt barometer is beschikbaar. De krapte op de arbeidsmarkt is ook in het onderwijs dit jaar sterk gegroeid, met name in het primair en voortgezet onderwijs. Dialogic brengt samen met Ecorys sinds 2016 voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarkt in het po, vo en mbo in kaart met de ‘Onderwijsarbeidsmarkt barometer...

 • december 2022
  Invest-NL kan bijdragen aan maatschappelijke transities, maar niet in alle gevallen

  Op 8 december heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de tussentijdse evaluatie van Invest-NL, die Dialogic uitvoerde in samenwerking met prof. Peter Roosenboom (RSM-EUR), aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer en voorzien van een beleidsreactie. Invest-NL in het kort: Met de oprichting van Invest-NL eind 2019 beschikt Nederland (weer) over een nationale financierings- en ontwikkeli...

 • november 2022
  Alcoholmarketing gericht op jongeren

  In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) wordt aandacht besteed aan alcoholmarketing onder jongeren. Dialogic heeft samen met Breuer & Intraval en Het Media Loket onderzoek gedaan naar het bereik en de beïnvloeding van alcoholmarketing op jongeren. In 2020 heeft een nulmeting plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de top 5 locaties: supermarkten, televisie, horeca, bioscopen en social media. Vo...

 • november 2022
  Landelijke digitaliseringsvisie voor mbo en ho

  Door noodgedwongen volledig online onderwijs tijdens de corona pandemie zijn de zorgen rond onderwijskwaliteit en doordacht digitaliseren vanuit de Tweede Kamer toegenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling onderwijs op woensdag 17 november 2021 heeft de minister van OCW toegezegd dat zij samen met het onderwijsveld gaat werken aan een onderwijsvisie op doordachte inzet van ICT in het mbo en ho. He...

 • november 2022
  Onderzoek VIS-projecten tussenrapport 2022

  Met de subsidieregeling VIS in het HO beoogt het ministerie van OCW zoveel mogelijk studenten aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven ervaring op te doen met een internationale oriëntatie op vak en wetenschap via virtuele internationale samenwerkingsprojecten (VIS-projecten). In deze projecten werken studenten in Nederland samen met studenten aan instellingen in het b...

 • september 2022
  Evaluatie energie-innovatieregelingen

  In 2019 heeft het kabinet het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd waarin zij haar ambities formuleert om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord benoemt diverse maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren, waaronder verduurzaming van het elektriciteitssysteem. Om de transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem vorm...

 • september 2022
  Zouden geadopteerden op zoek naar hun familie gebruik moeten maken van commerciële DNA-databanken?

  In 2021 stelde de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (Commissie Joustra) vast dat er, onder toezicht van de Nederlandse overheid,  grove misstanden plaats hadden gevonden bij interlandelijke adopties in de vorige eeuw. Geadopteerden die op zoek wilden gaan naar hun biologische familie troffen fouten in hun adoptiedossiers aan of bleken helemaal geen adoptiedossier te hebben. Zonder infor...

 • september 2022
  Standaardisatiebehoeften op technologisch gebied van belang voor de energietransitie

  NEON is een multidisciplinair project dat gericht is op het versnellen van de energie- en mobiliteitstransities door middel van een allesomvattende benadering, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, economische en technische aspecten. Hoewel ze vaak onopgemerkt blijven, vormen normen een belangrijk onderdeel van bijna elke technologie die we nu gebruiken. In de context van de ene...

 • augustus 2022
  Dialogic heeft er twee partners bij!

  Arthur Vankan en Tommy van der Vorst hebben er 18 augustus officieel voor getekend en daar zijn we heel blij mee. Van harte gefeliciteerd!   (foto v.l.n.r.: Pim, Tommy, Reg, Arthur en Sven)...

 • juli 2022
  Onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen 

  Op 12 oktober 2020 sloot de minister van OCW met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Met het bestuursakkoord wordt ingezet op meer op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk. De nadruk ligt dan ook bij acties voor d...

 • juli 2022
  Wat is de regionale waarde van datacenters?

  Wat is de waarde van datacenters in regionaal perspectief? Dat is kortgezegd de vraag waarmee PB7 en Dialogic op weg zijn gestuurd door de provincie Flevoland. Dat datacenters een belangrijke infrastructurele rol vervullen in de Nederlandse en internationale digitale infrastructuur is voor velen evident, maar wat bieden ze aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid aan hun directe omgeving? En leve...

 • juni 2022
  Digitaal zoeken, verzamelen en analyseren van teksten?

  De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, biedt via haar online diensten toegang tot historische tekstcollecties zoals gedigitaliseerde kranten en boeken. De KB stelde daarbij vast dat er een gat bestaat tussen gebruiksvriendelijke zoekdiensten zoals Delpher en DBNL enerzijds, en de dienst Dataservices voor geavanceerd digitaal onderzoek anderzijds. Dataservices is voor veel gebruikers niet t...

 • juni 2022
  Wat kunnen gemeenten met Kunstmatige Intelligentie?

  Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence, of AI) wordt steeds meer toegepast binnen gemeenten. Bijvoorbeeld voor het monitoren van uitgaansgebieden, het herkennen van afval op straat en het opsporen van verschillende soorten fraude. Om gemeenten te helpen bij het implementeren van AI organiseert VNG Connect Academie in samenwerking met Dialogic de workshop Kunstmatige Intelligentie voor ...

 • april 2022
  ICT-studenten voor de overheid

  Er is al jaren een schreeuwend tekort aan ICT-ers. Dit geldt onverkort voor de overheid. ICT-studenten zijn ook zeer gewild op de arbeidsmarkt. Er is, met andere woorden, sprake van een zeer schaarse arbeidsmarkt. Dit vereist een effectieve wervingsaanpak. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is zowel verantwoordelijk voor het HRM-beleid als voor de informatiehuish...

 • april 2022
  Beleidsadvisering mkb-dienstverlening Overijssel

  Sinds 2011 zijn Provincies verantwoordelijk voor het stimuleren van de regionale economie. Provincies voorzien in ondernemersondersteuning die met het wegvallen van de landelijke ondersteuning via Syntens en de reorganisatie van de Kamer van Koophandel (KVK) is ingeperkt. In het nieuwe coalitieakkoord is afgesproken dat “het groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt ve...

 • april 2022
  Tussenevaluatie Invest-NL

  Eind 2019 is de Machtigingswet oprichting Invest-NL in werking getreden. Daarmee heeft Nederland weer de beschikking over een nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling. Invest-NL is opgericht om financieringsmogelijkheden voor het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven te vergroten. Dit onder de voorwaarde dat Invest-NL niet marktverstorend werkt maar aanvullend is aan de markt...

 • maart 2022
  Internationale benchmark van de kennisfunctie voor omgevingsbeleid

  Voor het Vlaamse Departement Omgeving en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zijn we gestart met een internationale benchmark van de kennisfunctie van het omgevingsbeleid. We doen een vergelijkende studie naar de wetenschappelijke ondersteuning, monitoring en beleidsevaluatie van het omgevingsbeleid in Vlaanderen en omringende regio’s en landen. Dit onder andere met het oog op een ster...

Laad meer