Smart Industry in de juiste versnelling?

Lees verder

Wat doen we in Nederland aan ruimteonderzoek?

Lees verder

Hoe staat de Nederlandse popmuziek sector ervoor?

Lees verder

Beter zicht op discriminerende vacatures?

Lees verder

Hoe werkt het Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid?

Lees verder

Hoeveel 5G-antennes komen er in Nederland?

Lees verder

Hoe stimuleer je publiek-private R&D-samenwerking?

Lees verder

Wat kunnen fieldlabs bijdragen aan Innovatiebeleid?

Lees verder

Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

Lees verder

Onafhankelijk veiligheidsrisico’s beoordelen?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 9 dagen geleden
  Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

  Sinds 2019 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde Startup Liaison Officers (SLO’s) aangesteld op zes ambassades en consulaten. Ze zijn bedoeld om vooral de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups te ondersteunen. Daarbij brengen ze ook het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem internationaal onder de aandacht en versterken zo ook de internationale aantrek...

 • 9 dagen geleden
  Evaluatie van de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling (WOR) NVWA

  Elke 4 jaar wordt de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (WOR) geëvalueerd. De WOR is in 2006 in werking getreden en heeft als belangrijkste doel een onafhankelijke risicobeoordeling en advisering over risicomanagement bij voedselveiligheid en consumentenproductenveiligheid. Organisatorisch is de WOR geborgd door het uitvoeren van de onderzoeks- en adviest...

 • 10 dagen geleden
  Wat kunnen fieldlabs bijdragen aan het Topsectoren- en Innovatiebeleid?

  Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de verankering van fieldlabs in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en de betrokkenheid van het MKB bij deze fieldlabs. De verkenning richt zich op de vraag of en hoe fieldlabs in de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda's ingezet kunnen worden om valorisatie en toepassing van i...

 • oktober 2021
  Passende aandacht voor content van algemeen belang

  In de studie “Prominentie in beeld” onderzoekt Dialogic de vindbaarheid en zichtbaarheid van audiovisuele content van algemeen belang. In het huidige digitale en multimediale tijdperk zijn de mogelijkheden voor distributie, het aanbieden en kijken van audiovisuele content enorm toegenomen. Niet alleen via de tv-pakketaanbieders (ZiggoVodafone en KPN), maar in toenemende mate ook via on-dema...

 • oktober 2021
  Vacaturescanner voor beter toezicht op discriminatie

  In Nederland komt discriminatie in vacatureteksten helaas nog steeds voor. Zo wordt er soms expliciet gevraagd naar personen met een specifiek geslacht, leeftijd of herkomst. De Inspectie van SZW, de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil deze discriminatie bestrijden en wil daartoe beter toezicht kunnen houden op vacatures die door werkgevers ge...

 • oktober 2021
  Integrale innovatieaanpak voor grond-, weg- en waterbouwsector

  Het afgelopen half jaar hebben we Rijkswaterstaat ondersteund bij het maken van een integrale innovatieaanpak voor de grond-, weg- en waterbouwsector. De innovatieaanpak helpt RWS en partners om nieuwe technologie te ontwikkelen en daarna ook toe te passen in de praktijk. De innovatieaanpak bevat handvatten voor alle fases die een innovatie doorloopt, van uitdaging tot implementatie. Vanuit de org...

 • oktober 2021
  Verkenning ontwikkeling van 5G naar 6G

  Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we de ontwikkeling van 5G naar 6G mobiele communicatietechnologie verkend. De focus van de verkenning lag op de innovatiekansen voor Nederland. Het rapport geeft inzicht in de mondiale ontwikkelingen en de positie van het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem hierin. Meer weten? Vraag het Reg Brennenraedts of download hier h...

 • oktober 2021
  Beleidsinterventies voor het stimuleren van innovatiegericht inkopen

  In opdracht van PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden) heeft Dialogic onderzocht welke interventies overheden kunnen inzetten om innovatiegericht inkopen te stimuleren, zowel in de eigen organisatie, als regionaal of landelijk. De volgende zes archetypen beleidsinterventies (in willekeurige volgorde) staan centraal in het onderzoek: Aanbieden van voorlichting en support aan en stimuleren v...

 • oktober 2021
  Tussenrapportage experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs aangeboden aan Tweede Kamer

  Het ministerie van OCW heeft Dialogic en Oberon gevraagd een onderzoek te doen naar het experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Het onderzoek richt zich op de totstandkoming van teambevoegdheid, resultaten en doelbereik en de effecten van het experiment. Tijdens het traject wordt driemaal tussentijds gerapporteerd aan de opdrachtgever: in januari 2021, september 2021 en september 2022. De...

 • oktober 2021
  Evaluatie van de PPS-toeslagregeling naar Tweede Kamer

  In 2021 heeft Dialogic de zogenaamde ‘PPS-toeslagregeling’ geëvalueerd. Sinds 2013 probeert het kabinet met  deze regeling investeringen van private partijen in onderzoek en innovatie binnen publiek-private samenwerkingsverbanden te stimuleren. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling daarin geslaagd is, maar dat er onder meer stappen gezet kunnen worden in het terugbrengen van de complexitei...

 • september 2021
  Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde Dialogic recent de tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. In het Versnellingsplan werken de VSNU, VH en SURF samen aan onderwijsinnovaties met ICT. In acht verschillende zones rondom specifieke thema’s werken 39 instellingen uit het hoger onderwijs samen. Daarnaast zijn in react...

 • september 2021
  Digitaal zoeken, verzamelen en analyseren van teksten?

  Voor de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, onderzoekt Dialogic momenteel of er behoefte is aan een zogenoemde tekstsuite voor geavanceerd digitaal onderzoek op tekstcollecties. Via een online enquête vragen we voor verschillende functionaliteiten die een tekstsuite zou kunnen bieden of hier behoefte aan is van gebruikers. Hierbij gaat het om functionaliteiten op het gebied van zoeken, ve...

 • juli 2021
 • juli 2021
  Betrek alle ministeries en samenleving bij aanjagen innovatie via missies

  Recentelijk is innovatiebeleid gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen waar uiteenlopende ministeries zich mee bezighouden. Wat betekent dit voor de rolverdeling tussen ministeries en de balans tussen variëteit en richting? Lees de beschouwing van Koen Frenken, Marko Hekkert en Matthijs Janssen in de ESB van 15 juli. Meer weten? Vraag het Matthijs Janssen....

 • juli 2021
  Digitalisering als tweesnijdend zwaard: gaan we de cybercrimineel ooit kunnen verslaan?

  Cybercriminaliteit neemt explosief toe Het was een vraag binnen de Nationale WetenschapsAgenda: ‘Welke nieuwe vormen van criminaliteit komen op onze samenleving af door de toenemende digitalisering en hoe kan deze criminaliteit worden aangepakt?’ Als nieuwe vormen worden o.a. digitale piraterij van 3D-ontwerpen (waaronder van pistolen) en medical cyber crimes (hacking van devices zoals pace...

 • juni 2021
  Jaarlijkse update Techniekpactmonitor gepubliceerd

  De nieuwe cijfers in de Techniekpactmonitor laten zien dat de relatieve instroom in technische profielen en studies licht is gedaald. Het aantal vrouwen met een technisch beroep is wél toegenomen in 2020. Hierdoor is het aandeel vrouwen weer iets gestegen en wordt nu 14% van de technische beroepen uitgeoefend door een vrouw. Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei geweest van h...

 • juni 2021
  Zijn onze ICT’ers duurzaam inzetbaar?

  Voor stichting CA-ICT hebben we een monitor ontwikkeld waarmee de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers in kaart is gebracht. Hieruit komen o.a. de volgende bevindingen, trends en ontwikkelingen naar voren. De algehele gezondheid van ICT’ers, hun vermogen om zichzelf aan te passen, mate van zelfregie en hun motivatie laten een positief beeld zien. Wat betreft de technische en sociale kennis- e...

 • juni 2021
  Nederlandse Cyber Security Agenda geëvalueerd

  In 2018 is de overheid gestart met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). De NCSA wil middels allerlei maatregelen bereiken dat Nederland in staat is om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. Dialogic analyseerde in opdracht van het WODC de opbouw en de meetbaarheid va...

 • juni 2021
  Towards Science for Society

  Op woensdag 9 juni 2021 heeft collega Rosa Kuipers, in samenwerking met Matthijs Janssen (Dialogic en Universiteit Utrecht) en Jarno Hoekman (Universiteit Utrecht) een presentatie gegeven op de jaarlijkse Europese conferentie EU-SPRI. De organisatie van de conferentie vond dit jaar plaats in Oslo en heeft als thema: Science and innovation – an uneasy relationship? Rethinking the roles and relati...

 • juni 2021
  Starry starry night… inventarisatie Nederlands Ruimteonderzoek naar Tweede Kamer

  In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Dialogic het ruimteonderzoek (“onderzoek in of vanuit de ruimte”) in Nederland in beeld gebracht. Dit onderzoek is woensdag 2 juni aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Kamerbrief). De resultaten van de studie zijn samengevat in een infographic. Voor de inventarisatie is informatie over 56 onderzoeksgroepen bijeengebracht die in meer of mindere mat...

 • juni 2021
  Onderzoek Vestigingsklimaat naar Tweede Kamer

  Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Dialogic de sterktes en zwaktes van het Nederlandse vestigingsklimaat. We hebben niet alleen gekeken naar het klimaat voor buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen (vestigingsklimaat), maar ook naar het investeringsklimaat in Nederland voor alle bedrijven. Dit bepaalt de mate waarin het voor de private sector aantrekkelij...

Laad meer